Пройшли збори трудового колективу економічного факультету

20 жовтня 2015 року

20 жовтня пройшли збори трудового колективу економічного факультету.

Відкриваючи зібрання, декан економічного факультету Анатолій Діброва зазначив, що основне питання порядку денного – виконання програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива-2020» щодо підвищення якості підготовки фахівців на факультеті.

 

Суттєвою особливістю зовнішнього освітнього середовища, у якому працює економічний факультет – відчутне загострення конкуренції на відповідному ринковому сегменті. За цих обставин підвищення якості навчального процесу визнано головною стратегією кожного співробітника факультету. Анатолій Діброва ще раз коротко зупинився на основних тезах доповіді ректора Станіслава Ніколаєнка на зустрічі із завідувачами кафедр.
Та відзначив, що за підсумками вступної кампанії 2015 року навчатися на економічний факультет за державним замовленням вступили студенти, які мають одні з найвищих конкурсних балів в університеті. Так, за напрямом «Економіка підприємства» середній бал склав 179,8, «Фінанси і кредит» - 177,8, «Облік і аудит» - 177,6. На контрактну форму навчання вступило на 100 студентів більше, ніж у 2014.

Протягом 2015 р. завдяки зусиллям ректорату та деканату на факультеті обладнано мультимедійним обладнанням 2 лекційні та 3 групових аудиторій. Наразі відбувається встановлення мультимедійного обладнання у 232-й та 233-й аудиторіях.
Перед факультетом стоять надзвичайно серйозні виклики. Зокрема, затверджений новий перелік спеціальностей підготовки фахівців освітньої програми «Бакалавр» та «Магістр» потребує розробки нових навчальних планів та програм, які б відповідали кращим зарубіжним аналогам. Потребує посилення також профорієнтаційна діяльність факультету. Досвід вступної компанії 2015 року засвідчив, що окрім формування базових загальноосвітніх шкіл, профорієнтаційна робота повинна поширюватись на всю країну. Запровадження в Україні наукового ступеня доктора філософії вимагає також розробки нових освітньо-наукових програм підготовки аспірантів на випускових кафедрах. Враховуючи зазначене, на зборах обговорили проблемні питання в підготовці фахівців на факультеті та запропонували шляхи їх вирішення.

На завершення виступу Анатолій Діброва навів результати соціологічного опитування серед студентів, яке стосувалося якості освітніх послуг, рівня розвитку науки та соціального забезпечення.

Не обійшлося на зборах і без приємних подій. Почесною грамотою за заслуги перед Національним університетом біоресурсів і природокористування України за дорученням ректора нагороджено старшого викладача Коваленко Л.В.

Від ректорату на зборах трудового колективу виступила начальник навчального відділу Оксана Зазимко, яка зазначила, що кафедра є базовим структурним підрозділом університету. У Законі України «Про вищу освіту» значна увага приділяється забезпеченню якості вищої освіти. Адже якість освіти є тим показником, за яким визначається ефективність функціонування всієї освітньої системи. З цією метою максимальне навчальне навантаження на одну ставку НПП зменшено до 640 год. на навчальний рік. Тому науково-педагогічні працівники мають можливість більше займатись науковою та науково-методичною роботою, що в підсумку повинно підвищити якість підготовки фахівців. Оксана Зазимко акцентувала увагу на необхідності активізації роботи професорсько-викладацького складу та підсилення відповідальності науково-педагогічних працівників за результатами навчальної роботи відповідно до критеріїв дослідницького університету. На завершення, начальник навчального відділу проінформувала про попередні результати соціологічного опитування якості освітніх послуг, рівня розвитку науки та соціального забезпечення студентів НУБіП України.

У своїх виступах завідувачі кафедр економічного факультету детально проаналізували навчальну, навчально-методичну, наукову, міжнародну діяльність та стан матеріально-технічної бази.

Зокрема, в.о. завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Тетяна Камінська зазначила, що на кафедрі функціонують 2 комп’ютерних класи ННВЛ «Інформаційні технології в бухгалтерському обліку». Організовано сертифікований центр «1С: Підприємство 8.2» з навчанням за додатковою програмою, яка передбачає поглиблене вивчення сучасних технологій ведення бухгалтерського обліку. Встановлено програмне забезпечення «Ліга: Закон», «M.E. Doc IS», «Парус» для обліку в бюджетних установах, і «КІТ: Аудит» для дисциплін з аудиту.
У 2015 р. студент ОС «Магістр» за спеціальністю «Облік і аудит» Єгор Копилов зайняв 5 місце серед 120 студентів із 63 провідних вищих навчальних закладів України. На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» студентка ОС «Магістр» за спеціальністю «Облік і аудит» Ніна Дворнік отримала диплом ІІІ ступеня. Працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних заходах, зокрема протягом 2014-2015 рр. опубліковано 7 статей в закордонних виданнях, в т.ч. – 4 з індексом цитування у базі Scopus. Враховуючи специфіку підготовки бухгалтерів, наразі на кафедрі здійснюється цілеспрямована робота щодо формування баз виробничих практик на провідних вітчизняних підприємствах. Тетяна Камінська запропонувала провести соціологічне опитування якості освітніх послуг, рівня розвитку науки та соціального забезпечення не тільки студентів, а й науково-педагогічних працівників університету.

Завідувач кафедри організації агробізнесу Микола Ільчук, проаналізувавши кількісні та якісні показники діяльності очолюваної кафедри, зупинився на проблемних питаннях. Зокрема, значна частина занять проводяться в інших корпусах, де не всі аудиторії обладнані мультимедійними засобами. Викладачі кафедри цілеспрямовано працюють над вирішенні проблеми залучення позабюджетних коштів, адже потребує оновлення матеріально-технічна база кафедри. Микола Максимович також звернув увагу на необхідність розробки та сертифікації електронних навчальних курсів і поліпшення практичної підготовки фахівців за рахунок плідної співпраці з радою роботодавців факультету.

Завідувач кафедри глобальної економіки Наталія Вдовенко зазначила, що колектив кафедри цілеспрямовано працює над підвищення якості підготовки. На кафедрі наразі виконується 2 бюджетні теми під керівництвом академіка Сергія Кваші та професора Анатолія Діброви. Річне стажування в університеті міста Гронінгена (Нідерланди) пройшла доцент О. Рябченко. Більшість викладачів кафедри мають високе значення науково метричного показника h-index.
Кафедра активна включилася у профорієнтаційну роботу, адже є випусковою за спеціальністю «Прикладна економіка». Спільно з Нацкомфінпослуг України здійснюється підготовка аварійних комісарів для сільського господарства. Для цієї категорії фахівців наразі підготовлено до видання навчально-методичну літературу. В планах кафедри на найближчу перспективу – обладнати аудиторію № 513а сучасним мультимедійним обладнанням та стендами для створення навчально-наукової лабораторії «Глобальна економіка».

В.о. завідувача кафедри економіки праці та розвитку сільських територій Вадим Ткачук, коротко охарактеризував основні досягнення свого колективу, зокрема у 2015 р. – виграли грант на виконання наукового проекту «Розвиток молочарських кооперативів в Україні». Співробітники кафедри ведуть консультативно-дорадчу роботу розробки напрямів і практичних заходів удосконалення мотивації праці у НДГ НУБіП України.
За останні роки на кафедрі захищено 3 докторські роботи та понад 20 кандидатських дисертацій. За ініціативи колективу кафедри та підтримки комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, в університеті була створена та постійно функціонувала система підвищення кваліфікації голів сільських і селищних рад. Співробітники кафедри активно друкуються у виданнях, які входять до наукометричних баз. Протягом 2013-2015 рр. опубліковано 19 таких статей. Кафедра має хороші здобутки в сфері міжнародної діяльності. Вадим Анатолійович також запропонував створити доступний для співробітників механізм видання наукової та навчально-методичної літератури. Акцентував увагу, на необхідності поліпшення матеріально-технічної бази кафедри. Для забезпечення якості підготовки та здорової конкуренції, перегляду потребує також процедура розподілу студентів магістерської програми за спеціальністю «Економіка підприємства» між 4 випусковими кафедрами.

Завідувач кафедри підприємства ім. проф. І.Н.Романенка Світлана Рогач зазначила, що на кафедрі постійно оновлюється зміст навчання шляхом активного використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі. Впроваджуються у навчальний процес сучасні методи інтерактивного навчання. Співробітники працюють над розробкою та сертифікацією електронних навчальних курсів. Для підвищення якості магістерських та бакалаврських робіт необхідно використовувати сучасні моделюючі пакети програм. Такі, як “Wolfram Mathematika”. Необхідно також активізувати роботу щодо проведення Всеукраїнських та міжвузівських конференцій, “круглих столів”, спільних міжнародних проектів, наукових конференцій, симпозіумів.

В.о. завідувача кафедри фінансів і кредиту Надія Давиденко акцентувала увагу на необхідності активізації наукових публікацій працівників кафедри у фахових виданнях і міжнародних наукометричних базах. Протягом 2015 р. кафедра провела зі студентами 2 брейн-ринги - «Застосування аналітичного інструментарію у роботі фінансиста» та «Фінансова наука від покоління до покоління: теорія, практика, досвід». Потребує зміцнення матеріально-технічна база кафедри. Для цього активно вишукуються джерела позабюджетного фінансування. Колектив кафедри також працює над збільшенням кількості електронних навчальних курсів та англомовних дисциплін.

Завідувач кафедри оподаткування і страхування Любов Худолій звернула увагу на те, що на кафедрі за останні роки підготовлено призерів олімпіади зі страхової справи. Студенти зайняли 4-те командне місце (із 96 учасників) і нагороджені за найвищі теоретичні знання зі страхової справи. На кафедрі третій рік поспіль на високому рівні проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Фінансово-економічний механізм ефективного функціонування аграрних підприємств». Любов Михайлівна запропонувала оптимізувати розкладу викладачам, щоб як найменше було переміщень між навчальними корпусами.

Професор Микола Солодкий у своєму виступі зазначив, що головною стратегією кафедри біржової діяльності на 2015-2016 н.р. є акредитація спеціальності «Біржова діяльності». Кафедрою розроблено та подано пропозиції щодо перспектив розвитку біржового ринку в Україні. Колектив кафедри бере участь у розробці проекту Закону України «Про регульовані товарні ринки». Необхідно поліпшити матеріально-технічну базу та бази практичного навчання студентів. Наразі здійснюється пошук джерел фінансування подальшого видання міжнародного науково-аналітичного журналу «Моніторинг біржового ринку».

Завідувач кафедри вищої математики ім. акад. М.П.Кравчука Юлія Іванова проаналізувала проблеми та перспективи кафедри. Зокрема, запропонувала посилити співпрацю з кафедрами економічного факультету в підготовці бакалаврських та магістерських робіт. Після переміщення кафедри потребує відновлення робота лабораторії «Комп′ютерна лабораторія математики в економіці».

На завершення Анатолій Діброва підбив підсумки обговорення за основними напрямами, акцентував увагу на основних завданнях діяльності економічного факультету на найближчу перспективу. Та зазначив, що робота деканату та всього колективу факультету повинна бути спрямована, у першу чергу, на забезпечення якості навчально-виховного процесу, підвищення ефективності наукових досліджень, залучення максимальної кількості абітурієнтів, збереження і збагачення кращих традицій факультету.

Анатолій Діброва,
декан економічного факультету

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook