Факультет землевпорядкування прозвітував про хід досліджень і результати виконання завдань за держбюджетною тематикою у 2019 році

16 грудня 2019 року

12 грудня 2019 року на факультеті землевпорядкування заслухано проміжні та заключні наукові звіти.

У вступному слові заступник декана факультету землевпорядкування з наукової роботи професор Іван Ковальчук стисло охарактеризував головні напрями наукових досліджень факультету, звернув увагу на посилення публікаційної активності дослідників у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та WoS, публікаціях за кожним проектом монографій, захистів дисертаційних робіт, впроваджень у виробництво та освітній процес.


Надалі увага була прикута заслуховуванню звітів наукових керівників НДР. Першим звітував професор Іван Ковальчук за темою «Новітня концепція створення цифрового Атласу вартості земель України - інструменту регулювання ринкових земельних відносин і просторового розвитку» (2018-2020 р.).

За цією тематикою у 2019 році було передбачено розв’язання таких завдань: розроблення методологічних і методичних засад створення Атласу вартості земель України; обґрунтування концепції Атласу вартості земель України; розроблення структури Атласу; збір та аналіз тематичної інформації, її підготовка до відображення на картах Атласу вартості земель України. Головні результати досліджень у порівнянні з запланованими завданнями відображає таблиця 1.


Впродовж 2019 р. в результаті виконаних досліджень вирішені такі питання: обґрунтовано концептуальні засади Атласу, картографовані показники, його тематичну структуру та масштабний ряд карт; підготовлені географічні основи тематичних карт й укладені експериментальні варіанти карт вартості земель адміністративних районів та сільських (селищних) рад; обґрунтовано Програму атласу, масштабний ряд картографічних основ, на яких відображатиметься тематичний зміст карт, систему умовних позначень до різномасштабних карт, обрано програмне забезпечення реалізації завдань по укладанню тематичних карт, опрацьовані питання дизайну тематичних карт й Атласу в цілому; укладено серію карт чинників, що впливають на НГО земель населених пунктів.


Вибрані картографічні моделі, які відображають нормативну грошову оцінку земель населених пунктів усіх районів України представлені нижче. Там же є й одне з серії авторських свідоцтв, присвячене цій проблематиці.


За звітний період за темою НДР опубліковано 8 статей в наукових виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та WoS, три монографії, один навчальний посібник, 13 статей в інших іноземних виданнях, 6 статей у наукових фахових виданнях України, 4 авторських свідоцтва. Підготовлений Звіт, який повністю відображає результати, отримані згідно з Робочою програмою досліджень на 2019 рік. Завдання, передбачені Технічним завданням виконані повністю.


Декан факультету землевпорядкування доцент Тарас Євсюков, доповів про результати досліджень за темою «Концепція створення реєстру особливо цінних земель як механізм дотримання екологічної безпеки при їх використанні» (2017-2019 рр.).

Він відзначив, що на завершальному етапі виконання теми – у 2019 році – головна увага була спрямована на створення концепції реєстру особливо цінних земель України, тестування розробленого реєстру на модельному землекористуванні, обґрунтування методики використання реєстру особливо цінних земель як інформаційно-аналітичного інструменту забезпечення їхнього захисту та екологічної безпеки при їх використанні.
Апробація розробленого реєстру особливо цінних орних земель здійснена на прикладі модельних об’єктів Васильківського району Київської області. Вибір останнього зумовлений необхідністю побудови достовірної еколого-економічної моделі на обмеженій території, що дало змогу обґрунтувати наукові підходи до дотримання екологічної безпеки використання ОЦЗ регіонального рівня. Інформацію про ОЦЗ треба обов’язково оприлюднювати на офіційному web-сайті – Публічній кадастровій карті України. Це дасть змогу враховувати відповідні дані при прийнятті рішень з планування територій та організації раціонального використання земель. Така процедура обмежуватиме «тіньовий» перерозподіл ОЦЗ, допомагатиме здійснювати державний, самоврядний та громадський контроль за їх використанням й охороною.
За результатами цих досліджень співвиконавцями теми підготовлено ряд статей, а також відображені в авторському свідоцтві, опубліковано монографію та впроваджено у виробничу діяльність. 


Науковий керівник проекту на 2019-2021 рр. «Розробка механізмів масової оцінки нерухомості для ефективного регулювання земельних відносин» доцент Андрій Мартин зазначив, що метою тематики є розроблення технології масової оцінки земельних ділянок з використанням геоінформаційних технологій для впровадження удосконаленої системи справляння податку на майно. За звітний період за темою опубліковано 4 статті в наукових виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та WoS, три монографії, два посібники, один підручник та інші публікації. Завдання на 2019 рік виконано.


З результатами досліджень за фундаментальною темою «Розроблення методології системи моніторингу посівів сільськогосподарських культур на основі різнорідних даних ДЗЗ для управління їх продуктивністю» (2017-2019 рр.), ознайомила її науковий керівник професор Світлана Кохан. Отримані результати, зазначила керівник, мають практичну цінність і можуть застосовуватись для проектування баз геоданих ресурсного типу, моніторингу посівів сільськогосподарських культур за використання геопросторових даних, для оптимізації способів відбору зразків рослин при проведенні дистанційного моніторингу посівів, оцінювання посівів на основі вегетаційних параметрів рослинності. Під час проведення досліджень використані дані мікроспектрометра STS-nir, встановленого на квадрокоптері, дані наносупутників Planet, які використані у часовому ряду для досліджень стану посівів. Отримані вегетаційні параметри рослинності на модельну територію. За результатами теми опубліковані: дві монографії та два навчальних посібники (один англомовний), 6 статей у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, 12 статей у фахових виданнях України, 3 методичні розробки. Одержані 2 акти про впровадження результатів НДР у виробництво.


Звіт по кожній темі викликав чимало запитань, на які доповідачі дали ґрунтовні відповіді.

Рішення науково-технічної ради факультету землевпорядкування було однозначним: 1) визнати результати досліджень за завершеними темами 110/96-ф та 110/97-ф такими, що відповідають технічному завданню проектів і вимогам МОН України; підготувати анотовані звіти і вчасно їх подати в МОН України; 2) визнати результати досліджень за перехідними темами 110/1-ф-2018 та 110/8-ф-2019 такими, що відповідають технічному завданню проектів і вимогам МОН України; рекомендувати продовжити фінансування цих НДР у 2020 р.; підготувати анотовані звіти і вчасно їх подати в МОН України.

Богдана Ярова,
старший викладач кафедри геодезії та картографії
 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook