Нові надходження навчально-методичної літератури до бібліотеки

7 вересня 2015 року

     Одне з основних завдань будь-якої бібліотеки – це комплектування бібліотечного фонду сучасними навчально-методичними виданнями для забезпечення навчально-виховного процесу університету.
      Наукова бібліотека НУБіП України щорічно здійснює закупівлю нових підручників і посібників згідно заявок, що надходять від кафедр.
Тож, у 2015 р. бібліотечний фонд теж поповнився сучасними виданнями.
     Пропонуємо до Вашої уваги перелік цих видань, який періодично буде поповнюватись в залежності від їх надходжень до бібліотеки.
Відомості про кількість примірників і місце їх зберігання можна переглянути в електронному каталозі бібліотеки.

 

 

   Лікарські рослини: технологія вирощування та використання : підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки "Агрономія" та "Ветеринарна медицина" / В. Г. Біленко [та ін.] ; за ред. Б. Є. Якубенка ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Житомир : Рута, 2015. - 600 с. - ISBN 978-617-581-252-5 : 250.00 грн.

 
У підручнику подано стислу історію лікарського рослинництва, органогенез лікарських рослин, морфологію насіння і підготовку його до сівби. Охарактеризовано фізіологічно активні речовини, що виробляють рослини. Розглянуто методику заготівлі лікарської рослинної сировини та виготовлення з неї лікарських форм.
Висвітлено агротехніку 123 основних видів (із них 14 досі не культивували в Україні у виробничих умовах). Наведено їхню стислу ботанічну характеристику, місця зростання у природних умовах, хімічний склад, побічну дію і використання лікарських рослин у медичній та ветеринарній практиці. Дано також морфологічну характеристику або лише згадано 81 близький вид лікарських рослин вітчизняної та зарубіжної флори.Приділено увагу отруйним рослинам і охороні лікарських рослин.
Для студентів і викладачів вищих аграрних та фармацевтичних навчальних закладів. Стане в нагоді й студентам вищих медичних і учням фармацевтичних відділень середніх навчальних закладів, а також учням середніх спеціальних аграрних закладів освіти, виробничникам, широкому колу аматорів, які займаються вирощуванням лікарських рослин.
 
Афтанділянц Є.Г., Зазимко О.В., Лопатько К.Г.
Наноматеріалознавство : Підручник / Є.Г. Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатько. – Херсон : ОЛДІ – ПЛЮС, 2015. – 550 с. – ISBN 978-966-289-067-9 : 180.00 грн.
Підручник «Наноматеріалознавство» написаний для студентів технічних та технологічних напрямів підготовка та спеціальностей вищих навчальних закладів України ІІІ-ІУ рівнів акредитації.
Наведені закономірності формування нанооб’єктів у газі, рідині та твердій фазі. Представлені хімічні (осадження солей з наступним відновленням, термічне розкладення, золь-гель-технологія, синтез нанодисперсій на основі органічних водорозчинних рідин, плазмохімічний синтез, плазменно-активоване хімічне газофазне осадження) та фізичні (випаровування та конденсація, механічне розмелювання, детонаційний (вибуховий) синтез, ерозійно-вибухове та електроіскрове диспергування металів) методи отримання наноматеріалів.
     Розглянуто будову та дефекти металів і сплавів у нанорозмірному стані, діаграми стану подвійних наносистем, процеси формування структури металевих нанооб’єктів та їх сполук.
Наведено класифікацію та механічні властивості нанооб’ектів та наноматеріалів. Надано ефективність застосування нанооб’єктів та наноматеріалів у агропромисловому комплексі, машинобудуванні, енергетиці, металургії, будівництві та медицині.
Показані екологічні аспекти застосування нанооб’єктів та наноматеріалів.
 
Недосєков, Віталій Володимирович.
Транскордонні хвороби тварин з основами стемпінг-ауту : навчальний посібник для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації з спеціальності "Ветеринарна медицина (за видами)" / В. В. Недосєков, В. В. Мельник, В. В. Макаров ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Херсон : Вид-во Грінь Д.С., 2015. - 336 с. - ISBN 978-617-7243-73-0 : 200.00 грн.
Навчальний посібник присвячений найбільш актуальним на даний час темам - Списку МЕБ, транскордонним хворобам, епізоотологічним, економічним і технічним даним щодо найважливіших інфекцій та основному способу боротьби з ними – стемпінг-ауту. Особливу увагу приділено численним ілюстраціям клініки та патології.
Знання у цій галузі особливо необхідні студентам у зв'язку з незворотними процесами всебічної гармонізації вітчизняної освітньої і професійної діяльності згідно міжнародних вимог, стандартів, традицій (Болонська Конвенція, СОТ, МЕБ та ін.). Він буде цікавим також аспірантам та здобувачам ветеринарного профілю, слухачам ФПК, фахівцям, які цікавляться питаннями інфекційної патології та епізоотології.
 
 
 
 Науменко, С. І.
Практикум із фітофармакології : навчальний посібник / С.І. Науменко. - К. : Кондор, 2015. - 314 с. - ISBN 978-617-7278-08-4 : 130.00 грн.
Викладено загальні відомої про шкідливі організми, їх екологію, принципи й методи боротьби із шкідниками, збудниками хвороб рослин і бур'янами. Посібник знайомить із кількісним і якісним аналізом пестицидів різних хімічних груп, фізико-хімічними основами застосування препаратів, викладено методи аналізу залишків діючих речовин пестицидів у продуктах харчування, воді й грунті.
Розглянуто основні правила й техніка безпеки при роботі з пестицидами.
Для студентів агрономічних спеціальностей вищих закладів освіти.
 

 

 

 

 

   Ремонт машин та обладнання : підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. І. Сідашенко [та ін.] ; за ред.: О. І. Сідашенка, О. А. Науменка. - К. : Агроосвіта, 2014. - 665 с. - ISBN 978-617-7283-01-9 : 88.93 грн.

Описано теоретичні основи та загальний технологічний процес ремонту машин та обладнання, технологічні процеси ремонту вузлів, агрегатів і деталей тракторів, автомобілів, сільськогосподарських машин, обладнання для тваринництва і підприємств з переробки сільськогосподарської. Розглянуто питання проектування технологічних процесів.
Для студентів і викладачів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів ЇІІ—IV рівнів акредитації, магістрів, аспірантів, а також інженерно-технічних працівників підприємств технічного сервісу різних форм власності.
 
 
 
 
 
 
 
  Вовк, Надія Іллівна.
Іхтіопатологія: підручник для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" напряму 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України / Н. І. Вовк, В. Й. Божик. - К. : Агроосвіта, 2014. - 308 с. - ISBN 978-966-2007-76-3 : 50.29 грн.
У підручнику викладено інформацію щодо етіології хвороб риб, основних патологічних процесів та компесаторно-пристосувальних реакції! їх організму, інфекційного і епізоотичного процесу та особливостей їх динаміки, розглянуто вплив стресу на організм риби, описано найбільш поширені інфекційні, інвазійні і незаразні хвороби, їх діагностику та заходи з профілактики.
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Внутрішні хвороби тварин : підручник для студ. ф-тів вет. медицини вищих навчальних аграрних закладів освіти ІІ-ІV рівнів акредитації. . Частина 2 / В. І. Левченко [та ін.] ; за ред. В. І. Левченка. - Біла Церква : БДАУ, 2015. - 610 с. - ISBN 978-966-2122-41-1 : 48.00 грн.
Викладені етіологія, патогенез, симптоми, діагностика, лікування та профілактика хвороб підшлункової залози, нирок і сечових шляхів, системи крові, нервової, ендокринної та імунної систем; хвороб, спричинених порушенням обміну речовин, молодняку, птиці та хутрових звірів.
Для студентів факультетів ветеринарної медицини вищих навчальних аграрних закладів II—IV рівнів акредитації.
 
 
 
 
 
 
 
   
 Заячук, Василь Яремович.
Дендрологія : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. Я. Заячук ; Національний лісотехнічний університет України. - видання друге, доповнене та перероблене. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 676 с. : цв.ил. - ISBN 978-966-665-973-9 : 320.00 грн.
У підручнику охарактеризовано ареалогію, екологію, морфологію, біологію, фенологію, біогеоценологію та систематику деревних рослин і рослинного покриву природних зон України. Подано флористичне районування Землі та України зокрема. В систематичному порядку подано дендрологічну характеристику голонасінних і покритонасінних лісотвірних і супутніх автохтонних, інтродукованих чи перспективних для інтродукції в умовах України деревних рослин, проаналізовано їх біологічні, морфологічні, екологічні та лісівничі властивості. Наведено дані про їх природний та штучний ареали. Показано шляхи сучасного застосування деревних рослин у різних галузях господарства.
Для студентів лісогосподарських, біологічних, екологічних факультетів вищих навчальних закладів, зокрема спеціальностей: лісове господарство, садово-паркове господарство, мисливське господарство, екологія, охорона навколишнього природного середовища, ландшафтна архітектура, ландшафтний дизайн, фітодизайн та ін. Може бути корисним для лісівників, екологів, спеціалістів садово-паркового господарства, ландшафтної архітектури, охорони природи та інших працівників лісових та суміжних галузей. 
 
Долинська, Марія Степанівна.
Українське нотаріальне право: навчальний посібник / М. С. Долинська. - К. : Юрінком Інтер, 2015. - 248 с. - ISBN 978-966-667-634-7 : 135.00 грн.
У навчальному посібнику на підставі чинного законодавства висвітлюються. становлення інституту нотаріату, основні функції та принципи нотаріату, суб’єкти нотаріального права, організація діяльності нотаріальних органів. Видання містить викладення як теоретичних, так і практичних аспектів нотаріальної діяльності.
Для студентів, наукових працівників, юристів-практиків.
 

 
 
   
 
 
 
 
 

Підопригора, Опанас Андронович.

Римське право : підручник / О. А. Підопригора, Є. О. Харитонов ; Міністерство освіти і науки України. - 4-те вид. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 528 с. - ISBN 978-966-667-613-2 : 90.00 грн.
У підручнику комплексно висвітлюються загальні положення правової системи Стародавнього Риму, основні принципи, головні поняття і категорії римського публічного та приватного права.
Для студентів юридичних вузів та факультетів, викладачів, правознавців, усіх, кого цікавлять питання історії та теорії права.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Кримінальне право України. Особлива частина. Альбом схем : навчальний посібник / Національна академія внутрішніх справ ; за заг. ред. В. В. Коваленка. - К. : Алерта, 2015. - 576 с. - ISBN 978-617-566-304-2 : 140.00 грн.

Навчальний посібник підготовлений у відповідності з програмою курсу «Кримінальне право. Особлива частина» та чинним законодавством. Висвітлені поняття, значення і система Особливої частини кримінального права, здійснений аналіз законодавства по видам і складам злочинів.
Розрахований на студентів і викладачів навчальних закладів, які готують фахівців у галузі права, а також на працівників суду, правоохоронних органів, юристів для використання в практичній роботі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Кримінологія: підручник / В. В. Голіна [та ін.] ; за ред.: В. В. Голіни, Б. М. Головкіна ; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 440 с. - ISBN 978-966-458-674-7 : 110.00 грн.
Загальна частина підручника присвячена розгляду теоретичних основ кримінологічної науки: предмета, методології і методики, історії розвитку кримінологічних ідей, поняття та вимірів злочинності, її детермінації, особистості злочинців і потерпілих від злочинів, кримінологічної політики в Україні, запобіганню злочинності, кримінологічному прогнозуванню і плануванню, світовому досвіду боротьби зі злочинністю. В Особливій частині наведені сучасні уявлення про кримінологічні характеристики, методи і технології запобігання й протидії окремим частинам та видам злочинності.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів освіти, працівників правоохоронних і правозастосовчих органів, органів влади і управління, громадських організацій і громадян.
 
 
 
 
 
  
Цивільне право України. Загальна частина : підручник / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; за ред.: О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. - 4-е видання, стереотипне. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 976 с. - ISBN 978-966-667-593-7 : 90.00 грн.
У виданні аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права. У Загальній частині висвітлюються загальні положення цивільного права, право власності та його захист, особисті немайнові права, право інтелектуальної власності.
Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також на працівників правоохоронних органів, працівників юридичних служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ.
 
 
 
 
 
 
 
Цивільне право України. Особлива частина : підручник / Київський національний університет ім. Т. Шевченка ; за ред.: О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. - 4-е видання, стереотипне. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 1176 с. - ISBN 978-966-667-594-4 : 99.00 грн.
У виданні аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права. У Особливій частині розглядаються загальне вчення про зобов’язання та цивільно-правовий договір, окремі види договірних зобов’язань (купівля-продаж, поставка, міна, дарування, довічне утримання, майновий найм, підряд, перевезення, страхування, комерційна концесія, доручення, комісія, управління майном, позика тощо), позадоговірні зобов’язання, спадкування.
Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також на працівників правоохоронних органів, працівників юридичних служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ.
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook