Вадим Ткачук: ефективне використання коштів та енергозбереження – виклик часу для колективу університету

7 квітня 2016 року

     Про фінансове забезпечення університету, ефективну програму енергозбереження та перспективи поліпшення економічної діяльності ми запитали у проректора з науково-педагогічної роботи,міжнародної діяльності та розвитку Вадима Ткачука.

– Вадиме Анатолійовичу, яка ситуація з фінансами у поточному році?

     Складна соціально-економічна ситуація в Україні, неконтрольована інфляція, спад економіки та цілий ряд інших об’єктивних і суб’єктивних чинників накладають свій відбиток і на функціонування освіти і науки в державі. Наш університет тривалий час, маючи чи не найбільше державне замовлення, а, відповідно, і обсяги фінансування з державного бюджету, не відчував особливих проблем з коштами. Хоча і їх вистачало лише на поточні видатки, тобто зарплату,стипендію та комуналку. 

     Значний ріст тарифів на енергоресурси та практично нульове фінансування комунальних витрат з бюджету у 2016 році змушує по-новому поглянути на усі сфери життєдіяльності університету. На часі – розробка плану заходів з метою забезпечення поступального розвитку університету і недопущення впливу негативних наслідків на якість навчального та наукового процесу в університеті, погіршення матеріального забезпечення науково-педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу, побутового забезпечення студентства тощо.

     Окрім того, надзвичайно важливим являється питання мобілізації ресурсів на відбудову навчального корпусу № 3, оскільки, дуже мало надії у цій соціально-політичній і економічній ситуації на підтримку держави.

     Ось основні базові показники нашого бюджету на 2016 рік: 

Код та назва бюджетної програми

Плановий обсяг надходжень

на 2016 рік, гривень

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

2201040 "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами"

19 679 653

6 969 000

26 648 653

2201160 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики"

326 882 500

219 269 000

546 151 500

2201160 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II  рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики"

100 646 728

19 757 504

120 404 232

2201250 "Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, підвищення кваліфікації керівних працівників

4 950 800

6 264 400

11 215 200

Всього за програмами

452 159 681

252 259 904

704 419 585

      Маючи статус національного та дослідницького університету ми користуємось преференцією в оплаті праці. Відповідно до Закону «Про вищу освіту» наші науково-педагогічні працівники можуть отримувати заробітну плату з коефіцієнтом до 2. У цьому році зусиллями ректорату університет отримав фінансування у розмірі майже 1,7, що на рівні минулого року.

– Нещодавно проведено декілька нарад з питань ефективного використання коштів та необхідності запровадження програми енергозбереження та енергоефективності. Що мається на увазі і які практичні заходи планується запровадити?

     Ефективність використання коштів та енергозбереження є предметом чи не кожної наради керівництва університету. Останні з них були присвячені якраз пошукам шляхів та розробці конкретних заходів щодо збільшення надходжень до бюджету університету, фокусуванню на створенні умов для збільшення видатків розвитку. Мова йшла про збільшення витрат на поліпшення матеріально-технічної бази навчального та наукового процесу, побутових умов проживання студентів тощо. 
     Ми розглядаємо цей процес з двох сторін. Перша – це пошук нових джерел і шляхів збільшення надходження коштів. Друга – оптимізація витрат та ефективне, економне використання усіх видів ресурсів. 

     Щодо надходжень. Це, в першу чергу, плата за навчання та надання освітніх послуг, господарська діяльність (надання платних послуг, розширення їх номенклатури та кількості госпрозрахункових підрозділів, виконання госпрозрахункових завдань тощо), оренда майна університету.  Що стосується плати за навчання, то наш університет практично не збільшував вартість навчання з 2012 року, а надходження від господарської діяльності (надання послуг) також, на превеликий жаль, за останні три роки демонструють негативну динаміку. Доходи від оренди майна, які на сьогодні складають приблизно 1 млн. 300 тис. гривень також не можуть забезпечувати існуючі потреби розвитку.

     Серед заходів з економії, які планується запровадити протягом 2016 року, ми визначаємо такі: прийняття і реалізація комплексної програми енергозбереження та енергоефективності університету, яка передбачатиме, зокрема, заміну електрообладнання на сучасні економічні LED прилади, обладнання автоматизованих пунктів теплопостачання в корпусах та гуртожитках університету, зменшення на 20% витрат університету на транспортне обслуговування, оптимізація структури університету, приведення у відповідність вартості навчання, контроль за економним витрачанням енергоресурсів, проведення широкої інформаційної компанії з метою мобілізації зусиль усіх працівників та студентства на заощадливе використання енергоресурсів і дбайливе ставлення до майна і обладнання університету тощо.

– А як бути з платою за навчання?

     Це дуже гостре питання сьогодні для нас. Адже ми розуміємо, що рівень життя населення, а свою чергу і платоспроможність різко знизилась за останні два-три роки. У той час, коли та ж сама Німеччина повністю відмінила плату за навчання, навіть для іноземців, Польща у 2016 році знижує вартість навчання, ми змушені думати про її підвищення для того, щоб не зупинити життєдіяльність університету.
     При формуванні вартості освітніх послуг ми повинні враховувати, в першу чергу, їх собівартість, а також кон’юнктуру ринку. На сьогодні собівартість оплати навчання включає оплату праці, комунальні послуги, придбання предметів і матеріалів, поточні та капітальні ремонти, оплату послуг тощо.
     Для прикладу заробітна плата в університеті у 2015 році складала для науково-педагогічних працівників 8374 гривень, для інших категорій – 2883 гривень, що, відповідно, на 58 і 15 % вище ніж в інших університетах.

 

       Стосовно вартості комунальних послуг. Навіть зважаючи на те, що ми зробили перерву в навчанні у січні-лютому поточного року та забезпечили зменшення обсягів використання енергоресурсів, значне підвищення їх вартості вимагає додатково запланувати суму на покриття витрат на комунальні послуги восени 2016 року на 12 млн. гривень більше, ніж у 2015 році. Загальні потреба у коштах на комунальні послуги на 2016 рік складає понад 35 млн. гривень.
     За період з січня 2013 по січень 2016 року тарифи на комунальні послуги зросли в рази і така тенденція, на жаль, буде продовжуватись і в майбутньому. Графіки наведені нижче наочно демонструють ситуацію з динамікою зміни тарифів за останні роки. Зокрема, вартість 1 Гкал тепла для опалення гуртожитків зросла в 3,14 раза, для корпусів – 2,06 раза, вартість електроенергії за 1 Квт-год. зросла для гуртожитків – у 2,16, а для корпусів – у 1,66 раза, вартість послуг з водопостачання та водовідведення зросла відповідно у 2,73 та 1,71 раза, природного газу – 8!!! разів для гуртожитків та 1,8 раза для корпусів.

 

     Я не говорю про матеріально-технічну базу, яка забезпечує навчальний та дослідницький процеси в університеті, і яка не оновлювалась десятиліттями. В той же час абсолютно нелогічно, коли собівартість підготовки спеціалістів за загальним і спеціальним фондами в університеті значно відрізняються. 

      Собівартість підготовки 1 студента в розрізі факультетів за 2014-2015 н.р.:

 

Факультет, ННІ

Загальний фонд,

тис. гривень

Спеціальний фонд,

тис. гривень

Денна форма

(без стипендії)

Денна форма

(зі стипендією)

Заочна

форма

Денна

форма

Заочна

форма

Аграрного менеджменту

17,23

24,70

8,83

12,18

4,42

Економічний

18,32

25,79

9,07

12,48

4,79

Гуманітарно-педагогічний

21,07

28,54

11,79

11,68

7,71

Конструювання та дизайну

28,32

35,79

14,62

18,97

5,42

Механіко-технологічний

26,82

34,29

13,85

17,62

5,12

Ветеринарної медицини

17,73

25,20

-

21,67

-

Тваринництва та водних біоресурсів

33,88

41,35

15,57

17,47

5,19

ННІ лісового і садово-паркового господарства

19,47

26,94

9,04

14,59

3,03

Землевпорядкування

18,09

25,56

7,78

11,97

3,77

Юридичний

18,47

25,94

7,32

11,69

3,75

Агробіологічний

17,59

25,06

10,59

19,07

4,66

Захистурослин

18,23

25,70

10,99

19,87

4,95

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

17,07

24,54

7,48

12,01

4,15

Харчових технологій та управління якістю продукції АПК

20,97

28,44

14,78

11,32

4,82

Інфораційних технологій

24,00

31,47

15,29

5,28

Середня собівартість по Університету

21,15

28,62

10,90

15,19

4,79

Собівартість 1 студента по вузам МОН

24,40

х

20,80

х

 

       Наведені дані свідчать, що в середньому по університету за спеціальним фондом ми проводимо підготовку спеціалістів недотримуючи до 6 тис. гривень від кожного студента-контрактника у порівнянні з фінансуванням з бюджету. Тому, сьогодні ми змушені вирівняти вартість підготовки фахівців за загальним та спеціальним фондом. 

     Відповідно до чинного законодавства вартість навчання для старших курсів може бути підвищена на рівень інфляції за попередній рік який склав 43,3%. Університет прийняв узгоджене рішення, беручи до уваги складне економічне становище та рівень життя провести підвищення вартості навчання для студентів в середньому по університету лише до 20%. В той же час вартість навчання для вступників буде встановлюватись з наближенням до собівартості підготовки одного спеціаліста за загальним фондом державного бюджету.

– Завершуючи розмову, які перспективи нас чекають?

     Незважаючи на складні часи, які переживає наше суспільство сьогодні, ми повинні усвідомити, що ефективність нашої діяльності залежить від кожного члена колективу. 
     Ми повинні бути на крок попереду, щоб не втратити лідерські позиції в освіті і науці, а ощадливе ставлення до енергоресурсів, ініціатива щодо збільшення надходжень коштів, принесе нам додатковий ресурс який, без сумніву, буде спрямований на розвиток. Тому я закликаю усіх до активної роботи і впевнений,що заплановані ректоратом заходи дадуть свій позитивний ефект уже незабаром.

Розмову вів Денис Рудень
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook