Кафедра геодезії та картографії факультету землевпорядкування: як пройшов 2016 рік та плани на 2017-й

13 січня 2017 року

     Ось і минув 2016 рік, розпочав свою ходу 2017-й. Вже традицією, правда, ще не на усіх кафедрах університету поширеною, стає підведення підсумків роботи за рік, розроблення планів на наступний. Цей етап у функціонуванні кафедри геодезії та картографії факультету землевпорядкування є дуже важливим, бо дозволяє виявити як здобутки, так і проблеми, над вирішенням яких необхідно працювати в майбутньому. Тож поглянемо спочатку на досягнення, здобутки. 

     Вчені кафедри геодезії та картографії (проф. Ковальчук І.П., проф. Старовєров В.С., доц. Євсюков Т.О., доц. Богданець В.А., доц. Жук О.П., доц. Рафальська Л.П., асист., к.е.н. Шевченко О.В., к.е.н., асистент Опенько І.А., аспіранти Рожко О., Дем’янчук І., Аврамчук Б., Мисько К., Новіцька К., магістри Петрович О., Михальчук Н.) разом із вченими кафедри управління земельними ресурсами (доц. Тихенко Р.В., доц. Барвінський А.В.) та землевпорядного проектування (д.е.н., доц. Мартин А.Г.) спрямовували головні зусилля на виконання науково-дослідних робіт за темами:

 1.     Наукові засади вирішення проблем землеустрою сільських територій на основі геоінформаційно-картографічного моделювання параметрів землекористування (фундаментальна, 2013-2017 рр.).
 2.      Концепція електронного геоекологічного атласу річково-басейнової системи як інструменту моніторингу та управління природокористуванням за басейновим принципом (фундаментальна, 2015-2017 рр.).
 3.    Атласне електронне великомасштабне картографування земельних ресурсів науково-дослідних господарств для потреб оптимізації їх використання і підвищення ефективності господарювання (прикладна, 2015-2016 рр.).
 4.      Розробка методичного забезпечення зв’язку нівелірних мереж України і Європи. Виконавець: Науково-дослідний інститут геодезії і картографії. Замовник: Геодезична служба України. Термін виконання – 2016 р. Наукове супроводження робіт: к.т.н., професор Старовєров В.С. Фінансування: бюджетні кошти. Обсяг фінансування: 100 тис. грн. за рік. Мета досліджень: розробка методичних і технічних рекомендацій щодо зв’язку нівелірних мереж України і Європи.

     За кожною з названих тем підготовлені проміжні і заключний звіти, монографії, інші документи, передбачені Технічними завданнями і Робочими програмами.

Захист звітів про наукову роботу кафедри геодезії та картографії (21.12.2016 р.)

     За результатами цих, а також ініціативних досліджень у 2016 р. опубліковано серію монографій, навчальних посібників та підручників, зокрема,

монографії:

 1. Наукові засади вирішення проблем землеустрою сільських територій на основі геоінформаційно-картографічного моделювання параметрів землекористування / І.П. Ковальчук, Т.О. Євсюков, А.Г. Мартин, Р.В. Тихенко, І.А. Опенько, О.І. Атаманюк, І.П. Дем’янчук, Н.М. Ліщук, О.М. Патиченко / За наук. ред. проф. Ковальчука І.П. - К.: Медінформ, 2016. - 294 с.
 2. Ковальчук І.П. Великомасштабне атласне картографування земель навчально-дослідних господарств: монографія / І.П. Ковальчук, В.А. Богданець, Н.С. Михальчук / за наук. ред. проф. І.П. Ковальчука. - Київ, 2016. - 220 с.
 3. Roztocze. Przyroda i człowiek. - Zwierzyniec, 2016. - 527 s. (Польща, міжнародна монографія, підготовлена за участю д.геогр.н., проф. Ковальчука І.П. як підсумковий результат польсько-українського дослідницького проекту «Roztocze»).
 4. Факультет землевпорядкування НУБіП України (історичний нарис): наукове видання / Т.О. Євсюков, І.П. Ковальчук, О.С. Дорош, В.М. Заяць, С.С. Кохан, А.Г. Мартин, Н.В. Мединська, Л.А. Гунько. - К.: ЦП «Компринт», 2016. - 154 с.
 5. Опенько І.А. Еколого-економічні засади раціонального використання та охорони земель під полезахисними лісовими насадженнями / І.А.Опенько, Т.О.Євсюков. - К.: ЦП"Компринт", 2016. - 183 с.
 6. Жук О.П. Організація раціонального використання земель в агроформуваннях ринкового типу / О.П. Жук, Є.В. Кривовʼяз. - К.: ЦП «Компринт», 2016. - 542 с.
 7. Шевченко О.В. Економічна ефективність ґрунтоохоронних заходів при використанні земель сільськогосподарського призначення / Шевченко О.В., Мартин А.Г. - К.: ЦП «Компринт», 2016. - 332 с.
 8. Волчанський Р.В. Еколого-геоморфологічні проблеми і техногенні процеси на території Львівської області: монографія / Р.В. Волчанський, І.П. Ковальчук /за наук. ред. проф. І.П. Ковальчука. – Київ - Львів: Медінформ, 2016. – 276 с.

Основні монографії, опубліковані співробітниками кафедри у 2016 році

підручники:

 1. Новак Б.І. Геодезія. Підручник / Б.І. Новак, Л.П. Рафальська, О.П. Жук / за заг. ред. проф. І.П. Ковальчука. - К.: Друкарня Холод, 2016. - 465 с.
 2. Войтенко С.П. Інженерна геодезія. (Частина 1) / С.П. Войтенко, Р.В. Шульц, В.С. Старовєров. - К.: Видавництво «Знання», 2016. - 720 с.
 3. Мартин А.Г. Математичні методи і моделі в землеустрої. Підручник /А.Г. Мартин, О.М. Чумаченко, Є.В. Кривовʼяз . - К.: Видав-во ЦП «Компринт», 2016. - 608 с.

навчальні посібники:

 1. Землевпорядне проектування. Частина 5: Навчальний посібник. - К.: ЦП «Компринт», 2016. - 186 с. Мартин А.Г., Ковальчук І.П., Євсюков Т.О., Тихенко Р.В., Шевченко О.В.
 2. Картографія. Лабораторний практикум: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання четверте. - Київ-Львів: Простір-М, 2016- 281 с. І.П.Ковальчук - зав. кафедри геодезії та картографії; Т.О.Євсюков доцент кафедри геодезії та картографії.
 3. Вища геодезія. Системи координат. Системи висот (Друге видання) - К.: Національний університет біоресурсів та природокористування України, 2016. - 13 авт. арк. Старовєров В.С., Ковальов М.В.

Деякі підручники і посібники, підготовлені НПП кафедри геодезії та картографії

     Окрім відзначених монографічних праць, підручників і навчальних посібників, співробітниками кафедри геодезії та картографії у 2016 році опубліковано серію статей (4) у збірниках, що входять до переліку видань, цитованих у зарубіжних наукометричних базах; серію статей у фахових виданнях України (30), серію (8) статей, перекладених на іноземні мови та серію публікацій в інших виданнях (понад 50).

      До наукових здобутків кафедри також відносимо роботу над:

 • укладанням «Великомасштабного електронного атласу стану і використання земельних ресурсів Фастівського району» (проф. І. Ковальчук, асп. О. Рожко);
 • розробленням Концепції, Програми й Алгоритмів створення інноваційного продукту - «Великомасштабного електронного геоекологічного атласу річково-басейнової системи Бистриці» (проф. І. Ковальчук, доц. Ю.Андрейчук, магістр А. Ковальчук);
 • створенням Великомасштабного електронного атласу земельних ресурсів навчальних та науково-дослідних господарств» (проф. І. Ковальчук, доц. В. Богданець, магістр Н. Михальчук);
 • створенням концептуальних засад та здійсненням оцінювання особливо цінних земель України, обґрунтуванням технологій і моделей їх раціонального використання й охорони (д.е.н., доцент Т. Євсюков);
 • вирішенням еколого-економічних проблем земель під полезахисними лісовими насадженнями (к.е.н., асист. І. Опенько);
 • дослідженнями проблем ерозійної деградації земель сільськогосподарського призначення, геоінформаційним моделюванням розвитку ерозійних процесів (проф. І. Ковальчук, к.е.н,, асист. О. Шевченко, асп. К. Мисько);
 • дослідженнями стану лісових насаджень дуба пухнастого, визначенням перспектив їх відновлення у південних районах України і впливу на процеси ґрунтоутворення (доц. Л. Рафальська);
 • розв’язанням еколого-економічних проблем землекористування (доц. О. Жук, ст. викл. Є. Кривовяз, к.е.н. Н.Ліщук, асп. Н. Атаманюк та ін.);
 • укладанням термінологічних словників (І. Ковальчук, Т. Павловська, Ю. Андрейчук, В. Лозинський): Геоморфологія: терміни і поняття (коментар); Картографо-топографічний словник-довідник (2014, готується перевидання); Термінологія землеустрою (2015, готується перевидання);
 • картографічним моделюванням проблем землекористування, водокористування, лісокористування, медико-географічних ситуацій у сільській місцевості (І. Ковальчук, Т. Євсюков, В. Богданець, А. Ковальчук, Ю. Андрейчук, О. Микитчин, О. Рожко, К. Мисько, І. Демянчук, І. Опенько та ін.);
 • дослідженням соціально-економічних, демографічних, геоекологічних, природоохоронних та землевпорядних проблем сільської місцевості (аспіранти І. Демянчук, О. Рожко, О. Атаманюк, К. Новіцька, І. Грицюк, проф. І. Ковальчук);
 • дослідженням проблем оцінки земель міських і сільських поселень, їх просторового розвитку (асп. О.Патиченко, проф. І. Ковальчук);
 • картографічним моделюванням проблем природокористування на локальному, місцевому, регіональному та загальнодержавному рівні (проф. І. Ковальчук, доц. В. Богданець, асп. О. Рожко та ін.).

     При кафедрі функціонує магістратура за спеціалізаціями: геодезично-картографічні технології землеустрою; картографічне моделювання проблем землекористування (у 2016 році захистили роботи 14 магістрів виробничої спеціалізації (денна і заочна форми навчання)) та аспірантура за спеціальностями:
     08.00.06 – Економіка природокористування та охорони природи;
     11.00.01 – Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів.

     У 2016 році захистилися такі співробітники кафедри геодезії та картографії: кандидатські дисертації – аспіранти Атаманюк О.П. (науковий керівник проф. Ковальчук І.П.), Опенько І.А. (науковий керівник доц. Євсюков Т.О.), Шевченко О.В. (науковий керівник д.е.н., доц. Мартин А.Г.); попередній захист пройшла асп. Демянчук І.П. (науковий керівник проф. Ковальчук І.П.); докторську дисертацію – Євсюков Т.О. (науковий консультант д.е.н., проф., чл..-кор. НААН Добряк Д.С.).

Навчальна робота

     Кафедра геодезії та картографії забезпечує підготовку фахівців ОС «Бакалавр» за напрямом підготовки “6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій” та спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» на факультеті землевпорядкування (тут викладаються дисципліни: Топографія; Геодезія; Топографічне та землевпорядне креслення і комп’ютерна графіка; Вища геодезія; Супутникова геодезія; Математична обробка геодезичних вимірів; Радіоелектроніка в геодезії; Картографія); фахівців ОС «Магістр» за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» (Комп’ютерні технології в картографії; Картографічне забезпечення землеустрою; Картографічний метод дослідження; Топографо-геодезичне забезпечення землеустрою; Тематичне картографування; Моделювання в картографії; Національна інфраструктура геопросторових даних).

      Випуск магістрів 2016 року:

 • фахівців за спеціальностями 205 «Лісове господарство» і 206 «Садово-паркове господарство» (геодезія);
 • фахівців за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (інженерна геодезія).

     За більшістю цих навчальних дисциплін підготовлені електронні навчальні комплекси, опубліковані навчальні посібники, тексти лекцій, методичне забезпечення.

     Кафедра геодезії та картографії забезпечує навчальні практики з топографії, геодезії, інженерної геодезії, електронних геодезичних приладів для факультету землевпорядкування, ННІ лісового і садово-паркового господарства, факультету конструювання та дизайну (спеціальність «192 «Будівництво та цивільна інженерія»»). Вони проводяться на базі Дзвінківського лісництва ВП НУБіП України „Боярська лісова дослідна станція”, на території НУБіП України та комплексу ВДНГ).

  

Перші практичні кроки – освоєння технологій роботи з топографічного знімання місцевості

До практики залучаємо навіть завідувачів суміжних кафедр і Голову Держгеокадастру!

     При кафедрі функціонують дві лабораторії: навчально-наукова лабораторія «Картографічного моделювання проблем природокористування» з комп’ютерним класом та навчальна лабораторія «Геодезії і топографічного та землевпорядного креслення». Вони забезпечують як навчальну, так і науково-дослідну роботу бакалаврів, магістрів, аспірантів і докторантів та працівників науково-дослідної сфери.

Навчально-науково-інноваційна діяльність

     Цей вид діяльності представлений, головним чином, такими результатами:

1) співробітниками кафедри виконано великий обсяг геодезично-картографічних робіт, спрямованих на створення й оновлення топопланів на території базового закладу НУБіП України (м. Київ). Як результат – завершено дворічні вишукувальні роботи й оновлено плановий матеріал на площі 29,6 га та отримано топоплани М 1:500 – основу проектування.

2) виконано чималий обсяг геодезично-вишукувальних робіт, спрямованих на визначення ступеня зношеності футбольного поля університетського стадіону, що дозволить провести його реконструкцію і забезпечить нормальнее функціонування.

Знімальні роботи на стадіоні НУБіП України

3) співробітник кафедри к.е.н., асист. Опенько І.А. разом з співробітником кафедри управління земельними ресурсами (доц. Тихенко Р.В.) виконали великий обсяг топографічної та геодезичної зйомки на території СОТ "Академічний" працівників НУБіП (м. Чорноморськ, Одеська область).

4) створено детальні топографічні плани та територію ботанічного саду і кафедри конярства та бджільництва НУБіП України, необхідні для потреб οзеленення, благοуcтрοю та прийняття інших проектних рішень.

Міжнародна співпраця

     Професор Ковальчук І.П. брав участь у виконанні проекту «Aktualizacja planów gospodarowania wodami» (засідання консультаційне в Жешуві (Польща) 26.06.2016 р.) та у польсько-українському проекті «Roztocze», за підсумками виконання якого у 2016 році опублікована колективна монографія.
      Професор Ковальчук І.П., доцент Богданець В.А. брали участь у міжнародній конференції „WaterLand-2016“ (Lithuania, Kaunas, 06-12 June, 2016).
      Професор Ковальчук І.П. брав участь у міжнародній конференції «Procesy korytowe rzek Eurazji a ingerencja czlowieka» (Bydgoszcz (Польща), Instytut Geografii UKW, 7-9 вересня 2016 р.).     Професори Іван Ковальчук, Зигмунт Бабіньскі, доцент Міхал Габель, професор Олександр Ободовський на польових дослідженнях Вісли в час конференції (Польща, вересень 2016 р.)

Українська делегація на на міжнародній конференції в Польщі (вересень 2016 р.)

    Д.е.н., доцент Євсюков Т.О., доцент Богданець В.А. розвивали співпрацю з університетом Дічле (DİCLE UNIVERSITY, м. Діярбакир, Туреччина). Зокрема, у вересні 2016 р. на факультеті землевпорядкування проф. Neshe Uzen представила студентам і викладачам свої лекції про особливості проведення меліоративних заходів у Туреччині.

     Поглиблювалося міжнародне співробітництво і з Вроцлавським університетом наук про життя (Польща). Так, проф. Ольгерд Кемпа у вересні 2016 р. прочитав лекцію про досвід проведення землевпорядних, геодезичних і кадастрових робіт в Польщі для слухачів курсів підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників на нашому факультеті.
      Кафедра геодезії та картографії виступала організатором та відповідальною за проведення Міжнародної конференції «Землеустрій, кадастр та охорона земель в Україні: сучасний стан, європейські перспективи» (23.09.2016 р.).

    
Президія і учасники конференції (представники України, Австрії, Німеччини, Польщі, Туреччини та ін. країн)

Міжнародної конференції, присвяченої 20-річчю факультету землевпорядкуванняВручення відзнак: академік С.М. Кваша – одному з фундаторів факультету, академіку О.Я. Новаковському, завідувачу кафедри ГІС і аерокосмічних досліджень Землі, д.т.н. С.С. Кохан, декану факультету, д.е.н. Т.О. Євсюкову. завідувачу кафедри геодезії та картографії І.П. Ковальчуку, завідувачу кафедри управління земельними ресурсами проф. О.С. Дорош та іншим

Відзнаки працівників кафедри у 2016 р.

1. Ковальчук І.П. отримав нагороду МОН України – нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (наказ МОН № 382-к від 19.08.2016 р);
2. Євсюков Т.О. отримав нагороду – Знак пошани ДУ «Інститут охорони ґрунтів України».
3. Жук О.П. отримав нагороду – Грамоту за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для сфери геодезії, землеустрою і кадастру від ДУ «Інститут охорони ґрунтів України».
4. Ковальчук І.П. отримав нагороду – медаль АН ВО «Володимир Великий» – за успіхи у науково-дослідній та навчально-виховній роботі.

     Разом з тим, у функціонуванні кафедри є й проблеми, над вирішенням яких працюватимемо у 2017 році. До них відносимо:

 • необхідність освоєння молодими викладачами фундаментальних навчальних дисциплін, які тепер викладають запрошені сумісники (насамперед, Супутникову геодезію та Вищу геодезію);
 • необхідність укладання госпдоговорів з зацікавленими організаціями на проведення досліджень геодезично-картографічної тематики;
 • необхідність підготовки запитів для участі в конкурсах на здобуття грантового фінансування;
 • необхідність придбання нових електронних геодезичних приладів та інструментів для осучаснення як навчального процесу (в тому числі і навчальних практик), так і для ведення науково-дослідних робіт;
 • необхідність оновлення парку комп’ютерної техніки та програмного забезпечення її роботи;
 • необхідність налагодження тіснішої співпраці з університетами зарубіжжя;
 • необхідність опублікування більшої кількості наукових праць у закордонних виданнях, що входять до переліку журналів, цитованих у наукометричних базах Scopus, Web of Science та ін.;
 • посилення роботи над підготовкою докторів наук.

     Отож, орієнтири визначені, кафедра прагнутиме підкорити ці вершини…

Іван Платонович Ковальчук,
завідувач кафедри геодезії та картографії
 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook