Обговорюємо проект Правил внутрішнього розпорядку університету

10 лютого 2015 року

До уваги працівників Університету!

Пропонуємо для обговорення проект змін до Правил внутрішнього розпорядку Університету.
Основні суттєві доповнення і зміни у тексті виділено напівжирним шрифтом.
Просимо розглянути та внести пропозиції до 16 лютого 2015 року на електронну пошту [email protected]

М. Михайліченко,
начальник відділу кадрів

 

Проект

 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

 

 

 1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1.    Правила внутрішнього розпорядку Національного університету біоресурсів і природокористування України (далі – Університет) розроблено відповідно до законодавства України та Статуту Університету.

1.2.    Правилами внутрішнього розпорядку передбачається створення умов для формування мотивації до ефективної праці і навчання, для зміцнення трудової, виконавської та навчальної дисципліни, ефективної організації праці, якості виробництва і навчального процесу.

1.3.    Трудова, виконавська та навчальна дисципліна в Університеті базується на свідомому і сумлінному ставленні усіх працівників, студентів, аспірантів та докторантів до виконання своїх функціональних і посадових обов'язків, до оволодіння новітніми освітніми технологіями, до формування сучасних професійних компетенцій.

1.4.    Механізм запровадження і застосування правил внутрішнього розпорядку визначається адміністрацією Університету в межах трудового законодавства,  з дотриманням професійно-етичних норм та за погодженням з профспілковим комітетом співробітників Університету.

 

2.    ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

 

Працівники Університету зобов’язані:

·  дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, статуту Університету, інших нормативно-правових актів;

·  забезпечувати високу ефективність навчально-виховної роботи та наукових досліджень, створювати належні умови для засвоєння студентами, слухачами, аспірантами, докторантами навчально-наукових програм на рівні вимог освітніх стандартів, сприяти розвитку їх самостійності, ініціативи і творчих здібностей;

·  дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність учасників освітньо-наукового процесу, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України; виявляти турботу про їх культурний, духовний і фізичний розвиток;

·  особистим прикладом виховувати у студентів повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей українського та інших народів, до державного устрою України;

·  виховувати студентів, слухачів, аспірантів та докторантів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру і злагоди між усіма народами; захищати студентів від будь-яких форм насильства, вести пропаганду здорового способу життя;

·  постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову культуру (для науково-педагогічних працівників), громадянську культуру;

·  проводити наукові дослідження, які забезпечують високий рівень наукової та методичної роботи у відповідній галузі, активно залучати до цієї роботи студентів;

·  надавати науково-консультаційну допомогу сільськогосподарським та лісогосподарським товаровиробникам, підприємствам сільської енергетики і технічного сервісу;

·  виконувати рішення конференції трудового колективу, вченої ради Університету, вчених рад інститутів, факультетів;

·  дотримуватись трудової дисципліни (вчасно з’являтись на робоче місце, працювати встановлену тривалість робочого часу, повністю використовувати робочий час для виконання своїх обов’язків, вчасно і якісно виконувати розпорядження, накази і доручення адміністрації Університету);

·  виконувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями;

·  вживати ефективних заходів щодо запобігання виникненню і ліквідації аварійно небезпечних ситуацій;

·  дбайливо ставитись до державної власності – приміщень, обладнання, майна;

·  економно витрачати електроенергію, газ, воду, теплоресурси тощо;

·  ефективно і доцільно використовувати техніку, обладнання, книжковий фонд, технічні засоби, інструмент, інвентар.

Обов’язки працівників Університету за посадами, визначені посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку, а також кваліфікаційними і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт та професій робітників і службовців.

 3.    ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

 3.1.    Адміністрація Університету створює необхідні умови для розвитку творчої ініціативи та особистісного потенціалу працівників, формує передумови створення сприятливого мікроклімату в структурних підрозділах, сприяє дотриманню норм педагогічної етики та загальнолюдських принципів моралі.

3.2.    Адміністрація Університету забезпечує працівникам:

·  належні умови для виконання посадових обов’язків згідно з трудовим договором (контрактом);

·  підвищення кваліфікації, вибір змісту програм відповідно до вимог стандартів освіти, форм навчання, організацій та установ, які проводять підвищення кваліфікації та перепідготовку фахівців;

·  правовий, соціальний і професійний захист;

·  здорові і безпечні умови праці;

·  оплату праці відповідно до законодавства України та Статуту Університету, а також вирішення в установленому порядку питань матеріального заохочення в межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисі та плані використання Університету, оплачувану відпустку згідно із законодавством України.

3.3.    В Університеті встановлюються години прийому громадян з особистих питань:

·                ректор – щосереди з 15.00 до 18.00 за попереднім записом (парні дні – співробітники Університету, непарні дні – відвідувачі);

Під час прийому ректора проректори, головний бухгалтер, директори ННІ, декани, начальник юридичного відділу, начальник планово-фінансового відділу, начальник відділу кадрів повинні знаходитися на своїх робочих місцях.

·               проректори - у визначені дні відповідно до графіків;

·               директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів – двічі на тиждень за встановленим графіком;

·               заступники (директорів) деканів установлюють години прийому науково-педагогічних працівників і студентів залежно від розкладу занять.

 

4.      РОБОЧИЙ ЧАС, ПЕРЕРВИ ТА РЕЖИМ РОБОТИ

 

4.1.    Робочий час та режим роботи всіх категорій працівників Університету регламентується трудовим законодавством, Законом України “Про вищу освіту” та Статутом Університету.

4.2.    Робочий час науково-педагогічного працівника становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу).

Для науково-педагогічних працівників річний обсяг робочого часу встановлюється в обсязі 1548 годин з шестигодинним робочим днем.

Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 900 годин (з 1 вересня 2015 року 600 годин) на навчальний рік.

У межах шестигодинного робочого дня науково-педагогічні працівники виконують усі види навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інші трудові обов’язки.

Ректор має право змінювати співвідношення обсягів основних видів діяльності науково-педагогічних працівників (навчальна, наукова, науково-методична і виховна робота, практичне впровадження досягнень науково-технічного прогресу) залежно від виробничої потреби та індивідуальних здібностей цих працівників.

Режим робочого дня для науково-педагогічних працівників визначається розкладом занять та графіком індивідуальної роботи зі студентами, який затверджується завідувачем кафедри, директором навчально-наукового інституту (деканом факультету).

Вхід до навчальних корпусів для науково-педагогічних працівників і студентів обмежується у робочі дні з 8.00 до 18.00 год., а з 18.00 до 20.00 лише при наявності службових посвідчень та студентських квитків. Вхід у навчальні корпуси після 20.00 та у вихідні дні дозволяється за письмовим розпорядженням адміністрації Університету або навчально-наукового інституту (факультету).

4.3.      Контроль за дотриманням розкладу занять та виконанням індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників здійснюється завідувачами кафедр, директорами навчально-наукових інститутів, деканами факультетів та працівниками навчального відділу Університету.

4.4.    Для наукових та педагогічних працівників, а також навчально-допоміжного та господарського персоналу, керівників та фахівців встановлюється 5-денний 40-годинний робочий тиждень з тривалістю щоденної роботи 8 год. 15 хв., а в п’ятницю 7 годин.

Для осіб, зайнятих на роботах з особливими умовами праці, згідно з трудовим законодавством та на підставі наказу по Університету встановлюється скорочений робочий день.

4.5.    Початок і закінчення роботи встановлюється:

·              для науково-педагогічних працівників з урахуванням розкладу занять та індивідуальних графіків роботи;

·              для працівників усіх інших категорій – з 8.30 до 17.30 год., а в п’ятницю з 8.30 до 16.15 з перервою на обід з 12.30 до 13.15 год ;

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на 1 год. як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні. (ст. 53 Кодексу Законів про працю України). Ця година перерозподіляється на інші два дні передсвяткового тижня по 30 хвилин на кожен (лист Мінсоцполітики від 28.08.2014 р № 395/13/116-14);

·              для окремих категорій працівників, з урахуванням виробничої необхідності і розкладу занять, за поданням керівників структурних підрозділів та за погодженням з профспілковою організацією може встановлюватися інший режим робочого дня відповідно до наказів та розпоряджень керівництва;

·              для осіб, які працюють за сумісництвом, установлюється індивідуальний режим роботи, який затверджується директором навчально-наукового інституту, деканом факультету, проректором, керівником підрозділу.

4.6.    У разі неявки на роботу науково-педагогічного працівника за розкладом занять завідувач кафедри і директор навчально-наукового інституту (декан факультету) зобов’язані вжити відповідних заходів щодо заміни викладача або внесення змін до розкладу.

4.7.    До початку робочого дня кожен працівник зобов’язаний відмітити свою явку на роботу у відповідному журналі, підготувати робоче місце та створити необхідні умови для проведення навчального процесу.

4.8.    У робочий час забороняється:

·               відволікати науково-педагогічних працівників від їх безпосередніх обов'язків для участі у різних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з навчальним процесом;

·               відволікання працівників університету від виконання професійних обов'язків, а також осіб, які навчаються в університеті за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

 

5.    ЗАОХОЧЕННЯ ТА СТЯГНЕННЯ

 

За зразкове виконання своїх обов’язків і завдань адміністрації Університету, тривалу і сумлінну роботу, новаторство в праці, значні досягнення в освітній і науковій діяльності та інші досягнення в роботі до працівників Університету застосовуються такі заохочення:

·          оголошення подяк;

·          преміювання;

·          встановлення надбавок до посадових окладів;

·          відзначення на засіданнях вчених рад факультетів, інститутів і Університету;

·          нагородження Почесною грамотою Університету;

·          присвоєння почесних звань Університету;

·          для студентів – іменні стипендії, подяки, заохочувальні поїздки за кордон для навчання і стажування.

Заохочення працівників оголошуються наказом і заносяться до трудової книжки.

Працівникам, які зразково виконують свої трудові обов'язки, надаються певні пільги при виділенні житла, путівок до санаторію, земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва та ділянок під індивідуальне будівництво (при наявності на це законодавчих підстав).

За особливі успіхи і трудові заслуги працівники Університету представляються також до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними знаками, до присвоєння почесних звань і звання кращого працівника за даною професією.

За порушення трудової дисципліни чи неналежне виконання з вини працівника Університету покладених на нього трудових обов'язків, а також доручень адміністрації застосовуються дисциплінарні стягнення:

·         догана;

·         звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до ст. 40, ст. 41 Кодексу Законів про працю України.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовується.

 6.    ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

 

6.1. Освітній процес в Університеті організовується за графіком навчального процесу і розкладом занять, які розробляються на підставі робочих навчальних планів і програм та затверджуються в установленому порядку.

Розклад занять складається і затверджується на семестр та вивішується за 10 днів до початку занять. Заняття плануються парами протягом 80 хвилин.

В Університеті застосовується звукове і світлове повідомлення про початок та закінчення кожної навчальної години.

6.2.    До початку занять та між парами закріплений навчально-допоміжний персонал забезпечує підготовку лабораторій, кабінетів і майстерень до занять, проводить огляд обладнання і його відповідність вимогам техніки безпеки.

6.3.   Вхід студентів в аудиторії, лабораторії і кабінети після сигналу «дзвоника» про початок занять забороняється. У лабораторіях, віварії, майстернях особи із числа науково-педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу та студентів повинні знаходитись у спеціальному одязі згідно з інструкцією про роботу в цих навчальних приміщеннях.

У кожній академічній групі відповідальним за дотримання правил внутрішнього розпорядку є староста, який за поданням директора навчально-наукового інституту (декана факультету) призначається наказом ректора Університету. Староста підпорядкований безпосередньо директору ННІ (декану факультету) або їх заступникам з навчально-виховної роботи.

Функції старости:

·                   доведення до студентів розпоряджень деканату факультету, дирекції навчально-наукового інституту графіка навчального процесу і розкладу;

·                   персональний облік відвідування занять студентами групи;

·                   ведення групового журналу з поданням  до дирекції ННІ (деканату факультету) щотижневої інформації про виконання навчальної програми, неявку на заняття і запізнення студентів, інші порушення навчальної дисципліни;

·                   забезпечення дисципліни під час занять та дотримання правил внутрішнього розпорядку, призначення чергового на навчальний день чи по навчальних лабораторіях.

Розпорядження старости у межах установлених функцій та доручень декана (директора ННІ) є обов'язковими для студентів групи.

6.5. Студенти, аспіранти і докторанти Університету зобов'язані:

·                   систематично відвідувати навчальні заняття, в установлені терміни виконувати всі види завдань, проходити всі форми контролю знань, передбачені навчальними планами і програмами;

·                   підвищувати свій гуманітарний і загальнокультурний рівень, оволодівати загальнолюдськими духовними цінностями, знаннями національної культури, історії, кращих традицій українського народу, світової цивілізації;

·                   поглиблювати знання з української мови як державної мови в Україні та оволодівати іноземними мовами;

·                   дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Університету, інших нормативних документів, правових та етичних норм співіснування;

·                   вчасно інформувати дирекцію ННІ (деканат факультету) про неможливість (з поважних причин) відвідувати заняття, складати, перескладати заліки та екзамени, виконувати контрольні роботи тощо;

·                   постійно прагнути до вдосконалення;

·                   виявляти бережливе ставлення до державного майна, підтримувати в належному стані навчальні, житлові приміщення та їх обладнання, а в разі навмисного псування компенсувати їх вартість згідно з законодавством, правилами проживання в гуртожитку та іншими нормативними документами.

З Університету студент, аспірант і докторант може бути відрахований:

·                   за власним бажанням;

·                   за невиконання вимог навчального плану та графіка навчально-виховного процесу;

·                   за систематичні пропуски занять, які приводять до неатестацій з двох і більше дисциплін, в тому числі проміжної;

·                   за порушення умов контракту;

·                   у зв’язку з переведенням до іншого навчального закладу;

·                    за станом здоров’я на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);

·                   за появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп’яніння;

·                   за вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

·                   за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Університету (за погодженням з його профспілковими організаціями);

·                   в інших випадках, передбачених законодавством України.

Поновлення студентів, аспірантів і докторантів на навчання в Університеті здійснюється відповідно до положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 

7.    УТРИМАННЯ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ, ГУРТОЖИТКІВ ТА ТЕРИТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

 

7.1.      Відповідальність за стан навчальних корпусів, інженерних мереж в Університеті несе проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності та особи, закріплені за окремими об’єктами, відповідно до наказу ректора.

7.2.   У навчально-наукових інститутах ( факультетах ) відповідальність за благоустрій закріпленої за підрозділом території, екологічний та протипожежний стан корпусів, споруд і приміщень покладається на директорів навчально-наукових інститутів (деканів факультетів ) зі збереженням матеріальної відповідальності за комендантами або особами, які визначені наказом ректора.

7.3.      На кафедрі відповідальність за стан навчальних і наукових лабораторій, кабінетів, майстерень, за забезпечення безпечних умов праці і навчання, збереження матеріальних цінностей і використання обладнання покладається на завідувачів кафедр, завідувачів лабораторій або осіб, які закріплені за відповідною технікою наказом ректора Університету.

7.4.      У навчальних корпусах та майстернях забороняється зберігати обладнання та матеріальні цінності, що не є власністю Університету без відповідних договорів на їх збереження, укладених на підставі чинного законодавства.

7.5.      Встановлення нового обладнання дозволяється лише після отримання відповідних технічних умов з наступним його занесенням до технічного реєстру (паспорту) та погодження з директором навчально-наукового інституту при наявності кошторису.

7.6.      У навчальних корпусах та гуртожитках Університету забороняється:

·                   палити, продавати та розпивати спиртні напої, вживати і зберігати наркотичні засоби;

·                   заходити до аудиторій та лабораторій після сигналу про початок занять;

·                   голосно розмовляти та відвертати увагу студентів під час занять та самостійної підготовки.

7.7.      Під час занять у лабораторіях і майстернях науково-педагогічні працівники і особи з числа навчально-допоміжного персоналу контролюють і підтримують протипожежний стан та санітарно-гігієнічні умови, забезпечують порядок та режим.

7.8.      Проведення вечорів відпочинку, тематичних лекторіїв, організація виступів колективів художньої самодіяльності, інших форм позаудиторної роботи в актовому залі, корпусах та читальних залах гуртожитків дозволяється за письмовим погодженням з проректором з навчальної і виховної роботи.

7.9.      Внутрішній розпорядок в гуртожитках регламентується Правилами внутрішнього розпорядку студентських гуртожитків Університету.

7.10.    Усі інші питання щодо охорони приміщень, допуску в навчальні корпуси Університету, ботанічний сад регулюються наказами ректора і узгоджуються з відділом комплексної безпеки та експлуатаційно-технічного забезпечення об'єктів охорони.

 


 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook