Колектив факультету ветеринарної медицини схвалив звіт декана Миколи Цвіліховського

26 грудня 2019 року

26 грудня 2019 року відбувся звіт декана факультету ветеринарної медицини Миколи Цвіліховського «Про результати діяльності факультету у 2019 році та завдання на 2020 рік» і було відзначено, що факультет динамічно розвивається, реалізуючи стратегічну мету і завдання, визначені Законом України «Про вищу освіту», закріплені в Статуті Університету та програмі розвитку «Голосіївська ініціатива - 2020».
На засіданні трудового колективу факультету від ректорату був присутній проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку Вадим Ткачук, секретар відділення ветеринарної медицини НААН України Станіслав Долецький.


Микола Цвіліховський відзначив, що на факультеті оптимізовано структуру управління, оновлено кадри, що дало синергетичний ефект діяльності, консолідувало зусилля структурних підрозділів колективу на поліпшення якості підготовки фахівців, покращення наукової, науково-методичної та виховної роботи. Наразі перед колективом факультету стоїть нагальне завдання – надалі поліпшувати якість навчально-виховного і дослідницького процесів, забезпечувати конкурентоспроможність випускників, сприяти самовдосконаленню, росту професіоналізму кожного науково-педагогічного працівника, вченого, співробітника.

В обговоренні взяли участь професори Володимир Духницький, Наталія Грушанська, Віталій Недосєков, Микола Малюк, доценти Сергій Деркач, Марина Галат, В’ячеслав Соломон, асистент Людмила Кондрасій.


У звіті відмічається, що навчальна робота спрямована на підвищення якості навчального процесу, удосконалення існуючих і розробку нових програм підготовки фахівців ветеринарної медицини, адаптованих до попиту на вітчизняному і міжнародному ринку праці. Розроблені навчальні плани підготовки фахівців ветеринарної медицини з урахуванням вимог МОН України та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ), а також положення, що регламентують проведення освітньої діяльності на факультеті.


На факультеті навчається 1247 студентів, з них на програмах підготовки бакалаврів – 338 (27 %), магістрів – 909 (73 %). На контрактній основі проходять підготовку 633 (51 %) студентів. Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який нараховує 3 академіки і член-кореспонденти НААН України та 16 академіків і член-кореспондентів громадських академій, 30 докторів наук, професорів, 73 кандидатів наук, доцентів, старших викладачів та асистентів і 5 асистентів без наукового ступеня. Ними у 2019 р. видано 2 підручники, 15 навчальних посібників, 23 словників, довідників, брошур, 49 (203,85 д.а.) методичних вказівок (у т.ч. 3 − англійською мовою) для забезпечення навчального процесу студентів ОС «Бакалавр» та «Магістр» галузі знань «Ветеринарна медицина».
Науково-педагогічні працівники факультету активно співпрацюють з регіональними ВНЗ І-ІІ р.а. − Немішаївським агротехнічним та Мукачівським аграрним коледжами, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Ветеринарна медицина» і випускники, яких продовжують навчання на факультеті ветеринарної медицини.


Ведеться активна співпраця з радою роботодавців. З метою підвищення якості клінічної підготовки студентів та наукових досліджень укладені угоди про стратегічне партнерство та науково-технічне співробітництво факультету з державними і приватними клініками ветеринарної медицини, Українською молочною компанією, Центром сучасної ветеринарної медицини, «Зоолюкс», «Алден-Вет», «Друг», ТОВ «Магнат», державним НДІ лабораторної діагностики та ветсанекспертизи, регіональними лабораторіями ветеринарної медицини, Інститутом ветеринарної медицини НААН, ТОВ «Нестле Україна», фірмою «Роял Канін Україна», Німецько-Українською НВФ «Бровафарма», Центром сучасної ветеринарної діагностики НВО Біотестлабораторія та ін.


За результатами участі студентів у наукових заходах та олімпіадах у 2019 році отримано: третє індивідуальне і третє командне місця у Всеукраїнській олімпіаді з «Ветеринарної медицини», друге індивідуальне і третє командне місце у Всеукраїнській олімпіаді з «Біології», друге індивідуальне і перше командне місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з ветеринарної медицини. ННВ Клінічний центр «Ветмедсервіс» факультету 4 роки поспіль є кращою клінічною базою підготовки лікарів ветеринарної медицини (1 місце серед 10 факультетів ветеринарної медицини України).
У 2019 р. на факультеті підготовлено і випущено 338 фахівців, у т.ч. 147 магістрів та 191 бакалаврів.
У складних умовах нинішньої вступної кампанії в 2019 році на факультет прийнято 435 вступників, у т.ч. 376 магістрів і 59 бакалаврів. Ліцензійний обсяг підготовки фахівців ОС «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицини» заповнено на 95 %. На контрактну форму підготовки фахівців ветеринарної медицини за ОС «Бакалавр» та «Магістр» на 1-й курс прийнято 246 осіб, що становить 57,1 % від числа всіх вступників.
Науковцями факультету видано 28 монографій, 11 науково-практичних рекомендацій, 792 наукових статей та тез доповідей конференцій, у т.ч. 64 у міжнародних виданнях, що входять до Міжнародної бази SCOPUS та інших наукометричних баз, отримано 34 патенти і свідоцтва на винаходи.
У 2018-2019 н.р. на базі факультету було проведено 5 Міжнародних науково-практичних конференцій, Всеукраїнський, Українсько-Польський та Україно-Іспанський науково-практичні семінари до 100 річчя факультету ветеринарної медицини.


У 2019 р. працівниками факультету захищено 13 дисертацій у т.ч. − 3 на здобуття наукового ступеня доктора і 10 − кандидата наук. Отримано 5 Міжнародних освітньо-наукових грантів для викладання, навчання та стажування молодих вчених і студентів за кордоном.
Науково-педагогічні працівники, аспіранти та студенти впродовж року брали участь у багатьох Міжнародних заходах за кордоном, а саме: стажуванні в Естонському університеті наук про життя (Тарту, Естонія), Вроцлавському природничому університеті (Польща), Державному університеті Північної Кароліни (США), університетах Цюріха (Швейцарія), Відня (Австрія), Барселони (Іспанія), Державному інституті серологічних досліджень (Копенгаген, Данія), факультеті фармацевтичних медико-біологічних і ветеринарних наук Антверпенського університету (Антверпен, Бельгія), Європейській ветеринарній конференції з реанімації та інтенсивної терапії тварин (Таллін, Естонія). Здійснювались підготовка та видання спільних підручників і навчальних посібників та проведення наукових досліджень у рамках Міжнародної наукової кооперації.
Згідно з додатком до угоди з Вроцлавським природничим університетом, п’ятий рік поспіль забезпечується двотижнева навчальна практика студентів на факультетах ветеринарної медицини НУБіП України та Вроцлава (Польща).


З 2003 р. на факультеті в окремих групах (по одній групі на кожному курсі) здійснюється підготовка студентів напряму «Ветеринарна медицина» англійською мовою. Кількість студентів у англомовних групах навчання на всіх курсах сьогодні становить 10 % від усього контингенту. З 2015 року започатковано підготовку студентів у англомовних групах за магістерською спеціалізацією «Ветеринарне забезпечення здоров’я собак і котів».
Нині на факультеті навчається 18 іноземних студентів з 13 країн: КНР, Еквадору, США, Ізраїлю, Туреччини, Ірану, Алжиру, Польщі, Росії, Лівану, Йорданії, Індії та Марокко. В нинішньому році студентами факультету стали представники 8 країн. 4 наших студенти впродовж одного семестру пройшли навчання за кордоном за програмою Еразмус + в Іспанії, Румунії та Естонії.


Традиційно на факультеті проходить конкурс «Дебют першокурсника», «Краса ФВМ», студенти факультету брали активну участь у загальноуніверситетських заходах – Голосіївська весна – 2019, Пісенні баталії в НУБіП, інтелектуальна академічна група, студентська республіка, День університету та інших. Команди факультету з ігрових видів спорту беруть активну участь у спартакіаді «Здоров’я» з отриманням призових місць.
У звіті декана зазначено, що у навчальному корпусі № 12 встановлено скатний дах над блоками «Г» і «Д» та 4-ма перехідними галереями площею 3400 м2, здійснено капітальний ремонт та оснащено новими меблями конференц-зали із створенням сучасної зали вченої ради факультету, капітальний ремонт лабораторій кафедр акушерства (108 А), терапії (106 Б), біохімії (201, 202, 410, 412, 415, 416, 417 Д), анатомії (секційна зала), коридору кафедри хірургії; облаштування бібліотеки кафедри анатомії (215 Е), капітальний ремонт і облаштування сучасним обладнанням і меблями лабораторії кафедри епізоотології (317 А), ННВ Клінічного центру «Ветмедсервіс» (126 Б) і встановлено систему відеонагляду (16 відеокамер) у всіх блоках навчального корпусу та на території факультету.
У нинішньому році колектив факультету залучив на рахунок благодійного фонду «Голосіївська ініціатива − 2020» 217 тис. грн.

Заступники декана,
Василь Данілов, Юрій Жук

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook