У новий навчальний рік – з новими книгами для студентів

30 серпня 2018 року

  Навчально-виховний процес університету важко уявити без сучасного інформаційного наповнення, електронної бібліотеки, однак книга  і досі залишається одним з основних джерел знань. Тож важливим завданням вузівської бібліотеки є забезпечення навчальних дисциплін навчальною літературою.
  Впродовж останніх місяців наукова бібліотека здійснювала закупівлю необхідних навчальних видань. Загалом, на це втрачено понад 70 тис. грн.., особлива увага приділялась новим освітнім програмам, що з’явились в університеті.
Так, зокрема, пропонуємо перелік навчальних видань, що були придбані для освітньої програми «Журналістика» та доступні студентам для навчання:

 

Миайлин І.Л.
Основи журналістики
. Підручник. 5-те вид. перероб. та доп. К.. Центр учбової літератури, 2018. – 496 с.
У підручнику викладено один з основних навчальних курсів у системі підготовки майбутнього спеціаліста – «Основи журналістики». Тут подані найважливіші теоретичні теми, передбачені програмою Міністерства освіти України, як-от: журналістика як галузь масово інформаційної діяльності, функції журналістики, журналістика як галузь суспільно-політичної діяльності, соціальна позиція журналіста, журналістика як система засобів масової інформації, свобода преси і журналістської діяльності.
Посібник розрахований на студентів спеціальності «Журналістика» та молодих працівників засобів масової інфо

рмації, що роблять перші кроки на шляху до оволодіння професією, але не мають базової освіти.

 

 

 

 

 

 

Владимиров В. М.
Вступ до журналістики :
навч. посібник / В. М. Владимиров. – К. : НАУ, 2015. – 284 с
Навчальний посібник має на меті дати студентам-першокурсникам початкові знання з обраної ними професії та методичні поради стосовно того, як з перших днів навчання в університеті організувати плідну роботу на лекціях, семінарах, у бібліотеках і читальних залах, в Інтернет-мережі, як вести конспекти та в

иконувати самостійні завдання тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олійник О. Б., Шинкарук В. Д., Гребницький Г.М.
Граматика української мови.
Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2018. – 544 с.
В посібнику в систематизованому вигляді висвітлено основні питання граматики української мови - морфології та синтаксису.
Посібник розрахований для студентів вищих навчальних закладів та слухачів підготовчих відділень вузів, а також стане у нагоді всім, хто хоче вдосконалити свої знання з сучасної української мови.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микитюк О.
Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки :
навч. посібник / Оксана Микитюк. - 2-ге вид., зі змін, та допов. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 236 с.
У посібнику подано основи культури мовлення крізь призму особливостей, завдань, цікавинок. Дібраний матеріал утверджує державотворчу роль української мови, показує самобутність мовної системи, сприяє розвиткові творчої особистості, пропагує народну мудрість і найкращі зразки українського письменства. Рубрики „Звернімо увагу”, таблиці та плакати увиразнюють текст
Для викладачів, учителів, студентів, учнів та всіх охочих пізнавати Мову – „найдосконаліший винахід розуму і найбільшу людську цінність”.

 

 

 

 

 

 

 

Кордон М. В.
Українська та зарубіжна культура:
Підручник. 3-тє видання. – Київ: Центр учбової літератури, 2018. – 584 с.
Розглядається історія української та зарубіжної культури — від первісного суспільства до кінця XX ст. Висвітлені, насамперед, питання розвитку освіти, наукових знань, літератури і мистецтва на різних етапах людської історії.
Дстдентів вищих навчальних закладів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грицай І. О., Примаков К. Ю.
Адміністративно-правові основи регулювання у сфері масової інформації в Україні:
монографія /І. О. Грицай, К. Ю. Примаков. – К.: «Хай-Тек Прес», 2018. – 256 с.
У монографії визначено правові основи адміністративно-правового регулювання у сфері масової інформації в Україні, аргументовано внесення змін та доповнень до вітчизняного законодавства, що регулює правовідносини у сфері масової інформації. Проведено класифікацію суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері масової інформації в Україні. Здійснено організаційно-правову характеристику діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері масової інформації в Україні, запропоновано критерії й види адміністративно-правового регулювання у сфері масової інформації в Україні на загальнонаціональному та місцевому рівні. Обґрунтовано пропозиції й рекомендації щодо вдосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з адміністративно-правового регулювання у сфері масової інформації в Україні.
Для науковців, викладачів юридичних вузів (факультетів), курсантів та слухачів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, працівників правоохоронних органів, неурядових організацій, а також всіх тих, хто цікавиться інформаційними питаннями.

 

 

 

 

Потятиник Б. В.
Інтернет-журналістика :
навч. посіб. / Борис Володимиро¬вич Потятиник. - Львів : ПАЮ, 2010. – 246 с.
Інтернет-журналістику трактовано як історично четвертий (після преси, радіо і телебачення) різновид журналістики. Подано рекомендації стосовно підготовки матеріалів для новинно-аналітичних онлайнових ресурсів, запропоновано прогноз розвитку мережних медій.
Для студентів факультетів та відділень журналістики, соціальних комунікацій, дослідників у сфері масових комунікацій, журналістів-практиків та широкого кола зацікавлених журналістською проблематикою.

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковець А. В.
Телевізійна журналістика: теорія і практика:
Посібник. - 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 262 с.
Посібник ставить за мету розкрити концептуально-теоретичні засади функціонування телевізійної журналістики у системі ЗМІК.
Новітню телевізійну журналістику в Україні не можна уявити поза розумінням соціальної дійсності, поза оцінкою і прогнозом, поза коментуванням подій та явищ суспільного життя.
Видання розраховане на студентів відділень журналістики та тих, хто цікавиться телебаченням.

 

 

 

 

 

 

 

 

Гнатовський М. М.
Міжнародне гуманітарне право.
Довідник для журналістів / М. М. Гнатовський, Т. Р. Короткий, Н. В. Хендель. – 2-ге вид., доповн. – Одеса : Фенікс, 2015. – 92 с.
Друге видання Довідника з міжнародного гуманітарного права для журналістів містить основні поняття та положення міжнародного гуманітарного права у системному викладі, перелік конвенційних джерел міжнародного гуманітарного права, витяги з Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. та Додаткових протоколів до них від 8 червня 1977 р., що стосуються правового положення та захисту журналістів у період збройних конфліктів. У Довідник включені Резолюція 1738 (2006) Ради Безпеки ООН від 23 грудня 2006 р. та Декларація про безпеку журналістів і працівників засобів масової інформації в ситуаціях збройного конфлікту.
Проведено доктринальний аналіз правового положення та міжнародно-правового захисту журналістів у період збройних конфліктів. Приведені деякі механізми захисту журналістів у період збройних конфліктів. Додатково приведені інформаційні дані з міжнародного гуманітарного права з посиланнями на спеціальну літературу та Інтернет-ресурси.
Видання підготовлено при підтримці Фонду підтримки фундаментальних досліджень.
Довідник призначений для журналістів та співробітників ЗМІ. Видання може бути корисним для осіб, які мають знати та виконувати міжнародне гуманітарне право.

 

 

 

Бондар Ю. В.
Енциклопедія для видавця та журналіста
/ Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко; МАУП, Книжк. палата України. — К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2010. – 400 с.
Енциклопедичний словник-довідник містить визначення і тлумачення понять царини видавничої справи та журналістики, історико-біографічні довідки про українські мас-медіа та видавництва, відомих журналістів, публіцистів, видавців.
Для фахівців, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Капелюшний Анатолій Олексійович
Редагування в засобах масової інформації:
Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів: ПАІС, 2009. – 432 с.
У посібнику викладено основні теоретичні положення курсу “Редагування в ЗМГ. До кожної теми також подано “Питання для самоперевірки”, “Практичні завдання”, “Літературу”. Автор послідовно дотримується концепції курсу редагування в ЗМІ на факультеті журналістики: йдеться про перенесення наголосу на творчий характер редагування, на те, що редагування - це вид творчості, а процес редагування - це співтворчість з автором. Використано також інші підходи й методи, проте всі їх підпорядковано згаданій концепції.
Навчальним посібником можуть скористатися не тільки студенти факультету журналістики, для яких його, власне, й призначено, а й журналісти-практики, загалом працівники з усіх сфер діяльності, чия робота пов’язана з редагуванням і саморедагуванням.

 

 

 

 

 

 

Капелюшний Анатолій Олексійович
Практична стилістика української мови:
Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероблене. – Львів: ПАЮ, 2007. – 400 с.
У посібнику вміщено основні положення курсу “Практичної стилістики української мови”, який вивчають студенти факультету журналістики. Книга охоплює всі розділи цього курсу: в ній висвітлено особливості стилістичного використання в мові ЗМІ лексичних і фразеологічних, морфологічних, синтаксичних засобів. Структурою посібника передбачено також інші матеріали з кожної теми. Зокрема, подано питання для самоперевірки, завдання, виконання яких сприятиме глибшому засвоєнню теми, а також список літератури. Наведено також типові помилки у використанні мовностилістичних засобів.
Навчальний посібник призначено насамперед для студентів факультету журналістики, але ним можуть також скористатися й журналісти-практики, всі, хто прагне вдосконалити свої знання з української мови.

 

 

 

 

 

 

Здоровега В. Й.
Теорія і методика журналістської творчості:
Підручник. – 3-тє вид. – Львів: ПАІС, 2008. – 276 с.
Пропонована книга – перший у пострадянських країнах підручник, присвячений найважливішій частині теорії та практики журналізму: аналізу природи літературної праці у засобах масової інформації.
Багато уваги приділено сутності журналістської майстерності як найважливішого складника професіоналізму співробітника мас-медіа, головним етапам роботи над твором і написанню тексту.
Висвітлено головні потоки та методику збору інформації. Чільне місце відведено аргументації та полеміці, загальній характеристиці жанрів, а також інформаційному, аналітичному, художньо-публіцистичному методам відображення дійсності в мас-медіа.
Мета видання – сприяти формуванню професіоналів, журналістів нового бачення світу, оригінального мислення, гострого, чесного слова.
Для студентів інституту та факультетів і відділень журналістики університетів, журналістів-практиків.

 

 

 

 

 

Українське цивільне право : навч. посіб. 3-тє вид. перероб. та доп. за ред. Заіки Ю. О. [Ю. О. Заіка, І. С. Тімуш, О. О. Лов’як та ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2018. – 358с.
Сучасний ринок навчальної літератури надзвичайно насичений. Автори поставили перед собою мету підготувати такий навчальний посібник, який би поєднував в собі сучасну програму цивільного права, раціональну структуру курсу із доступністю його викладання.
У новому третьому доповненому виданні аналізується чинне цивільне законодавство України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права.
Розрахований на студентів, магістрів, аспірантів юридичних вузів та факультетів, працівників правоохоронних органів, на всіх, хто цікавиться питаннями цивільного права.

 

 

 

 

 

 

 

Українська мова в засобах масової комунікації. Монографія / A.C.Попович, Л.М.Марчук. – K.: КНТ, 2018. – 299 с.

У монографії вміщено навчальну і робочу навчальну програми дисципліни „Українська мова в засобах масової комунікації”, конспект лекцій, методичні рекомендації до практичних, семінарських і лабораторних занять та самостійної роботи, схеми лінгвістичних аналізів, а також рекомендовану літературу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіщак Тетяна,
директор наукової бібліотеки

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook