Наукові здобутки 2019 в НДІ рослинництва та грунтознавства

12 грудня 2019, 16:11

    11 грудня 2019 року в НДІ рослинництва та грунтознавства заслухали проміжні та заключні звіти про науково-дослідні роботи, загалом 2 фундаментальних, 4 прикладних науково-дослідних тематик і 26 ініціативні теми.

     У 2019 році доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України Світлана Каленська стала Відмінником освіти.
     У рамках виконання науково-дослідної роботи під науковим керівництвом доцента Ольги Кочкодан досліджено адсорбцію індивідуальних поверхнево-активних речовин та їх бінарних сумішей на межі поділу фаз водний розчин-пористий гідрофобний вуглецевий сорбент. Встановлено вплив на адсорбційні властивості сумішей хімічної природи поверхнево-активних речовин, їх співвідношення в розчині, температури.
     При виконанні науково-дослідної роботи під науковим керівництвом професора Анатолія Балаєва встановлено тісний зв'язок між вмістом карбону лабільних органічних речовин та урожайністю сільськогосподарських культур. Доведена можливість встановлення напрямів процесів ґрунтоутворення у системі «гуміфікація-мінералізація» органічної речовини на основі дослідження вмісту лабільних органічних речовин. Це дозволить регулювати продуктивність агроценозів, запобігати дегуміфікації грунтів і сприяти відновленню родючості чорноземів.
     Під науковим керівництвом доцента Віталія Жемойди створений цінний вихідний матеріал для одержання холодостійких гібридів кукурудзи, що можуть висіватись при температурі ґрунту 6-8 оС та краще використовувати запаси весняної вологи в умовах змін клімату. Створений вихідний матеріал пшениці м'якої озимої, стійкий проти збудника бурої іржі. Одержані самофертильні зразки люцерни посівної з рівнем самофертильності 45-62 % та урожайністю насіння в умовах відсутності комах-запилювачів 0,26-0,32 т/га. 8 з них передані в Національний центр генетичних ресурсів рослин України. Переданий новий сорт пшениці м'якої озимої Кафедральна в Український інститут експертизи сортів рослин для проведення Державної кваліфікаційної експертизи. В селекційних розсадниках випробовується цінний вихідний матеріал ріпаку озимого. Проведена ДНК-паспортизація селекційних зразків люцерни та інбредних ліній кукурудзи з використанням SSR-маркерів.
     За результатами досліджень науково-дослідної теми доцента Олексія Цюка досліджено енергоощадну модель екологічного землеробства Лісостепу України, яка за продуктивністю ріллі, істотно не відрізняється від систем промислового (інтенсивного) землеробства переважаючи її за енергетичною оцінкою та економічною ефективністю. Доведено підвищення якості та безпечності урожаю, позитивним балансом гумусу та елементів мінерального живлення рослин у ґрунті.
     За результатами наукової роботи доктора технічних наук Лідії Ковшун встановлено вплив фізико-хімічних умов процесу екстракції ксенобіотиків (пестицидів, поліциклічних ароматичних вуглеводнів) з рослинної сировини, отриманні екстракти ксенобіотиків у складі рослинних витяжок містили коекстрактивні речовини. Оптимальними екстрагентами для вилучення залишкових кількостей пестицидів різних хімічних груп є суміш ацетонітрилу з метанолом (4:1) у присутності цитратних буферних розчинів, виключення становлять триазини та їх похідні, для вилучення яких необхідно застосовувати суміш метанолу з трифтороцтовою кислотою (9.5:0.5), для ксенобіотиків групи поліциклічних ароматичних вуглеводнів оптимальним екстрагентом є хлороформ. Співвідношення компонентів екстракційної системи (сировина-екстрагент) варіюється в залежності від агрегатного стану гомогенізованої проби: для зерна хлібних злаків оптимальним співвідношенням сировини і екстрагенту є співвідношення 1:20, для насіння олійних культур – 1:15, для плодово-овочевої продукції, крім листових салатів всіх сортів та силосу – 1:10, для листових салатів всіх сортів – 1:5. За допомогою методу твердофазної екстракції із застосуванням сумішей солей і сорбентів на основі активованого вугілля, первинного вторинного аміну, досягнуто очищення витяжок від коекстрактивних речовин (пігментів, жирних кислот, органічних кислот, ліпідів і білків); окремо досліджено процес очищення олії від ксенобіотиків та отримання матриці рослинної олії, встановлено оптимальні умови вилучення ксенобіотиків з екстракту олієвмісної рослинної продукції. Встановлено умови хроматографічного аналізу рослинних витяжок та проведено дослідження кількісного і якісного вмісту ксенобіотиків у рослинних витяжках методами високоефективної рідинної хроматографії з мас-селективним (ВЕРХ/МС/МС), флуоресцентним та діодноматричним детекторами (ВЕРХ/ФЛД/ДАД), методом газової хроматографії з мас-селективним детектором (ГХ/МС), полумьяно-іонізаційним детектором та детектором захвату іонів (ГХ/ПІД, ГХ/ЕЗД). В запропонованих умовах аналізу вмісту ксенобіотиків плодово-овочевої продукції, шляхом застосування методів мас-спектрометричного аналізу (ВЕРХ/МС/МС та ГХ/МС) в умовах скринінгового пошуку залишкових кількостей ксенобіотиків досягнуто вимірювання понад 200 хімічних сполук пестицидів, в дослідженнях олієвмісної сировини методом ВЕРХ/ФЛД досягнуто розділення сумішей ізомерів бензопірену (Бенз(а)пірену та Бенз(е)пірену), що мають різну біологічну активність.
     За результатами наукової роботи професора Світлани Каленської встановлено, що за обробки насіння нанодобривами лінійки Аватар та Йодис-підвищується схожість та енергія проростання насіння всіх досліджуваних культур, та більш інтенсивно відбувається розвиток вторинної кореневої системи та кущення рослин. Обробка насіння у взаємодії з добривами сприяють формуванню добре сформованих рослин на початкових етапах розвитку та накопиченню цукрів у вузлах кущення пшениці озимої, що підвищує морозостійкість рослин під час перезимівлі. Визначено вплив комплексного внесених макро- та мікроелементів, та встановлено, що на фоні різних доз мінеральних добрив відбувалося диференційоване збільшення вегетативної маси рослин. За використання рідких комплексних нанодобрив при вирощуванні сортів пшениці озимої Самурай та Богемія найбільш оптимальним виявилося комплексне їх застосування з обробкою насіння Аватаром та Йодисом-концентрат. Встановлено позитивний вплив на посівні якості насіння зернобобових культур – сої, квасолі, сочевиці, передпосівної обробки мікродобривом карбоксилатів природних кислот Аватар–1, імуномодуляторами (стимулятором ростових процесів) Йодіс концентрат та Йодіс концентрат + Se та колоїдними розчинами наночасток металів (10-9). Передпосівна обробка насіння бобових культур розчинами наночасток металів церію, германію, селену та міді пригнічує проростання насіння. За підживлення посівів сої нанодобривами спостерігається інтенсифікація росту та розвитку рослин Урожайність сої сорту Хорол за використання для підживлення сої комплексу нанодобрив Аватар+ Nano Chelate fertilizer Super Micro Plus культури зростала на 29 %. За обробки насіння буряків цукрових препаратами Йодіс та Йодіс концентрат + Se підвищувалась схожість насіння та енергія проростання порівняно з варіантами де ці препарати не застосовувались. Застосування комплексу нанодобрив Nano Chelate fertilizer Super Micro Plus сприяє формуванню більшої кількості генеративних органів у соняшнику – збільшується кількість та маса сім’янок.
     У 2019 році успішно захистили кандидатські дисертації 9 аспірантів та здобувачів НДІ.
     За звітний період підготовлено та опубліковано 38 статей, у тому числі 12 у фахових вітчизняних виданнях, 11 – іноземних виданнях які входять до наукометричних баз даних, 15 – Scopus, Web of Sciense 5 монографій, 1 навчальний посібник, 4 науково-практичних рекомендацій.
Г. Ковалишина,
директор НДІ
В. Бондарь,
вчений секретар НДІ

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook