Обговорення - проєкт Резолюції учасників міжнародної наукової конференції з нагоди 125-річчя НУБіП

20 травня 2023 року

Шановні колеги!

     Публікуємо проєкт Резолюції міжнародної науково-практичної конференції для ознайомлення та обговорення. Пропозиції просимо надсилати начальнику науково-дослідної частини НУБіП України Володимиру Отченашку: [email protected]  

Проєкт

Резолюція

учасників Міжнародної науково-практичної конференції

«Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу»

 

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу», які зібралися 25 травня 2023 року в Національному університеті біоресурсів і природокористування України: понад 1100 представників 25 країн світу, 150 закладів вищої освіти, наукових установ, органів державної влади, громадських організацій та бізнесу, обговорюючи проблему продовольчої та екологічної безпеки в умовах війни та повоєнної відбудови, визнає значущість цієї проблеми як для України, Європи, так і для всього світу.

Конференція розглянула низку чинників, що впливають на безпеку продовольства та навколишнього середовища в контексті збройних конфліктів та післявоєнного періоду. Наголошено, що економічні збитки для українського сільського господарства у результаті збройної агресії російської федерації оцінюється у понад 40,2 млрд доларів, з яких 8,7 млрд доларів це власне часткове або повне знищення машин і обладнання (53 %), руйнування складів, знищення тваринницьких об’єктів, багаторічних насаджень, викрадення майна. Непрямі втрати агросектору через втрачений дохід, зниження реалізаційних цін, зростання виробничих витрат (засоби захисту рослин, добрива, паливо, рекультивація ураженої землі тощо) сягнули 31,5 млрд. дол. Україна втратила 13 млн тонн елеваторних потужностей (1 млрд дол.) з 57 млн тонн у довоєнний період.

Негативні наслідки для всіх складових довкілля сягають більше 2 трлн. грн. Близько 170 тис. км кв. – 30 % території України заміновано. Наслідками воєнної агресії стало руйнування унікальних ландшафтів, великих за площею лісових масивів і степових територій, часткова, або повна зміна трофічних ланцюгів, а відповідно і сукцесійні зміни в екосистемах, які призводять до їх спрощення і ослаблення. Порушено систему полезахисних лісових смуг, які для степових регіонів є суттєвим захистом від ерозії ґрунтів.

Серед інших чинників, які впливають на сталість системи продовольчої та екологічної безпеки, відзначено зниження обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, кліматичні зміни, дефіцит ресурсів, втрати біорізноманіття, забруднення ґрунтів, води та повітря, відсутність адекватної сільськогосподарської інфраструктури та несформованість нових експортних коридорів для агропродукції, обмежений доступ до сучасних технологій і знань, зруйнованість та недостатність систем зрошування тощо.

Учасники конференції підкреслюють необхідність:

 • по-перше, визнання важливості забезпечення продовольчої безпеки та стійкості екологічного середовища в умовах війни та повоєнної відбудови як одних з головних факторів забезпечення миру, стабільності та сталого розвитку;
 • по-друге, розуміння того, що збройний конфлікт та повоєнна відбудова створюють серйозні виклики для продовольчої та екологічної безпеки щодо можливостей та періоду досягнення в Україні Цілей Сталого Розвитку, розвитку економіки країни за принципами та політикою Європейського зеленого курсу, Паризької кліматичної угоди, Четвертої промислової революції, інших зобов’язань євроінтеграційного та глобального характеру;
 • по-третє, важливості співпраці між урядами, міжнародними організаціями, громадськими організаціями, академічними установами та приватним сектором для розробки та реалізації ефективних стратегій і програм, спрямованих на забезпечення продовольчої безпеки та екологічної стійкості, протидії різноманітним деструктивним процесам, пов’язаним із військовою агресією та російською пропагандою.

Крім того, необхідно розробляти нові технології та методи виробництва, які б забезпечували збільшення врожайності, зменшення втрат врожаю та використання більш екологічно безпечних методів обробітку ґрунту та виробництва продуктів харчування, реконструкцію будівель і споруд, створення гнучких виробничих ліній за рахунок роботизації виробництва, розвиток смарт-технологій, інформаційних систем, створення нової та модернізацію існуючої транспортної інфраструктури тощо.

Конференція звертається до Президента та Уряду України, міжнародних організацій докладати зусиль для забезпечення продовольчої та екологічної безпеки в умовах війни та повоєнної відбудови шляхом:

 • залучення академічних установ та інституцій громадянського суспільства до участі у процесі прийняття рішень та реалізації заходів щодо продовольчої та екологічної безпеки, шляхом підтримки закладів вищої освіти і наукових установ, громадських об'єднань, інформування громадян та створення можливостей для активної участі громадськості;
 • встановлення стабільного законодавчого та регуляторного середовища, спрямованого на підтримку аграрного сектору, забезпечення доступу до земельних ресурсів для фермерів, створення умов для розвитку сільськогосподарських підприємств та забезпечення їх стійкості;
 • формування та підтримки сільськогосподарських продовольчих ланцюгів та розвитку місцевих ринків, що сприятимуть збільшенню продуктивності сільського господарства, підвищенню якості продуктів харчування та забезпеченню їх доступності для населення;
 • залучення міжнародної спільноти до підтримки України та інших країн, що зазнають наслідків війни та повоєнної відбудови, шляхом надання фінансової, технічної та експертної підтримки (надання інвестицій для відновлення сільськогосподарської інфраструктури, навчання фермерів сучасним методам сільського господарства, обмін досвідом та технологіями між країнами, створення центрів освітньо-наукової та професійної досконалості на базі закладів вищої або фахової освіти);
 • впровадження інноваційних технологій у сільському господарстві, що сприяють збільшенню якості й врожайності культур, продуктивності тварин та зниженню впливу на навколишнє середовище;
 • розвитку системи раннього попередження та реагування на кризові ситуації, пов'язані з продовольчою та екологічною безпекою, створення моніторингових систем (надання таких повноважень існуючим науковим установам та науковим підрозділам закладів вищої освіти), обміну інформацією та співпраці між державними органами, науковими й освітніми установами та громадськими організаціями;
 • забезпечення рівного доступу до продовольства та екологічних ресурсів для всіх верств населення, зокрема вразливих груп, які можуть бути найбільш постраждалими в умовах війни та повоєнної відбудови;
 • запровадження ефективних механізмів контролю та регулювання використання хімічних речовин, пестицидів та інших речовин (субстанцій), які можуть мати негативний вплив на якість ґрунту, води та повітря, безпечність сільськогосподарської продукції чи здоров’я тварин і людей.

Ця резолюція відображає позицію учасників конференції щодо необхідності негайних заходів для забезпечення продовольчої та екологічної безпеки в умовах війни та повоєнної відбудови. Конференція закликає усі держави, міжнародні організації, громадські організації та приватний сектор долучитись до спільних зусиль з метою подолання цих викликів.

Разом з тим, учасники конференції також звертають увагу Президента та Уряду, Верховної Ради України до:

 • забезпечення фінансової підтримки для інноваційних, освітніх, наукових та регіональних програм і проектів, спрямованих на забезпечення продовольчої безпеки та екологічної стійкості в умовах війни та повоєнної відбудови;
 • розробки та впровадження національних стратегій та планів дій для забезпечення продовольчої безпеки та екологічної стійкості, що враховують та ґрунтуються на особливостях України, експертних висновках українських вчених, реальних потребах освітніх та наукових установ України у подоланні існуючих викликів безпекового, продовольчого, екологічного, інноваційного, соціального, культурного та економічного характеру;
 • зміцнення міжнародного співробітництва та обміну досвідом у сфері продовольчої та екологічної безпеки, включаючи технологічні інновації, наукові дослідження та передачу знань;
 • забезпечення доступу до освіти та навчання для молоді та фахівців у галузі сільського господарства, охорони довкілля та інших суміжних секторів, з метою підвищення їхньої кваліфікації та здатності впроваджувати інновації, зняття необґрунтованих та деструктивних для України обмежень у питанні доступності освіти упродовж життя;
 • запровадження ефективних механізмів моніторингу, оцінки та звітності щодо продовольчої та екологічної безпеки з метою забезпечення прозорості, відповідальності та взаємного обміну інформацією;
 • залучення громадськості, академічних установ та зацікавлених сторін до активної участі у прийнятті рішень та реалізації заходів щодо формування та реалізації державної політики забезпечення продовольчої та екологічної безпеки, перспектив розвитку освіти та науково-інноваційної сфери, включаючи проведення громадських консультацій, залучення до процесу прийняття рішень та впровадження механізмів публічного моніторингу;
 • забезпечення рівноправного доступу до ресурсів та можливостей для жінок у галузі сільського господарства та екологічного управління, включаючи підтримку їхньої участі в процесах прийняття рішень та підвищення їхньої економічної незалежності;
 • запобігання незаконному використанню природних ресурсів та дотримання принципів сталого розвитку, біоетики, екологічної, соціальної та корпоративної відповідальності, включаючи охорону ґрунтів, заборону незаконного вилову риби, вирубування лісів та незаконну забудову на природно охоронних територіях;
 • посилення заходів та фінансування наукових та інноваційних проєктів щодо адаптації до змін клімату та підвищення стійкості сільськогосподарських систем до негативних впливів, включаючи застосування сучасних технологій та практик збереження ґрунту, водних ресурсів та біорізноманіття.

Ця резолюція відображає рішучість та зобов'язання учасників конференції щодо забезпечення продовольчої та екологічної безпеки в умовах війни та повоєнної відбудови, а також покликана мобілізувати всіх зацікавлених сторін до спільних дій для досягнення цієї мети.

В єдності – наша сила і перемога!

 

Київ, 25 травня 2023 року

  

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook