Запрошення на Другий Міжнародний Форум агропромислового інжинірингу

15 вересня 2017 року
Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого

 

 

 

 

 

У рамках Форуму відбудуться такі заходи:[/b]

 

1. XVIIІ Міжнародна наукова конференція «Науково-технічні засади розробки, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій», присвячена пам’яті академіка Л. В. Погорілого (секції):

- Сільськогосподарська техніка та інформаційно-керівні засоби:

випробування, прогнозування, конструювання

- Новітні технології в АПК: дослідження та управління

- Енергозбереження та альтернативна енергетика[/i]

 

2. Демонстраційний показ техніко-технологічних рішень в рамках Дня поля АДНЦ та УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

- Зарубіжний і вітчизняний досвід

 

3. Огляд в польових умовах інноваційних проектів УкрНДІПВТ 
ім. Л. Погорілого для малого та середнього агробізнесу

 

- Прогноз розвитку технологій і технічних засобів

4. Круглий стіл машинобудівників, аграріїв та науковців з проблем агроінженерії

- Проблеми, міжнародний досвід, шляхи вирішення

 

 

Порядок проведення Форуму

 

 

 

 

9.00-10.00 Реєстрація учасників, вшанування пам’яті академіка Л. В. Погорілого

10.00-10.30 Офіційне відкриття Форуму

10.30-16.00 Заходи Форуму

16.00-17.00 Підведення підсумків

 

Технічна інформація

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (випуск № 21 (35) –2017).

Представлення повного тексту доповіді/статті - до 10 серпня 2017 року.

Вартість публікації – 20 грн / стор., обсяг статті – до 10 стор.

Банківські реквізити для оплати публікації в збірнику наукових праць

МФО 820172

р/р 31252238216568 в ДКС України, м. Київ

Код ЄДРПОУ 04604309

Робочі мови – українська, російська, англійська

Тривалість доповіді – до 10 хвилин

Контактні телефони:

( +380 (4571) 33657 або +380 (4571) 341 35

E-mail для реєстрації та пропозицій до Програми: [email protected]

Ê факс +380 (4571) 341 35 або +380 (4571) 337 77

* поштова адреса: УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, вул. Інженерна, 5,

смт Дослідницьке, Васильківський район, Київська область, 08654

 

Деталізована інформація та можливі зміни - на сайті www.ndipvt.com.ua

 

 

Завантажити реєстраційну форму

 

 

ВИМОГИ ДО оформлення статей В збірник наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Збірник внесений до переліку фахових видань в галузях «технічні» та «сільськогосподарські (агрономія)» науки згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017р.

Матеріали повинні бути підготовлені з застосуванням редактора Word, на форматі А5, (з полями: верхнє – 1,7 см, нижнє – 1,6 см, ліве – 2 см, праве – 1 см). Розмір паперу: ширина – 14,8 см, висота – 21 см. Міжрядковий інтервал – одинарний, шрифт Times New Roman (розмір 10 пт), або Arial(розмір 9 пт), абзацний відступ 0,75, обсяг статті не менше 5 і не більше 10 сторінок тексту. До опублікування приймаються статті, набрані лише на комп’ютері.

Автори вказуються після назви статті та з вказанням наукового ступення й назви організації, де працює автор.

Формули набрано редактором формул Microsoft Equation 3.0, вони розміщуються посередині рядка, номер формули розташовується з правого краю рядка.

Таблиця розміщуються безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше. Назва таблиці друкується з великої літери (Таблиця ) і розміщується над таблицею зліва.

Рисунок розміщуються безпосередньо після тексту, у якому він згадується вперше. Назва рисунка розміщується після рисунка. Розмір шрифту на 1 пт менший за розмір основного тексту.

Перелік літератури згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, розміщується в кінці статті і має назву "Література”.

Анотація українською мовою розміщуються перед текстом статті, анотації російською та англійською мовами після списку літератури з відступом від тексту 18 пт. Обсяг анотації понад 500 знаків.

Відповідно до постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. в кожній статті повинні бути такі обов’язкові елементи:

§ Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

§ Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

§ Формулювання цілей статті (постановка завдання);

§ Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

§ Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок за даним напрямком;

§ Бібліографічний список (не менше 5-ти позицій з обов’язковим посиланням у тексті).

Матеріали статті надсилаються електронною поштою на E-mailndipvt@ukr.net

В кінці статті необхідно вказати прізвище авторів, ім’я та по батькові, науковий ступінь, посаду, назву установи, службову або домашню адресу авторів.

Для працівників інших установ та організацій

ОПЛАТА посторінкова – 20 грн/стор.

Наукові статті подаються до 10 серпня 2017 року.

У разі недотримання вказаних вимог статті не друкуватимуться.

Контактні телефони для уточнення умов публікації

 

(04571) 341-35 E-mail: [email protected]

 

Заступник декана МТФ з наукової роботи Іван Роговський

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook