Погляд у минуле і майбутнє

11 жовтня 2016 року

"До 65-річчя річчя економічного факультету"

 

Довідкова інформація:

Чалий Андрій Андрійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства, 1938 р.н., VI випуск (1956–1961 рр.)  факультету економіки і організації сільського господарства (економічного факультету) Української академії сільськогосподарських наук (УАСГН)  – Національний університет  біоресурсів і природокористування України.
Після закінчення навчання в 1961 р. розпочав трудову діяльність на посаді головного економіста радгоспу. З 1965 р. – аспірант кафедри економіки   сільського господарства Української сільськогосподарської академії (УСГА). Під керівництвом професора Романенка І. Н. у 1967 р. захистив дисертацію   на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук з проблем економіки овочівництва в спеціалізованих приміських радгоспах. Після захисту працював на кафедрі асистентом, потім старшим викладачем, а з 1974 р. – доцентом кафедри.
Андрій Андрійович 48 років присвятив науково-педагогічній діяльності на економічному факультеті і на кафедрі економіки підприємства зокрема.   Чалий А. А. опублікував понад 100 наукових і науково-педагогічних праць, є співавтором програми і трьох підручників з економіки сільського  господарства для вищих навчальних закладів. Основним напрямом його наукових досліджень є інтенсифікація сільськогосподарського виробництва в умовах  багатоукладної економіки. Доцент Чалий А. А. брав активну участь у громадському житті факультету, тривалий час був головою профбюро ННІ бізнесу і  економічного факультету,  членом профкому НУБіП України. Нагороджений Почесною грамотою Міністерства АПК України, заслужений науково-педагогічний  працівник НУБіП України.
 
Становлення народного господарства України і, зокрема, сільськогосподарського виробництва, у післявоєнні роки потребувало підготовки висококваліфікованих кадрів з вищою освітою: агрономів, економістів, бухгалтерів. Тому в 1951 р. для підготовки економічних кадрів для сільського господарства було організовано факультет економіки і організації сільського господарства у складі Київського сільськогосподарського інституту, і він мав лише економічне відділення.
Оскільки моє студентське життя розпочиналось у 1956 р., то ми вже вступали на факультет економіки і організації сільського господарства, який у 1954 р. увійшов до складу УСГА і розпочав підготовку фахівців на бухгалтерському відділенні з 1959 р
Враховуючи особливість тогочасного студентства, доцільно відтворити дух того часу. Набір на стаціонарне відділення був дуже строкатим. Це були й учасники Другої світової війни, і ті, що відслужили в армії, і ті, що мали стаж роботи на виробництві не менш як три роки, а також і ті, які щойно закінчили школу, були зараховані поза конкурсом, тому прошарок останніх був незначним. Окремі студенти мали сім’ї та дорослих дітей, які навчались уже в інститутах або технікумах. Незважаючи на таку різноманітність у віковому складі студентів, групи і студенти були досить дружні.
Так, на перших і других курсах у студентів старшого віку були проблеми з вивченням фізики, хімії, математики (обсяг яких був на той час доволі значним), і вони тісно співпрацювали з молодшими; для молодих на старших курсах більш складними була практична сторона навчання, тоді вони зверталися до одногрупників старшого віку. Згодом на факультеті почалася підготовка спеціалістів з бухгалтерського обліку і наш потік із чотирьох груп (100 чоловік) було поділено по дві групи на економістів і бухгалтерів. За власним бажанням одні залишилися на економічному відділенні, а інші перейшли на бухгалтерське відділення, проте випуск у 1961 р. був спільним. Закінчували ми на той час факультет економіки і організації сільського господарства за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства» з присвоєнням кваліфікації вченого агронома-економіста.

 

Декан економічного факультету професор Ларін Г. В. вручає диплом випускнику Чалому А. А., 1961 рік

Зважаючи на отриману кваліфікацію агронома-економіста, зміст підготовки суттєво відрізнявся від сучасного. Так, значний обсяг годин відводився для вивчення ботаніки, геодезії, хімії та агрохімії, фізіології рослин, землеробства рослинництва й тваринництва.
Для тогочасних сільськогосподарських підприємств – радгоспів, колгоспів та інших форм господарювання – необхідним було кваліфіковане, компетентне розв’язання практичних завдань у діяльності аграрного сектору, що потребувало від економіста універсальних знань всіх галузей сільського господарства, економіки, уміння розробити економічно обґрунтовану виробничу програму підприємства, яка б забезпечувала високу ефективність виробництва, володіння методами наукової організації праці, вміння об’єктивно розробити норми оплати праці з урахуванням якості продукції та забезпечити економічний аналіз виробничої діяльності окремих підрозділів і підприємства в цілому.
Для історії слід зазначити, що матеріально-технічна база кафедр і факультету на той час була забезпечена рахівницями та арифмометрами, і практичні заняття по розрахунках з організації праці сільськогосподарського виробництва, економіки сільського господарства, статистики та аналізу проводили з використанням лише названих засобів.
Серед студентів достатньо високою була організаційна дисципліна і дисципліна відвідування навчальних занять. У цьому плані значну організаційну роботу проводили наставники та старости груп, здійснюючи неформальний облік занять; за певну кількість пропусків знімали стипендію, а це було дуже відчутно, оскільки студенти мали невисокий рівень матеріального достатку, і більшість з них жила за рахунок стипендії, яку призначали за результатами семестрових іспитів. Існувало дві категорії стипендії – звичайна і підвищена – за всі відмінно здані іспити. При цьому в УСГА стипендія була значно вищою, ніж в інших вищих навчальних закладах (ВНЗ) України. Ще був особливий вид стипендії – Ленінська стипендія, сума якої була доволі значною на той час. На нашому потоці Ленінським стипендіатом був майбутній професор економічного факультету О. В. Шкільов.
У ті часи на економічному факультеті значну увагу приділяли виробничій практиці. Так, у нас була практика на III курсі після І семестру по плануванню на сільськогосподарських підприємствах тривалістю два тижні, і особливо тривала технологічна практика після III курсу теж на сільськогосподарських підприємствах – три місяці, а також переддипломна практика.
У період нашого навчання і закінчення ВНЗ Президентом УАСГН був академік Власюк П. А., а безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснював академік С. І. Лєбєдєв.
За студентські роки запам’яталося багато викладачів, їх змістовні і цікаві для нас лекції, практичні заняття. Визначним світилом на економічному факультеті був академік, професор, завідувач кафедри економіки сільського господарства Романенко І. Н., який викладав курс лекцій з економіки сільського господарства. Він був різнобічно освіченою людиною, яскравим лектором, висококваліфікованим педагогом, який на той час побував у багатьох країнах світу; його лекції часто перепліталися з різними життєвими ситуаціями. Професори Сироцинський К. О. і Григорович Д. А. викладали курс організації сільськогосподарського виробництва. Професор Ларін Г. В. викладав курс лекцій з економіки світового сільського господарства і був другим деканом економічного факультету.
У навчальному плані підготовки фахівців достатньо багато часу відводилося на практичні і семінарські заняття зі спеціальних дисциплін – економіки і організації сільського господарства, управління, статистики, а тому досить тісно співпрацювали з нами доценти:  кафедри економіки сільського господарства – Мертенс В. П., Жигало Л. Ф., Міщенко А. Д.; кафедри управління – Завадський Й. С.; кафедри організації – Зрібняк Л. Я.; Бидій О. І.; кафедри статистики – С. М. Рогаченко. Доцент Рогаченко С. М., окрім спеціальних знань з бухгалтерського обліку, передавав свій практичний і життєвий досвід. Вражала його висока працездатність (4–5 пар у день) та  оптимізм. Він завжди був привітний, доброзичливий до студентів.
З приємністю згадуються і викладачі загальноосвітніх дисциплін і предметів агрономічного і тваринницького напряму. Зокрема курс «Ботаніки» своїм мелодійним і звучним голосом читав доцент Рижутін Н. Д.; він дуже цікаво проводив у літній період на Жуковому острові навчальну практику зі збирання гербарію зі ста рослин, назви яких необхідно було визначити за довідником.
Дійсний професор із великою сивою бородою – це був Толмачов І. М., який читав фізіологію рослин. Запам’яталися також професор Пшеничний П. Д. (кафедра тваринництва), професор Поліщук А. Д., доцент Сніжко В. А. (кафедра овочівництва і садівництва); доценти Овдієнко Л. С., Шапіро Л. М. (кафедра політичної економії).
Особлива згадка про викладачів військової кафедри: завідувач кафедри генерал-майор Коргин А. І., старший викладач, підполковник Бондаренко Н. С., який був куратором нашого взводу і супроводжував нас у літній військовий табір.

Зустріч випускників економічного факультету випуску 1961 р., м. Київ, УСГА, травень 1976 р.

З багатьма викладачами, які були наставниками в студентські роки, довелося працювати в наступні роки на економічному факультеті і, зокрема, на кафедрі економіки сільського господарства, назва якої змінювалася декілька разів аж до сучасної – «Економіка підприємства». Викладачі були неординарними особистостями, що залишили значний слід у роботі кафедри та в пам’яті студентів.
Це вже згадані академік, доктор економічних наук, професор Романенко І. Н., який очолював кафедру з 1954 до 1976 р.; у 1956–1966 роках він працював директором науково-дослідного інституту економіки та організації сільського господарства і одночасно завідував кафедрою економіки сільського господарства Української сільськогосподарської академії.

Викладачі економічного факультету УСГА (з нагоди 75-річчя утворення академії). м. Київ, Голосієво, квітень 1973 р.

Доктор економічних наук, професор Касьянов Л. І. з перших днів Другої світової війни пішов на фронт і воював до перемоги над фашизмом; з 1976 до 1987 р. він очолював кафедру, у 1976–1980 роках був проректором з наукової роботи Української сільськогосподарської академії.
З 1987 до 1995 р. кафедру економіки сільського господарства, уже перейменовану в кафедру аграрної економіки, очолює д.е.н., професор Мертенс В. П. Володимир Петрович був багатогранною, непересічною особистістю, наставником, вихователем; він передавав слухачам педагогічного факультету свій викладацький досвід, був мудрою і порядною людиною.
З 1995 до 2005 р. кафедрою завідував член-кореспондент УААН, д.е.н., професор Руснак П. П. Він був членом ряду спеціалізованих вчених рад Національного аграрного університету та Київського університету ім. Т. Г. Шевченка.

Склад кафедри економіки сільського господарства, 1975–1980 роки

Упродовж майже всього періоду поряд працювали колеги і друзі: доценти Тарасенко С. І., Баліцький Д. С., Тараненко В. Ф. Знаходяться на заслуженому відпочинку професор Мацибора В. І., доценти Дубовий Л. О., Кирилюк К. М., Сизовенко А. Ф., а доцент Рудий М. М. нині очолює кафедру економічної теорії НУБіП України. Доцент Клименко А. М. тривалий час був заступником декана економічного факультету; Жебка В. В. виконував доручення секретаря Вченої Ради ННІ бізнесу.
Видатними науковими діячами на кафедрі економіки сільського господарства були доцент Пархоменко Ф. О., який у попередні роки очолював Управління середніх спеціалізованих закладів України, доцент Дзевенко Н. Е., що працювала партійним функціонером.
З 1972 р. на кафедрі економіки сільського господарства у великих обсягах викладалося аграрне право – спочатку тільки на економічному факультеті, а потім на всіх факультетах університету. У різний час його читали доценти Миронець І. М., Васильченко Л. В., Крикунов А. О., професор Горницький А. А., старші викладачі Попов І. М., Провозін Б. І., Мальований В. І. Це фронтовики, які були учасниками Другої світової війни.

Курси підвищення кваліфікації викладачів вузів-економістів, м. Київ, УСГА, червень 1970 р.

На базі кафедри економіки сільського господарства діяли курси підвищення кваліфікації викладачів економіки ВНЗ із усього Радянського Союзу. Читати лекції та проводити практичні заняття з такими слухачами було достатньо відповідальним завданням для викладачів кафедри.
Цікавий пласт просвітницької роботи, яку проводили викладачі кафедри, – це читання лекцій по лінії Товариства «Знання» у радгоспах, колгоспах, на інших підприємствах, на рівні районних і обласних організацій. Професор Романенко І. Н. був членом правління Республіканського Товариства «Знання» та головою Товариства «Знання» Київської області.
Це тільки окремі штрихи і віхи про студентські роки, про викладачів кафедри економіки сільського господарства (економіки підприємства) з часів її створення, а більш детальні розповіді про кожного викладача приведені в загальній історії кафедри.
Говорячи про членів колективу кафедри сільського господарства (аграрної економіки, економіки АПК), слід зазначити, що це був гармонійний колектив, який здійснював велику навчально-методичну, просвітницьку і виховну роботу, умів плідно працювати й відпочивати. Часто колектив відзначав дні народження, ювілейні дати, Новий рік та інші свята.
Подальше керівництво кафедрою економіки підприємства здійснював доктор економічних наук, професор В. К. Збарський. Василь Кузьмич надихав і нині мотивує своїх молодших колег на розробку й видання навчально-методичних посібників, підручників, монографій тощо. Основним напрямом його наукової діяльності є розвиток малих форм господарювання в АПК. У період завідування кафедрою Збарським В. К., кафедрі, за рішенням Вченої ради НУБіП України, присвоєне ім’я проф. І. Н. Романенка.
У період організаційних змін структури управління у вищих навчальних закладах зведену кафедру економіки підприємства очолював доктор економічних наук, професор Діброва А. Д. (2014–2015 рр.), будучи одночасно директором ННІ бізнесу.
З 1994 р. на кафедрі економіки підприємства працює Рогач С. М., яка у 1997 р. захистила кандидатську дисертацію, а у 2013 р. – докторську. Вона є доктором економічних наук, професором, і з 2014 р. очолює кафедру економіки підприємства. Свого часу займала посаду завідувача відділу державних закупівель університету. У 2013–2014 роках виконувала обов’язки декана факультету аграрного менеджменту НУБіП України.
Цікава деталь: якщо в минулому складі кафедри були переважно чоловіки (дві жінки – доценти Дзевенко Н. Е. і Тараненко В. Ф.), то в сучасному складі – навпаки (два чоловіка – професор Збарський В. К. та доцент Янчевський Р. В.).
У сучасному складі працювали також професор Мацибора В. І. і доцент Чалий А. А., які з 1 квітня 2015 р. вийшли на пенсію.
За роки існування економічного факультету науково-педагогічний колектив кафедри економіки сільського господарства (економіки підприємства) своєю наполегливою працею створив високорозвинений науково-навчальний комплекс, який повноправно можна віднести до певної науково-педагогічної школи зі своїми традиціями і досвідом у справі навчання, освіти, підготовки науково-педагогічних кадрів і виховання студентів.
 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)