15 листопада 2017 року відбулось засідання науково-технічної ради факультету землевпорядкування

27 листопада 2017 року

 

15 листопада 2017 року відбулось засідання науково-технічної ради факультету землевпорядкування. На порядок денний були винесені наступні питання:

 

1. Попередній захист здобувача кафедри геодезії та картографії Національного університету біоресурсів і природокористування України Патиченко Оксани Миколаївни на тему: «Конструктивно-географічні засади нормативної грошової оцінки земель населених пунктів з використанням геоінформаційних технологій», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Ковальчук Іван Платонович, завідувач кафедри геодезії та картографії НУБіП України.

Здобувач Патиченко Оксана Миколаївна доповіла результати досліджень за темою кандидатської дисертації, відповіла на запитання членів НТР та запрошених на засідання вчених.

З рецензіями виступили: д. геогр.н., проф. Ю.М. Палеха, к.геогр.н., доц. С.В.Тітова.

В обговоренні результатів дисертації взяли участь: С.Ю Бортник, завідувач кафедри землезнавства і геоморфології КНУ імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор; Т. О. Євсюков, декан факультету землевпорядкування, доктор економічних наук, доцент; С. С. Кохан, завідувач кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі, доктор технічних наук, доцент; О. С. Дорош, завідувач кафедри управління земельними ресурсами, доктор економічних наук, професор; Вишневський В.І., доктор географічних наук, професор.

Виступаючі зазначили актуальність дисертаційної роботи, її наукове і практичне значення, високий науково-методичний рівень виконаного дослідження та вагомість отриманих результатів. Вказано на доцільність впорядкування термінології в четвертому розділі дисертаційної роботі. Проте ці зауваження не знижують високого рівня дисертації. Виступаючі висловили пропозицію рекомендувати дисертаційну роботу до розгляду у спеціалізованій вченій раді зі спеціальності 11.00.12 — географічна картографія.

Ухвалили:

Враховуючи актуальність теми дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, впровадження їх у виробництво, достатню повноту викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях, відповідність роботи вимогам п. 11 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, науково-технічна рада факультету землевпорядкування рекомендує дисертацію О. М. Патиченко на тему: «Конструктивно-географічні засади нормативної грошової оцінки земель населених пунктів з використанням геоінформаційних технологій» до розгляду у спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2. Рекомендація до друку навчальних та наукових видань, зокрема:

- монографію «Земельна політика Європейського співтовариства: принципи, проблеми, реалізація» (авторський колектив: Мартин А.Г., Гунько Л.А, Чумаченко О.М., Колганова І.Г., Баранцов Б.В.).

Рецензенти: Д.С. Добряк – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НААН України, академік УЕАН; О.С. Дорош – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами, НУБіП України; В.М.Заяць – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри земельного кадастру, НУБіП України.

- монографію «Науково-методичні засади управління землями природно-заповідного фонду» (авторський колектив: д.е.н. Дорош О.С., к.е.н. Колісник Г.М., к.е.н. Бутенко Є.В.).

Рецензенти: Мартин А.Г. – доктор економічних наук, доц., завідувач кафедри землевпорядного проектування НУБіП України; Третяк А.М. – доктор економічних наук, професор, Державна Екологічна Академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України.

- наукове видання: «Актуальні питання землеустрою та геодезії 2017» (авторський колектив: Ковальчук І.П., Гунько Л.А., Мединська Н.В., Полтавець А.М.).

Рецензенти: Д.С. Добряк – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НААН України, академік УЕАН; Мартин А.Г. – доктор економічних наук, доц., завідувач кафедри землевпорядного проектування НУБіП України; В.М.Заяць – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри земельного кадастру, НУБіП України.

- монографію «Особливості грошової оцінки земель населених пунктів України в умовах ринкових відносин» (авторський колектив: Мартин А.Г., Лихогруд О.М., Кошель А.О.).

Рецензенти: Д.С. Добряк – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НААН України, академік УЕАН; Новаковська І.О. – доктор економічних наук, завідувач кафедри землеустрою та кадастру Національного авіаційного університету; О.С. Дорош – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами, НУБіП України.

- монографію «Природно-сільськогосподарське районування України» (видання друге доповнене та перероблене) (авторський колектив: Мартин А.Г., Осипчук С.О., Чумаченко О.М.).

Рецензенти: Д.С.Добряк – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НААН України, академік УЕАН; В.М.Заяць – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри земельного кадастру, НУБіП України; Палеха Ю.М. – доктор географічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи ДП УДНДІПМ «Діпромісто».

- монографію «Проблеми формування природно-заповідних території України: простір, землекористування, землеустрій» (авторський колектив: Мединська Н.В., Чумаченко О.М., Гетманьчик І.П.).

Рецензенти: Д.С. Добряк – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НААН України, академік УЕАН; І.П.Ковальчук – доктор географічних наук, професор завідувач кафедри геодезії та картграфії, НУБіП України; В.М.Будзяк – доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торгово-економічний університет(КНТЕУ).

- монографію: «Еколого-економічне моделювання раціонального використання земель» (авторський колектив: Паламарчук Л.В., Заячківська Б.Б.).

Рецензенти: Д.С. Добряк – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НААН України, академік УЕАН; Жук В.М.доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки, академік НААН України; Дорош О.С.доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами.

Вищеперелічені праці були рекомендовані науково-технічною радою до друку.

 

Секретар науково-технічної ради,

к.е.н.. доцент О.П.Жук

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook