Навчальна лабораторія кафедри фінансів

Функції навчальної лабораторії

 

         Для виконання основних завдань навчальною лабораторією виконуються такі функції:

1.            Для виконання завдання щодо сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів освітніх ступенів бакалавр, магістр, доктоp філософії (PhD) навчальною лабораторією реалізуються наступні функції:

-     організація освітньої діяльності навчальної лабораторії на засадах академічної доброчесності;

-     участь у процесах забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності відповідно до Статуту університету;

-     участь в організації та здійсненні співробітництва з установами та організаціями за напрямками діяльності кафедри;

-     участь в удосконаленні системи менеджменту якості університету в рамках процесів, які реалізуються на рівні кафедри та навчальної лабораторії;

-     участь в організації та супровід наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів тощо (підготовка матеріалів до фахових та наукових збірників, зокрема електронних, розробка дизайну запрошень, друк запрошень та їхнє розповсюдження, підготовка приміщення тощо);

-     забезпечення використання сучасних технічних засобів і обладнання та  новітніх технологій навчання для викладачів та здобувачів;

-     залучення здобувачів до практичної діяльності в навчальних та наукових проектах кафедри;

-     організація позааудиторної, самостійної роботи здобувачів усіх рівнів денної та заочної (дистанційної) форм навчання з метою розвитку творчих та дослідницьких здібностей;

-     забезпечення роботи інформаційного порталу кафедри;

-          розвиток інфраструктури для впровадження елементів дистанційного навчання;

-     планування діяльності навчальної лабораторії, своєчасне та якісне виконання планів, своєчасне складання звітної документації всіх рівнів та представлення її на вимогу в установленому порядку;

-     ведення діловодства, проведення у відповідності до встановлених вимог процесу комплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, які були створені в ході діяльності навчальної лабораторії та кафедри;

-     обґрунтування та ініціювання процедури придбання обладнання, матеріалів тощо, а також оформлення службових записок з метою оновлення матеріально-технічної бази навчальної лабораторії.

2. Для виконання завдання щодо підготовки та проведення лабораторних та практичних занять з дисциплін кафедри на високому науковому, методичному і технічному рівні виконуються такі функції:

-розробка спільно з провідними викладачами кафедри методики проведення лабораторних та практичних занять відповідно до робочого навчального плану та робочих програм з дисциплін;

-організація та проведення заходів щодо впровадження інноваційних освітніх технологій в усі види навчальних занять, які проводяться на кафедрі;

-організація доступу здобувачам вищої освіти та співробітникам університету до використанні посібників, навчально-методичної та наукової літератури, програмних продуктів при підготовці до курсових, дипломних та дисертаційних робіт;

-проведення (супровід) лабораторних та практичних занять відповідно до розкладу навчального процесу та графіків позааудиторної роботи здобувачів.

1.     З метою виконання завдання щодо формування методичної бази забезпечення освітнього процесу і самостійної роботи здобувачів кафедри на рівні навчальної лабораторії виконуються наступні функції:

-     організація обліку навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри;

-     створення та організація роботи кафедральної бібліотеки навчально-методичної літератури, зокрема електронної;

-     сприяння науково-педагогічним працівникам кафедри у розміщенні в інституційному репозитарії університету навчально-методичних матеріалів, що є складовими навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін кафедри та проведення поточного аналізу щодо їх актуальності та наявності у повному обсязі відповідно до вимог нормативної бази університету;

-разом з провідними викладачами кафедри формування карток забезпеченості навчальною літературою навчальних дисциплін кафедри.

4.Для виконання завдання щодо створення належних та ефективних умов для підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних  працівників та інших категорій працівників на рівні навчальної лабораторії виконуються наступні функції:

-     створення сприятливих умов науково-педагогічним працівникам, аспірантам і здобувачами вищої освіти для виконання робіт відповідно до індивідуальних планів щодо підвищення кваліфікації (стажування).

5.     Для виконання завдання щодо створення безпечних умов праці учасникам освітнього процесу на рівні навчальної лабораторії виконуються наступні функції:

-     організація в навчальній лабораторії сприятливих умов для безпечного викладання навчальних дисциплін кафедри, контроль за дотриманням вимог з охорони праці, пожежної безпеки та ін.;

-     розробка та узгодження інструкцій з охорони праці відповідно до встановлених в університеті вимог;

-     проведення інструктажів з охорони праці із здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними працівниками кафедри, а також з особами, які проходять підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі (навчальній лабораторії);

-     організація контролю за приміщеннями, закріпленими за кафедрою (відкриття-закриття приміщень, контроль за зберіганням тощо).

6.  Для виконання оперативних завдань завідувача кафедри та декана факультету на рівні навчальної лабораторії реалізуються наступні функції:

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook