Сторінками ювілейних збірників

13 березня 2016 року

     У намаганні підготувати висококваліфікованого фахівця сьогодні здійснюється пошук оптимальних шляхів для цього. При цьому, доречно звернутися до вітчизняної, а тим більше власної університетської, історичної спадщини. Можливо, прогресивне нове – це дуже добре забуте старе?

Мова та правопис оригіналу.

План навчання К.С.Г.І.

     Згідно з планом конструкції Вищої Сільско-Господарської школи, що його прийнято Головпрофосвітою, Сільсько-Господарські Інститути повинні випускати агрономів-організаторів.
     Після закінчення випускних іспитів і прилюдного захисту дипломної праці студент одержує право на стажову практику для придбання кваліфікації (агронома-організатора) з своєї спеціяльности (агронома, зоотехніка, лісовода), що надається Губернською Стажовою Комісією.
     Згідно з цим новим завданням для Сільско-Господарського Інституту, й навчальні його плани відповідним чином переконструйовано. Оскільки раніш студенти підготовлялися на ступінь вченого агронома, а на організаційні здібности їх великої уваги не звертали, старі навчальні плани головну увагу скерували на наукову підготовку. Дипломна самостійна праця, що завершувала знання студента й свідчила про остаточну його підготовку, мала своєю темою здебільшого питання методологичного характеру, виявляла придатність до оволодіння методами тієї чи иншої науки, уміння розібратися в методологичному підході до роботи, уміння оперувати з потрібними для неї матеріялами й комбінувати відповідним чином лабораторні засоби.
     Разом з новими вимогами від студента, що закінчує курс Інституту, помітно відмінилися й вимоги що до самостійної праці студента – дипломної.
     При обранні теми дипломної праці звертається увага на організаційний підход до тієї галузі, з якої обірається тема. Теми методологично-лабораторного характеру перейшли до порядку курсових праць студента.
     При обранні дипломної праці, студент повинен увійти в контакт з професором с.-г. економії й під його керовництвом складати план своєї праці незалежно від того, з якої галузі він бере тему своєї праці.
     Таким чином, новий підход до студента, що закінчує нині С.-Г. Інститут, відбився на реорганізації постановки самостійної дипломної праці.

     Поруч з цим нові плани навчання дають помітне збільшення годин для екомічних дисциплін. В останніх планах ми бачимо: для с.-г. економії з організацією господарства – 12 годин зимових занять (4 год. у VII й 8 год. у VIII триместрах, при 28 год. літніх практичних) С.-Г. статистика – 12 годин зимових занять (4 год. в II, 4 год. в IV і 4 год. в V триместрах) при 18 годинах літніх практичних. Рахівництво: (4 год. у V трим. й 15 год. літніх занять). Порівнюючи з планами попереднього року, ми бачимо велику ріжницю.

     В нових планах введено нові дисципліни, що їх не було в попередньому плані, але дисципліни, дають новому агроному багато матеріялу для орієнтировки в сучасній ситуації взаємовідносин с.-г. порядку й освітлюють світогляд майбутнього організатора: с.-г. кооперація й колектівизація с.-г. 4 год. на IV тр., Землеустрій (2 год. VIII тр.), Земельна політика й законодавство (8 год. Х трим.), Державні й громадські заходи до поліпшення хліборобства (2 год. X трим.) (й скотарство 2 год. X тр.) (Останній курс для зоотехніків). Вступ до вивчення с. господарства (1 г. І трим.) для агрономів і зоотехніків студентів є обов’язковою варіяційна статистика – (З год. VII тр.). Важливим ментом в нових планах навчання треба вважати постановку ознайомлення з практичним їх переведенням трудовими процесами в продукційних підприємствах Інституту.
     Цей величезний чинник в справі виховання справжнього агронома (лісовода й зоотехніка) наш Інститут має в ближчому триместрові використати як найширше, маючи в своєму розпорядженні потрібну кількість землі.

     Перші спроби в цьому напрямі було зроблено ще спочатку весни біжучого року. За неповним устаткованням инших маєтків і віддаленістю їх від Інституту, студенти працювали в ближчому до Інституту хуторі «Грушки» (машиново-досвідна станція), а також і на катедральних ділянках в садибі Інституту й по допомічно – навчальних установах (молочна ферма, помологичний садок).
     На далі організується регулярна праця студентів на Інститутських радгоспах відповідно з ступінем підготовки студента.

     По нових планах навчання ці праці студенти будуть відбувати на протязі літніх триместрів.
     Що торкається літніх триместрів, то оскільки планами навчання встановлено обмежену кількість годин для зимовних практичних занять, а з другого боку визнаючи за необхідне ознайомлення студента з с.-г. дійсністю,—по багатьох дисциплінах, винесено практичні вправи на літні триместри.
     Відповідну кількість годин відведено й для екскурсій. Вважаючи їх за великий чинник в справі розвитку світогляду студента, а також знайомлення з конкретним осягненням с.-г. науки, факультетська комісія визнала за потрібне влаштовувати обмежену кількість екскурсій, але добре підготовлених і організованих, і вважає за необхідне виряжати їх в типові й зразкові радгоспи й досвідні установи.

     Останню свою форму плани К. С.-Г. І. набули на початку 1922-1923 навчального року, разом з переорганізацією його в Інститут з агрономичним факультетом і двома відділами: лісовим і зоотехничним. (Обидва відділи мають в ближчому часі розгорнутися в факультети). Нині всі студенти, КС-ГІ слухають спільно два курси (6 триместрів), а далі починається росподіл їх на відділи. Курс навчання зафіксовано роспорядженням Головпрофосвіти на 3 роки й, як тимчасовий, залишено Х триместр до остаточного зрегулювання планів. Кількість тижневих годин визначено в 36. Заняття в Інституті перенесено на другу половину дня, починаючись з 3 годин закінчуються о 9 год. веч. Виняток частково зроблено для занять, що по умовах освітлення краще провадити з ранку, як от анатомія, морфологія й систематика рослин й инш., де кілька груп перенесено на ранішні години.

     Таким чином, разом зі скороченням часу перебування студента в Інститутуті (3 роки) зменшено й кількість тижневих годин (36), при чому один день на тиждень вважати «вихідним» — мовляв — днем для студента, оскілько в цей день заняття припиняються з 3 год. дня.
     Приймаючи на увагу вищезазначене, треба відзначити, що при вкладанні планів навчання довелося проробити чималу підготовчу працю аби з забезпеченням відповідної кількости годин для дисциплін голівних залишити години й для дисциплін другого порядку. З другого боку, бажаючи дати майбутньому агроному повний комплекс потрібного йому знання, доводиться дбати аби не переобтяжити його надмірною кількістю обов’язкових дисциплін, а значить і зараховану.
     Перший триместр по нових планах закінчується. Хиби, що визначилися на протязі його, прийнято на увагу й вони ляжуть в основу виправок, що їх своєчасно буде зроблено.

Декан Агрофаку І. Щоголів.

Київський Політехнічний і Київський Сільсько-Господарський Інститути. XXV р о к і в.

Ювілейний збірник. К И Ї В. 1924. – С. 219-220.


НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
АГРОНОМИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
І-й курс

НАЗВИ ПРЕДМЕТІВ.

1-й три-

местр.

ІІ-й три-

местр.

ІІІ-й

трим

Разом

Лекц.

Практ.

Лекц.

Практ.

Практ.

Вступ до вивчення с.-г.

та його завдань .. . . . . . . . . . .

 

1

 

 

 

 

 

12

Політична економія .. . . . . . .

3

2

60

Історія класової боротьби . . .

2

 

24

Морфологія й систематика рослин . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

 

2

 

3

 

 

 

40

 

100

Анатомія рослин . .. . . . . .

4

3

2

108

Зоологія . . . . . . . .  . . . . . . . .

4

3

2

12

120

Мінералогія і геологія . . . . . .

2

2

2

72

Фізика . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

2

2

96

Неорганична хемія . . . . . . . . .

4

2

72

Історичний матеріял . .  . . .

3

36

Анатомія тварин . . . . . . . . . . .

2

24

С.-г. статистика . . . . . . .  . . . .

2

2

8

56

Геодезія . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

2

44

Метеорологія . . . . . . . .  . . . .

2

2

16

64

Механіка й машинозн. . . . . . .

2

24

Аналітична хемія . . . . . . . . . .

6

24

96

Екскурсії . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

24

Робота в радгоспах І-ту

36 8-ми годин. днів . . . . . . . .

 

 

 

 

 

288

 

288

 

28

11

І9

18

1320

 

139

37

 

 

Примітки: 1) В ІІІ-му триместрі (літньому) зазначена не тижнева, а загальна кількість годин, яка витрачається на всі практичні вправи з кожної дисципліни; 2) З анатомії й фізиології тварин один зачот; 3) Предмети ч.ч. 2, 3, 8, 9, 10 слухаються студентами КСГІ вкупі із студентами К.П.І.; 4) Робота в радгоспах І-ту обовіязкова для всіх студентів протягом 36 днів 8-ми годинних. Студент виконує протягом всих 3-х триместрів.

 

ІІ-й курс

НАЗВИ ПРЕДМЕТІВ.

ІVтри-

местр.

Vтри-

местр.

VІ-й

трим.

Разом

Лекц.

Практ.

Лекц.

Практ.

Практ.

Фізиологія тварин . . . . . . .

3

2

2

84

Грунтознавство . . . . . . . . .

1

4

4

20

116

С.-г. кооперація й колективіз . 

2

2

48

Лугівництво та болотництво . .

4

10

58

Органична хемія . . . . . . . . .

4

2

72

Фізиологія рослин . . . . . . .

3

2

2

84

С.-г. статистика . . . . . . . . . .

2

2

2

2

10

106

Механіка і машинознавство . . .

2

2

2

20

92

Мікробіологія . . . . . . . . . . . .

2

2

2

72

Загальне хліборобство . . .

4

25

73

Загальна Зоотехнія . . . . . .

4

4

25

121

С.-г. рахівництво . . . . . . . . .

2

2

15

63

Екскурсії . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

24

Дипломна робота . . . . . . . .

24

24

Роботи в радгоспах І-ту 30 8-ми годинних днів.

 

 

 

 

 

240

 

240

 

23

12

22

12

1277

 

35

34

 

 

 

 

Примітки: 1) Органична хемія слухається вкупі з студентами К.П.І.; 2) В VI триместрі (літньому) зазначається не тижнева, а загальна кількість годин, яка витрачається студентами на всю практичну роботу.

 

ІІІ-й курс

НАЗВИ ПРЕДМЕТІВ.

VІІ-й

трим.

VIII

трим.

ІХ-й

трим.

Х-й

трим.

Разом

Лекц.

Практ.

Лекц.

Практ.

Практ.

Лекц.

Практ.

Загальна зоотехнія . . . . . . .

4

2

72

Загальн. хлібороб. . . . . . . . .

2

24

Хемія угноєнь. . . . . . . . . . . . .

2

2

48

Варіяційна статистика . . .

1

2

36

Селекція . .. . . . . . . . . . . . . . .

3

2

14

74

С.-г. економіка й органі-зація господарства . . . . .

 

2

 

2

 

4

 

4

 

28

 

 

 

172

Садівництво та городництво

4

2

2

28

124

С –г. ентомологія . . . . . . . . .

2

2

4

14

110

Часткове хлібороб. . . . . . . .

2

3

2

2

35

4

2

215

Енциклоп. лісовництва . .

3

14

50

Досвідна справа . . . . . . . . . .

2

7

31

Фітопатологія . . . . . . . . . . . .

2

2

14

62

Зоогігієна й ветеринарія .

2

21

45

Часткова зоотехнія . . . . .

2

28

4

2

124

Пасішництво . . . . . . . . . . . .

1

14

Землеустрій . . . . . . . . . . . . . .

1

1

24

Земельна політика та за-конознавство . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

4

 

4

 

96

С.-г. меліорація . . . . . . . . . . .

2

2

48

Технологія с.-г. продуктів . .

4

48

Держав. і громад. заходи

2

24

Дипломна робота . . . . . . . .

2

138

Робота в радгоспах І-ту

    20 8-ми годинних днів.

 

 

 

 

 

160

 

 

8

 

160

 

22

13

20

16

20

18

1751

 

35

38

 

36

 

Примітка: В IX триместрі (літньому) зазначена не тижнева кількість годин, а загальна, яка витрачається студентами на всю практичну роботу.

 

     План навчання затверджено 6 вересня 1923 р. Методкомом Головпрофосвіти НКО.

ЗООТЕХНИЧНИЙ ВІДДІЛ.
ІІІ-й курс

НАЗВИ ПРЕДМЕТІВ.

VІІ-й

трим.

VIII

трим.

ІХ-й

трим.

Х-й

трим.

Разом

Лекц.

Практ.

Лекц.

Практ.

Практ.

Лекц.

Практ.

Загальна зоотехнія . . . . . . .

4

2

72

Загальне хліборобство . . .

2

24

Обмін матерій . . . . . . . . . . . .

3

36

Паразитологія . . . . . . . . . . . .

2

2

48

Загальна патологія й Па-

    толог. анатомія . . . . . . . .

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

48

Мясознавство . . . . . . . . . . . .

2

2

48

С.-г. економіка й органі-

    зація господарства . . . . .

 

2

 

2

 

4

 

 

 

28

 

 

 

172

Іхтіологія і рибознавство

2

2

1

14

74

Часткове хліборобство . . . .

2

2

2

2

28

4

172

Молочне господарство . . .

2

1

1

1

28

88

Екстерьєр с.-г. тварин і

    глави з анат. тварин . . . .

 

2

 

 

2

 

2

 

28

 

 

 

100

Фітопатологія . . . . . . . . . . . .

2

14

38

Досвідна справа . . . . . . . . . .

2

7

31

Пасішництво . . . . . . . . . . . . . .

1

14

26

Землеустрій . . . . . . . . . . . . . .

4

1

24

Зоогігієна й ветеринарія .

1

2

42

4

138

Часткова зоотехнія . . . . . . .

2

2

28

4

4

196

Птахівництво . . . . . . . . . . . . .

14

14

Технологія с.-г. продуктів . .

4

48

Державні і громадські

    заходи . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

2

 

 

24

Земельна політика й за-

    конознавство . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

4

 

4

 

96

Дипломна робота . . . . . . . . .

35

8

131

Робота в радгоспах І-ту

    24 восьмигодин. дня . .

 

 

 

 

 

144

 

 

 

144

 

25

13

22

16

22

16

1792

 

38

38

 

38

 

Примітки: 1) Студенти зоотехничного відділу на І та ІІ-му курсах слухають лекції й виконують практичні роботи за планами навчання Агрофакультету, а з III курсу починається фуркація: 2) предмети ч.ч. З, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 18, 20 слухаються зоотехніками окремо.
Навч план зоотехничного відділу 6 вересня 1923 р. затверджено Методколегією Головпрофосвіти НКО.

 

ЛІСОВИЙ ВІДДІЛ.
І-й курс

НАЗВИ ПРЕДМЕТІВ.

I-й три-

местр.

ІІ-й три-

местр.

III

трим.

Разом

Лекц.

Практ.

Лекц.

Практ.

Практ.

Вступ до вивчення лісо-

знавства та його завдань . . . . .

 

 

 

1

 

1

 

 

24

Історія класової боротьби

2

24

Морфологія й система-

    тика рослин . . . . . . . . . . . .

 

2

 

3

 

 

 

40

 

100

Анатомія рослин . . . . . . . . .

4

3

2

124

Зоологія . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

3

2

16

124

Мінералогія й геологія . . .

2

2

2

72

Фізика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

2

2

96

Неогранична хемія . . . . . . .

4

—-

2

72

Історичний матеріялізм .

3

—.

36

Метеорологія . . . . . . . . . . . . .

2

2

16

84

Механіка й машинознавство . .

2

24

Математика . . . . . . . . . . . . . .

2

1

4

4

132

Аналітична хемія . . . . . . . . .

6

24

96

Екскурсії . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

24

Робота в радгоспах І-ту

    і в лісі 39 восьмигодин.

    днів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312

 

 

312

 

27

10

17

19

1324

 

37

36

 

 

Примітки: 1) Всі предмети, крім ч. 1, 12, слухаються вкупі з студентами Агрофакультету. 2) Практичні вправи зо всіх предметів встановлюються для лісоводів в тій же кількости годин, що й для агрономів. 3) Робота в радгоспах і в лісі Ін-ту обов’язкова для всіх студентів протягом 39 днів восьмигодинних. Студент виконує її протягом всих Х-и триместрів.

ІІ-й курс

НАЗВИ ПРЕДМЕТІВ.

IV й три­

местр.

V-й три­

местр.

УІ-й

трим.

Разам.

Лекц.

Практ.

Лекц.

Практ.

Практ.

Грунтознавство . . . . . . . . .

4

3

2

2

20

152

Фізиологія рослин . . . . . .

3

2

2

84

Органична хемія . . . . . . . .

4

2

72

Мікробіологія . . . . . . . . . . .

2

2

2

72

Політична економія . . . . .

3

2

60

Геодезія . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

2

4

4

40

208

Дендрологія . . . . . . . . . . . . .

4

15

63

Загальне лісовн. . . . . . . . .

4

4

3

2

25

181

Лісова таксація й оцінка

4

3

25

109

Часткове лісовн. . . . . . . . .

—.

20

20

Екскурсії . . . . . . . . . . . . . . . .

24

24

Робота в радгоспах І-ту

    30 восьмигодин. днів .

 

 

 

 

 

240

 

240

Дипломна робота . . . . . . .

24

24

 

25

11

22

15

1309

36

37

Примітки: 1) Як лекції, так і практичні вправи предметів ч.ч. 2, 3, 4, 5 провадяться в тому-ж розмірі, як і на агрофакультеті і вкупі з студентами останьноґо; 2) решта дисциплін викладається для лісовиків окремо, і практичні вправи виконуються за иншими програмами.

 

ІІІ-й курс

НАЗВИ ПРЕДМЕТІВ.

VII-й три-

местр.

VIII-й

триместр.

ІХ-й

трим.

Разом.

Лекц.

Практ.

Лекц.

Практ.

Практ.

Часткове лісовництво . . .

4

2

2

2

28

148

Лісова таксація й оцінка

2

2

28

76

Лісоустрій . . . . . . . . . . . . . . .

3

2

3

2

28

148

Лісова технологія . . . . . . . .

3

2

3

2

21

141

Будівництво й інженірне

    мистецтво . . . . . . . . . . . . .

 

2

 

2

 

2

 

2

 

14

 

110

Лісова політика та зако-

    нодавство . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

2

 

2

 

 

48

Лісова статистика . . . . . . .

3

3

72

Лісова економіка . . . . . . . .

4

2

72

Фітопатологія . . . . . . . . . . .

2

2

14

62

Лісова ентомологія . . . . . .

2

2

2

21

93

Прикладна зоологія й

    охотознавство . . . . . . . . .

 

 

 

2

 

 

14

 

38

Плодівництво . . . . . . . . . . .

2

21

45

Історія лісовництва . . . . .

2

 

24

Дипломна робота . . . . . . . .

70

70

Робота в радгоспах і в

    лісі І-ту 21 восьмигод.

    день . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168

 

 

168

 

23

15

22

14

1320

38

36

 

Примітка: 1) Тільки фітопатологія лісовн. слухається разом з агрономами, вся решта дисциплін — окремо.
     План навчання Лісового відділу затверждено 6 вересня 1923 р. Методкомом Головпрофосвіти. 1923—1924 р. (академичного) на Лісовому відділі існує 1-й курс.

Київський Політехнічний і Київський Сільсько-Господарський Інститути. XXV р о к і в. Ювілейний збірник. К И Ї В. 1924. – С. 220-222.


Людмила Лановюк,
директор музею історії НУБіП України

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook