У фокусі факультет землевпорядкування: кафедра землевпорядного проектування

1 лютого 2017 року

     Факультет землевпорядкування НУБіП у останні десятиріччя став одним із провідних центрів землевпорядної науки та освіти України, а лідерські позиції на факультеті протягом останніх років утримує кафедра землевпорядного проектування, яка є профілюючою у процесі підготовки фахівців за напрямом підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» та спеціальністю «Геодезія та землеустрій». Не став виключенням і 2016 рік, який відзначився для кафедри вагомими здобутками у науковій і навчально-методичній сферах, визначними подіями та заходами.

Навчальна робота

     Кафедра землевпорядного проектування забезпечує викладання для майбутніх інженерів-землевпорядників ОС «Бакалавр» таких профілюючих дисциплін як «Землевпорядне проектування», «Землеустрій», «Історія земельних відносин і землеустрою», «Інженерна інфраструктура території», «Математичні методи і моделі в землеустрої». Для студентів магістратури за спеціальністю «Землеустрій та кадастр» викладаються дисципліни «Технології автоматизованого проектування в землеустрої», «Територіальне планування та просторовий розвиток», «Управління якістю землевпорядних робіт», «Ліцензування і патентування наукової продукції», «Інформаційні технології в наукових дослідженнях», «Економіка землекористування та землевпорядкування», «Управління муніципальними землями», «Стандартизація та нормування у землеустрої».
     Навчальний процес на кафедрі землевпорядного проектування забезпечують завідувач кафедри, д.е.н., доц. Андрій Мартин, к.е.н., доц. Оксана Кустовська, к.е.н., доц. Людмила Гунько, к.е.н., доц. Олександр Чумаченко, к.е.н., доц. Тетяна Прядка, к.е.н., доц. Іванна Гетманьчик, асистент Ірина Колганова. У 2016 році до колективу кафедри приєднався к.е.н. Антон Кошель, який завершив докторантуру за спеціальністю «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

     

     Протягом 2015-2016 навчального року викладачі кафедри постійно удосконалювали і розширювали навчально-методичні матеріали. Майже з усіх навчальних дисциплін підготовлені електронні навчальні комплекси, два з яких пройшли атестацію (ЕНК «Землевпорядне проектування» та ЕНК «Стандартизація та нормування у землеустрої»).
     На кафедрі працює навчальна лабораторія землевпорядного проектування, яка організаційно забезпечує навчальний процес, виконання лабораторних і практичних занять, надає підтримку науково-дослідній роботі студентів факультету землевпорядкування.

Наукова робота

     Наукова робота кафедри землевпорядного проектування пов’язана із питаннями землеустрою сільських та міських територій, пов’язані із економікою землекористування та регулюванням ринку земель, консолідацією земель, територіальним розвитком, управлінням сільськогосподарським землекористуванням, охороною земельних, водних та біотичних ресурсів.
     Під керівництвом к.е.н., доц. Оксани Кустовської на кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Просторовий розвиток та інженерна інфраструктура території». Робота у гуртку забезпечує необхідне поєднання масових форм роботи (бесіди, диспути, обговорення доповідей тощо) із обов’язковим дослідженням кожним студентом індивідуальної теми. Робота у науковому гуртку має творчий характер і виховує у студента якості дослідника, збагачує і закріплює знання й уміння студентів, готує їх до розв’язання завдань, які мають практичне значення.
     Завідувач кафедри д.е.н., доц. А.Г. Мартин разом із вченими кафедри геодезії та картографії бере участь виконанні науково-дослідної роботи на тему «Наукові засади вирішення проблем землеустрою сільських територій на основі геоінформаційно-картографічного моделювання параметрів землекористування». Також працівники кафедри землевпорядного проектування беруть участь у виконанні ініціативного дослідження на тему «Землеустрій територій як інструмент інвестиційної діяльності та впровадження інновацій».
     Прикладні дослідження вчених кафедри землевпорядного проектування у 2016 році була спрямовані на питання дерегуляції земельних відносин, спрощення доступу до земельних ресурсів, проведення землеустрою на землях сільськогосподарського призначення, в т.ч. консолідації земель; подолання корупції у земельних відносинах; запровадження економічного обороту земель сільськогосподарського призначення; нормативно-правове забезпечення стандартизації та нормування в галузі охорони земель.
     Результатами наукової роботи працівників кафедри стала низка наукових публікацій, основними з яких є монографії «Проблеми землевпорядного нормування в Україні» (А.Г. Мартин, Л.А. Гунько, І.Г. Колганова), «Економічна ефективність ґрунтоохоронних заходів при використанні земель сільськогосподарського призначення» (О.В. Шевченко, А.Г. Мартин), «Планувальні та економічні проблеми розвитку землекористування сільських населених пунктів» (Ю.М. Палеха, А.Г. Мартин, Н.В. Мединська, І.І. Бегаль), «Наукові засади вирішення проблем землеустрою сільських територій на основі геоінформаційно-картографічного моделювання параметрів землекористування (І.П. Ковальчук, Т.О. Євсюков, А.Г. Мартин та ін.), «Організація землекористування структурних елементів екомережі України на місцевому рівні» (А.М. Третяк, Л.А. Гунько та ін.).
     Крім того. співробітниками кафедри землевпорядного проектування у 2016 році опубліковано 15 статей у міжнародних виданнях, 4 статті у фахових виданнях України, 2 статті в інших виданнях. Результати досліджень також були представлені на 14 наукових конференціях і опубліковані загалом у 29 тезах доповідей.

     

     Крім того у 2016 р. вчені кафедри землевпорядного проектування НУБіП України взяли участь у круглому столі «Чи потрібен Земельний Кодекс Україні?» (м. Київ, 11 лютого 2016 р.), Міжнародному науково-методичному семінарі «Ведення кадастру нерухомості в Німеччині» (м. Київ, 16 лютого 2016 р.), всеукраїнських конференціях «Землевпорядкування та перспективи розвитку земельного законодавства» (м. Київ, 12 березня 2016 р.), «Екологічна мережа України в контексті формування природоохоронного землекористування: локальний рівень» (в рамках Міжнародного екологічного форуму "Довкілля для України", 27 квітня 2016 року), «Перспективи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів» (м. Одеса, 27-28 травня 2016 р.), «Економіка без кордонів: інтеграція, інновації, транскордонне співробітництво» (м. Каунас, Литва, 26 серпня 2016 р.), «Землеустрій, кадастр та охорона земель в Україні: сучасний стан, європейські перспективи» (м. Київ, 23-24 вересня 2016 р.), міжнародному симпозіумі «Розвиток картографічної діяльності та геоінформаційних систем для потреб безпеки і оборони» (м. Київ, 7 жовтня 2016 р.), круглому столі в рамках проекту УНІАН-АГРО на тему «Ринок землі в Україні: бути чи не бути?» (м. Київ, 12 жовтня 2016 р.), міжнародному науково-практичному семінарі «Прозорість і профілактика корупції в управлінні земельними ресурсами» (м. Київ, 25 жовтня 2016 р.) тощо.
     Співробітниками кафедри опубліковані підручники «Математичні методи і моделі в землеустрої» (А.Г. Мартин, О.М. Чумаченко, Є.В. Кривовʼяз), «Історія земельних відносин і землеустрою в Україні» (А.М. Третяк, Т.М. Прядка, І.П. Гетманьчик), навчальні посібники «Управління якістю землевпорядних робіт» (А.Г. Мартин, Л.А. Гунько, І.Г. Колганова), «Інженерна інфраструктура територій» (О.В. Кустовська), «Землеустрій. Частина І» (А.Г. Мартин, Т.М. Прядка, О.В. Кустовська, Л.А. Гунько, О.М. Чумаченко, І.П. Гетманьчик, І.Г. Колганова), «Землевпорядне проектування: організація землекористування структурних елементів екомережі України на місцевому рівні» (А.М. Третяк, В.М. Третяк, Л.А. Гунько), «Землевпорядне проектування. Частина 5» (І.П. Ковальчук, Т.О. Євсюков, Р.В. Тихенко, О.В. Шевченко, А.Г. Мартин), «Реєстрація прав власності на землю» (А.Г. Мартин, О.В. Тихенко).

     На кафедрі здійснюється підготовка докторантів та аспірантів за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони природи, в якій на даний час навчається 4 аспіранти. У 2016 році під керівництвом д.е.н., доц. А.Г. Мартина захистив кандидатську дисертацію Шевченко О.В., попередній захист пройшла аспірантки Б.М. Ярова та О.М. Лихогруд, завершив написання докторської дисертації к.е.н. А.О. Кошель.
     При кафедрі результативно функціонує магістратура за спеціальністю – 8.08010103 «Землеустрій та кадастр» – у 2016 році захистили роботи 13 магістрів виробничої денної та 7 магістрів заочної форми навчання. 

     

     Кафедра землевпорядного проектування виступила організатором проведення Всеукраїнського круглого столу «Чи потрібен Земельний кодекс Україні?» (11.02.2016 р.), який був присвячений важливому і дискусійному питанню врегулювання земельного права. Його учасники спробували знайти відповідь на неоднозначне запитання, чи залишити Земельний кодекс, а чи здійснювати регулювання земельних відносин сукупністю інших діючих законодавчих актів? 

Міжнародна співпраця

     На запрошення проекту Німецько-український агрополітичний діалог завідувач кафедри землевпорядного проектування д.е.н., доц. Мартин А.Г. на початку 2016 року з метою вивчення німецького досвіду регулювання земельних відносин взяв участь у фаховій інформаційній поїздці до Німеччини, що була приурочена до Міжнародного зеленого тижню у Берліні. Він у складі української делегації, до якої увійшли представники Мінагрополітики, Держгеокадастру та навчальних закладів, відвідав Товариство з управління та реалізації земель (BVVG Bodenverwertungs–und–verwaltungs GmbH), Федеральне міністерство сільського господарства та продовольства Німеччини, взяв участь у спеціалізованих конференціях та семінарах в рамках міжнародного подіуму Глобального форуму із сільського господарства та продовольства (GFFA), а також відвідав Міжнародну виставку-ярмарок «Зелений тиждень».

     В рамках візиту українські експерти обговорили із німецькими колегами роль та задачі Товариства з управління та реалізації земель BVVG в управлінні землями сільськогосподарського призначення. Крім того, українська делегація взяла участь у панельній дискусії «Урбанізація, міграція і структурні зміни – виклики і стратегії для сільського господарства у Східній Європі».

     Подальший розвиток співробітництва із німецькими колегами продовжився на базі факультету землевпорядкування. Кафедра землевпорядного проектування виступила організатором та відповідальною за проведення Міжнародного семінару з вивчення досвіду регулювання земельних відносин у Німеччини на тему «Ведення кадастру нерухомості у Німеччині» (16.02.2016 р.), на якому обговорили перспективні напрямки розвитку кадастру нерухомості, зонування території населених пунктів, економіки землекористування, оцінки земель та визначення пріоритетних аспектів подальшого розвитку управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади, та Міжнародного науково-практичного семінару на тему: «Прозорість і профілактика корупції в управлінні земельними ресурсами» (25.10.2016 р.), який проводився з метою вивчення досвіду регулювання земельних відносин у Німеччині, визначення заходів щодо профілактики корупції та обговорення процесуальних правил для забезпечення прозорості.

     На запрошення Регіонального офісу у Європі та Центральній Азії Всесвітньої продовольчої організації (ФАО) ООН завідувач кафедри землевпорядного проектування, д.е.н., доц. Мартин А.Г. взяв участь у семінарі щодо імплементації Добровільних принципів відповідального управління земельними, лісовими та рибними ресурсами у контексті національної продовольчої безпеки, який відбувся 12-13 грудня 2016 року у Будапешті.

     З 22 листопада по 30 листопада 2016 р. у м. Пафос (Кіпр) було проведено міжнародний тренінг «The Future Is in Our Hands» («Майбутнє в наших руках») в рамках програми Європейської Комісії ERASMUS+, в якому прийняв участь аспірант кафедри землевпорядного проектування Богдан Аврамчук.

     В рамках виконання завдання проекту Богдан Аврамчук разом із колегою з кафедри іноземних мов Національного університету «Львівська політехніка» Галиною Ігнатюк розробили концептуальний проект щодо забезпечення випускників шкіл актуальною інформацією про конкурентоспроможність професій та ринок праці в Україні.

Співпраця з іншими організаціями

     Працівники кафедри землевпорядного проектування на постійній основі співпрацюють із Міністерством аграрної політики та продовольства України, Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, державними підприємствами «Центр державного земельного кадастру», «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя, Асоціацією «Земельна спілка України», ВГО «Спілка землевпорядників України», «Спілка оцінювачів землі», «Українське товариство оцінювачів», Товариство з управління та реалізації земель ФРН (Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH).
     17 травня 2016 року завідувача кафедри землевпорядного проектування НУБіП України, д.е.н, доц. А.Г. Мартина було обрано до нового складу Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

     21 грудня 2016 р. завідувач кафедри А.Г. Мартин на запрошення Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин виступив на парламентських слуханнях на тему «Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі».

     Працівники кафедри активно залучаються до співпраці із навчально-науково-виробничим центром «Охорона природних ресурсів та реформування земельних відносин», де надаються освітні послуги з підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників, професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (базова підготовка, підвищення кваліфікації, проведення кваліфікаційного іспиту), базової підготовки ліцитаторів з проведення земельних торгів.
     У 2016 році працівники кафедри к.е.н., доц. Л.А. Гунько, к.е.н., доц. О.В. Кустовська, к.е.н., доц. О.М. Чумаченко, асистент І.Г. Колганова підвищили кваліфікацію за напрямом «Використання хмарних сервісів Microsoft у навчальному процесі» та отримали відповідні сертифікати.
     Разом з тим, у функціонуванні кафедри є й проблеми, над вирішенням яких працюватимемо у 2017 році. До них відносимо, перш за все, підготовку запитів для участі в конкурсах на здобуття грантового фінансування науково-дослідних робіт. Попри порівняно високий індекс цитування працівників кафедри у системі Google Scholar, об’єктивною необхідністю є опублікування більшої кількості наукових праць у закордонних виданнях, що входять до переліку журналів, цитованих у наукометричних базах Scopus та Web of Science. Потребують оновлення засоби унаочнення навчальної лабораторії землевпорядного проектування. Слід і надалі налагоджувати тіснішу співпрацю з університетами зарубіжжя і, перш за все, Польщі та Німеччини. Обґрунтовано сподіваємось, що 2017 рік стане результативним для закріплених за кафедрою аспірантів та докторанта.
Отож, завдання визначені. Головне – не збавляти обертів!

Людмила Гунько,
доцент кафедри землевпорядного проектування 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook