У центрі уваги Координаційної ради: нові підходи до підготовки фахівців, наповнення спецфонду, участь у інноваційних програмах

22 квітня 2016 року

     Чергове засідання Координаційної ради з питань науково-технічної діяльності розпочалось з аналізу стану справ з ліцензування наукових спеціальностей, про який доповіла завідувач відділу аспірантури та докторантури Олена Барабаш. За 32 спеціальностями підготовлено справи у повному обсязі. Три ліцензійні справи за науковими спеціальностями, підготовка яких провадиться на факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології, ще досі оформлюються. Всі справи мають подаватися 29 квітня до профільного департаменту МОН України.

   

     Начальник відділу наукової атестації Сергій Боярчук поінформував про нові підходи до оформлення наукових досягнень, представлених на здобуття наукових ступенів доктора філософії (кандидата наук) та доктора наук, закладені в проекті наказу МОН України «Вимоги до оформлення дисертації». Зокрема, назва дисертації повинна відповідати обраній науковій спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми (завдання), вказувати на мету і предмет дисертаційного дослідження та його завершеність. Структура дисертації повинна мати такі структурні елементи: титульний аркуш; анотацію; зміст; перелік умовних позначень (за необхідності); основну частину (вступ, огляд літератури, загальна методика та методи досліджень, результати власних досліджень, узагальнення та обговорення досліджень, висновки, пропозиції виробництву (за необхідності); список використаних джерел; додатки (за необхідності).

      Текст дисертації має друкуватися на обох сторонах аркуша формату А 4.
     Для ознайомлення зі змістом та результатами дисертації подається узагальнений короткий виклад її основного змісту – анотація. Анотація подається двома мовами: українською та англійською. За рішенням спеціалізованої вченої ради анотація може також подаватися третьою мовою, пов’язаною з предметом дисертаційного дослідження. Анотація до дисертації повинна містити: відображення результатів наукового дослідження; зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами; наукову новизну отриманих результатів; практичне значення отриманих результатів (за наявності); особистий внесок здобувача; апробацію результатів дослідження; відомості про кількість публікацій та їх за темою дисертації.

     Вступ до дисертації повинен розкривати: актуальність теми; мету і завдання дослідження; методи дослідження; порядок та структуру дослідження.
     Щодо публікацій за темою дисертації вказується кількість наукових праць, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації, а також кількість праць, які додатково відображають наукові результати дисертації.
     Список використаних джерел формується одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті; в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; у хронологічному порядку.

     Бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може оформлятися автором дисертації за його вибором відповідно до одного із стилів, віднесених до рекомендованого переліку міжнародних стилів оформлення публікацій (MLA (Modern Language Association) style; APA (American Psychological Association) style; Chicago/Turabian style; Harvard style; ACS (American Chemical Society) style; AIP (American Institute of Physics) style; IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style; Vancouver style) або ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

     Дисертація у вигляді спеціально підготовленого рукопису повинна виготовлятися в твердому (книжковому) переплетенні, має бути написана державною або англійською (за бажанням здобувача) мовою.

     Начальник планово-фінансового відділу НДЧ Валентина Шостак акцентувала увагу членів ради на необхідності активізувати роботу по залученню коштів від здійснення наукової діяльності до спеціального фонду. У цьому році науково-дослідною частиною заплановано залучити близько 12,6 млн. грн., що формує показник ефективності наукової діяльності на рівні 70 коп. на одну бюджетну гривню. На сьогодні безперечними лідерами у цій діяльності є Українська лабораторія якості та безпеки продукції АПК, Український НДІ сільськогосподарської радіології та НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування (силами вчених залучено більше трьох мільйонів гривен). Загалом надійшло вже близько 25% коштів до запланових річних обсягів. У розрізі структурних підрозділів університету стан надходжень за 1 квартал поданий у таблиці.

Інформація про надходження коштів до спеціального фонду станом
на 11.04.2016 р. (дослідження і наукові послуги)

Факультет/ННІ,

науковий підрозділ

План надходжень, тис. грн.

(70 коп на 1 бюджетну грн.)

Обсяг фінансування за укладеними угодами, тис. грн.

Надійшло коштів,

тис. грн.

Надходження до доведеного плану, %

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

554

499

0

0

ННІ лісового і садово-паркового господарства

786,6

3,6

3,6

0,45

Харчових технологій та управління якістю продукції АПК

247,8

0

0

0

Економічний

437,8

0

0

0

Аграрний менеджмент

255,2

0

0

0

Гуманітарно-педагогічний

50,8

0

0,725

1,4

Ветеринарної медицини

889,2

0

0

0

Інформаційних технологій

405,6

0

0

0

Землевпорядкування

141,9

0

0

0

УЛЯБП АПК

4195,5

4162,3

713,6

17,0

Агробіологічний

952,6

1211

854,1

89,6

Захисту рослин, біотехнологій та екології

812,3

44,6

44,6

5,5

УкрНДІ с.-г. радіології НУБіП України

1172,4

1655,0

1442,1

123,0

Тваринництва та водних біоресурсів

628,6

140,0

47,7

7,5

Механіко-технологічний

602,4

0

0

0

Конструювання та дизайну

191,4

0

0

0

Юридичний

322,2

5,9

5,9

1,8

Всього

12646,3

7721,4

3112,3

24,6


     Начальник науково-організаційного відділу Вікторія Самсонова повідомила про необхідність участі наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів у спільній навчально-практичній програмі МОН України та групи компаній GrowthUp «4 Кроки до Інновацій», метою якої є сприяння підвищенню рівня знань науковців з планування та побудови проектів у сфері технологічного бізнесу, пошуку потенційних інвесторів для здійснення науково-технологічних розробок ВНЗ та подальшої їх комерціалізації і трансферу технологій. Також Вікторія Володимирівна доповіла про стан підготовки до відзначення Дня науки в університеті: проведено низку організаційних робіт по проведенню V «Фестивалю студентської науки – 2016», готується узагальнена програма заходів «Фестивалю науки» в НУБіП України.

    
     Також на засіданні були обговорені та рекомендовані на затвердження вченою радою університету монографії та розглянуті інші питання. 

 

Володимир Отченашко,
начальник науково-дослідної частини 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook