Славетна історія університету сторінками старовинних книг: Сльозкін Петро Родіонович – учений-фундатор контрольно-насіннєвої справи в Україні, видатний учений-ґрунтознавець

10 вересня 2020 року

 Як ми вже згадували у нашій попередній публікації (https://nubip.edu.ua/node/79642), славетна історія нашого університету була непростою та багатогранною, тому ми продовжуємо серію публікацій про наукові праці відомих вчених в галузі сільського господарства.
  Так, зокрема, під час карантину, працівниками відділу інформаційних технологій наукової бібліотеки, оцифровано науковий доробок Сльозкіна Петра Родіоновича, одного з перших деканів сільськогосподарського відділення КПІ (1908-1917 рр.), видатного вченого-ґрунтознавця, ученого-фундатора контрольно-насіннєвої справи в Україні, що увійшов до когорти славетних персоналій, що постали на Алеї слави університету.

   Сльозкін Петро Родіонович (10.08.1862-30.11.1927) народився в м. Москва у старообрядницькій родині, освіту здобув на механічному відділенні Московського реального училища, а у 1885 р. закінчив сільськогосподарське відділення Петровської землеробської та лісової академії.
   В 1889 році був зарахований до штату департаменту землеробства міністерства державних маєтностей Російської імперії. Готувався до викладацької роботи, зокрема перебував за кордоном у Національному агрономічному інституті (Франція), Мюнхенському політехнічному інституті (Німеччина) та ін.
   Працював під керівництвом визнаного теоретика світової агрономії І. Стебута (1833-1923 рр). За дорученням департаменту землеробства, досліджував умови хлібної торгівлі за кордоном, брав участь в організації Всесвітньої виставки в Чикаго (США). В 1895-1897 роках завідував Сочинською сільськогосподарською та садовою дослідною станцією.
   В 1897 році заснував Контрольно-насіннєву станцію в Києві та лабораторію Київського землеробського синдикату, якими керував до 1899 року.
   Професор Сльозкін П. Р. – перший завідувач кафедри часткового землеробства сільськогосподарського відділення КПІ, яку очолював протягом 20 років. Його наукова діяльність була присвячена вивченню таких важливих проблем у рослинництві як методи поліпшення родючості ґрунтів, застосування раціональних систем удобрення сільськогосподарських культур і удосконалення технологій їх вирощування. Справжнім відкриттям П. Р. Сльозкіна на ниві світової агрономії став особливий спосіб, застосований при вивченні живлення у рослин: «метод ізоляції».
   Теоретичні розробки Сльозкіна довели необхідність із метою підвищення продуктивності агрофітоценозів впливати не тільки на ґрунт, а й на саму рослину. Дослідження Сльозкіна сприяли заснуванню в країні мережі селекційних установ. Вагомі успіхи в діяльності першої в Європі такої станції дали підстави для проведення в Харкові 1911 року 1-го Всеросійського з’їзду із селекції, насінництва та розповсюдження селекційного матеріалу. Згодом академік М. Вавилов назвав цей з’їзд основою становлення в країні не лише різних напрямів аграрної науки, а й генетики.
    Наукова спадщина Петра Родіоновича налічує 75 монографічних видань і статей, серед них – 3-томна серія "Зернові злаки, їхнє життя та способи вирощування" (1904 р.), "Цукровий буряк та його культура" (1908 р.), "Польові рослини різних родин, їхні особливості та способи вирощування" (1910 р.).
У фонді рідкісних і цінних видань нашої бібліотеки зберігається 5 унікальних видань вченого:

  1.  Слезкин П. (Профессоръ Кіевскаго Политехническаго Института Императора Александра II).

     Сахарная свекла и ея культура : старопечатная книга / П. Слезкин. - Изданіе журнала "Хозяйство". - Кіевъ : Товарищество "Печатня С.П. Яковлева", 1908. - 158 с. – Режим доступу: http://dglib.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6242

  До речі, саме ця книга свого часу була визнана найкращою у країні науковою працею про цукровий буряк, одну з основних культур в сільському господарстві України.

   Цікавим є той факт, що, переглянувши декілька сторінок цієї книги, бачимо підкреслені окремі словосполучення, а то й виділені цілі абзаци, які свідчать про те, що цю книгу неодноразово опрацьовували.

 2.  Слезкин, Петр. Этюды о гумусе : редкая книга / П. Слезкин. - Кіевъ : Типографія Петра Барскаго, 1900. - 116 с. : рис. – Режим доступу: http://dglib.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6230

    Особливістю видання є те, що на початку кожного розділу бачимо печатку «Агрогномічного гуртка», з якого і розпочалась історія розвитку та становлення нашого університету.

  3.  Слезкинъ П. (Профессоръ Кіевскаго Политехническаго Института Императора Александра II).
Зерновые злаки, ихъ жизнь и приемы воздЂлыванія : старопечатная книга / П. Слезкинъ. - С.-Петербургъ : Изданіе А.Ф. Девріена, 1904. - 235 с. : 23 политипажами. – Режим доступу:  http://dglib.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6239

   У цій книзі охарактеризовано різні культури зернових злаків та надано рекомендації щодо підготовки ґрунту, посіву, вирощування, удобрення та збору і зберіганню врожаю. Книга має цікаві ілюстрації та фото.

  4. Слезкинъ П. Р. Курсъ частнаго земледелія : читанный студентамъ IV курса Сельско-Хозяйственнаго Отделенія Кіевскаго Политехническаго Института Императора Александра II въ 1903-04 акад. году / П. Р. Слезкинъ ; сост. П. Радченко. - Изд. для студентовъ. - Кіевъ : Типографія Петра Барскаго, 1904. - 314 с. : рис. – Режим доступу:   http://dglib.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6237

   Особливістю цієї книги є наявність численних цікавих ілюстрацій

 

   5. Слезкинъ, П. (Профессоръ Кіевскаго Политехническаго Института Императора Александра II). Полевыя растенія разныхъ семействъ, ихъ особенности и пріемы культуры [Текст] : старопечатная книга / П. Слезкинъ. - 2-е изд. - Кіевъ : Тип. Товарищества И.Н. Кушнеревъ и К°, 1910. - 328 с.
Перевод заглавия: Полевые растения разных семейств, их особенности и приемы культуры. – Режим доступу:  http://dglib.nubip.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6249

 

   У цьому виданні містяться відомості про вирощування різних видів рослин, окрім цукрового буряка та зернових злакових культур, оскільки цим рослинам присвячені окремі наукові праці вченого. Помітно, що ця книга пройшла довгий шлях, і навчала не одне покоління наших студентів.

Лариса Сідько,
завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу
наукової бібліотеки

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook