Аспіранти економічного факультету представили обґрунтування тем та методики дисертаційних досліджень

13 лютого 2024 року

 Наука — магія, яка працює.
Курт Воннегут

  З метою якісної підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня ступеня доктора філософії та за підтримки проректора з науково-педагогічної роботи, доктора економічних наук, професора Сергія Кваші, 01 лютого 2024 р. за головуванням гаранта освітньо-наукової програми «Облік і оподаткування» підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, доктора економічних наук, професора Любові Гуцаленко, відбулося засідання затверджених комісій щодо обговорення тем та методики дисертаційного дослідження аспірантами 1 року навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» економічного факультету.

 

  Згідно наказу №11 від 05.01.2024 р. «Щодо проведення процедури захисту теми та методики дисертаційного дослідження», відповідно до Положення про організацію освітнього процесу підготовки доктора філософії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (зі змінами), гарантом освітньо-наукової програми Любові Гуцаленко було сформовано для кожного здобувача комісія у складі 4-х вчених за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Комісію представили члени проєктної групи, науковці випускових кафедр обліку та оподаткування – професор Любов Гуцаленко, в.о. завідувача кафедри, доцент Володимир Литвиненко і доцент Наталія Кузик та кафедри статистики та економічного аналізу – професор Інна Лазаришина, професор Василь Савчук. До обговорень активно долучилися також наукові керівники – професор Любов Гуцаленко, доценти Світлана Деревянко, Наталія Кузик та Тамара Гуренко, які підкреслили актуальність обраних напрямів дослідження та їх важливість для науки та підвищення економічної стабільності нашої країни.

 

  Модератором заходу була д.е.н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування НУБіП України, гарант освітньо-наукової програми Любов Гуцаленко. Протягом засідання аспіранти презентували проєкти своїх досліджень за темами дисертацій, акцентуючи увагу на актуальності теми з посиланням на назви попередньо захищених кандидатських (дисертацій кандидатів та докторів філософії) та докторських дисертацій в Україні. Особливу увагу комісія звернула на орієнтовний зміст майбутнього дисертаційного дослідження вказавши цінні рекомендації щодо його наповнення для досягнення поставленої мети здобувачами. В презентаціях вказувались: мета, завдання, предмет та обєкт дослідження; надавався загальний аналіз кількості наукових робіт, виконаних на випускових кафедрах та захищених на спеціалізованій вченій раді НУБіП України за обраним науковим напрямком; найбільш поширені методики, за якими проводяться дослідження за даною науковою проблемою та можливі результати наукового продукту та його практичного застосування за результатми захисту.

  

  Під час засідання було обговорено актуальні проблеми в розрізі тем наукових досліджень, які спрямовані на забезпечення ефективного управління інноваційним розвитком аграрних формувань України в сучасних умовах. Наукова дискусія відбувалася за наступними тематичними напрямами:

  1. Оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній в Україні в умовах євроінтеграції (дослідження аспіранта Богдана Трохимця).
  2. Обліково-контрольне забезпечення обігу електронних грошей підприємств аграрного бізнесу (дослідження аспіранта Миколи Кравченка).
  3. Якість аудиту фінансової звітності в умовах суб'єктно-орієнтованого підходу (дослідження аспіранта Олексія Гаєвського).
  4. Облік і аудит зменшення корисності основних засобів підприємств аграрного бізнесу (дослідження аспіранта Анатолія Венгера).
  5. Аналітичне забезпечення управління фінансовими ресурсами підприємств аграрного сектору (дослідження аспіранта Максима Лазаріді).
  6. Облік і аналіз фінансових результатів діяльності підприємств агробізнесу (дослідження аспіранта Мирослава Молдована).
  7. Обліково-контрольне забезпечення управління оподаткуванням сільськогосподарських підприємств (дослідження аспіранта Андрія Іваненка).
  8. Обліково-контрольне забезпечення управління якістю продукції птахівництва (дослідження аспіранта Василя Овчарука).

  

  Продовжуючи обговорення, члени комісій уточнювали окремі дискусійні положення, що дозволило аспірантам глибше обґрунтувати сформульовані наукові гіпотези за темою власного дослідження. За результатами проведенихдискусій були надані рекомендації щодо уточнення тем та методики дисертаційних досліджень.

   

  Розгляд тем та методики дисертаційних досліджень аспірантами 1 року навчання відбулось у форматі жвавих та конструктивних дебатів між науковцями та аспірантами-практиками. Дана зустріч спрямована на формування більш структурованої моделі наукових досліджень за попередньо обраною тематикою. Тому всі аспіранти щиро подякували гаранту, науковим керівникам, членам комісій та своїм колегам за підтримку.

      

  01 лютого 2024 року аспіранти ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності «Підприємництво та торгівля» пройшли процедуру захисту теми та методики дисертаційного дослідження.

 

  Відповідно до п. 3.13 «Положення про організацію освітнього процесу підготовки здобувачів ступеня PhD в Національному університеті біоресурсів і природокористування України» у виступах здобувачі ступеня доктора філософії розкрили актуальність тем, орієнтовний зміст майбутніх дисертаційних досліджень, найбільш поширені методики, за якими проводяться дослідження за даною науковою проблемою, можливі результати для науки та практики внаслідок підготовки роботи та її захисту.

 

  Комісія високо оцінила роботу аспірантів та їх звіти щодо теми та методики дослідження. Співробітники кафедри, які були присутні на засіданні, активно задавали питання та приймали участь в обговореннях.

     

  З метою якісної підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня ступеня доктора філософії, відповідно до Положення про організацію освітнього процесу підготовки доктора філософії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (зі змінами) та Наказу ректора №11 від 5 січня 2024 року на кафедрі фінансів 30 січня 2024 року провели процедуру захисту теми та методики дисертаційного дослідження відповідно до затвердженого алгоритму.
  Зустріч розпочала в.о. завідувача кафедри фінансів, професор Наталія Швець з питання необхідності дотримання академічної доброчесності в процесі виконання наукових досліджень. Адже розвиток сучасних технологій не лише значно розширює можливості для досліджень у всіх сферах але і розширює можливості для плагіату, фабрикації, фальсифікації, інших порушень  академічної етики. Тому дотримання принципів академічної доброчесності в освітньо-науковому середовищі є вкрай важливим та актуальним питанням сьогодення. Також Наталія Романівна познайомила аспірантів із Положенням про академічну доброчесність у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

 

  Гарант ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування», д.е.н., професор Наталія Швець сформувала комісії за програмою до складу яких включено д.е.н., професора Юлію Негоду, д.е.н., професора Любов Худолій, д.е.н., доцента Олену Лемішко, к.е.н., доцента Інну Долженко, к.е.н., доцента Олександра Лабенка, к.е.н., доцента Лариса Олійник, к.е.н., доцента Наталію Шевченко, к.е.н., доцента Юлію Біляк, к.е.н., доцента Оксану Стороженко, к.е.н., доцента Зою Тітенко.

   

  Здобувачі презентували тематику досліджень, дали обґрунтування актуальності теми, визначили об'єкт, предмет та завдання дослідження, Викладачі та керівники аспірантів висловили пропозиції щодо запропонованих тем та рекомендували їх для затвердження.

  

  09 лютого 2024 року в дистанційному форматі відбулася процедура захисту теми та методики дисертаційного дослідження аспірантів кафедри банківської справи та страхування 1-го року навчання в рамках Положення про організацію освітнього процесу підготовки доктора філософії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (зі змінами) та згідно з Наказом ректора №11 від 05 січня 2024 року, на кафедрі фінансів 30 січня 2024 року з метою якісної підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня ступеня доктора філософії, яка відповідала затвердженому алгоритму.

  З привітальним словом виступила завідувачка кафедри банківської справи та страхування Вікторія Костюк, яка озвучила правила та механізм захисту теми та методики дисертаційного дослідження аспірантів та представила комісію у складі: завідувачки кафедри банківської справи та страхування, к.е.н., доцента Вікторії Костюк, д.е.н., професора Любові Худолій, к.е.н., доцента Лідії Аврамчук, к.е.н., доцента Руслани Опальчук, к.е.н., доцента Олексія Муравського, к.е.н., доцента Олени Жарікової, к.е.н., доцента Ольги Файчук.

  Здобувачі представили затвердженні теми своїх досліджень, пояснили актуальність обраної тематики, визначили об'єкт, предмет, завдання дослідження та очікувану новизну. Викладачі та керівники аспірантів висловили свої пропозиції щодо запропонованих тем та рекомендували їх до затвердження. 

  07 лютого 2024 року відбулася процедура захисту тем і методик дисертаційних досліджень аспірантами першого року навчання освітньо-наукової програми «Економіка підприємств та галузей національного господарства» спеціальності 051 Економіка. Аспіранти, їх наукові керівники, а також члени комісії разом з гарантом програми професором, завідувачем кафедри економіки  Вікторією Байдалою зібралися в дистанційному форматі.  

  

  Наукові керівники в своїх виступах представили здобувачів, котрі в свою чергу презентували теми дисертацій, загальний аналіз актуальності теми, орієнтовний зміст майбутнього дисертаційного дослідження, найбільш поширені методики, за якими проводяться дослідження за даною науковою проблемою, а також можливі результати для науки та практики внаслідок підготовки роботи та її захисту. 

       

  В ході обговорення виступів комісія з попередньо запрошених вчених надала свої рекомендації, а саме погодила подані формулювання тем дисертацій, водночас двом здобувачам було рекомендовано уточнити теми робіт у зв’язку з необхідністю конкретизації предмета дослідження.
  Незважаючи на те, що на звіт були запрошені аспіранти 2023 року вступу, слід зазначити, що вони не тільки успішно виконують освітню компоненту ОНП, а й активно почали працювати у напрямку своїх наукових досліджень. Бажаємо творчих успіхів, натхнення, наукових здобутків та успішних захистів!  Сподіваємось, що за результатами обговорень було викристалізувано багато наукових ідей, які стануть основою для написання статей та окремих розділів дисертаційного дослідження.
 

Юлія Негода,
заступник декана економічного факультету

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook