Проблеми й тенденції розвитку біоекономіки і соціальних викликів у формуванні продовольчої безпеки та якості життя обговорили на секційному засіданні Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 125-річчю заснування НУБіП України

26 травня 2023 року
     Понад рік Україна знаходиться в стані повномасштабної війни наслідком якої є послаблення її соціального, економічного та природного потенціалів. Це зумовлює потребу в дискусіях і обговореннях щодо майбутніх практичних кроків з відбудови, в першу чергу аграрного сектору, однієї з пріоритетних галузей національної економіки, задля забезпечення продовольчої безпеки.
     З метою обговорення актуальних проблем, перспектив і шляхів забезпечення продовольчої та екологічної безпеки в умовах війни, Плану відновлення України, сталого розвитку світу у контексті глобальних та регіональних викликів, трансформації суспільства та формування нової парадигми розвитку, 25 травня 2023 року в НУБіП України відбулася Міжнародна науково-практична конференція: «Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу», присвячена 125-річчю заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України.
    Для обговорення проблем і тенденцій розвитку біоекономіки і соціальних викликів у формуванні продовольчої безпеки та якості життя, НУБіП України запросив науково-педагогічних працівників та науковців вітчизняних і зарубіжних закладів вищої освіти, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, громадських організацій до участі у роботі секційного засідання.

   Відкрив роботу секції, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти і науки України Кваша Сергій Миколайович, проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку НУБіП України доповіддю на тему: «Базисні засади продовольчої безпеки та індикатори її оцінювання» в було зазначено, що основними стратегічними цілями продовольчої безпеки в Україні в умовах воєнного стану є забезпечення фізичної доступності продовольства, економічна доступність продуктів та стабільність інфраструктурного ланцюга постачання.

   Заєць Іван Олександрович, випускник економічного факультету 1974 року, народний депутат України І–IV та VI скликань, запропонував першочергові кроки які необхідно здійснити для утвердження фермерського устрою в Україні, а саме: вилучити з чинного законодавства норми про введення до числа суб’єктів права власності на землю сільськогосподарського призначення юридичної особи та про можливість набути у власність в одні руки 10 000 га угідь; створити конституційні гарантії для забезпечення появи та існування фермерського устрою; ухвалити Закон України про аграрний устрій та про обіг земель сільськогосподарського призначення; провести глибоку інвентаризацію сільськогосподарських земель і запровадити державні програми постійної підтримки функціонуючих фермерських господарств.

    Експерт з питань аграрної політики IPRSA, доктор економічних наук Ковальова Олена Вікторівна, в доповіді «Продовольча безпека України: моніторинг в період дії режиму воєнного стану», запропонувала комбінований підхід до моніторингу показників продовольчої безпеки, який дозволить комплексно оцінити поточні, прогнозні та ретроспективні показники продовольчої безпеки в Україні.

    Далі в роботі секції взяли участь зарубіжні колеги. Онлайн доєдналася Єлена Горська, декан факультету економіки та менеджменту, доктор, професор, Словацький аграрний університет в Нітрі (Словацька Республіка) і представила результати дослідження на тему: «COMFOCUS: European food consumer community and research opportunities».
 
   Ральф Шлаудерер, проректор з неперервної освіти (вітчизняної та міжнародної), доктор, професор, Університету прикладних наук Вайнштефан-Тріздорф (Німеччина), наголосив про необхідність і важливість формування бази даних про діяльність фермерських господарств для забезпечення практично-орієнтованого навчання студентів.
 
   Сучасні правові проблеми продовольчої безпеки України розглянув Єрмоленко Володимир Михайлович, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука НУБіП України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Особливе занепокоєння, на думку доповідача, викликає законодовча ініціатива щодо корпоратизації фермерських господарств, що не лише знівелює їх первісну природу як превалюючої у всьому світі організаційно-правової форми аграрного товаровиробника і годувальника, а й дасть змогу набуття земель сільськогосподарського призначення іноземцями через не заборонену законом можливість вільного набуття акцій і часток господарських товариств.
 
     Доктор економічних наук, професор Олександр Віталійович Жемойда, директор департаменту торговельних угод і розвитку експорту Міністерства економіки України, наголосив на основних тенденціях формування зовнішньотоорговельної політики України в сучасних умовах продовольчих викликів.

    Заступник директора з наукової роботи ННЦ «Інститут аграрної економіки», доктор економічних наук, професор, академік НААН Пугачов Микола Іванович говорив про експортно-імпортний потенціал аграрного сектору в контексті національної продовольчої безпеки України. Доповідач зазначив, що незважаючи на триваюче повномасштабне вторгнення на територію нашої держави й бойові дії, Україна продовжує експортувати сільськогосподарську продукцію, вирішуючи питання глобального продовольчого забезпечення та валютних надходжень для власної економіки.
    Радник з політичних і програмних питань представництва України в Продовольчій і сільськогосподарській Організації Об'єднаних Націй (ФАО) Малков Михайло Володимирович, оцінив реагування ООН на виклики продовольчої те еконологічної безпеки в умовах воєнних дій в Україні, задля чого ФАО розробило ключові заходи надзвичайної сільськогосподарської допомоги для дрібних виробників, які відіграють критично важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки країни, допомагають зберегти життя та джерела засобів для існування.

    Про необхідність впровадження інформаційних систем для європейського розвитку українського села говорив Корінець Роман Ярославович, директор Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України, кандидат економічних наук, голова ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України. Роман Ярославович зазначив, що статус кандидата в члени Європейського Союзу зобов’язує українські державні інституції вже зараз планувати формування європейської системи дорадництва в Україні на післявоєнний період як частину більшої системи сільськогосподарських знань та інновацій AKIS. Запровадження такого підходу сприятиме більшій визначеності та легкості у відносини між органами влади та громадами, а також між громадами та структурними фондами ЄС, після набуття Україною членства в ЄС.
    Завідувачка кафедри глобальної економіки НУБіП України, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України Вдовенко Наталія Михайлівна говорила про концептуальні засади розвитку рибного господарства та аквакультури в глобальному конкурентному світі. Зокрема було наголошено, що в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів є усвідомлення можливостей, а також ймовірність викликів, які несуть у собі процеси інтеграції для вітчизняного рибного господарства та аквакультури. В зв'язку з чим галузь аквакультури потребує прямої фінансової підтримки розвитку рибного господарства, господарств і виробників внесення.
    Бережний Владислав Володимирович, директор департаменту торговельного та структурного фінансування АТ «Креді Агріколь Банк», наголосив на значенні і необхідності сталого фінансування агросектору в умовах воєнного стану.

    Ковальчук Іван Платонович, завідувач кафедри геодезії та картографії НУБіП України, доктор географічних наук, професор, наголосив на важливості геоекологічного моніторингу озерно-басейнових систем як інструменту управління природокористуванням і безпекою. Такий моніторинг має грунтуватися на новітніх методах дистанційних досліджень (БПЛА, GPS, аналіз космічних знімків), що дозволяє розробляти комплекс заходів зі зниження ризиків землекористування, підвищення екологічної, продовольчої і військової безпеки.
    Про туристичний екологічний бренд заповідних територій говорила Мельниченко Світлана Володимирівна, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України, доктор економічних наук, професор. Зокрема була зазначено, що формування туристичного еко-бренду заповідних територій України буде відігравати важливу роль у процесі відновлення туристичної галузі повоєнний період.

    Продовження розвитку екологічного напрямку роботи секції була доповідь Вамболя Сергія Олександровича, доктора технічних наук, професора, професора кафедри безпеки праці і навколишнього середовища Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на тему: «Вплив освіти на культуру поводження з відходами. Європейський досвід». Сергій Олександрович наголосив, що майбутнє вирішення екологічних проблем не можливо без належної екологічної свідомості та культури суспільства тому комплексний підхід в проблемі поводження з відходами повинен будуватись з урахуванням освітянської компоненти. А на державному рівні необхідно вводити п’ятиступеневу ієрархію екологічної освіти.

 

   Доктор юридичних наук, професор Ладиченко Віктор Валерійович, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства НУБіП України, зазначив, що в Україні має здійснюватися розробка типових програм та планів дій органів публічної влади та місцевого самоврядування щодо управління екологічними ризиками, захисту територій від забруднення та викидів хімічних речовин, та формулювання пропозицій удосконалення поводження з відходами на регіональному рівні, удосконалення правових та економічних механізмів забезпечення екологічної безпеки України, удосконалення правового регулювання відповідальності землевласників та землекористувачів і визначення повноважень державних та місцевих органів влади у сфері охорони ґрунтів в України.
    Нечипоренко Олександр Миколайович, заступник директора з наукової роботи ННЦ «Інститут аграрної економіки», доктор економічних наук, доцент, зазначив, що розвиток аграрного сектору економіки України вже зараз вимагає суттєвих змін в законодавчо-нормативні чинники та механізми створення безпеки життя та праці селян, що повинно відбуватися в нерозривному зв’язку виробничої діяльності всіх господарюючих суб’єктів, ефективного використання наявного в них виробничого потенціалу з послідуючим наданням пріоритету соціальній розбудові села, поліпшення добробуту та формуванням безпечних умов праці і проживання селян.
     Далі роботу секції продовжив Кошель Антон Олександрович, доктор економічних наук, доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі НУБіП України з доповіддю: «Сучасні ГІС регіонального розвитку в контексті екологічної та продовольчої безпеки України». Антон Олександрович зазначив, що використання ГІС дозволить отримати більш точну та повну інформацію про території та їхні соціально-економічні особливості та швидко й ефективно реагувати на негативні наслідки війни та різноманітних природних та техногенних катастроф.

    Завершила роботу секції доктор юридичних наук, доцент, академік Академії адміністративно-правових наук Гулак Олена Василівна, професор кафедри адміністративного та фінансового права НУБіП України обговоренням проблем юридичної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення у сфері земельних відносин. Доповідач зазначила, що сучасне вітчизняне антикорупційне законодавство, хоч і перебуває в належному стані, але потребує суттєвого покращення, а саме потребує удосконалення та приведення у відповідність один одному системи антикорупційних законів, зокрема, термінологічного апарату.
   Заслухавши і обговоривши виступи, учасники конференції погодили загальну наукову та практично-орієнтовану позицію щодо розуміння основних варіантів вирішення проблем і тенденцій розвитку біоекономіки і соціальних викликів у формуванні продовольчої безпеки та якості життя.
     Організаційний комітет висловлює учасникам та гостям конференції вдячність та сподівається на подальшу співпрацю.

 
Юлія НЕГОДА,
заступник декана економічного факультету

 

 


Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook