НАУКОВЦІ НДІ ЗДОРОВ’Я ТВАРИН ВІДЗВІТУВАЛИ ЗА 2019 РІК

14 грудня 2019 року

Відповідно до наказу ректора № 1096 від 31.10.2019р. про проведення звітів за науково-дослідною роботою у структурних підрозділах НУБіП України, у НДІ здоров’я тварин 10 грудня проведено засідання комісії з розгляду звітів про НДР за 2019 р.
До складу комісії увійшли: академік НААН Микола Цвіліховський – голова, члени комісії: професори Світлана Ткачук, Володимир Духницький, Микола Малюк, Наталія Сорока, Дмитро Засєкін, представник НДЧ Тетяна Хільченко.
Комісія заслухала 3 фундаментальні та 4 прикладні наукові роботи, що виконувалися за державним фінансуванням (загальна сума – 2670 тис. грн.), 4 госпдоговірні теми (70 тис. грн.), 27 ініціативних науково-дослідних робіт.
Першим звітував професор Валентин Карповський за НДР 110/93-ф «Дослідження особливостей кортико-вегетативних механізмів регуляції впливу наноаквахелатів біогенних елементів на організм тварин» (2017–2019 рр.) Обсяг фінансування складав – 232000 грн.

За звітний період представлені результати вивчення патентноконюнктурної прикладної бази з дослідження нервової діяльності птиці, комплексу наноаквахелатів біогенних елементів для птиці, дослідження впливу комплексного препарату на продуктивність та резистентність організму птиці та встановлені закономірності впливу і взаємозв’язок між показниками продуктивності та резистентністю організму птиці з показниками нервової діяльності.

У кінцевому результаті були встановлені особливості кортико-вегетативних механізмів регуляції впливу наноаквахелатів біогенних елементів на організм тварин. За результатами дослідження видрукувано 6 статей у фахових виданнях України та 1 стаття в журналах, що входять до науково-метричних баз WoS та Scopus з індексом SNIP ≥ 0,4; захищено 2 магістерські роботи, докторських – 2, отримано патентів на винахід – 1, методичних рекомендацій – 2, монографій – 1, підручник –1.
Позитивно оцінив виконану наукову роботу та отримані результати дослідження рецензент – професор Михайло Прус.

Наступним виступив професор Віталій Недосєков зі звітом за НДР 110/6-пр-2019 «Розробка системи нагляду сказу тварин із застосуванням геоінформаційних систем (GIS) та інформаційного тесту біосенсорики (SPR)» (2019–2021 рр.). Обсяг фінансування складав – 240000 грн.
У результаті створено електронну базу даних випадків сказу на території України та електронний інформаційний ресурс щодо поширення сказу тварин, розроблено методики, алгоритм і послідовність використання дослідних зразків багаторазових індикаторних імуносенсорних чіпів для оцінки серопревалентності сказу тварин і відпрацювано ефективні шляхи іммобілізації селективних структур на трансдюцерних поверхнях оптичних біосенсорів.

Також встановлено рівень специфічності відгуку біосенсорів при порівняльному аналізі зразків і побудувано калібрувальні криві залежності інтенсивності сигналів від рівня речовин зразків, що піддаються аналізу.

За результатами дослідження опубліковані статті в журналах, що входять до науково-метричних баз Web of Science, Scopus, 1 статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України і мають ISSN, статті у закордонних журналах, а також англомовні тези доповідей на міжнародних конференціях у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних Web of Science, Scopus та Index Сореrnicus – 2, магістерських робіт захищено – 2.
Були активними обговорення звіту. Задавали запитання професори Микола Малюк, Дмитро Засєкін, Микола Цвіліховський.
Позитивно оцінила виконану наукову роботу та отримані результати дослідження рецензент – професор Тетяна Мазур.

Професор Володимир Духницький представив результати дослідження за НДР 110/12-пр-2019 «Наукове обґрунтування та створення лікарських засобів на основі феруму (IV) для ветеринарної медицини» (2019–2021 рр.). Обсяг фінансування складав – 240000 грн.
За 2019 рік представлені загальні теоретичні положення для звіту науково-дослідної роботи та монографії. Опубліковано 2 статті у виданнях, що входять до науко-метричних баз даних та 2 статті з переліку фахових видань України, 2 патенти.

Професор Світлана Ткачук представила комісії позитивну рецензію із акцентуванням на актуальності теми наукової розробки та вагомих результатах дослідження за звітний період.

Далі професор Вікторія Грищенко представила звіт за НДР 110/94-ф «Вивчення молекулярних механізмів регуляції метаболічних процесів та продуктивних функцій організму тварин» (2017–2019 рр.), керівник – професор Віктор Томчук. Обсяг фінансування складав – 385000 грн. Вагомим результатом дослідження є розроблені наукове обґрунтування і рекомендації щодо вирішення проблем екологічної і харчової безпеки продукції АПК, а також науково-практичні положення ендоекологічної технології проведення лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів та рекомендацій щодо впровадження в прикладну ветеринарію нової технології відновлюючого лікування із застосуванням фосфоліпідовмісного препарату (українського виробництва) як способу коригування і профілактики патологічних станів у продуктивних тварин; використання препаратів для зниження накопичення важких металів в організмі тварин; застосування способу штучного гіпобіозу в хірургічній практиці (у ветеринарії і медицині).

Результати дослідження увійшли до 1 статті, яка опублікована у журналі, що входить до науково-метричних баз даних WoS та Scopus з індексом SNIP ≥ 0,4 (Source Normalized Impact Рer Paper); 3 статті, що входять до переліку фахових видань України; 2 науково-практичних рекомендацій, 1 монографії (5 д.а), що опублікована англійською мовою; укладено 1 господарчий договір; відбудеться захист кандидатської дисертації.

З позитивною рецензією виступила професор Ольга Якубчак, акцентувавши увагу на ґрунтовності, актуальності теми та вагомих досягненнях за проведеною науковою роботою, так і отриманими результатами досліджень.

У подальшому виступила доцент Марія Кучерук зі звітом за НДР 110/545-пр «Наукове обґрунтування технології виробництва органічної продукції птахівництва на основі застосування сучасних еконутрієнтів та нутріцевтиків» (2017–2019 рр.), керівник – професор Дмитро Засєкін. Обсяг фінансування складав – 350000 грн.
Дослідження проводились в приміщенні віварію НУБіП України на перепелах і курчатах-бройлерах щодо застосування нутріцевтиків за різними схемами і у різних поєднаннях із встановленням показників здоров’я, продуктивності, якості та безпечності м’яса птиці та яєць. У результаті впроваджено відібрані за ефективністю та економічно обґрунтовані препарати в процес виробництва органічної продукції, описано технологію виробництва органічної продукції птахівництва шляхом застосування сучасних нутріцевтиків.

За результатами дослідження видрукувано патент України на корисну модель, 1 монографію. 4 статті у виданнях з переліку наукових фахових видань. 1 стаття у журналі, що входить до науково-метричної бази даних WoS. Плануєься захист докторської дисертації Марії Кучерук з використанням зазначених наукових досліджень. Затверджені в установленому порядку науково-практичні рекомендації.

Позитивно оцінив результати наукової роботи за даним звітом з НДР рецензент – професор Микола Захаренко.

Далі виступив професор Анатолій Мазуркевич зі звітом за НДР 110/3-пр-2018 «Розробити нові способи стимуляції процесів відновлення ушкоджених тканин опорно-рухового апарату домашніх тварин методами клітинної терапії» (2018–2020 рр.). Обсяг фінансування складав – 850000 грн. У результаті проведених досліджень встановлено показники морфологічних і функціональних змін в ушкоджених хрящах кульшового та колінного суглобів, сухожилках під впливом стовбурових клітин та інших продуктів клітинних технологій, а також показники відновлення ушкоджених тканинах опорно-рухового апарату у тварин з інсулінозалежним діабетом і показники відновлення ушкоджених тканин у тварин з експериментальними онкологічними захворюваннями.


За результатами дослідження створені протоколи наукових досліджень та видрукувано 4 наукові статті з переліку фахових видань України.
Доцент Марина Галат представила звіт за НДР 110/2-пр–2019 «Моніторинг особливостей поширення зоонозних інвазій тварин та їх профілактика в умовах Чорнобильської зони радіоактивного забруднення» (2019–2021 рр.). Обсяг фінансування складав – 390000 грн. результатами дослідження є: вивчення поширення зоонозних паразитарних хвороб у Чорнобильській зоні радіоактивного забруднення і прилеглих областях України. Водночас встановлено поширеність збудників зоонозів, таких як опісторхоз, ехінококоз, дирофіляріоз, хвороба Лайма, ерліхіоз, токсоплазмоз та інші з врахуванням радіобіологічних методів дослідження. Опубліковано 6 статей, захищено 2 магістерських роботи, отримано 2 охоронних документи.

У подальшому члени комісії активно обговорили наукову проблематику звітів, отримані результати, наявні публікації та впровадження, намітивши перспективи подальших наукових досліджень.


Всього за звітний період на факультеті ветеринарної медицини проведено 16 наукових міжнародних і всеукраїнських конференцій, видано 28 монографій, отримано 34 патенти та авторських свідоцтва, опубліковано 30 статей у Scopus і WoS, опубліковано 255 статей у фахових виданнях, 360 тез доповідей, а у трьох спеціалізованих захисних радах захищено 6 докторських та 16 кандидатських дисертацій.
Отож, напередодні 100-річного ювілею, науковці факультету вірно обрали темп і шлях до нових звершень.

Директор НДІ здоров’я тварин, професор Дмитро Засєкін
Професор кафедри ветеринарно-санітарної експертизи Світлана Ткачук

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook