Одеські університети глибоко стурбовані станом вступної компанії у 2016 році

15 серпня 2016 року
         8.08.2016 р. 
№ 30 Міністру освіти і науки України
Гриневич Л.М.
Першому заступнику Голови Комітету
Верховної Ради України
з питань науки і освіти
народному депутату України
Співаковському О.В.

 

      Рада ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону, обговоривши поточні питання організації вступної компанії на своєму позачерговому засіданні 8 серпня 2016 року, висловлює глибоке занепокоєння ситуацією, що склалась під час вступної кампанії до одеських ВНЗ у 2016 році внаслідок застосованого Міністерством освіти і науки України алгоритму «широкого конкурсу за спеціальностями» з метою реалізації вимог Закону України «Про вищу освіту» щодо розподілу державного замовлення на підготовку бакалаврів денної форми навчання.

      Вважаємо за необхідне звернути Вашу увагу на декілька важливих та загрозливих, на наш погляд, аспектів реалізації концепції «гроші йдуть за студентом».
     1. До практичної реалізації в Україні застосована модель розподілу державного замовлення, яка є ані домінуючою, ані в принципі прийнятною у абсолютній більшості країн Європи, що мають найбільш рейтингові науково-освітянські системи.

     2. На етапі обговорення нового алгоритму розподілу держзамовлення не були враховані багаточисленні зауваження, застереження і думки науково-освітянської спільноти України, особливо з регіональних центрів вищої освіти. 
     Крім того, на етапі затвердження максимальних обсягів державного замовлення у 2016 році, яке у відповідності до Умов прийому не може перевищувати на 25% фактичні обсяги державного замовлення у 2015 р., для окремих навчальних закладів міністерством були зроблені «виключення». Так, наприклад, Луцькому національному технічному університету максимальний обсяг державного замовлення був збільшений на 103,6 (!)%, Житомирському національному агроекологічному університету – на 52,8%, Київському національному економічному університету – на 44,2%, Київському національному університету ім. Т.Шевченка – на 42,4% (без врахування фіксованого обсягу держзамовлення по спеціальності «Освіта»). Цей список можна подовжувати і подовжувати. Вже цей крок на початку вступної компанії поставив вищі навчальні заклади України у нерівні умови прийому.

     3. Використаний для розподілу держзамовлення на рівні вищої освіти «Бакалавр» (денна форма навчання) алгоритм «широкого конкурсу за спеціальностями» розроблявся для застосування разом з принципом «профільності спеціальностей». Але, у зв’язку з непідготовленістю для використання принципу «профільності спеціальностей» у 2016 році спосіб розподілу державного замовлення звівся до механістичного «широкого конкурсу за спеціальностями». Ці зміни, що суттєвим чином змінили спосіб розподілу державного замовлення у 2016 році, були внесені в Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році були оприлюдненні лише у другій половині червня 2016 року, що порушує вимоги статті 44 Закону України «Про вищу освіту».

     4. Застосований для розподілу державного замовлення на рівні вищої освіти «Бакалавр» (денна форма навчання) алгоритм «широкого конкурсу за спеціальностями» не був затверджений у встановлений Законами України порядку – немає відповідного наказу Міністерства освіти і науки, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України.
     Чисельні збої цього алгоритму, виявлені з 1 серпня цього року (видані рекомендації до зарахування на місця державного замовлення в обсягах понад затверджені міністерством максимальні обсяги державного замовлення і навіть понад ліцензовані обсяги по окремим спеціальностям у багатьох вищих навчальних закладах) ставлять серйозні питання щодо валідності цього програмного комплексу, його захищеності від стороннього втручання та можливості встановлення достовірності отриманих результатів розподілу.

     5. Механістичний спосіб розподілу держзамовлення за алгоритмом «широкого конкурсу за спеціальностями», який не пройшов відповідної попередньої сертифікації та затвердження, крім того не враховує реальну демографічну і соціально-економічну ситуацію у відповідних регіонах, інтереси і потреби регіонального сектора економіки. Крім того, суттєвим недоліком застосованого алгоритму «широкого конкурсу» є побудова рейтингових списків по спеціальностях без врахування номерів пріоритетів, виставлених абітурієнтами за даною спеціальністю. Це призвело до того, що багато абітурієнтів з досить високими балами (150-160) і високими пріоритетами за цією спеціальністю фактично штучно позбавлені можливості реалізувати своє конституційне право на освіту. 
     Експериментальне застосування алгоритму «широкого конкурсу» в масштабах всієї країни без попередньої апробації також призвело до того, що по багатьох спеціальностях природничого та інженерного профілів, які не є «престижними» для сучасних абітурієнтів та на які практично не йдуть «контрактники», ВНЗ мають сформувати академічні групи у складі 2-6 студентів. Цілком зрозуміло, що такі групи не можуть бути економічно рентабельними та взагалі сформовані. Такий спосіб «виконання міністерством державного замовлення» за спеціальностями природничого та інженерного профілів є повністю хибним і має бути суттєво доопрацьований у урахуванням пропозицій, що вже висловлювалися ВНЗ.

     6. Використаний міністерством алгоритм зарахування, не зрозуміло з яких причин, при розподілі бюджетних місць на конкретної спеціальністю надає суттєві переваги відомчим навчальним закладам за рахунок надання рекомендації на зарахування абітурієнтам з низькими конкурсними балами. Наприклад, в Національному університеті державної податкової служби рекомендації до зарахування по спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» отримали абітурієнти з конкурсними балами 124,85, в той час як мінімальний прохідний бал по цій спеціальності за загальноукраїнським рейтингом склав близько 156. За спеціальністю «Право» в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова прохідний бал склав 169,15, а в Національному університеті державної податкової служби – 109,85. За спеціальністю «Облік та оподаткування» розбіжність в балах між вищими навчальними закладами, підпорядкованими МОН України та відомчими ВНЗ склала більше ніж 20 балів.

     7. Реалізований у 2016 році алгоритм зарахування на місця держзамовлення спотворює єдиний освітній простір України. Його подальше застосування через 5-6 років призведе до катастрофічного дисбалансу регіонального індексу людського розвитку у межах всієї держави, підсилить існуючу модель нерівномірності рівня освіченості населення по регіонам України та гіпертрофовано високої долі ВНЗ міста Києва та одного-двох обласних центрів у системі вищої освіти України. Крім того, цей алгоритм не враховує інтереси та потреби регіонів у фахівцях, створює вкрай неефективну систему використання існуючого кадрового та матеріального потенціалу вищої школи України, який складався зусиллями поколінь освітян.
     Врешті-решт його використання без суттєвого виправлення призведе до руйнування регіональної функції університетів як центрів науки, освіти і культури у широкому розумінні.

     У зв’язку з вищезазначеним, Рада ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону закликає: 

     1) Міністерство освіти і науки України щонайшвидше оприлюднити:

  • загальнодержавні списки рекомендованих для зарахування по кожній спеціальності (спеціалізації) разом з проставленням конкурсного балу абітурієнтів;
  • документи сертифікації та валідації програмного комплексу, який використовувався міністерством для розподілу державного замовлення у 2016 році;
  • кількісні показники рекомендованих до зарахування по кожній спеціальності і по кожному вишу у порівнянні 2016 року до обсягів зарахованих за держзамовленням у 2015 році;
  • аналіз причин по кожному випадку окремо, за якими у ряді вищих навчальних закладів загальний обсяг рекомендованих до зарахування за державним замовленням збільшився на 30 і більше відсотків у порівнянні з відповідними загальними обсягами прийому за держзамовленням у 2015 році.

     2) Провести широку професійну дискусію в освітянському середовищі щодо нової системи фінансування вищої освіти, розподілу державного замовлення у відповідності до чинного законодавства України, Концепції реформування вищої освіти України та внесення відповідних змін до Закону України «Про вищу освіту», які мають враховувати процеси децентралізації влади в Україні, необхідність розвитку людського капіталу в кожному регіоні, формування інноваційного потенціалу країни, підвищення конкурентоздатності вищої школи України у порівнянні з країнами сусідами, уповільнення відтоку талано-витої молоді.

     3) Зупинити запропоновані у «Рекомендаціях Міністерству освіти і науки України щодо розподілу граничних обсягів видатків та надання кредитів із загального фонду проекту Державного бюджету України на 2017 рік та індикативних прогнозних показників обсягів видатків та надання кредитів із державного бюджету на 2018-2019 роки» (лист Міністерства фінансів України від 28.07. 2016. № 31-04110 -09-9/21934) подальші кроки до скорочення державного фінансування вищої освіти у 2017 році за рахунок скорочення стипендіального фонду, передачі ВНЗ I-II рівнів акредитації на фінансування з місцевих бюджетів, припинення фінансування підготовки фахівців на рівні вищої освіти «магістр» та збільшення нормативів співвідношення кількості студентів на одного викладача з 12 до 14 осіб як такі, що необґрунтовані та ведуть до руйнації вищої школи України.
 

 

Ректор Одеського національного                                      Ректор Одеського національного

університету ім. І.І.Мечникова                                            політехнічного університету

І.М. Коваль                                                                              Г.О. Оборський

 

Ректор Національного університету                                  Ректор Одеського національного

«Одеська юридична академія»                                          економічного університету

В.В. Завальнюк                                                                        М.І. Зверяков

 

Ректор ДЗ «Південноукраїнський                                      Ректор Національного університету

національний педагогічний університет                         «Одеська морська академія»

ім. К.Д. Ушинського»                                                             М.В. Міюсов

О.Я. Чебикін                                                                        

 

Ректор Одеського державного                                           Ректор Одеського державного

екологічного університету                                                  аграрного університету

С.М. Степаненко                                                                     С.С. Корлюк

 

Ректор Одеської національної                                           Ректор Одеської державної

академії харчових технологій                                            академії будівництва та архітектури

Б.В. Єгоров                                                                               А.В. Ковров

 

Ректор Одеської національної                                           Ректор Міжнародного

академії зв’язку ім. О.С. Попова                                        гуманітарного університету

П.П. Воробієнко                                                                      А.Ф. Крижановський

 

Ректор Одеського торгівельно-

економічного інституту КНТЕУ

Я.П. Квач

 


 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook