Досягнення кафедри управління земельними ресурсами у 2016 році та плани на майбутнє

30 січня 2017 року

Важливим критерієм успішності роботи кафедри є підведення підсумків за попередній рік та визначення напрямів розвитку кафедри на наступний. Вцілому якість роботи співробітників кафедри можна оцінювати за багатьма показниками, які в тій чи іншій мірі переплітаються із рейтингом НПП в університеті, а саме роботою, що ґрунтується на критеріях дослідницького університету, навчальною, науковою, навчально-науково-інноваційною та міжнародною діяльністю, навчально-методичною, виховною й організаційною, тощо. Безумовно одним із найважливіших підсумків роботи є якість підготовки студентів університету, їх підготовленість до роботи за фахом та іншої діяльності.

Навчальна робота

Кафедра управління земельними ресурсами здійснює підготовку фахівців ОС «Бакалавр» за напрямом підготовки «6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій» та ОС «Магістр» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» на факультеті землевпорядкування. Забезпечує викладання, як нормативних так і вибіркових навчальних дисциплін, а саме для ОС «Бакалавр»: Фотограмметрія та дистанційне зондування, Раціональне використання земель, Основи управляння земельними ресурсами, Технології відтворення продуктивності земель, Геодезичні роботи при землеустрої, Формування обмежень і обтяжень у землекористуванні; для ОС «Магістр» – Формування агроландшафтів, Оцінка і прогноз якості земель, Прогнозування використання земель, Моніторинг та охорона земель, Управління земельними ресурсами, Законодавче забезпечення кадастру нерухомості, Робоче проектування, Правовий процес у землеустрої, Державна експертиза землевпорядних рішень, Інженерно-технологічна регламентація охорони земель.  
Також кафедра здійснює підготовку аспірантів та докторантів за спеціальністю 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. На кафедрі навчається 4 аспіранти. У 2016 році диплом кандидата економічних наук отримав асистент кафедри – Колісник Г.М. (науковий керівник д.е.н., проф., чл.-кор. НААН, заслужений діяч науки і техніки Добряк Д.С.).
Навчальний процес на кафедрі забезпечується  7 викладачами, з них один професор, чотири доценти,  два асистенти, а також завідувач навчально-науковою лабораторією і лаборантами. Крім цього, при кафедрі діють дві сучасні навчально-наукові лабораторії, що дозволяє тримати передові позиції у сфері підготовки кваліфікованих землевпорядників, які забезпечують, як навчальну, так і науково-дослідну роботу.
Кафедра організовує проведення навчальних практик з дисциплін: «Фотограмметрія та дистанційне зондування» та «Геодезичні роботи при землеустрою» на базі ВСП «Боярський коледж екології та природних ресурсів». По закінченні практики усі студенти успішно захистили свої звіти.


У 2016 році у 126 аудиторії 6 корпусу, за підтримки директора ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»,  Дороша Й.М. та завідувача кафедри управління земельними ресурсами  була встановлена мультимедійна дошка, яка суттєво впливає на поліпшення навчального процесу на факультеті.


Наукова робота
На кафедрі постійно ведеться робота із майбутніми науковцями, які поглиблюють свої знання у науковому гуртку «Автоматизовані методи виконання геодезичних робіт у землеустрої» під керівництвом проф. Дорош О.С. та  доц. Бутенка Є.В. Метою діяльності гуртка є ознайомлення студентів з виробничим процесом виконання землевпорядних робіт в Україні; оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції.


Цьогоріч кафедра підготувала та подала НДР "Теоретико-методичні засади вирішення еколого-економічних проблем оптимізації сільськогосподарського землекористування в агроформуваннях ринкового типу" для фінансування з державного бюджету проте не отримала фінансування.
На кафедрі постійно триває науковий пошук для вирішення еколого-економічних проблем природокористування. Співробітники кафедри здійснюють дослідження на актуальні теми.
Певним чином результатом досліджень є опубліковані матеріали, основними з яких є:
навчальні посібники:
1) Тихенко Р.В. Державна експертиза землевпорядних рішень: навчальний посібник / Р.В.Тихенко, А.В.Барвінський. – Київ: Медінформ, 2016. – 424 с.
2) Тихенко Р.В. Робоче проектування. Частина 1. Робочий проект створення захисних лісових насаджень: навчальний посібник / Р.В.Тихенко, А.В.Барвінський, – Київ: Медінформ, 2016. – 588 с.
3) Землевпорядне проектування. Частина 5: Навчальний посібник /  Мартин А.Г., Ковальчук І.П., Євсюков Т.О., Тихенко Р.В., Шевченко О.В. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 186 с.
монографії:
1)  Дорош О.С. Теоретико-методологічні основи формування обмежень у використанні земель і обтяжень прав на земельні ділянки / Дорош Й.М., Дорош О.С.: наукова монографія –Х.: Херсон, Грінь Д.С., 2016 – 640 с.
2) Євсюков Т.О. Факультет землевпорядкування НУБІП України (історичний нарис): наукове видання / Євсюков Т.О., Ковальчук І.П., Дорош О.С., Заяць В.М., Кохан С.С., Мартин А.Г., Мединська Н.В., Гунько Л.А. - К.: ЦП "Компрінт", 2016. – 154 с.
3) Барвінський А.В. Технологія відтворення продуктивності земель на регіональному рівні : монографія /А.В.Барвінський, Р.В.Тихенко. – Київ: Медінформ, 2016.
4) Купріянчик І.П. Прогнозування використання земель І.П. Купріянчик: наукова монографія – К.: МВЦ  Медінформ, 2016 – 295 с.
5) Ковальчук І.П. Наукові засади вирішення проблем землеустрою сільських територій на основі геоінформаційно-картографічного моделювання параметрів землекористування: монографія / Ковальчук І.П., Євсюков Т.О., Мартин А.Г., Тихенко Р.В., Атаманюк О.П., Демянчук І.П., Ліщук Н.І., Опенько І.А., Патиченко О.М. – К.: МВЦ  Медінформ, 2016 – 294 с
Також науково-педагогічними працівниками надруковано у фахових виданнях, які входять до науково метричних баз даних 13 статей.

Навчально-науково-інноваційна
Великою і неменша важливою роботою на кафедрі є робота із ведення фахового науково-виробничого журналу «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель», науковим секретарем якого є к.е.н., доцент Бутенко Є.В., та  членом редакційної колегії д.е.н., професор Дорош О.С. У цьому році проведений великий об’єм робіт із включення журналу до науково-метричних баз даних та внесення усіх номерів журналів до них, а саме РИНЦ, Google Scholar, MIAR, Ulrichsweb.
До такої діяльності також варто віднести роботи проведені доцентом кафедри управління земельними ресурсами Тихенко Р.В. спільно з асистент кафедри геодезії та картографії Опенько І.А., а саме вони  провели топографо-геодезичні роботи на території СОТ «Академічний» працівників НУБіП (м. Чорноморськ, Одеська область).

Організаційно-виховна робота
У попередньому навчальному році 4 науково-педагогічні працівники кафедри були наставниками академічних груп у першокурсників, вони відвідували курси наставників академічних груп на педагогічному факультеті, підсумком яких стала підготовка випускної роботи та отримання сертифікатів за наказом ректора.
Кафедра постійно проводить профорієнтаційну діяльність у ЗОШ по всій Україні, зокрема у цьому році заключено 14 договорів про співробітництво зі школами.
Кафедра управління земельними ресурсами навесні організувала та провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених, аспірантів та студентів «Управління земельними ресурсами України в умовах децентралізації влади: стан, проблеми і перспективи їх вирішення» присвячені 15-річчю заснування кафедри.Також окремі співробітники кафедри приймали участь у підготовці та проведенні Міжнародної науково-практичної конференції «Землеустрій, кадастр та охорона земель в Україні: сучасний стан, європейські перспективи» (Бутенко Є.В. відповідальний секретар).

Аналізуючи діяльність кафедри управління земельними ресурсами у звітному році варто сформувати основні напрями розвитку у наступному, а саме:
атестація електронних начальних курсів;
залучення співробітників кафедри до публікування матеріалів своїх дослідженнь у виданнях, які входять до переліку журналів включених до  наукометричних баз даних Scopus, Web of Science;
повторна подача документів на участь в НДР для отримання фінансування та участь у інших грантових конкурсах на актуальну тематику;
активізація навчально-наукового співробітництва із зарубіжними навчальними закладами подібного профілю;
оперативне оновлення навчальних матеріалів, які мають відповідати сучасним умовам розвитку економіки;
поступове поліпшення матеріально-технічної бази кафедри, зокрема переоснащення навчальних лабораторій комп’ютерами та сучасним енергоефективним освітленням.
пошук спонсорів для забезпечення навчальної, науково-дослідницької та виробничої діяльності кафедри.
 

Ольга Дорош,
завідувач кафедри управління земельними ресурсами

Григорій Колісник,
асистент кафедри управління земельними ресурсами

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook