Історія НУБіП України мовою документів

31 січня 2016 року

     У 1898 р. відбулося відкриття Київського політехнічного інституту, який включав у себе чотири відділення: інженерне, механічне, хімічне та сільськогосподарське.

     У 1918 р. сільськогосподарське відділення трансформувалось у сільськогосподарський (агрономічний) факультет. Після встановлення Радянської влади Київський Політехнічний Інститут, який знаходився у підпорядкуванні Міністерства фінансів Російської імперії, переходить у 1920 р. до відання Народного Комісаріату Освіти УСРР і зазнає цілого ряду організаційних перетворень. 
     У 1922 р. сільськогосподарський /агрономічний/ факультет виокремився із Політехнічного інституту у самостійний Київський сільськогосподарський інститут.

      Міркування зі створення навчального підрозділу виглядали таким чином (подається мовою та правописом оригіналу):

СООБРАЖЕНІЯ АГРОНОМИЧЕСКОЙ ПОДКОММИССІИ
ПО УСТРОЙСТВУ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДѢЛЕНІЯ ПРИ КІЕВСКОМЪ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМЪ ИНСТИТУТѢ

Агрономическая подкомиссія выработала и установила:

І. Штатъ слушателей въ сельско-хозяйственномь отдѣленіи.

     Число слушателей на сельско-хозяйственномъ отдѣленіи подкоммиссіей было принято въ 250 человѣкъ на всѣхъ курсахъ съ нижеслѣдующимъ примѣрнымъ распредѣленіем слушателей по курсамъ:
На І курсъ – 80 человѣкъ
.."... ІІ ... " ...... 65 ...... " .....
.."…ІІІ .. " ...... 55 ..... " ......
.."…ІV .. " ...... 50 ..... " ......

ІІ. Проектъ учебнаго плана для сельско-хозяйственнаго отдѣленія.

     При выработке учебного плана для сельско-хозяйственного отедѣленія подкоммиссіей были приняты в соображенія учебные планы следующихъ агрономическихъ высшихъ учебныхъ заведеній: 1) Учебные планы бывшей Петровской Земледельческой Академіи за три периода ее существованія. 2) Учебный плань Московского сельско-хозяйственного института. 3) Учебные планы Ново-Александрійского сельско-хозяйственного института в разные периоды его существованія. 4) Учебный плань Рижского Политехникума. 5) Гогенгеймской сельско-хозяйственной академіи. 6) Сельско-хозяйственного института в Галле. 7) Высшей сельско-хозяйственной школы в Берлине и 8) Национального агрономического института в Париже.

Штатъ учебного персонала.

     Сообразно выше перечисленныхъ учебнымъ предметамь спеціально для агрономическаго отдѣленія учебный персоналъ долженъ состоять:

 

1)

По зологіи и физіологіи животн. ........

1 проф.  и   1 ассистентъ.

2)

..."... ботаникѣ ………………................

1 .... " .......   1 ....... " .........

3)

..."... общему земледѣлію ......................

1 .... " .......   3 ...... " .........

4)

..."... частному земледѣлію ...................

1 ад.-проф.  2 ....... " .........

 

изъ коихъ одинъ завѣдует опытнымъ полемъ.

5)

..."... общей зотехніи .............................

1 адьюнктъ-проф. и 1 ассистентъ.

6)

..."... частной ..... " ..................................

1 профессоръ .......... 1 ...... " .........

7)

..."... селько-хоз. экономіи сельско-

хоз. статистикѣ ......................................

1 профессоръ

8)

..."... лѣсоводству ...................................

1 преподаватель

9)

..."... ветеринаріи ...................................

1 ........ " .............

10)

..."... огородничеству и садоводству ...

1 ........ " .............

11)

…".. метеорологіи .................................

1 наблюдатель

12)

..".. геологіи и минералогіи ..................

1 адьюнктъ-проф.

 

 
Примерное расписание
предметовь по курсамъ и число часовъ
въ недѣлю на сельско-хоз. отдѣленіи
 

Название предметовъ

 

І-й

курсъ

Лѣтнія

практ. зан.

при

переходѣ

на

ІІ-й курсъ

 

ІІ-й

курсъ

Лѣтнія

практ. зан.

при

переходѣ

на

ІІІ-й курсъ

 

ІІІ-й

курсъ

Лѣтнія

практ. зан.

при

переходѣ

на

ІV-й курсъ

 

ІV

курсъ

Лѣтнія практ. зан.

по окончаніи полнаго курса

ПРИМЕЧАНИЕ

1 с.

2 с.

3 с.

4 с.

5 с.

6 c.

7 с.

8 с.

А. Общіе предметы съ

другими отдѣленіями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Богословіе ……………………...

2

2

 

2. Физика и элементарная механика ………………………….

4

4

3

3

3. Неорганіческая  химія ………..

4

4

4. Аналитическая .... " ....................

Ө

Ө

Ө

Ө

5. Органическая ...... ″ .....................

4

Ө

6. Метеорологія …...........................

2

7. Метеорологія и геологія …........

2

2

8. Политич. экон. и общ. стат .…...

3

3

9. Бухгалтерія …….........................

1

1

10. Ученіе о с.-х. маш. и оруд. ….

2

2

В. Спеціальн. предм. для

сельско-хоз. отдѣл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Зоологія и фізіологія

   животныхъ ....................................

3

Ө

3

Ө

3

12. Ботаника съ подраздѣленіями

3

3

Ө

Ө

3

13. Спец. курсъ строит. и 

      инженерн. искусств. и

      низшая геодезія .........................

2

2

14. Земледѣліе общее ….................

Ө

4

Ө

4

Ө

Ө

15. ........ ″ ....... частное …...............

4

4

16. Зоотехнія общая ........................

Ө

4

Ө

4

17. ....... ″ ...... частная ......................

Ө

4

Ө

4

18. Лѣсоводство …..........................

3

3

 

 

19. Сельско-хоз. экономія и

      селько-хоз. статистика ….........

3

3

Ө

20. Ветеринарія …...........................

21. Садоводство и огороднич. …...

 

13

16

 

15

16

 

15

15

 

12

12

 

 

 

Объясненіе знаковъ:

 

Лѣтнія практ. зан.

при переходѣ съ курса

на курсъ.

Ө Практіческія занятія въ

учебное время года.

 

Людмила Лановюк,
директор музею історії НУБіП України


 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook