Науково-технічна рада факультету землевпорядкування: обговорення плану роботи на 2017-18 навчальний рік та попередні захисти дисертацій

7 вересня 2017 року

28 серпня 2017 року відбулось засідання науково-технічної ради факультету землевпорядкування. На порядок денний були винесені наступні питання:
1. Попередній захист аспірантки кафедри геодезії та картографії Національного університету біоресурсів і природокористування України Рожко Оксани Валентинівни на тему: «Науково-методичні засади укладання електронного атласу земельних ресурсів адміністративного району», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.12 – географічна картографія.
Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Ковальчук Іван Платонович, завідувач кафедри геодезії та картографії НУБіП України.
Аспірантка доповіла результати досліджень за темою дисертаційної роботи та відповіла на чисельні запитання членів НТР і запрошених вчених.
В обговоренні результатів дисертації взяли участь: В. М. Заяць, завідувач кафедри земельного кадастру, доктор економічних наук, старший науковий співробітник; А. Г. Мартин, завідувач кафедри землевпорядного проектування, доктор економічних наук, доцент; В. А. Богданець, доцент кафедри геодезії та картографії, кандидат сільськогосподарських наук, доцент; Л.М. Даценко, завідувач кафедри геодезії та картографії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор; С.Ю. Бортник, завідувач кафедри землезнавства та геоморфології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор; В.І. Вишневський, професор кафедри країнознавства і туризму, Національний авіаційний університет, доктор географічних наук, професор; Т.М. Курач, доцент кафедри геодезії та картографії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
Рецензенти (Л.М. Даценко, завідувач кафедри геодезії та картографії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор; Т.М. Курач, доцент кафедри геодезії та картографії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент) та виступаючі відзначили актуальність дисертаційної роботи, вказали на те, що дисертантом удосконалено основні положення теорії та методології великомасштабного атласного картографування земельних ресурсів на рівні адміністративного району, обґрунтовано алгоритм укладання тематичних карт атласу, зібрано та опрацьовано вихідну інформацію про стан і використання земельних ресурсів Фастівського району Київської області та укладено такий атлас на цей адміністративний район.
Вказано, що в окремих розділах дисертацію необхідно дооформити згідно з вимогами МОН України, зокрема, деякі таблиці та карти необхідно перенести в додатки. Висновки варто доповнити кількісними показниками. Треба систематизувати та структурувати окремі дані дисертаційного дослідження при наведенні їх в авторефераті. Проте ці зауваження не знижують високого рівня дисертації. Виступаючі висловили пропозицію рекомендувати дисертаційну роботу до розгляду у спеціалізованій вченій раді зі спеціальності 11.00.12 – географічна картографія.
Ухвалили:
Враховуючи актуальність теми дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, впровадження їх у виробництво, достатню повноту викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях, відповідність роботи вимогам п. 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, науково-технічна рада факультету землевпорядкування рекомендує дисертацію О.В Рожко на тему: «Науково-методичні засади укладання електронного атласу земельних ресурсів адміністративного району» до розгляду у спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 11.00.12 – географічна картографія.
Рішення прийнято одноголосно.
2. Попередній захист дисертації аспіранта кафедри землевпорядного проектування Національного університету біоресурсів і природокористування України Аврамчука Богдана Олеговича на тему: «Економічна оцінка земель сільськогосподарського призначення в ринкових умовах», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Мартин Андрій Геннадійович, завідувач кафедри землевпорядного проектування Національного університету біоресурсів і природокористування України.
В обговоренні результатів дисертації взяли участь: Ковальчук І. П., доктор географічних наук, професор; Заяць В.М., доктор економічних наук, старший науковий співробітник; Кохан С. С., доктор технічних наук, доцент; Опенько І.А., кандидат економічних наук, старший викладач; Шевченко О.В., кандидат економічних наук, старший викладач.
Виступаючі зазначили актуальність дисертаційної роботи, її наукове і практичне значення, високий науково-методичний рівень виконаного дослідження та вагомість отриманих результатів. Вказано, що в окремих розділах дисертацію необхідно дооформити відповідно до вимог МОН України, зокрема, деякі великомасштабні таблиці та ілюстрації необхідно перенести в додатки. Необхідно подати обґрунтування (з позицій класичної економічної теорії, факторного аналізу) оцінки впливу природних властивостей землі та виробничих витрат на доходи сільськогосподарського виробництва. Треба систематизувати та структурувати окремі дані дисертаційного дослідження. Проте ці зауваження не знижують високого рівня дисертації. Виступаючі висловили пропозицію рекомендувати дисертаційну роботу до розгляду у спеціалізованій вченій раді зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
Ухвалили:
Враховуючи актуальність теми дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, впровадження їх у виробництво, достатню повноту викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях, відповідність роботи вимогам п. 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, науково-технічна рада факультету землевпорядкування рекомендує дисертацію Б.О. Аврамчука на тему: «Економічна оцінка земель сільськогосподарського призначення в ринкових умовах» до розгляду у спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
Рішення прийнято одноголосно.
3. Затвердження плану роботи науково-технічної ради факультету землевпорядкування на 2017-2018 н.р.
О. П. Жук, доцент кафедри геодезії та картографії, кандидат економічних наук, доцент, секретар науково-технічної ради ознайомив присутніх з планом роботи науково-технічної ради факультету землевпорядкування на 2017-2018 н.р.
В обговоренні даного питання взяли участь: Ковальчук І. П., завідувач кафедри геодезії та картографії, доктор географічних наук, професор, голова НТР; А. Г. Мартин, завідувач кафедри землевпорядного проектування, доктор економічних наук, доцент; Т. О. Євсюков, декан факультету землевпорядкування, доктор економічних наук, доцент.
Виступаючі підтримали план роботи науково-технічної ради факультету землевпорядкування на 2017-2018 н.р.
Ухвалили: затвердити план роботи науково-технічної ради факультету землевпорядкування на 2017-2018 н.р.
Рішення прийнято одноголосно.
 

Секретар НТР факультету землевпорядкування,
кандидат економічних наук, доцент Олексій Жук

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook