На економічному факультеті відбулись захисти магістерських робіт

14 грудня 2019 року
     З 3 по 12 грудня 2019 року на економічному факультеті працювали екзаменаційні комісії по захисту магістерських робіт освітнього ступеня «Магістр» спеціальностей "Економіка", "Прикладна економіка", "Фінанси, банківська справа та страхування", "Облік і оподаткування" та "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної форми навчання.

     Екзаменаційні комісії під головуванням професорів Лазаришиної І.Д. (спеціальність «Облік і оподаткування»), Худолій Л.М. (спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»),  Єрмаков О.Ю. (спеціальність «Економіка»), Рогач С.М. (спеціальність "Економіка" (Прикладна економіка), Ільчука М.М. (спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») організовано в доброзичливій атмосфері провели захисти магістерських робіт. 183 студентів-випускників представили перед екзаменаційними комісіями результати своїх досліджень та успішно захистили магістерські роботи. Усім їм присвоєно освітній ступінь магістра за відповідними спеціальностями.

     Так, 05 грудня 2019р. завершила роботу екзаменаційна комісія по захисту магістерських робіт студентами денної форми навчання економічного факультету із напряму підготовки «Економіка». До захисту було представлено 21 магістерська робота.

     Дослідження магістрів-економістів оцінювали професійна комісія: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки праці та соціального розвитку Олександр Юхимович Єрмаков (голова комісії) доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства ім. Романенка Світлана Михайлівна Рогач, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, завудувач кафедри підприємництва та організації агробізнесу Микола Максимович Ільчук, кандидат економічних наук, доцент Іван Андрійович Коновал (члени комісії).

     Відкрив роботу державної комісії із захисту магістерських робіт декан факультету Анатолій Дмитрович Діброва, який зачитав наказ ректора про створення комісії, а також розпорядження по деканату про допуск до захисту, а також побажав комісії плідної роботи, а студентам – успішного захисту своїх робіт.

  

     А вже 6 грудня 2019 р. завершила роботу екзаменаційна комісія по захисту магістерських робіт студентами денної форми навчання економічного факультету за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». До захисту було представлено 46 магістерських робіт. Дослідження магістрів-фінансистів оцінювали професійна комісія: доктор економічних наук, професор, завудувач кафедри банківської справи та страхування Любов Михайлівна Худолій, (голова комісії), доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Надія Миколаївна Давиденко, кандидат економічних наук, доцент, Фурса Анатолій Васильович, кандидат економічних наук, доцент Скрипник Галина Олексіївна (члени комісії). Відкрив роботу державної комісії із захисту магістерських робіт декан факультету Анатолій Дмитрович Діброва, який зачитав наказ ректора про створення комісії, а також розпорядження по деканату про допуск до захисту, а також побажав комісії плідної роботи, а студентам – успішного захисту своїх робіт.

  

     Обрані теми були цікавими та різноманітними, зокрема розглядалися питання управління фінансами державних підприємств, антикризове фінансове управління підприємств, управління доходами підприємства, бюджетування в системі фінансового менеджменту аграрного підприємства, фінансовий контролінг на підприємстві, фінансова стійкість страхової компанії, особливості формування бюджетів територіальних громад України, формування місцевих бюджетів в Україні, казначейське обслуговування бюджетів України, оптимізація оподаткування на підприємстві, податкове регулювання трансфертного ціноутворення у вітчизняній та зарубіжній практиці, офшорні компанії в системі міжнародного оподаткування, розвиток валютного та кредитного ринку України, розвиток споживчого кредитування в Україні, розвиток системи електронних платежів банку, управління власним капіталом банку, управління кредитним портфелем банку, банківське кредитування малого бізнесу в аграрній сфері, депозитні ризики в банківській діяльності.

     Також 09 грудня 2019 р. завершила роботу екзаменаційна комісія по захисту магістерських робіт студентами денної форми навчання економічного факультету із спеціальності «Облік і оподаткування» на різноманітну тематику з бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та контролю. Об’єктами дослідження були підприємства сільського та лісового господарств, промислові підприємства. До захисту було представлено 64 магістерських робіт.

  

     Захисти пройшли на належному рівні, що було відзначено членами екзаменаційної комісії в складі голови комісії Лазаришиної І.Д., д.е.н., професора, завідувача кафедри статистики та економічного аналізу, заступника голови Калюги Є.В., д.е.н., професора, завідувача кафедри обліку та оподаткування, Гуцаленко Л.В., д.е.н., професора кафедри обліку та оподаткування, Олійник С.О., к.е.н., доцента кафедри обліку та оподаткування та секретаря комісії Дерев'янко С.І., к.е.н., доцента кафедри обліку та оподаткування.

  

  

     Захисти проходили на належному рівні, що відзначали члени екзаменаційної комісії.

     9 грудня 2019 року на кафедрі глобальної економіки, відбувся захист магістерських робіт студентів освітньо-професійної програми «Прикладна економіка» зі спеціальності 051 «Економіка». Урочисто відкрив захист дипломних робіт декан економічного факультету Анатолій Діброва.

     Державна екзаменаційна комісія у складі: доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка Світлани Рогач – голова; д.е.н., професора, завідувача кафедри глобальної економіки Наталії Вдовенко; к.е.н., доцента кафедри глобальної економіки Лариси Михальчишиної; к.е.н., старшого викладача кафедри глобальної економіки Лариси Сокур, заслухала доповіді-презентації студентів на різноманітну тематику.

     У процесі захисту відбулася жвава дискусія магістрів-випускників, які відстоювали свої наукові напрацювання, із членами державної екзаменаційної комісії. Адже тематика випускних кваліфікаційних робіт охоплювала важливі для сьогодення економічні проблеми.

     Атаманчук Іван Сергійович. Тема: "Формування доданої вартості в ланцюгу просування продукції тваринництва". Науковий керівник д.е.н., професор Кваша С. М.

     Войтова Руслана Сергіївна. Тема: "Моделювання економічних процесів діяльності суб’єктів господарювання на регіональному рівні". Науковий керівник д.е.н., професор Діброва А. Д.

     Павленко Іван Іванович. Тема: "Механізми державного регулювання регіонального розвитку рибного господарства в Україні". Науковий керівник д.е.н., професор Вдовенко Н. М.

     Лактіонов Андрій Андрійович.Тема: "Проведення адміністративно – територіальної реформи в Україні на прикладі країн ЄС". Науковий керівник к.е.н., доцент Кірейцева О. В.

Парфенюк Микита Андрійович. Тема: "Інструменти регіонального маркетингу в контексті розвитку галузей аграрного сектору економіки". Науковий керівник к.е.н., доцент Коробова Н. М.

     Семенова Анастасія Сергіївна. Тема: "Планування та управління реалізацією програм та проектів місцевого економічного розвитку". Науковий керівник к.е.н., доцент Коробова Н. М.


     Фетісова Ірина Юріївна. Тема: "Державна регіональна політика економічного розвитку територій". Керівник д.е.н., професор Вдовенко Н. М.

 

     Слєпченко Павло Павлович. Тема: "Стратегічне планування розвитку територіальної громади". Науковий керівник д.е.н., професор Кваша С. М., к.е.н., ст. викладач Богач Л. В.

     Швець Євгенія Геннадіївна. Тема: "Регіональні аспекти регулювання тваринництва в Україні". Науковий керівник к.е.н., доцент Кірейцева О. В.

 

Ковальчук Іван Миколайович. Тема: "Соціальна безпека України та шляхи її зміцнення на регіональному рівні". Науковий керівник к.е.н., доцент Коробова Н. М.

Якуніна Вікторія Олегівна. Тема: "Державне регулювання земельних і водних ресурсів в Україні". Науковий керівник д.е.н., професор Вдовенко Н. М., ст. викладач Богач Л. В.

 

     На захисті дипломних робіт вперше були застосовані нові технології - захист по скайп зв'язку з Німеччини (Університет прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф). Лужанський Максим Володимирович. Тема: "Децентралізація і перспективи соціально-економічного розвитку України". Науковий керівник д.е.н., професор Діброва А. Д.

 

 

 

     12-го грудня завершили роботи екзаменаційні комісії по захисту магістерських робіт. Так в цей день захищались магістри спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання. Відкрив роботу екзаменаційної комісії декан економічного факультету Анатолій Діброва, який зачитав наказ ректора про створення комісії, розпорядження деканату про допуск до захисту і побажав комісії плідної роботи, а студентам – успішного захисту своїх робіт.Дослідження студентів оцінювала державна екзаменаційна комісія: доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, завідувач кафедри організації підприємництва та біржової діяльності Микола Ільчук (голова комісії); доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Надія Резній, кандидат економічних наук, професор кафедри організації підприємництва та біржової діяльності Микола Солодкий, кандидат економічних наук, доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності Валентина Яворська (члени комісії).

 

 

 

     Студенти у своїх доповідях продемонстрували високий рівень знань та практичну підготовку фахівця із підприємництва та біржової діяльності висвітлюючи актуальні питання результатів проведених досліджень біржового товарного та фінансового ринків, що на разі потребують вирішення.

 

 

 

     У доповідях студентів відчувалось знання ними предмету та об’єкту дослідження, вміння відстоювати отримані ними результати досліджень. Усі виступи відрізнялись своєю оригінальністю, креативністю та інноваційністю.

     Комісія відмітила високий рівень представлених до захисту робіт а також теоретичну і практичну цінність отриманих студентами результатів досліджень.

 

     Членами комісії із захисту відмічено, що студенти демонструють глибокі знання з фахових дисциплін, набуті протягом навчання в університеті. 19 грудня випускникам уже вручать дипломи магістра.

Вітаємо студентів із успішним захистом та бажаємо їм нових звершень і досягнень!


Л. Воляк, В. Нагорний,
заступники декана

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook