Життя підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування України у 2015 році : кафедра геодезії та картографії

11 січня 2016 року

При завершенні року прийнято оцінювати досягнуте, планувати роботу на майбутнє. Цей етап у функціонуванні кафедри геодезії та картографії землевпорядного факультету є дуже важливим, бо дозволяє виявити як здобутки, так і проблеми, над вирішенням яких необхідно працювати в наступному році. Тож поглянемо спочатку на досягнення і здобутки.
    Науково-дослідна робота
Вчені кафедри геодезії та картографії (проф. Ковальчук І.П., проф. Старовєров В.С., доц. Євсюков Т.О., доц. Богданець В.А., доц. Жук О.П., доц. Рафальська Л.П., асист. Шевченко О.В., м.н.с. Опенько І.А., аспіранти Рожко О.В., Дем’янчук І.П., Трофімова О.О., Аврамчук Б.О., Мисько К., Новіцька К., магістри Рибалка С., Бутько О., Петрович О., Михальчук Н.) разом з вченими кафедри управління земельними ресурсами (доц. Тихенко Р.В.) та землевпорядного проектування (д.е.н., доц. Мартин А.Г.) спрямовували головні зусилля на виконання науково-дослідних робіт за темами :
1) Наукові засади вирішення проблем землеустрою сільських територій на основі геоінформаційно-картографічного моделювання параметрів землекористування (фундаментальна, 2013-2017 рр.);
2) Концепція електронного геоекологічного атласу річково-басейнової системи як інструменту моніторингу та управління природокористуванням за басейновим принципом (фундаментальна, 2015-2017 рр.);
3) Атласне електронне великомасштабне картографування земельних ресурсів науково-дослідних господарств для потреб оптимізації їх використання і підвищення ефективності господарювання ( прикладна, 2015-2016 рр.);
4) Розробка методичного забезпечення зв’язку нівелірних мереж України і Європи (прикладна, Науково-дослідний інститут геодезії і картографії, 2015 р., проф. В.С.Старовєров).
За результатами цих досліджень у 2015 р. опубліковано серію монографій, навчальних посібників та підручників, зокрема,
монографії :   
•    Жданюк Б. С. Геоекологічний аналіз Мізоцького кряжу і його змін під впливом природних та антропогенних чинників: монографія / Б. С. Жданюк, І. П. Ковальчук, Ю. М. Андрейчук / за ред. професора І. П. Ковальчука. – Луцьк, 2015. – 276 с.
•    Жук О.П. Еколого-економічні засади використання і охорони земельних ресурсів у новостворених агроформуваннях ринкового типу / О.П. Жук – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 300 с.;
•    Концептуальні засади вирішення проблем землеустрою сільських територій в сучасних умовах / І.П.Ковальчук, Т.О.Євсюков, А.Г.Мартин, Р.В.Тихенко, О.П.Жук, В.А.Богданець, І.А.Опенько / за ред.. І.П.Ковальчука. – К.: Медінформ, 2015. – 158 с.
•    Кривовяз Є.В. Організаційно-економічний механізм відшкодування збитків, спричинених нецільовим використанням земель / Є.В.Кривовяз, А.Г.Мартин. - К.:  ЦП «Компринт», 2015. - 206 с.
•    Моделювання стану і перспектив розвитку сільських територій в умовах трансформації земельних відносин в Україні: монографія / І.П.Ковальчук, Т.О.Євсюков, А.Г.Мартин, Р.В.Тихенко, І.П.Дем’янчук, О.П.Жук, В.А.Богданець, І.А.Опенько / за ред. проф. І.П.Ковальчука. – К.: Медінформ, 2015. - 194 с.
•    Рафальська Л.П. Перспективи відновлення насаджень дуба пухнастого на півдні України і в Молдові. Монографія. Видання друге / Л.П.Рафальська. - К.: ЦП «Компринт», 2015. - 235 с.
•    Хвесик М.А. Інституціональний аспект природокористування / М.А.Хвесик, Л.В.Паламарчук, Н.В.Мединська, Т.О.Євсюков, О.А.Герасименко. – Київ: ЦП «Компринт», 2015. – 650 с.
Окрім відзначених праць, співробітниками кафедри геодезії та картографії у 2015 році опубліковано серію статей (5) у збірниках, що входять до переліку видань, цитованих у наукометричних базах Scopus, Web of science; серію статей у фахових виданнях України (23) та в інших виданнях (понад 50).
 
    До наукових здобутків кафедри також відносимо роботу над:


•    укладанням «Великомасштабного електронного атласу стану і використання земельних ресурсів Фастівського району» (проф. І. Ковальчук, асп. О. Рожко);
•    розробленням концепції створення «Великомасштабного електронного геоекологічного атласу річково-басейнової системи Бистриці» (проф. І. Ковальчук, к.геогр.н. О.Микитчин, доц. Ю.Андрейчук, магістр А. Ковальчук та ін.);
•    розробленням концепції створення Великомасштабного електронного атласу земельних ресурсів навчальних та науково-дослідних господарств» (проф. І.Ковальчук, доц. В.Богданець та ін.);
•    створенням концептуальних засад оцінювання стану особливо цінних земель України та забезпечення їх раціонального використання й охорони (доц. Т.Євсюков);
•    вирішенням еколого-економічних проблем земель під полезахисними лісовими насадженнями (асп. І. Опенько);
•    дослідженнями проблем ерозійної деградації земель сільськогосподарського призначення (проф. І.Ковальчук, асп. О.Шевченко);
•    дослідження стану лісових насаджень дуба пухнастого, визначення перспектив їх відновлення у південних районах України і впливу на процеси ґрунтоутворення (доц. Л.Рафальська);
•    розв’язанням еколого-економічних проблем землекористування (доц. О.Жук, ст. викл. Є.Кривовяз, к.е.н. Н.Ліщук та ін.);
•    укладанням термінологічних словників (І.Ковальчук, Т.Павловська, Ю. Андрейчук, В.Лозинський): Геоморфологія: терміни і поняття (коментар); Картографо-топографічний словник-довідник (2014, готується перевидання); Термінологія землеустрою (2015);
•    картографічним моделюванням проблем землекористування, водокористування, лісокористування (І.Ковальчук, Т.Євсюков, В.Богданець, А.Ковальчук, О.Трофімова, Ю.Андрейчук, О.Микитчин, О.Рожко, К.Мисько, І.Демянчук, І.Опенько та ін.);
•    дослідженням соціально-економічних, демографічних, медико-географічних, геоекологічних, природоохоронних та землевпорядних проблем сільської місцевості (асп. І. Демянчук, О. Атаманюк, В. Бецелюк, І. Грицюк, проф. І. Ковальчук).

При кафедрі функціонують:
аспірантура за спеціальностями:
08.00.06 – Економіка природокористування та охорони природи;
11.00.01 – Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів;
у 2015 році захистили кандидатські дисертації аспіранти Ліщук Н.М. (науковий керівник проф. Ковальчук І.П.), Опенько І.А. (науковий керівник доц. Євсюков Т.О.);
магістратура за спеціалізаціями: геодезично-картографічні технології землеустрою; картографічне моделювання проблем землекористування
(у 2015 році захистили роботи три магістри дослідницької спеціалізації і чотири - виробничої).

Навчальна робота
    Кафедра геодезії та картографії забезпечує підготовку фахівців ОС «Бакалавр» за напрямом підготовки “6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій” на факультеті землевпорядкування (викладаються дисципліни: Топографія; Геодезія; Топографічне та землевпорядне креслення і комп’ютерна графіка; Вища геодезія; Супутникова геодезія; Математична обробка геодезичних вимірів; Радіоелектроніка в геодезії; Картографія); фахівців ОС «Магістр» за спеціальністю «Землеустрій та кадастр» (Комп’ютерні технології в картографії; Картографічне забезпечення землеустрою; Картографічний метод дослідження; Топографо-геодезичне забезпечення землеустрою; Тематичне картографування; Моделювання в картографії; Національна інфраструктура геопросторових даних);
фахівців за напрямом підготовки 6.090103 «лісове і садово-паркове господарство» (геодезія);
фахівців за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» (інженерна геодезія).
Кафедра геодезії та картографії забезпечує навчальні практики з геодезії, електронних геодезичних приладів для факультету землевпорядкування, ННІ лісового і садово-паркового господарства (Дзвінківське лісництво ВП НУБіП України „Боярської лісової дослідної станції”).


 

При кафедрі функціонують дві лабораторії: навчально-наукова лабораторія «Картографічного моделювання проблем природокористування» з комп’ютерним класом та навчальна лабораторія «Геодезії і топографічного та землевпорядного креслення». Вони забезпечують як навчальну, так і науково-дослідну роботу бакалаврів, магістрів, аспірантів і докторантів та працівників науково-дослідної сфери.

До здобутків кафедри відносимо й те, що у 2015 році її науково-педагогічним персоналом підготовлено та опубліковано такі навчальні посібники:

•    Термінологія землеустрою: навчальний посібник для студентів ВНЗ ІI-ІV рівнів акредитації з галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій», а також студентів спеціальності «Професійна освіта» (за профілем «Землеустрій та кадастр»). - К.: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. - 1016 с. (посібник з грифом МОН).
•    Ковальчук І.П. Картографія. Лабораторний практикум: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання третє / І.П.Ковальчук, Т.О.Євсюков. - Київ-Львів: Простір-М, 2015. – 282 с. (посібник з грифом МОН).
•    Старовєров В.С. Вища  геодезія. Системи координат. Системи висот. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.С.Старовєров, М.В.Ковальов. - К.: Національний університет біоресурсів та природокористування України, 2015. - 160 с.
•    Новак Б.І. Геодезія: навч. посібн. Видання друге, доповнене і перероблене / Б.І.Новак, Л.П Рафальська, О.П.; Жук; за заг. ред. д. геогр. н., професора І.П.Ковальчука – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 436 с. (посібник з грифом МОН).
 
 

Навчально-науково-інноваційна діяльність.
    Цей вид діяльності представлений, головним чином, такими результатами:
1) Взято участь у роботі XXVII Міжнародної агропромислової виставки «Агро - 2015», на якій співробітників кафедри відзначено Дипломом «За підготовку і представлення експозиції НУБіП України на XXVII Міжнародній агропромисловій виставці «Агро - 2015»;
2) Виконувалися геодезичні роботи при відновленні третього корпусу НУБіП України (доц. Жук О.П., доц. Євюков Т.О., асист. Ковальов М.В.

3)У січні-лютому 2015 року доцентами О.П. Жуком та Т.О. Євсюковим виконано комплекс робіт з топографічної та геодезичної зйомки на ландшафтно-рекреаційному комплексі оздоровлення та відпочинку "Тихе озеро" для працівників НУБіП (с. Новосілки, Києво-Святошинський район). Результати передані проектній організації для розроблення проектних рішень.

3) У квітні 2015 р. магістрами кафедри геодезії та картографії під керівництвом доцента Євсюкова Т.О. виконано вишукувальні топографо-геодезичні роботи для проектування Алеї Слави, яку успішно було відкрито до Дня знань.
3) Виконані знімальні роботи смуги відводу Боярської ЛДС.
4) Виконані знімання земель НУБіП України, розташованих поблизу монастиря.


Міжнародна співпраця
    Доцент Богданець В.А. з 8 по 15 березня 2015 року брав участь у програмі академічного обміну MEVLANA  ACADEMIC STAFF MOBILITY PROGRAMME. Навесні 2015 року він разом із доц. Мартином А.Г. відвідали університет Дічле (DİCLE UNIVERSITY, м.Діярбакир, Туреччина) і прочитали серію лекцій студентам та викладачам цього закладу з питань землеустрою і картографічного забезпечення земле- та водокористування.
    Професор Ковальчук І.П. брав участь у виконанні польсько-українського проекту «Roztocze». За підсумками його виконання у 2016 році буде опублікована колективна монографія.
    Професор Ковальчук І.П. брав участь у виконанні проекту «Aktualizacja planów gospodarowania wodami» (консультаційне засідання в м.Жешув (Польща) 16.04.2015 р.).

    Разом з тим, у функціонуванні кафедри є й проблеми, над вирішенням яких працюватимемо у 2016 році. До них відносимо:
•    необхідність освоєння молодими викладачами фундаментальних навчальних дисциплін, які тепер викладають запрошені сумісники (насамперед, Супутникову геодезію та Вищу геодезію) або викладачі пенсійного віку (Геодезію);
•    необхідність укладання госпдоговорів з зацікавленими організаціями на проведення досліджень геодезично-картографічної тематики;
•    необхідність підготовки запитів для участі в конкурсах на здобуття грантового фінансування;
•    необхідність придбання нових електронних геодезичних приладів та інструментів як для осучаснення навчального процесу (в тому числі і навчальних практик), так і для ведення науково-дослідних робіт;
•    необхідність оновлення парку комп’ютерної техніки та програмного забезпечення;
•    необхідність налагодження тіснішої співпраці із закордонними університетами;
•    необхідність опублікування більшої кількості наукових праць у закордонних виданнях, що входять до переліку цитованих у наукометричних базах Scopus, Web of Science та ін.
Отож, орієнтири визначені, залишається подолати намічені вершини…
 

                       
                        Завідувач кафедри геодезії та картографії
                        д. геогр. наук, професор І.П.Ковальчук

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook