Розширене засідання вченої ради факультету

31 серпня 2016 року

     30 серпня відбулося розширене засідання вченої ради агробіологічного факультету за участю всіх науково-педагогічних працівників, на якому був присутній перший проректор університету Ігор Ілліч Ібатуллін.

     Порядок денний засідання розпочався із доповіді декана факультету Віктора Олексійовича Забалуєва про підсумки діяльності науково-педагогічного колективу агробіологічного факультету в 2015-2016 н.р. та завдання на новий навчальний рік. Доповідач проаналізував роботу вченої ради факультету за минулий рік, на яких розглядались питання щодо стану матеріального забезпечення кафедр, стан профорієнтаційної роботи; практичне навчання студентів; підсумки екзаменаційних сесій студентів денної та заочної форм навчання; підготовку до державних атестацій випускників ОКР «Магістр» та «Бакалавр» та звіт голів екзаменаційних комісій про проведення державної атестації студентів ОКР «Магістр»; ліцензування наукових спеціальностей для набуття ступеня доктора філософії та інші важливі питання життєдіяльності факультету.

      Двічі на рік проводили конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників (всього 26 осіб, в т.ч. 5 завідувачів кафедр); вносились зміни до штатного розпису та рекомендували до присвоєння вчених звань науково-педагогічних працівників. На початку навчального року розглядали стан та перспективи розвитку кафедр агробіологічного факультету; впродовж року заслуховували звіти про навчальну, наукову та методичну роботу кафедр генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського, землеробства та гербології; рослинництва. Водночас розглядали та затверджували навчальні плани на 2016/2017 рр., НМК і навчально-методичні розробки, в т.ч. рекомендували до видання 18 навчальних посібників і підручників; 9 монографій; затверджували теми дисертаційних робіт аспірантів кафедр та рекомендували вченій раді університету кандидатури до преміювання, відзначення державними нагородами та відзнаками університету.
     Декан детально проаналізував структуру факультету, якісний і кількісний склад науково-педагогічних працівників, в т.ч. віковий склад НПП. В 2015-16 н.р. 42 НПП приймали участь у роботі експертних рад Міністерства науки і освіти України, НМК та в інших радах, комісіях, комітетах; за звітний період 46 НПП пройшли підвищення кваліфікації; співавторами типових навчальних програм є 37 НПП.

    Доповідач звернув увагу на результати цьогорічної вступної кампанії спеціальності «Агрономія»: прийнято на денну форму навчання 157 осіб, в т.ч. на контрактну форму навчання 32 особи. За ОС «Магістр» на денну форму навчання за спеціальностями, які готуються на агробіологічному факультеті вступило всього 138 осіб, в т.ч. 19 – за контрактом. Водночас декан наголосив на нові умови вступу абітурієнтів та проблеми формування контингенту студентів та акцентував увагу на роль профорієнтаційної роботи, не зважаючи на високі результати вступної кампанії. Нам необхідно не лише забезпечити набір студентів і виконання держзамовлення, а й покращувати якісні показники. Для цього потрібно поглиблювати співпрацю з Малою академією наук, впроваджувати нові форми профорієнтаційної роботи.

      Декан представив найбільш важливі результати діяльності факультету у звітному році, а саме: з 2016 року факультет здійснює підготовку фахівців за 2 спеціальностями – Агрономія і Садівництво та виноградарство; формування нових Навчальних планів підготовки фахівців ОС Бакалавр і Магістр, акредитація наукових спеціальностей і нові умови набору в аспірантуру; розпочаті оргзаходи зі створення навчально-наукових центрів на базі провідних наукових установ і передових агропідприємств; розпочаті роботи з організації і створення колекційно-демонстраційного розсадника; проведення на базі факультету 3-х Науково-практичних конференцій та обрання завідувачів 5-х кафедр факультету. Водночас важливим на факультеті є переміщення кафедри садівництва ім. В.Л. Симиренка в навчальний корпус №7, відновлення функціонування теплиці в плодоовочевому саду. Наразі існує необхідність запровадження енерго- та ресурсозбереження.
     Забалуєв Віктор Олексійович провів детальний аналіз якості освітнього процесу за освітніми рівнями «Бакалавр» та «Магістр». Показник якості навчання в середньому на факультеті за результатами зимової та літньої екзаменаційних сесій 2015-2016 н.р. склав 35,5%. 586 студентів склали сесію на «4» і «5». Було зазначено дисципліни, з яких студенти мають найнижчі результати та відмінників факультету.
     За результатами участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах 2015-2016 н.р. нагороджені: Крохіна Олександра дипломом I ступеня зі спеціальності «Плодоовочівництво і виноградарство», Дерев’янко Олександра дипломом II ступеня з дисципліни «Грунтознавство». На конкурсі наукових робіт за спеціальністю «Агрономія» дипломом III ступеня відзначено Предченко Євгена. За високі результати доповідач подякував відповідальним НПП, а саме Сіленко В.О., Тонсі О.Л., Єрмаковій Л.М., Косолапу М.П. Водночас магістри-селекціонери Дідик Олег, Желіховський Ярослав, Коваль Вадим і Мельник Олександр отримали всі призи від кампанії “КВС-Україна” за кращі знання з генетики, селекції і насінництва на семінарі, який проходив у Полтавській області.

     Декан проаналізував роботу екзаменаційних комісій у 2015-16 н.р., а саме на агробіологічному факультеті підготовлено 282 бакалаври і 152 магістри. Водночас дипломи з відзнакою отримали 27 осіб, що на 5 осіб більше порівняно з попереднім роком.
     Наукова робота. На факультеті проводиться 9 державних, 20 госпдоговірних та 24 ініціативних тематик. На 2017 рік подано 9 наукових проектів, з яких І–й етап успішно пройшли 5. Аналіз наукової діяльності факультету показав, що агробіологічному факультеті науково-педагогічні працівники випускових кафедр мають невисокий рівень h-індексу, що є над чим працювати. Водночас декан зазначив про недостатність наповнення бази електронних навчальних курсів на факультеті.      

     Декан зупинився на практичній підготовці студентів на факультеті, матеріально-технічній базі, в т.ч. представив функціонуючі ННВЛ кафедр на базі ВП «Агрономічної дослідної станції» та НДП «Плодоовочевого саду». На факультеті активно працюють студентські наукові гуртки, щорічно проводяться міжнародні науково-практичні конференції, семінари, Дні поля для студентів, аспірантів та молодих вчених, в т.ч. на факультеті проведено за минулий рік 5 міжнародних науково-практичних конференцій. Щороку викладачі проходять стажування в університетах ЄС. Відповідно до нового переліку наукових спеціальностей проведена робота з ліцензування підготовки докторів філософії за 2 спеціальностями та 7 спеціалізаціями.
    Серед основних завдань колективу агробіологічного факультету на 2016-2017 н.р. декан акцентував увагу на необхідність покращення якісної підготовки студентів; підвищення кількісних і якісних показників наукових публікацій; продовження співпраці з провідними роботодавцями – стратегічними партнерами факультету; концентрацію зусиль на реалізацію практичної складової навчального процесу з використанням сучасних технологій в НДГ, продовження оновлення матеріальної бази кафедр і лабораторій із залученням провідних фірм і підприємств та ін. Також декан зазначив про реалізацію режиму жорсткої економії, в т.ч. електроенергії. Закінчив виступ декан з привітанням з новим навчальним роком та надією на злагоджену роботу колективу агробіологічного факультету в наступному році за підтримки адміністрації університету та ради роботодавців, що дасть можливість виконати завдання поставлені рішенням вченої ради університету та подолати проблеми.
     Про здобутки і проблеми в роботі агробіологічного факультету та шляхи їх подолання заслухали виступ першого проректора Ігора Ілліча Ібатулліна, який вважає, що для покращення якості наукової діяльності факультету необхідно підвищувати кількісні та якісні показники наукових публікацій викладачів в наукових журналах, які індексуються в науково-метричних базах, а також активізувати роботу НПП щодо залучення фінансових ресурсів з різних каналів, в т.ч. брати участь у проведенні наукових досліджень у вітчизняних та міжнародних проектах. Необхідно активніше залучати спонсорів та заключати госпдоговори; впроваджувати інноваційні розробки на експериментальній базі та посилити співпрацю з виробництвом. Водночас покращити роботу ННВЛ у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція», в т.ч. збільшити показники урожайності сільськогосподарських культур.

   

    Виступаючий акцентував увагу на недостатню увагу до підготовки аспірантів та докторантів на факультеті та зазначив на необхідності режиму жорсткої економії електро- та теплоносіїв в університеті. Підсумовуючи свій виступ, Ігор Ібатуллін наголосив, що 2016-2017 н.р. буде напруженим і складним, однак якщо керівники структурних підрозділів на своїх місцях, то можна подолати всі труднощі та з успіхом виконувати поставлені завдання.
    Активну участь в обговоренні звіту декана взяли директор НДІ рослинництва, грунтознаваства, біотехнологій та сталого природокористування Ганна Миколаївна Ковалишина, доцент кафедри грунтознаваства та охорони ґрунтів Михайло Федорович Бережняк та директор агрофірми "Колос", голови ради роботодавців агробіологічного факультету Леонід Васильович Центило, які позитивно оцінили роботу факультету, ділилися власним досвідом та висловлювали пропозиції.

    Ковалишина Г.М. акцентувала увагу на низький індекс цитування НПП, що вплинуло на науковий рівень проектів, які подавали кафедри; не закриті всі місця спеціальності «Агрономія» в аспірантурі. Бережняк М.Ф. наголосив про складнощі, пов’язані з підготовкою за новими навчальними планами курсу дисципліни «Агрофізика», яка читається студентам агробіологічного факультету та про шляхи їх вирішення і нагальну потребу вивчення її для майбутнього спеціаліста. Центило Л.В. наголосив про надзвичайно велику потребу спеціалістів агрономічних спеціальностей; необхідність підготовки професіоналів високої якості, які будуть конкурентоспроможними у виробництві, а для цього тісно потрібно поєднувати освіту з виробництвом вже з перших днів навчання студентів. Після обговорення вчена рада агробіологічного факультету звіт декана схвалила.    

     Про готовність кафедр до нового навчального року доповів заступник декана Іванюк Микола Федорович. Він представив інформацію щодо перевірки аудиторного фонду комісіями, які працювали в університеті. Доповідач зауважив, що всі кафедри мають необхідні умови для початку нового навчального року; про проведення належних ремонтних робіт в приміщеннях кафедри рослинництва та садівництва ім. В.Л. Симиренка в навчальному корпусі №7. Акцентував увагу на застаріле обладнання та зменшення державного фінансування, тому кафедрам необхідно шукати можливість оновлювати їх матеріально-технічну базу за власні кошти. Водночас доповідач довів до відома, що в гуртожитках №8 та 11 проведена підготовка до заселення студентів та проблеми, які з цим пов’язані. Поставив завдання кураторам контролювати порядок і стан кімнат студентів в гуртожитках.
     Заступник декана Завгородній Володимир Миколайович ознайомив науково-педагогічний колектив з програмою проведення Дня знань.
    Крім того, одноголосно було ухвалено рішення щодо рекомендації навчання у докторантурі к.с.-г.н., доцента кафедри рослинництва Юника Анатолія Васильовича. Тема докторської роботи: Агроекологічні та біологічні особливості оптимізації виробництва олійних культур в Лісостепу України», науковий консультант – д.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААН України Каленська С.М.

Секретар вченої ради, к.с-г.н., доцент Бобось І.М.
 


Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook