Відокремлений підрозділ НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

Інформаційний пакет ECTS

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ECTS

ЗМІСТ

 

Вступна частина

 

Частина 1 – Інформація про заклад:

1.1   Назва і адреса

1.2   Академічний календар

1.3   Представництво адміністрації закладу

1.4   Загальний опис закладу

1.5   Перелік програм, які пропонує заклад

1.6   Загальні вимоги до зарахування

1.7   Загальні процедури реєстрації

1.8   Присвоєння кредитів ECTS на основі навчального навантаження, необхідного для досягнення очікуваних результатів нвчання

1.9   Інформація про консультативну допомогу студентам

 

Частина 2 – Загальна інформація для студентів:

2.1    Житло

2.2    Вартість проживання

2.3    Харчування

2.4    Медичне забезпечення

2.5    Можливості для студентів з особливими потребами

2.6    Страхування

2.7    Фінансове забезпечення (підтримка)студентів

2.8    Студентські організації

2.9    Умови для навчання

2.10                        Міжнародні програми

2.11                        Мовні курси

2.12                        Практика (стажування)

2.13                        Умови для занять спортом та дозвілля

 

 

Вступна частина

 

Європейська кредитно-трансферна система (European Credit Transfer System – ECTS) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних закладах, та їхнього академічного визнання.

 

ЕСТS базується на трьох ключових елементах: на інформації щодо навчальних програм та здобутків студента, на взаємній угоді між навчальними закладами-партнерами і студентом та використання кредитів ЕСТS з переліком оцінок з дисциплін, які характеризують виконану студентом як аудиторну, так і самостійну навчальну роботу.

 

Ці ключові елементи приводяться в дію шляхом використання трьох основних документів:

1)      інформаційного пакета;

2)      угоди (контракту) студента та вищого навчального закладу;

3)      переліку оцінок з дисциплін.

 

Інформаційний пакет містить інформацію про навчальний заклад, його навчальні структурні підрозділи, організацію та структуру навчального процесу в цілому та з окремих дисциплін, іншу корисну інформацію.

 

Угода (контракт) на навчання обумовлює всі питання щодо навчальних програм, терміну та порядку проходження навчання, прав та обов’язків студента і вищого навчального закладу тощо.

 

Перелік оцінок з дисциплін показує здобутки студента у спосіб, який є загальнозрозумілим і може легко сприйматися в різних навчальних закладах, для чого використовується таблиця переходу від оцінок за багатобальною шкалою до оцінок за національною шкалою та шкалою ECTS.

 

Відповідність оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS


 

 

Оцінка

національна

Оцінка ECTS

Процент студентів, які досягають відповідної оцінки в Європейських університетах

Визначення оцінки ECTS

Рейтинг з дисципліни,

бали

Відмінно

А

10

ВІДМІННО

відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90 - 100

Добре

В

25

ДУЖЕ ДОБРЕ

вище середнього рівня з кількома помилками

82 - 89

С

30

ДОБРЕ

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75 – 81

Задовільно

D

25

ЗАДОВІЛЬНО

непогано, але зі значною кількістю недоліків

66 - 74

Е

10

ДОСТАТНЬО

виконання задовольняє мінімальним критеріям

60 – 65

Незадовільно

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО

потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку) – тобто з можливістю повторного складання

35 - 59

F

НЕЗАДОВІЛЬНО

необхідна серйозна подальша робота – тобто з обов’язковим повторним курсом

01 - 34

 

 

Національна оцінка записується у залікову книжку студента, а оцінка ЕСТS - журнал рейтингової оцінки знань студента.

 

Частина 1 – Інформація про заклад

 

1.1 Назва й адреса

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут",

вул.Шевченка,10, м.Ніжин, Чернігівська область, Україна, 16000.

Телефони:

приймальна комісія:      (04631) 2-31-30,

диспетчер:                   (04631) 2-45-37.

Факс:                                             (04631) 2-32-61.

E-mail: [email protected]

Internet: http://nati.at.ua, http://nubip.edu.ua/node/1262

 

1.2 Академічний календар

 

Академічний рік в інституті розпочинається 1 вересня і складається з 2-х семестрів.

 

Програма реалізується згідно з навчальними планами денної та заочної форм підготовки, які за ухвалою Вченої ради інституту затверджуються наказом директора інституту. Графік навчального процесу інституту і розклад навчальних занять формуються навчально-методичним відділом інституту відповідно до навчальних планів за формами навчання.

 

Офіційні свята:

1 січня (Новий рік)

7 січня (Різдво Христове)

8 Березня (Міжнародний жіночий день)

Великдень (Пасха)

Трійця

1-2 травня (Міжнародний день солідарності трудящих)

9 травня (Свято Перемоги)

28 червня (День Конституції)

24 серпня (День незалежності)

 

1.3 Представництво адміністрації закладу

 

Координатор ECTS від інституту забезпечує організацію навчального процесу, інформує про суттєвість, поняття, прозорість системи підготовки фахівців відповідно до ECTS.

Координатором ECTS від інституту є заступник директора з навчальної роботи Толочко Світлана Вікторівна.

Адреса: вул.Шевченка,10, м.Ніжин, Чернігівська область, Україна, 16000.

Контактний телефон: (04631) 2-50-71.

 

1.4 Загальний опис закладу

 

Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України (надалі – НАТІ) - державний вищий навчальний заклад III рівня акредитації.

Інститут здійснює підготовку фахівців-аграріїв

 

1.4.1 Нормативна база діяльності закладу

 

Навчальний заклад діє на підставі основних засновницьких документів інституту:

-    установчі і реєстраційні документи;

-    свідоцтво про державну реєстрацію;

-    довідка про включення інституту до єдиного державного реєстру;

-    ліцензія МОН України серія АВ №529921 від 05.11.2010 року та додаток до ліцензії;

-    сертифікат серія РД-ІІІ №1141825 про визнання акредитованим в цілому за ІІІ рівнем ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут";

-    сертифікат про акредитацію серія НД-ІІІ №1141880 (спеціальність 7.091902 "Механізація сільського господарства");

-    сертифікат про акредитацію серія НД-ІІІ №115655 (спеціальність 6.091900, 7.091902 "Механізація сільського господарства");

-    сертифікат про акредитацію серія НД-ІІІ №116575 (спеціальність 6.091900, 7.091901 "Енергетика сільськогосподарського виробництва");

-    сертифікат про акредитацію серія НД-ІІІ №1141878 (спеціальність 7.050106 "Облік і аудит");

-    сертифікат про акредитацію серія НД-ІІІ №116768 (спеціальність 6.050100, 7.050106 "Облік і аудит");

-    сертифікат про акредитацію серія НД-ІІІ №1141829 (спеціальність 7.050201 "Менеджмент організацій");

-    сертифікат про акредитацію серія НД-ІІ №1141828 (спеціальність 6.050200 "Менеджмент організацій", 6.030601 "Менеджмент");

-    сертифікат про акредитацію серія НД-І №116576 (спеціальність 5.091902 "Механізація сільського господарства");

-    сертифікат про акредитацію серія НД-І №117462 (спеціальність 5.091903 "Електрифікація і автоматизація сільського господарства");

-    сертифікат про акредитацію серія НД-І №117463 (спеціальність 5.050111 "Бухгалтерський облік");

-    витяг з рішення ДАК України від 26 травня 2010 року, протокол
№ 83, про визнання акредитованими напрями (спеціальності) ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут":

-    0925 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

-    5.092503 (5.05020201) Монтаж, обслуговування засобів систем автоматизації технологічного виробництва;

-    витяг з рішення ДАК України від 24 червня 2010 року, протокол
№ 84, про визнання акредитованими напрями (спеціальності) ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут":

-    1004 Транспортні технології

-    5.100404 (5.070101102) Організація перевезень і управління на автотранспорті;

-    свідоцтво про атестацію серія ФІ-ІІІ №006307, видане Управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (загальноосвітній профіль навчання).

-    ліцензія МОН України серія АВ №443552 від 25.03.2009 року та додаток до ліцензії (професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації);

-    ліцензія МОН України серія АВ №443621 від 23.04.2009 року та додаток до ліцензії (підвищення кваліфікації фахівців).

 

1.4.2 Коротка історична довідка

 

Ніжинський агротехнічний інститут заснований 1 липня 1895 pоку як pемiсниче училище.

1 липня 1900 року училище перейменовано в Ніжинське технічне училище iменi О.Ф. Кушакевича.

У 1920 році на базі училища почав дiяти Ніжинський політехнукум, а в 1922 pоцi його реоpганiзовано в хiмiко-механiчний, а згодом в агpотехнiкум з вiддiленням сiльсько-господарського машинобудування.

У 1929 pоцi агpотехнiкум був pеоpганiзований в індустріальний технікум, а в 1933 – у Ніжинський технікум механiзацiї сiльського господаpства.

З 1 веpесня 1993 pоку наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України від 04 серпня 1993 року № 214 технікум реорганізовано в Ніжинський агротехнічний коледж.

З 23 квітня 1996 року постановою Кабінету Міністрів України № 448 коледж передано до сфери управління Національного аграрного університету.

Постановою Кабінету Міністрів України № 508 від 16 травня 2001 року на базі Ніжинського агротехнічного коледжу утворено Ніжинський агротехнічний інститут, що діє в складі Національного аграрного університету.

Рішенням ДАК від 21 червня 2005 року, протокол № 56, Ніжинський агротехнічний інститут акредитовано в цілому за третім рівнем.

Наказом ректора Національного аграрного університету від 19 червня 2006 року № 392 створено відокремлений структурний підрозділ Національного аграрного університету "Ніжинський агротехнічний інститут”.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року № 945 та наказом ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України від 15 грудня 2008 року Відокремлений структурний підрозділ Національного аграрного університету “Ніжинський агротехнічний інститут” перейменований у Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Ніжинський агротехнічний інститут”.

 

1.4.3 Організаційна структура закладу

 

Заклад у своєму складі має такі основні навчальні структурні підрозділи:

-    три факультети: механізації сільського господарства, електрифікації і автоматизації сільського господарства, економіки та менеджменту;

-    відділення з підготовки молодших спеціалістів;

-    віділення довузівської підготовки;

-    9 кафедр: соціально-гуманітарних дисциплін; природничо-фундаментальних дисциплін; загальнотехнічних дисциплін; сільськогосподарських машин; машино-використання в землеробстві; автоматизації та електрифікованих технологій в аграрному виробництві; менеджменту; аграрної економіки, обліку та організації агробізнесу; фізичного виховання;

-    9 циклових комісій: соціально-гуманітарних дисциплін; загальноосвітніх дисциплін; загальнотехнічних дисциплін; технічного сервісу машин та машиновикористання в землеробстві; електрифікації, автоматизації та комп’ютеризації; спеціальних економічних дисциплін; з організації перевезень і управління на автотранспорті; практичного навчання; фізичного виховання;

-    навчально-науково-виробничий підрозділ (ННВП).

 

1.4.4 Кадровий потенціал і студентський контингент закладу

 

У закладі працюють штатних 64 науково-педагогічних працівники (НПП), 61 педагогічний працівник (ПП), 148 інших працівників, 15 майстрів виробничого навчання.

Серед НПП і ПП, що забезпечують навчальний процес: докторів наук – 17, кандидатів наук – 77, професорів – 17, доцентів, старших наукових співробітників – 50, викладачів-методистів – 7, старших викладачів – 15, викладачів вищої категорії – 37, першої категорії – 16 осіб.

Вступив до аспірантури – 1 працівник, закінчили аспірантуру – 5, підвищили кваліфікацію – 69 осіб, з них: НПП – 35, ПП – 34, пройшли атестацію 21 педагогічний працівник.

Захистили кандидатські дисертації 6 осіб.

Державні нагороди, почесні звання та інші відзнаки мають 36 осіб.

 

На факультетах навчається 1603 студенти: 753 студенти стаціонару, з них 317 – за умов договору та 876 студентів заочної форми навчання, з них 737 – за умов договору.

На відділенні з підготовки молодших спеціалістів навчається 587 студентів: 561 студент стаціонару, з них 246 – за умов договору та 26 студентів заочної форми, які навчаються за умов договору.

 

1.4.5 Навчально-лабораторна база закладу

 

Заклад має 6 навчальних корпусів загальною площею 27320 кв.м, 3 гуртожитки на 760 місць; 61 навчальну лабораторію; 29 кабінетів, 9 комп’ютерних класів, що містять 156 комп’ютерів, 2 класи для дистанційної освіти.

 До послуг студентів і співробітників бібліотека з книжковим фондом 90573 примірників, понад 25 тис. назв книг, журналів та іншої друкованої продукції, 2 читальних зали на 115 місць у навчальному корпусі. У 2010 році придбано літератури на суму 54728 грн. – 1670 примірників, журналів на суму 17852 грн. – 78 назв.

Практичне навчання здійснюється на навчально-науково-виробничому підрозділі, у який входить лабораторія рослинництва, що має земельних угідь всього 1052 га, у тому числі 698,24 ріллі, лабораторія тваринництва з навчальною фермою з поголівям 69 голів ВРХ, та навчальною фермою з поголів’ям свиней – 204 голови, лабораторія технологічного і технічного обслуговування, що включає в себе машинно-тракторний парк, лабораторія діагностування і ремонту, насіннєочисний комплекс лабораторії переробки сільськогосподарської продукції.

У рослинництві: розроблена і освоєна раціональна структура посівних площ з урахуванням спеціалізації навчально-науково-виробничого підрозділу (зернові – 42%, просапні – 34%, кормові – 24%), сформовано чотирипільну польову сівозміну з полями площею по 120 га і чотирипільну кормову сівозміну з полями площею по 60 га; визначена економічна ефективність вирощуваних сільськогосподарських культур; зосереджено роботу на відродженні традицій Ніжинського огіркового промислу та вирощування овочів відкритого та закритого ґрунту.

У тваринництві: взято напрямок на молочне скотарство та свинарство (вирощування молодняку та товарне виробництво свинини); впроваджено безприв’язно-боксову систему утримання ВРХ з метою підвищення продуктивності тварин, поліпшення організації праці та зменшення енергозатрат та затрат робочого часу ( реконструйовано корівник; застосовується годівля ВРХ з кормового столу з одноразовою роздачею кормів та напування з групових автонапувалок; впроваджено технологію доїння з використанням обладнання фірми De Laval (Швеція); впроваджено вітчизняну систему видалення гною (дельта-скрепер із поперечним та похилим транспортерами) та власними силами здійснено її автоматизацію); реконструйовано свинарник-маточник з метою вирощування молодняку свиней для реалізації його населенню (впроваджено технологію групового утримання свиней в боксах в залежності від вікової групи у період дорощування та відгодівлі з вільним доступом до кормів та води; здійснюється утримання маточного поголів'я в індивідуальних станках в період запліднення, групових боксах в період глибокої супоросності та проведення родів в родильних боксах); створено нові лабораторії “Технології виробництва молока та м'ясної продукції”, “Якості продукції та кормів” та офіс-кабінет засідань; впроваджується і відпрацьовується система господарювання по типу фермерського, яка може трансформуватися у великотоварне господарство.

 

Перелік програм, які пропонує заклад

 

1.5.1 Факультет механізації сільського господарства

 

Традиції підготовки фахівців з механізації сільського господарства у Ніжинському агротехнічному інституті мають глибоке коріння, адже свою історію факультет механізації сільського господарства веде ще з 1933 року. Він найстаріший у навчальному закладі. З 1952 року функціонує заочна форма навчання.

Факультет готує фахівців за такими освітньо-професійними програмами:

-    галузь знань 1001 "Техніка та енергетика аграрного виробництва", напрям підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр":

-    за денною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти чи освітньо-кваліфікаційного рівня "Баклавр" зі строком навчання – 4 роки;

-    за заочною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти чи освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" зі строком навчання – 4,5 роки;

-    напрям підготовки 0919 "Механізація та електрифікація сільського господарства", спеціальність 7.091902 "Механізація сільського господарства", освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст":

-    за денною формою навчання на основі базової вищої освіти зі строком навчання –
1 рік;

-    за заочною формою навчання на основі базової вищої освіти зі строком навчання – 1,5 року.

 

1.5.2 Факультет електрифікації і автоматизації сільського господарства

 

Факультет електрифікації і автоматизації сільського господарства веде свій родовід з 1946 р. з відділення електрифікації сільського господарства у складі Ніжинського технікуму механізації сільського господарства.

У 1958 році відділення було передано до Прилуцького технікуму гідромеліорації.

У 1991 році робота відділення відновлена. У зв'язку з реорганізацією Ніжинського агротехнічного коледжу в Ніжинський агротехнічний інститут на базі відділення електрифікації та автоматизації створений факультет електрифікації і автоматизації сільського господарства.

Факультет готує фахівців за такими освітньо-професійними програмами:

-    галузь знань 1001 "Техніка та енергетика аграрного виробництва", напрям підготовки 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр":

-    за денною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти чи освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" зі строком навчання – 4 роки;

-    за заочною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти чи освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" зі строком навчання – 4,5 роки;

-    напрям підготовки 0919 "Механізація та електрифікація сільського господарства", спеціальність 7.091901 "Енергетика сільськогосподарського виробництва", освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст":

-    за денною формою навчання на основі базової вищої освіти зі строком навчання –
1 рік;

-    за заочною формою навчання на основі базової вищої освіти зі строком навчання – 1,5 року.

 

1.5.3 Факультет економіки та менеджменту

 

Економічна підготовка фахівців сільського господарства започаткована з 1996 року, коли в Ніжинському агротехнічному коледжі було розпочато підготовку фахівців за спеціальністями "Аграрний менеджмент" та "Бухгалтерський облік". Зараз на факультеті щорічно навчається близько 750 студентів денної та заочної форм навчання.

Факультет має належне науково-методичне забезпечення, відповідну матеріально-технічну базу та кадровий потенціал для підготовки кваліфікованих фахівців, здатних працювати в сучасних умовах реформування аграрного сектора економіки.

Факультет готує фахівців за такими освітньо-професійними програмами:

-    галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування", напрям підготовки 6.030601 "Менеджмент", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр":

-    за денною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти чи освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" зі строком навчання – 4 роки;

-    за заочною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти чи освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" зі строком навчання – 4,5 роки;

-    галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напрям підготовки 6.030509 "Облік і аудит", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр":

-    за денною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти чи освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" зі строком навчання – 4 роки;

-    за заочною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти чи освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" зі строком навчання – 4,5 роки;

-    напрям підготовки 0501 "Економіка і підприємництво", спеціальність 7.050106 "Облік і аудит", освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст":

-    за денною формою навчання на основі базової вищої освіти зі строком навчання –
1 рік;

-    за заочною формою навчання на основі базової вищої освіти зі строком навчання – 1,5 року;

-    напрям підготовки 0502 "Менеджмент", спеціальність 7.050201 "Менеджмент організацій", освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст":

-    за денною формою навчання на основі базової вищої освіти зі строком навчання –
1 рік;

-    за заочною формою навчання на основі базової вищої освіти зі строком навчання – 1,5 року.

 

1.5.4 Відділення з підготовки молодших спеціалістів

 

-    галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", спеціальність 5.03050901 "Бухгалтерський облік", освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст" за денною формою навчання на основі базової загальної середньої освіти зі строком навчання – 3 роки;

-    галузь знань 1001 "Техніка та енергетика аграрного виробництва", спеціальність 5.10010102 "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі", освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст" за денною формою навчання на основі базової загальної середньої освіти зі строком навчання – 4 роки;

-    галузь знань 1001 "Техніка та енергетика аграрного виробництва", спеціальність 5.10010201 "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва", освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст":

-    за денною формою навчання на основі базової загальної середньої освіти зі строком навчання – 4 роки;

-    за заочною формою навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Кваліфікований робітник" зі строком навчання – 2 роки;

-    галузь знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура", спеціальність 5.07010102 "Організація перевезень і управління на автотранспорті", освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст" за денною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання – 3 роки;

-    галузь знань 0502 "Автоматика та управління", спеціальність 5.05020201 "Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва", освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст" за денною формою навчання на основі базової загальної середньої освіти зі строком навчання – 4 роки;

-    галузь знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка", спеціальність 5.05010201 "Обслуговування комп’ютерних систем і мереж", освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст" за денною формою навчання на основі базової загальної середньої освіти зі строком навчання – 4 роки.

 

1.6 Загальні вимоги до зарахування

 

Підготовка фахівців в інституті здійснюється за рахунок державного бюджету (в межах державного замовлення) та за кошти фізичних і юридичних осіб. Обсяг державного замовлення щорічно встановлюється Міністерством освіти і науки України.

Прийом до інституту на навчання здійснюється на конкурсній основі за результатами зовнішнього тестування.

Перелік вступних випробувань для кожного напряму підготовки чи спеціальності визначається Правилами прийому до інституту.

Лінгвістичні вимоги: навчальний процес здійснюється українською мовою.

Плата за навчання залежить від напряму підготовки (спеціальності) фахівця.

 

1.7 Загальні процедури реєстрації

 

Вимоги до абітурієнтів для зарахування на навчання визначаються Правилами прийому до інституту.

 

1.7.1 Термін подачі заяв та реєстрації документів

 

Термін подачі заяв та реєстрації документів визначаються Правилами прийому до ________ інституту.

 

Присвоєння кредитів ECTS на основі навчального навантаження, необхідного для досягнення очікуваних результатів нвчання

 

Присвоєння кредитів – це процес призначення кількості кредитів кваліфікаціям/програмам або освітнім компонентам.

 

Інформація про консультативну допомогу студентам

 

Консультативна допомога студентам надається науково-педагогічними та педагогічними працівниками відповідно до Положення про самостійну роботу студентів під керівництвом науково-педагогічних(педагогічних) працівників, затвердженого директором інституту від 02.04.2007 року.

 

Частина 2 – Загальна інформація для студентів:

 

2.1 Житло

 

Інститут має 3 студентські гуртожитки на 760 місць.

 

2.2 Вартість проживання

 

Вартість проживання в студентських гуртожитках становить 160 грн. у місяць.

 

2.3 Харчування

 

Студенти мають змогу харчуватися в студентській їдальні на 200 місць, яка розміщена безпосередньо в центральному навчальному корпусі інституту. Працює буфет.

Вартість сніданку становить 7,0 грн., вартість комплексного обіду – близько10 грн. Зменшенню вартості харчування сприяє здешевлення харчових продуктів завдяки виробництву їх у лабораторіях навчально-науково-виробничого підрозділу інституту.

 

2.4 Медичне забезпечення

 

В інституті функціонує медичний пункт Ніжинської центральної міської лікарні, який на 100 % забезпечений медичними препаратами та обладнанням за кошти спеціального фонду інституту. Медичне обслуговування здійснюється фельдшером. Обладнано маніпуляційний кабінет, 3 ізолятори.

 

2.5 Можливості для студентів з особливими потребами

 

В інституті діють спеціальні медичні групи для студентів з особливими потребами, навчання в яких здійснюється відповідно до затверджених програм.

 

2.6 Страхування

 

Соціальні виплати студентам у 2010 році становили 193,9 тис. грн.

 

2.7 Фінансове забезпечення (підтримка) студентів

 

2.8 Студентські організації

 

2.9 Умови для навчання

 

2.10 Міжнародні програми

 

Інститут бере участь у міжнародних програмах:

-    програма фонду імені Фулбрайта (США) для молодших науковців;

-    програма Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні “Відкритий світ ”;

-    програма Корпусу Миру США в Україні "Викладання англійської мови як іноземної";

-    програма Відділу преси освіти та культури Посольства США В Україні "Implementing Communication Technologies in the classroom".

 

2.11 Мовні курси

 

На кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін створюються курси з поглибленого вивчення іноземних мов перед стажуванням студентів за кордоном.

 

2.12 Практика (стажування)

 

Кількість викладачів і студентів,

що проходили стажування за кордоном терміном:

Країна, назва програми, кількість викладачів

- 6 місяців

США. Корпус Миру, наукове співробітництво з питань методики викладання англійської мови

- понад 6 місяців

Данія. Програма „Ведення с/г на фермерських господарствах Данії” – 9 студентів

- понад 1 місяця

Німеччина. Програма „Ведення с/г на фермерських господарствах Німеччини” –23 студенти

 

2.13 Умови для занять спортом та дозвілля

 

В інституті діють 9 колективів художньої самодіяльності: хор “Народне джерело”, танцювальний ансамбль “Перлина Полісся”, духовий ансамбль “Акцент”, студія дитячого танцю при ансамблі “Перлина Полісся”, фолькльорний ансамбль “Черемшина”, драматична студія “Феєрія”, естрадний і вокальний ансамблі, ансамбль народної музики “Троїсті музики”, студія сучасного танцю “Аструм”, у яких задіяні 227 студентів денної форми навчання.

Нині в інституті діє 10 спортивних секцій:

-    волейбол (жінки), керівник Чередник Світлана Андріївна;

-    волейбол (чоловіки), керівник –Поладич Петро Йосипович;

-    баскетбол (чоловіки), керівник –Кузьмін Віктор Васильович;

-    легка атлетика (чоловіки), керівник – Сахно Володимир Костянтинович;

-    легка атлетика (жінки), керівник –Хоменко Дмитро Олександрович;

-    настільний теніс, керівник –Лисенко Сергій Григорович;

-    футбол, керівник – Лазарєв Микола Іванович;

-    гирьовий спорт, керівник – Марущак Павло Дмитрович;

-    збірна викладачів, керівник – Нечваль Світлана Іванівна;

-    шахи, керівник – Нечваль Світлана Іванівна.

У даних секціях займаються 420 студентів.

Студенти НАТІ у беруть активну участь у змаганнях. Залучення великої кількості студентів до занять з фізичного виховання дозволяє отримати найбільший ріст спортивної майстерності окремих студентів. Членами збірної команди України із санного спорту стали студентка факультету економіки та менеджменту, майстер спорту міжнародного класу Якушенко Наталія. Чемпіоном України з ракетомоделювання став майстер спорту Труш Сергій.

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook