Підведено підсумки виконання науково-дослідної роботи за держбюджетною тематикою на факультеті землевпорядкування у 2016 році

29 грудня 2016 року

     Згідно з наказом ректора № 1053 від 1.11.2016 р. «Про підготовку звітів про науково-дослідну роботу за 2016 р.», 21 грудня 2016 р. на факультеті землевпорядкування відбулося заслуховування проміжних та заключних звітів про науково-дослідну роботу за 2016 рік. Так, прозвучали доповіді по проміжних звітах з фундаментальних тем “Наукові засади вирішення проблем землеустрою сільських територій на основі геоінформаційно-картографічного моделювання параметрів землекористування” та “Концепція електронного геоекологічного атласу річково-басейної системи як інструменту моніторингу та управління природокористуванням за басейним принципом”, а також по заключному звіті по прикладній темі  «Атласне електронне великомасштабне картографування земельних ресурсів науково-дослідних господарств для потреб оптимізації їх використання і підвищення ефективності господарювання».

     Науково-дослідна робота за держбюджетною тематикою у 2016 році була зосереджена на кафедрі геодезії та картографії (три теми), а за ініціативною – на кафедрах земельного кадастру та ГІС і дистанційних досліджень Землі. Держбюджетні теми виконувалися під керівництвом доктора географічних наук, професора, завідувача кафедри І.П. Ковальчука. До виконання досліджень залучалися співробітники кафедр геодезії та картографії (9 осіб), управління земельними ресурсами (ст.н.сп., доценти Р.В. Тихенко та А.В. Барвінський) і кафедри землевпорядного проектування (ст.н.сп., завідувач кафедри, доктор економічних наук А.Г. Мартин).

     У доповіді проф. І. Ковальчука показано, що в держбюджетній темі «Наукові засади вирішення проблем землеустрою сільських територій на основі геоінформаційно-картографічного моделювання параметрів землекористування» отримано нові геоінформаційно-картографічні моделі параметрів соціально-економічного, демографічного, медико-географічного та екологічного стану навколишнього середовища та суспільства і використання земельних ресурсів, розвитку агропромислового комплексу держави та їх впливу на здоров’я населення і його працересурсний потенціал.

     Зокрема, визначено та оцінено спектр найгостріших проблем сільських територій – соціальних, економічних, екологічних, землевпорядних: 

  • обґрунтовано засади унормування землеустрою сільських територій з урахуванням реальних ситуацій в різних регіонах України та досвіду ЄС;
  • розроблено механізми захисту прав і законних інтересів власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення і процесі консолідації земель;
  • розроблено концепцію вирішення актуальних питань землеустрою, економічних і соціальних проблем сільської місцевості;
  • обґрунтовано шляхи оптимізації стану сільських територій з метою створення умов для збалансованого природокористування і забезпечення охорони природних ресурсів, покращення соціальних та медико-географічних умов сільських жителів, збереження їх здоров’я та відтворення праце ресурсного потенціалу;
  • за цією темою отримано два (січень 2016 р.), подано одне (листопад 2016 р.) авторське свідоцтво, опубліковано 6 монографій, серію статей, захищено дві кандидатські, одну докторську дисертації, 6 магістерських робіт.

     В результаті досліджень створено більше 50-ти картографічних моделей, які відображають різні аспекти досліджуваних проблем. Деякі з них відображено нижче.

Структура сільськогосподарського землекористування України (2014 р.)

Плата за оренду земельних часток (паїв) у грошовому еквіваленті на один рік за формами орендної плати (2014 р.)

Забезпечення розробки проектів землеустрою з еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь станом на 01.01.2014 року

Логічно-смислова модель сутності ґрунтоохоронних заходів у системі сучасного сільськогосподарського землекористування

Демографічна ситуація в Тернопільській областіПросторові варіації показника смертності населення Тернопільщини у 2013 р.

     Отримані результати впроваджено у ВП НУБіП України "Агрономічна дослідна станція", навчальний процес факультету землевпорядкування та реалізовано у вигляді магістерських праць, докторської та кандидатських дисертацій. Ідеї роботи використано у процесі реалізації земельної реформи в Україні. Вони можуть також використовуватися як методична база при постановці подібних досліджень в інших регіонах України та в освітньому процесі – при підготовці фахівців для сфери землеустрою, кадастру, охорони земель.

     Відзначено інноваційність результатів, отриманих вченими при виконанні держбюджетної теми «Концепція електронного геоекологічного атласу річково-басейнової системи як інструменту моніторингу та управління природокористуванням за басейновим принципом».
     В ній предметом дослідження виступали концептуальні засади створення великомасштабного електронного геоекологічного атласу річково-басейнової системи як інформаційно-аналітичного інструменту її екологічного моніторингу, забезпечення захисту поселень, комунікацій та угідь від підтоплення паводковими водами, управління природокористуванням та охороною природи за басейновим принципом. За цією темою розроблена концепція геоекологічного атласу річково-басейнової системи, його Програма, структура і декілька блоків тематичних карт.

 

     

     За результатами досліджень з цієї теми у 2016 році опубліковано: дві монографії (одна з них у Польщі у співпраці з Університетом Марії Склодовської-Кюрі в Любліні), 6 статей у наукових фахових виданнях України та у журналах і збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Copernikus), 5 статей в інших виданнях (в т.ч. закордонних). Результати досліджень апробовано на міжнародних конференціях у Польщі (університет Карла Великого в Бидгощі) та Литві (м. Каунас); здійснено захистів магістерських праць – 4; захистів кандидатських робіт - один; рекомендовано до захисту одну докторську дисертацію. 
      Робота над укладанням серії картографічних моделей РБС геоекологічної тематики триватиме у 2017 році.

   Відзначено великий практичний інтерес до результатів досліджень, отриманих за держбюджетною темою «Атласне електронне великомасштабне картографування земельних ресурсів навчально-дослідних господарств для потреб оптимізації їх використання і підвищення ефективності господарювання».

     Об’єктом дослідження виступав ВП НУБіП України «НДГ Великоснітинське ім. О.В.Музиченка» – його земельні ресурси, їх риси і властивості, параметри стану, господарського використання, природні та антропогенні чинники, наслідки господарювання, загрози та ризики.
     Метою роботи було розроблення концепції великомасштабного атласного електронного картографування земельних ресурсів навчально-дослідних господарств для потреб оптимізації їх використання і підвищення ефективності господарювання та створення таких атласів на НДГ НУБіП України.

     В результаті досліджень:

  • сформовано поняттєво-термінологічне поле «електронний атлас землекористування НДГ», побудовано дерево цілей НДР та укладено концепцію і робочу структуру атласу, в якому виділено ряд блоків: загальногеографічна інформація про об'єкт картографування; морфологічні і морфометричні параметри рельєфу; ґрунтовий покрив і параметри агрофізичного та еколого-агрохімічного стану ґрунтів; агроресурсний потенціал; параметри структури земельного фонду; структура посівів та урожайність культур; ризики землекористування; процесорегулювальні та екостабілізаційні заходи;
  • розроблено карти відповідно до обраної структури атласу;
  • створено великомасштабний електронний атлас земельних ресурсів навчально-дослідного господарства ВП НДГ НУБіП України «Великоснітинське ім. О.В.Музиченка», опубліковано монографію «Великомасштабне атласне картографування земельних ресурсів агроформувань»;
  • захищено одну кандидатську, одну докторську дисертації, п’ять магістерських робіт, опубліковано серію статей у фахових виданнях України та зарубіжних виданнях, що входять до наукометричних баз;
  • результати досліджень впроваджено у ВП НДГ НУБІП України та навчальний процес факультету землевпорядкування НУБіП України.

Іван Ковальчук,
заступник декана з наукової роботи
В’ячеслав Богданець,
доцент кафедри геодезії та картографії
 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook