Підсумки діяльності економічного факультету в 2023 році підведено, завдання на 2024 рік визначено!

21 грудня 2023 року
    20 грудня відбулися збори трудового колективу економічного факультету в очному режимі, на яких декан  факультету Анатолій Діброва прозвітував «Про підсумки діяльності науково-педагогічного колективу економічного факультету в 2023 році та завдання на 2024 рік».

  Звіт декана економічного факультету Анатолія Діброви  розпочався з хвилини мовчання та вшанування пам’яті тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України.

    Декан зазначив, що російська агресія посилила й розширила виклики, які вже постали перед науково-педагогічним колективом економічного факультету через епідемію COVID-19. Усі ми вчилися та продовжуємо працювати і навчатися в умовах воєнного стану, що висуває нові виклики.
   У своїй доповіді Анатолій Діброва відзначив, що на сьогодні до складу економічного факультету входять 7 кафедр, які забезпечують підготовку фахівців ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» за 4 спеціальностями. Станом на 1.12.2023 р. контингент студентів економічного факультету складає 1666 осіб, у тому числі на денній формі навчання – 940 студентів, на заочній – 726 студентів.
   На факультеті функціонує 8 лабораторій, у т.ч.: 1 міжкафедральна навчально-наукова лабораторія, 2 навчальна, 2 навчально-наукових, 2 навчально-науково-виробничих, 1 навчально-виробнича.
  Науково-педагогічні працівники факультету активно співпрацюють з відокремленими підрозділами Університету, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Оціночна діяльність», випускники яких продовжують навчання за спеціальністю.

    Розширено форми профорієнтаційної роботи: запроваджено регулярне проведення студентських конференцій за участю студентів факультету та інших ЗВО, навчально-наукових семінарів, вебінарів, створено гуртки «Школа фінансової грамотності», «Цифрова статистика», «Брокер», «Підприємець», «Облік і аудит», «Юний економіст», «Юний фінансист» у школах. На факультеті практикується двічі на рік після кожної сесії проведення опитування студентів для з’ясування рівня задоволеності якістю отримуваної освіти.

  Ведеться активна співпраця з радою роботодавців. З метою підвищення якості практичної підготовки протягом 2023 р. укладено договори про стратегічне партнерство факультету з 4 компаніями.
  В 2023 р. професорсько-викладацьким складом факультету видано 1 підручник, 3 навчальних посібника, 8 монографій, 186 наукових статей, 68 методичних розробок.

  Всі 377 навчальні дисципліни забезпечені електронними навчальними курсами, з яких 52,5% атестовано. Це дозволило факультету в умовах запровадження воєнного стану, оперативно перевести навчальний процес в дистанційний режим. За факультетом закріплено 8 комп’ютерних класів та розміщено 143 комп’ютер, з яких 55,2% - до 3 років.
  Факультет активно співпрацює зі стейкхолдерами, зокрема функціонує рада роботодавців економічного факультету, яку очолює директор LCL Growing Solutions Сластьон Роман.
  Анатолій Діброва зупинився на науково-інноваційній роботі факультету, за звітний період обсяг фінансування НДР склав 1800 тис. грн. Спецфонд по науці за 2023 р. склав 141,9 тис. грн. На факультеті за 4 науковими спеціальностями здійснюється підготовка 129 аспірантів. Функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій.
  Протягом поточного навчального року на базі факультету проведено 5 міжнародних науково-практичних конференцій, 8 науково-практичних семінарів та 6 круглих столів.
  Декан відзначив активну міжнародну діяльність факультету. Незважаючи на запровадження воєнного стану протягом 2023 р. НПП економічного факультету активно брали участь в міжнародних заходах в дистанційному режимі. Зокрема, 65 НПП економічного факультету пройшли міжнародне стажування, 41 НПП брали участь в міжнародних конференціях за кордоном та 84 НПП в міжнародних конференціях в Україні в дистанційному режимі.
  Економічний факультет спільно з Університетом Реддінг (Велика Британія) реалізує міжнародний проект «Підтримка жіночого лідерства в освіті» на 2023-2024 н.р. за фінансування британської Ради (керівник: Негода Ю.В.).
  На факультеті сформовано англомовні групи на всіх курсах та спеціальностях, за виключенням ОП «Економіка підприємства» ОС Магістр. В середньому майже третина дисциплін від загальної кількості на факультеті викладається англійською мовою. Цього року 20 студентів факультету навчається на відповідних програмах у зарубіжних університетах.
  Активно діє студентське самоврядування, інститут наставників, розроблено та реалізується річний план культурно-виховної і спортивно-масової робіт. Спортивні і культурні заходи проводяться безпосередньо і в гуртожитку №10, де для студентів є тренажерна зала та стадіон зі штучним покриттям, спортивний майданчик.

  На факультеті здійснюється система заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчання. Зокрема, в 2023 р. проведено ремонт в кімнатах 404, 603, 502 та 515 навчального корпусу №10. Силами студентської будівельно-ремонтної бригади за рахунок позабюджетних коштів і благодійних внесків здійснено капітальний ремонт 13 та косметичний ремонт у 4 кімнат в гурт. №10 для студентів-першокурсників. Співробітники і студенти факультету брали активну участь у заходах з благоустрою й озеленення території, закріпленої за факультетом.
  Участь в обговоренні звіту декана економічного факультету взяли завідувачі кафедр: Микола Ільчук, Володимир Литвиненко, професори Інна Лазаришина
, Микола Солодкий, аспірант – Ярослав Яковенко, голова профкому студентської організації факультету – Тетяна Мельник, які позитивно оцінили роботу факультету, ділилися власним досвідом та висловлювали пропозиції щодо нових форм профорієнтації, приймальну комісію, акредитацію PhD, проблеми дистанційного навчання, досягнення молодих вчених тощо.

 

  Усі виступаючі позитивно оцінили роботу колективу та основними завданнями на 2024 рік було визначено:

  1. З метою забезпечення якості організації навчального процесу в умовах карантину: удосконалити профорієнтаційну роботу через створення телеграм-каналів, viber-спільноти вступників в розрізі кафедр. Подальша співпраця з Ірпінським академічним ліцеєм НУБіП України та іншими навчальними закладами; здійснити організаційні заходи щодо підготовки студентів 4 курсу та 2-СТ при вступі до магістратури у формі – ЄВІ, ЄФВВ та ТЗНК; акредитувати освітні програми ОС «Магістр» зі спеціальності 051, 071, 072 та 076; здійснити організаційні заходи щодо підготовки до первинної акредитації освітніх програм ОС «Бакалавр» («Міжнародна економіка», «Корпоративні фінанси» та «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу») та акредитація освітніх програм ОС «Бакалавр» («Економіка підприємства», «Облік і оподаткування та «Фінанси і кредит»); досягнути повного наповнення та атестації навчальних дисциплін ЕНК; активізувати співпрацю з бізнесом викладання окремих тем лекцій, участь у всеукраїнських конкурсах дипломних робіт.
  2. Науково-інноваційну діяльність факультету спрямовувати на: подальший розвиток наукового журналу «Економіка та управління бізнесом»; акредитацію освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії PhD за спеціальностями 072 та 076; активізацію роботи НПП щодо залучення фінансових ресурсів в т.ч. від державних і вітчизняних комерційних структур; підвищення кількісних та якісних показників наукових публікацій НПП, докторантів і аспірантів в іноземних рейтингових журналах, у т.ч. тих, що індексуються в науково-метричних базах Scopus, Web of Science та ін.; підвищити ефективність підготовки аспірантів та активізувати роботу щодо підготовки аспірантів (Завідувачі кафедр); підготовка до Міжнародної наукоо-практичної конференції «Agricultural and Food Economics-2024 (19-20 вересня 2024 р.).
  3. В міжнародній діяльності: підвищення активності кафедри щодо пошуку та здобуття міжнародних грантів на проведення наукових досліджень у проектах програм ЄС з досліджень та інновацій «Horizont 2021-2027»; проведення Міжнародних науково-практичних конференцій професорсько-викладацького складу, студентів, а також круглих столів з актуальних питань розвитку національної економіки; стажування НПП в університетах партнерах переважно зі США та країн ЄС; інтенсифікація співпраці молодих вчених з закордонними університетами-партнерами в альянсі EU GREEN; проведення профорієнтаційної роботи щодо залучення у 2024-2025 н.р. іноземних студентів на навчання; продовжити практику формування окремих англомовних груп для кожної спеціальності ОС «Бакалавр» і «Магістр» на факультеті та забезпечити викладання дисциплін англійською мовою.

  4. Розвиток матеріально-технічної бази.

  Підсумовуючи роботу колективу декан Анатолій Діброва звернув увагу на виконання поставлених завдань спільними зусиллями.
  Підсумовуючи звіт декана, начальник відділу кадрів Сергій Грищенко зосередив увагу завданнях які стоять перед факультетом на наступний рік: підтримці один одного в колективі, навчальному процесі в умовах воєнного стану, профорієнтаційній роботі, зростанні контингенту студентів, зміцненні матеріально-технічної бази, міжнародній діяльності.

  Після обговорення збори трудового колективу одноголосно затвердили звіт декана Анатолія Діброви. Також вручили подяку з нагоди ювілею лаборанту кафедри банківської справи та страхування Толковій Людмилі Халімовні.

     Наостанок Анатолій Діброва привітав всіх з прийдешніми святами та побажав всім присутнім здоров’я, миру та Перемоги.


Леся Воляк, Віталій Нагорний,
заступники декана
Зоя Тітенко,

секретар вченої ради економічного факультету

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook