Засідання навчально-методичної ради

26 грудня 2016, 14:00
Корпус №1, ауд. 36

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання навчально-методичної ради НУБіП України,
яке відбудеться у понеділок 26 грудня 2016 року
у аудиторії 36 навч. корпусу №1 о 14:00 годині

1. Розгляд і затвердження списку голів екзаменаційних комісій зі становлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітніми рівнями бакалавра, магістра та за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на 2017 рік:
- «Бакалавр»,
- «Спеціаліст»,
- «Магістр»
(доповідач − начальник навчального відділу Зазимко О.В.).

2. Про затвердження голів екзаменаційних комісій у ВП НУБіП України на 2017 рік зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем):
- «Молодший спеціаліст»,
- «Бакалавр»,
- «Спеціаліст»,
- «Магістр»
(доповідач – начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання Єресько О.В.).

3. Розгляд «Положення про Всеукраїнські олімпіади НУБіП України для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти на спеціальності природничо-математичного та інженерно-технічного спрямування» (доповідач − начальник навчально-методичного відділу Кліх Л.В.).

4. Про схвалення відкриття магістерських програм «Підприємницьке право» та «Міжнародне право» для підготовки фахівців зі спеціальності «Право» (доповідач − декан юридичного факультету Яра О.С.).

5. Про схвалення ліцензійних справ ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» щодо розширення підготовки фахівців за другим рівнем вищої освіти (магістр) за денною формою із спеціальностей:
- 208 Агроінженерія – до 45 місць;
- 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – до 40 місць
(доповідач – перший заступник директора Інституту Русиняк М.О.).

6. Про схвалення ліцензійних справ ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» щодо впровадження підготовки фахівців за другим рівнем вищої освіти (магістр) за заочною формою із спеціальностей:
- 051 Економіка;
- 208 Агроінженерія;
- 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 30 місць
(доповідач – перший заступник директора Інституту Русиняк М.О.)

7. Про схвалення ліцензійних справ ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» щодо впровадження підготовки фахівців за другим рівнем вищої освіти (магістр) із спеціальностей:
- 071 Облік і оподаткування;
- 208 Агроінженерія;
- 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
(доповідач – в.о. заступника директора інституту Кулик В.П.).

8. Про схвалення ліцензійної справи ВП НУБіП України «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової» з впровадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти (професійно-технічне навчання) за професією 6113 «Озеленювач» (доповідач − заступник директора коледжу Петренко Ю.В.).

9. Про схвалення ліцензійної справи ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» з впровадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти (професійно-технічне навчання) за професією 5230 Продавець (з лотка на ринку) (доповідач − заступник директора коледжу Ільченко Н. В.).

10. Про схвалення акредитаційних справ ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж» і навчальних планів на 2016/2017 навчальний рік із підготовки фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальностями:
5.03040101 «Правознавство»;
5.08010102 «Землевпорядкування»
(доповідач – начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання Єресько О.В.).

11. Про схвалення акредитаційних справ ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж імені Є. Храпливого» і навчальних планів на 2016/2017 навчальний рік із підготовки фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальностями:
5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»;
5.03050401 «Економіка підприємства»;
5.03050702 «Комерційна діяльність»;
5.03050901 «Бухгалтерський облік»;
5.09010102 «Організація і технологія ведення фермерського господарства»
(доповідач – начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання Єресько О.В.).

12. Розгляд рукописів та необхідних супровідних документів підручників, навчальних посібників, довідників для підтримання клопотання щодо надання рекомендації вченої ради НУБіП України до друку (доповідає – секретар навчально-методичної ради Касаткін Д.Ю.).

     Підручники:
1) підручник «Управління технологічними процесами у рослинництві» (автори - д.т.н., професор Войтюк В.Д., к.т.н., доцент Бондар С.М., к.т.н., доцент Шимко Л.С., к.т.н., доцент Пришляк В.М.);
2) підручник «Технологічні рішення виробництва молочних продуктів спеціального призначення» (автори – к.т.н., доцент Савченко О.А., к.т.н., Грек О.В., к.т.н. Красуля О.О.).

     Навчальні посібники:

1)   навчальний  посібник «Експлуатація машин і обладнання» (автори к.т.н. Кіяшко В.М., к.т.н., доцент Тіхонов О.В., к.т.н., методист вищої категорії Борхаленко Ю.О., к.т.н., доцент Шатров Р.В., ст. викладач Опалко В.Г.);

2)   навчальний  посібник «Експлуатація машинно-тракторного парку в агропромисловому комплексі» (автори – д.т.н., професор Войтюк В.Д., к.т.н., професор Мельник І.І., к.т.н., доцент Шатров Р.В., ст. викладач Опалко В.Г., к.т.н., доцент Шимко Л.С., к.т.н., доцент Марченко В.В., к.т.н., доцент Солтисюк В.І.); 

3)   навчальний посібник «Плодівництво. Практикум» (автори – к.с.-г.н., доцент Андрусик Ю.Ю., доцент, к.с.-г.н. Гонтар В.Т., професор, д.с.-г.н. Кондратенко Т.Є., доцент, к.с.-г.н. Мазур Б.М., доцент, к.с.-г.н. Сіленко В.О., доцент, к.с.-г.н. Стрельніков В.О., доцент, к.с.-г.н. Шевчук Н.В.);

4)   навчальний посібник «Органічне овочівництво» (автори – к.с.-г.н., доцент Слєпцов Ю.В., доцент, к.с.-г.н. Федосій І.О.);

5)   навчальний посібник «Цивільний захист» (автори – к.с.-г.н., доцент Кудрявицька А.М., к.с.-г.н., доцент Ракоїд О.О.);

6)   навчальний посібник «Основи екології» (автор – к.с.-г.н., доцент Ракоїд О.О.);

7)   навчальний  посібник «Оптимізація конструкцій технічних систем» (автори – к.т.н., доцент Човнюк Ю.В., к.т.н., доцент Шимко Л.С., ст. викладач Приходько С.П.); 

8)   навчальний посібник «Вища та прикладна математика» (автори – д.с.-г.н., професор Гнучій Ю.Б., асистент Криворот Т.Г.);

9)   навчальний посібник «Малопоширені плодові культури» (автори – д.с.-г.н., старший науковий співробітник Меженський В.М., к.б.н., доцент Меженська Л.О.);

10) навчальний посібник «Основи економіки підприємства» (автори – д.е.н., професор Збарський В.К., д.е.н., професор Талавиря М.П., к.е.н., доцент Ярема Л.В.);

11)    навчальний посібник «Takehome task» (автор – ст.викладач Розгон І.Ю.);

12)    навчальний посібник «Страховий менеджмент» (автор – к.е.н., доцент Фурса А.В.);

13)    навчальний посібник «Податковий менеджмент» (автор – к.е.н., доцент Долженко І.І.);

14)  навчальний посібник «Облік і аудит у питаннях та відповідях» (автори – д.е.н., професор Калюга Є.В., д.е.н., професор Савчук В.К., д.е.н., професор Сук Л.К., к.е.н. доцент Колеснікова О.М. та. ін.);

15)  навчальний посібник «Контроль якості та розрахунки в сироробстві» (автори – к.т.н., доцент Савченко О.А., к.т.н., асистент Тимчук А.В.);

16)  навчальний посібник «Міжнародні економічні відносини» (автори – к.е.н., доцент Діброва Л.В., к.е.н., доцент Кузьменко С.В.)

17)  навчальний посібник «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (автор – к.е.н., доцент Діброва Л.В.);

18)  навчальний посібник «Англійська мова для інженерів-механіків» (автор – старший викладач Березова Л.В.);

19)  навчальний посібник «Аналіз мікробіологічних ризиків у харчовому ланцюзі» (автори – д.вет.н., професор Якубчак О.М., к.б.н., доцент Галабурда М.А.);

20)  навчальний посібник «Аспектний переклад аграрних текстів» (автор – к.філол.н., доцент Сидорук Г.І.);

21)  навчальний посібник «Basic of translation Theory» (автор – к.філол.н., доцент Сидорук Г.І.);

22)  навчальний посібник «Транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних доріг і міських вулиць» (автори –Давиденко О.І., Давиденко О.О., Бєляєва С.Ю.);

23)  навчальний посібник «Проектування залізобетонних перекриттів зі сталевим профільованим настилом » (автори –Давиденко О.О., Давиденко М.О.);

24)  навчальний посібник «Збірник задач з психології» (автор – Шамне А.В.);

25)  навчальний посібник «Master’s course of business English for veterinarians» (автор – Мишак О.О.);

26)  навчальний посібник «Стандартизація у тваринництві» (автори – д.с.-г.н., професор Ібатуллін І.І., д.с.-г.н., професор Пабат В.О., к.с.-г.н., доцент Маньковський А.Я.);

27)  навчальний посібник «English for forestry and Landscape-park management» (автор – ст. викладач Поліщук А.В.);

28)  навчальний посібник «English for business documents» (автор – Яременко Н.В.);

29)  навчальний посібник «Методика дослідження у бджільництві» (автори – д.с.-г.н., професор Броварський В.Д., кандидат наук, доцент Бріндза Ясь, д.с.-г.н., професор Отченашко В.В., д.с.-г.н., професор Повозніков М.Г., к.с.-г.н. Адамчук Л.О.);

30)  навчальний посібник «Сучасні технології ремонту і відновлення сільськогосподарської техніки» (автори – к.т.н., доцент Карабіньош С.С., к.т.н., доцент Ружило З.В., к.е.н., доцент Мельник В.І.);

31)  навчальний посібник «Економіка та врядування» (автор – Вишнівська Б.В.);

32)  навчальний посібник «Управління якістю та безпечністю сільськогосподарської та харчової продукції на основі принципів НАССР» (автори – к.т.н., доцент Слива Ю.В., к.т.н., доцент Ягодзинський В.А.);

33)  навчальний посібник «Дослідницькі та інноваційні процеси у стандартизації, сертифікації та управлінні якістю» (автор – к.т.н., доцент Слива Ю.В.);

34)  навчальний посібник «САПР технологічних об’єктів і автоматизованих систем» (автори – Кіктєв М.О., Лисенко В.П., Вдовин Р.М.)

35)  навчальний посібник «Фінансово-кредитні системи зарубіжних країн» (автори – д.е.н., доцент Олійник-Данн О.О., ст . викладач Олійник Л.М.)

36)  навчальний посібник «Іпотечне кредитування» (автори – д.е.н., доцент Олійник-Данн О.О., д.е.н., доцент Васілєвська Н.С.);

37)  навчальний посібник «Управління трудовими ресурсами» (автори – д.е.н., професор Шинкарук Л.В., д.е.н., професор Мостенська Т.Л., к.е.н., доцент Власенко Т.О.) 

38)  навчальний посібник «Вища математика» (автор – к.фіз.мат.н, доцент Нещадим О.М.);

39) навчальний посібник «Філософія. Релігієзнавство. Логіка» (автори – к.філ.н., доцент Гейко С.М., к.філ.н., доцент Культенко В.П., к.філ.н., асистент Кичкирук Т.В., к.філ.н., доцент Савицька І.М., к.філ.н., доцент Супрун А.Г., к.філ.н., старший викладач Лаута О.Д.);

 

     Словники, довідники:
1) термінологічний словник «Термінологічний словник-довідник з агроінженерії» (автори – к.пед.н., доцент Толочко С.В., к.т.н., доцент Шимко Л.С., доцент, к.т.н. Пришляк В.М.);
2) словник «Українсько-англійський словник статистико-економічних термінів» (автори – Савчук В.К., Кінєва Т.С., Куць Т.В., Чухліб А.В.);
3) тематичний довідник «Економіка природокористування» (автори – Рогач С.М., Куцеконь Л.О.).

13. Різне.

С. Кваша,
голова навчально-методичної ради  

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook