Підсумки діяльності економічного факультету в 2019 році

26 грудня 2019 року
     26 грудня відбулися збори трудового колективу економічного факультету, на якому був присутній представник ректорату - начальник юридичного відділу Андрій Бова.

     Декан факультету Анатолій Діброва прозвітував за пророблену колективом роботу у 2019 році та окреслив основні завдання факультету на 2019 рік.

     У своїй доповіді він зазначив, що на сьогодні до складу економічного факультету входять 9 кафедр, які забезпечують підготовку фахівців ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» за 4 спеціальностями. Станом на 1.10.2019 р. контингент студентів економічного факультету складає 1530 осіб, у тому числі на денній формі навчання – 896 студентів, на заочній – 634 студента. За результатами літньої екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р. 147 (18,4%) відмінники (90 і більше балів), 399 (50,1%) студентів (74-89,9 балів), 223 (28,0%) студентів (60-73,9 балів), заборгованість мали 28 (3,5%) студентів. Відраховано 11 студентів. На кафедрах факультету функціонують 7 лабораторій, у т.ч. 2 навчальна, 2 навчально-наукових, 2 навчально-науково-виробничих, 1 навчально-виробнича. За факультетом закріплено 8 комп’ютерних класів та розміщено 125 комп’ютерів, з яких 63,2% до 3 років.
     Спільно з Нацфінкомпослуг здійснюється підготовка аварійних комісарів для сільського господарства. Протягом 2018 р. проведено акредитацію підготовки фахівців ОС «Магістр» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Відкрито 2 нові міжкафедральні лабораторії на базі Ірпінського економічного коледжу та Заліщицького аграрного коледжу ім. Є.Храпливого».

     Науково-педагогічні працівники факультету активно співпрацюють з відокремленими підрозділами Університету, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», «Оціночна діяльність», випускники яких продовжують навчання за спеціальністю.  Ведеться активна співпраця з радою роботодавців. З метою підвищення якості практичної підготовки протягом 2019 р. укладено договори про стратегічне партнерство факультету з 4 компаніями. Відкрито навчально-наукову лабораторію TOPAS, де студенти мають можливість поглибити практичні навички з використання ліцензованих програмних продуктів. В 2019 р. професорсько-викладацьким складом факультету видано 21 навчальний посібник, 30 монографій, 177 наукових статей, 127 методичних розробок.

     Потрібно відмітити, що відсоток використання електронних навчальних курсів у 2019 році значно збільшився порівняно з попередніми роками і факультет займає одне з провідних місць по наповненню ЕНК серед університету. Активізовано участь студентів у наукових заходах та олімпіадах. Зокрема, на Всеукраїнській студентській олімпіаді 2 місце за спеціальністю «Економіка підприємства» зайняв Ткач Назар. Зі спеціальності «Облік і оподаткування» – 3 місце Катерина Лозоцька. З дисципліни Організація і методика аудиту – 3 місце – Владислав Альошин. З дисципліни «Інвестування» – Софія Цюпа. З дисицпліни «Управлінський облік» – 3 місце у Діани Білодон, а з дисципліни «Облік в бюджетних установах» – 3 місце у Альони Сидоркіна.
     Анатолій Діброва зупинився на науково-інноваційній роботі факультеті за звітний період обсяг фінансування НДР склав 1141,6 тис. грн. На факультеті за 4 науковими спеціальностями здійснюється підготовка 27 аспірантів. Функціонує 2 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

     Протягом поточного навчального року на базі факультету проведено 1 міжнародна та 2 Всеукраїнські науково-практичні конференції. Протягом звітного періоду проведено 6 круглих столів: Модель AGMEMOD та побудова сценаріїв (29.01-1.02); Фахові вимоги до спеціаліста з банківської та страхової справи» (Кафедра банківської справи та страхування), 24 квітня; «Професійні компетентності фінансиста в умовах сучасних викликів» (кафедра фінансів), 5 листопада; Проблеми статистико-економічного аналізу розвитку аграрного бізнесу (кафедра статистики та економічного аналізу) 6 листопада; Конкурентоспроможність галузей аграрного сектору економіки в умовах глобалізації» (кафедра глобальної економіки) 6 грудня; «Глобальні виклики для рибного господарства та аквакультури в Україні» (кафедра глобальної економіки) 19 грудня.

     Декан відзначив активну міжнародну діяльність факультету. Щороку викладачі проходять стажування в університетах США та ЄС. Зокрема, Варненський економічний університет (Болгарія) – Вдовенко Н.М. Варшавський університет наук про життя (Польща) – Богданюк О.В., Давиденко Н.М., Долженко І.І., Макарчук О.Г., Негода Ю.В., Титарчук І.М. Вища суспільно-економічна школа в Пшеворську (Польща) – Наконечна К.В. Казахський національний аграрний університет (Казахстан) – Рогач С.В., Мірзоєва Т.В. Міжнародна бізнес школа (Іспанія) – Вдовенко Н.М. Міжнародна школа економіки «Introduction to the Economy» (Білорусь) – Резнік Н.П. Міжнародний університет “Фінал” (Кіпр) – Вдовенко Н.М., Кірейцева О.В. Проф. д-ра Асен Златаров Університет (Болгарія) – Давиденко Н.М., Буряк А.В., Файчук О.В., Жарікова О.Б. Стажування з питань впровадження середньострокового бюджетного планування (Королівство Нідерландів) – Давиденко Н.М., Негода Ю.В., Титарчук І.М. Університет ім. Адама Міцкевича (Польща) – Резнік Н.П. Університет Фоджа (Італія) – Куць Т.В. АП «Вілежуа» (Франція) – Кірейцева О.В.
     На факультеті реалізується науковий проект «Від теоретико-орієнтованого до практичного навчання в аграрній освіті» – в рамках Програми ЄС ЕРАЗМУС+: Розвиток потенціалу вищої освіти (2017-2019 рр.) (керівник проф. Діброва А.Д.)
     На факультеті сформовано англомовні групи на всіх курсах та спеціальностях, за виключенням ОП «Економіка підприємства» ОС Магістр. В середньому майже третина дисциплін від загальної кількості на факультеті викладається англійською мовою.
     Цього року 28 студентів факультету навчається на відповідних програмах у зарубіжних університетах. В 2019 р. 77 студенти факультету пройшли практичне стажування за кордоном.
     На факультеті активно діє студентське самоврядування, інститут наставників, розроблено та реалізується річний план культурно-виховної і спортивно-масової робіт; створено сприятливе середовище для розкриття таланту кожного студента в різних художніх колективах кафедри культурології, клубах за інтересами, що функціонують в гуртожитку.
     На факультеті здійснюється система заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчання. Зокрема, в 2019 р. проведено косметичний ремонт в усіх аудиторіях. Протягом останніх 3-х років усі лекційні та переважна більшість семінарських аудиторій оснащено мультимедійним обладнанням.
     Силами студентської будівельно-ремонтної бригади за рахунок позабюджетних коштів і благодійних внесків здійснено капітальний ремонт 24 кімнат в гурт. №10 для студентів-першокурсників. Співробітники і студенти факультету брали активну участь у заходах з благоустрою й озеленення території, закріпленої за факультетом.
     Деканом було зазначено про проведення акредитації освітньо-професійної програми 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

     Участь в обговоренні звіту взяли завідувачі кафедр: Микола Ільчук, Надія Давиденко, Світлана Рогач, Худолій Любов, доцент Наталія Кузик, голова студентської організації факультету – Антоніна Мусій, які позитивно оцінили роботу факультету, ділилися власним досвідом та висловлювали пропозиції щодо покращення якості практичних занять, приділяти більше уваги виховній роботі, в т.ч. патріотичному вихованню студентів, профорієнтації, напрямів залучення позабюджетного наповнення, наукових тематик, баз виробничої практики і працевлаштування.
     Усі виступаючі позитивно оцінили роботу колективу та основними завданнями на 2019 рік було визначено: посилити профорієнтаційну роботу через формування 1-2 опорних шкіл (коледжів, технікумів) за кожною кафедрою; здійснити організаційні заходи щодо підготовки студентів 4 курсу при вступі до магістратури у формі фахового вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ); розробити навчальні плани підготовки фахівців ОС «Бакалавр» на основі затверджених стандартів вищої освіти, передового зарубіжного досвіду та рекомендацій Ради роботодавців; досягнути повного забезпечення навчальних дисциплін електронними навчальними курсами; підвищити рівень математичної підготовки фахівців; здійснити комплекс організаційних заходів для підготовки та проведення на високому рівні 2-го туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування» (6-8 квітня 2020 р.); впровадити в навчальний процес ліцензійне програмне забезпечення SAP – Управління ресурсами підприємства; удосконалити практичну підготовку фахівців за рахунок атестації відповідних баз практик; продовжити практику обов’язкового проходження стажування науково-педагогічних працівників на базі передових підприємств (організацій, установ); активізувати співпрацю з компаніями, бізнесом викладання окремих тем лекцій, участь у всеукраїнських конкурсах; здійснити організаційні заходи щодо підготовки до акредитації у 2021 р. ОС «Бакалавр» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; акредитувати освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії PhD; активізувати роботу НПП щодо залучення фінансових ресурсів в т.ч. від державних і вітчизняних комерційних структур, міжнародних грантів на проведення наукових досліджень у проектах програми ЄС з наукової мобільності, досліджень та інновацій «Horizont 2020»; підготувати від кожної кафедри як мінімум 1 проект науково-дослідних робіт на конкурс для фінансування у 2021 р. (Завідувачі кафедр); підвищити кількісні та якісні показники наукових публікацій НПП, докторантів і аспірантів в іноземних рейтингових журналах, у т.ч. тих, що індексуються в науково-метричних базах Scopus, Web of Science та ін.; організувати видання на постійній основі наукового журналу «Біоекономіка та аграрний бізнес»; в 2020 р. провести міжнародну наукову конференцію присвячену 90-річчю кафедри організації підприємництва та біржової діяльності; поглиблювати та розширювати існуючі контакти із закордонними університетами-партнерами з США, країн ЄС, зокрема Вишеградської асоціації університетів; налагодити співпрацю зі стажування НПП та студентів факультету в закордонних університетах за програмами Еразмус+ та Горизонт 2020.
     Підсумовуючи роботу колективу декан Анатолій Діброва звернув увагу колективу на необхідності посилення роботи інституту наставників економічного факультету.

     Підсумовуючи роботу зборів трудового колективу, начальник юридичного відділу Андрій Бова позитивно оцінив роботу колективу, та зазначив про необхідність посилення роботи госпрозрахункових підрозділів на факультеті.
     Після обговорення збори трудового колективу одноголосно затвердили звіт декана Анатолія Діброви. Також було рекомендовано виборних представників економічного факультету до складу Вченої ради НУБіП України та внесено зміни до складу вченої ради економічного факультету.

В.В. Нагорний,
заступник декана економічного факультету
Олійник Л.А.,
секретар вченої ради економічного факультету

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook