НТР факультету землевпорядкування розпочала роботу в новому навчальному році : заслухано дисертаційні роботи, затверджено план роботи

7 вересня 2017 року

28 серпня 2017 року відбулось засідання науково-технічної ради факультету землевпорядкування.

На порядок денний були винесені наступні питання:

1. Попередній захист аспірантки кафедри геодезії та картографії Національного університету біоресурсів і природокористування України Рожко Оксани Валентинівни на тему: «Науково-методичні засади укладання електронного атласу земельних ресурсів адміністративного району», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.11 – географічна картографія.
Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Ковальчук Іван Платонович, завідувач кафедри геодезії та картографії НУБіП України.

В обговоренні результатів дисертації взяли участь: В. М. Заяць, завідувач кафедри земельного кадастру, доктор економічних наук, старший науковий співробітник; А. Г. Мартин, завідувач кафедри землевпорядного проектування, доктор економічних наук, доцент; В. А. Богданець, доцент кафедри геодезії та картографії, кандидат сільськогосподарських наук, доцент; Л.М. Даценко, завідувач кафедри геодезії та картографії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор; С.Ю. Бортник, завідувач кафедри землезнавства та геоморфології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор; В.І. Вишневський, професор кафедри країнознавства і туризму, Національний авіаційний університет, доктор географічних наук, професор; Т.М. Курач, доцент кафедри геодезії та картографії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
Виступаючі зазначили актуальність дисертаційної роботи, вказали на те, що дисертантом  розроблено наукові засади великомасштабного атласного  картографування стану і використання земельних ресурсів адміністративного району, обґрунтовано структуру і зміст тематичних карт атласу земельних ресурсів району, удосконалено підходи до відображення тематичної інформації на електронних картах, створено реальний цифровий великомасштабний атлас земельних ресурсів Фастівського району.
Рецензентами і виступаючими фахівцями вказано, що в окремі розділи дисертації  необхідно внести корективи, редакційно-стилістичні правки з урахуванням вимог МОН України. Зокрема, частину таблиць,  графіків і карт необхідно перенести в додатки. З частини карт необхідно видалити надлишкову інформацію (наприклад, з географічної основи зняти контури лісів). Висновки варто наповнити кількісними показниками, які характеризують стан земельних ресурсів, еколого-економічну ефективність землекористування тощо. Доцільно чіткіше систематизувати та структурувати дані дисертаційного дослідження при наведенні їх в авторефераті. Проте ці зауваження не знижують високого рівня дисертації. Виступаючі висловили пропозицію рекомендувати дисертаційну роботу до розгляду у спеціалізованій вченій раді зі спеціальності 11.0012 – географічна картографія.
Ухвалили:
Враховуючи актуальність теми дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, впровадження їх у виробництво, достатню повноту викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях, відповідність роботи вимогам п. 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, науково-технічна рада факультету землевпорядкування рекомендує дисертацію О.В Рожко на тему: «Науково-методичні засади укладання електронного атласу земельних ресурсів адміністративного району» до розгляду у спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.0012 – географічна картографія.
Рішення прийнято одноголосно.
2. Попередній захист дисертації аспіранта кафедри землевпорядного проектування Національного університету біоресурсів і природокористування України Аврамчука Богдана Олеговича на тему: «Економічна оцінка земель сільськогосподарського призначення в ринкових умовах», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Мартин Андрій Геннадійович, завідувач кафедри землевпорядного проектування Національного університету біоресурсів і природокористування України.
В обговоренні результатів дисертації взяли участь: Ковальчук І. П., доктор географічних наук, професор; Заяць В.М., доктор економічних наук, старший науковий співробітник; Євсюков Т.О., доктор економічних наук, професор, Кохан С. С., доктор технічних наук, доцент; Опенько І.А., кандидат економічних наук, старший викладач; Шевченко О.В., кандидат економічних наук, старший викладач.
Виступаючі зазначили актуальність дисертаційної роботи, її наукове і практичне значення, високий науково-методичний рівень виконаного дослідження та вагомість отриманих результатів. Вказано, що в окремих розділах дисертацію необхідно дооформити відповідно до вимог МОН України, зокрема, деякі великомасштабні таблиці та ілюстрації необхідно перенести в додатки. Необхідно подати обґрунтування, з точки зору класичної економічної теорії, результатів факторного аналізу впливу природних властивостей землі та виробничих витрат на доходи сільськогосподарського виробництва. Необхідно систематизувати та структурувати окремі дані дисертаційного дослідження при наведенні їх в авторефераті. Проте ці зауваження не знижують високого рівня дисертації. Виступаючі висловили пропозицію рекомендувати дисертаційну роботу до розгляду у спеціалізованій вченій раді зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
Ухвалили:
Враховуючи актуальність теми дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, впровадження їх у виробництво, достатню повноту викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях, відповідність роботи вимогам п. 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, науково-технічна рада факультету землевпорядкування рекомендує дисертацію Б.О. Аврамчука на тему: «Економічна оцінка земель сільськогосподарського призначення в ринкових умовах» до розгляду у спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
Рішення прийнято одноголосно.
3. Затвердження плану роботи науково-технічної ради факультету землевпорядкування на 2017-2018 н.р.
О. П. Жук, доцент кафедри геодезії та картографії, кандидат економічних наук, доцент, секретар науково-технічної ради ознайомив присутніх з планом роботи науково-технічної ради факультету землевпорядкування на 2017-2018 н.р.
В обговоренні даного питання взяли участь: Ковальчук І. П., завідувач кафедри геодезії та картографії, доктор географічних наук, професор; А. Г. Мартин, завідувач кафедри землевпорядного проектування, доктор економічних наук, доцент; Т. О. Євсюков, декан факультету землевпорядкування, доктор економічних наук, доцент.
Виступаючі підтримали план роботи науково-технічної ради факультету землевпорядкування на 2017-2018 н.р.
Ухвалили: затвердити план роботи науково-технічної ради факультету землевпорядкування на 2017-2018 н.р.
Рішення прийнято одноголосно.
 

Секретар НТР факультету землевпорядкування,
к.е.н., доцент О.П.Жук

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook