Відкриті лекції як шлях до обміну досвідом: березневі студії на гуманітарно-педагогічному факультеті

12 квітня 2023 року

Багато чого не зробиш, поки не вивчишся.
Але багато треба зробити, щоб навчитись.
Конфуцій

  На сучасному етапі розвитку суспільства вища професійна освіта максимально орієнтована на інноваційні стандарти якості і є чинником забезпечення конкурентоспроможності не лише фахівця на ринку праці, а й освітнього закладу на ринку освітніх послуг. Тому одним із першочергових завдань модернізації вищої освіти є спрямованість на підготовку активних, творчих, високоосвічених і висококультурних особистостей, здатних знайти своє місце в житті, саморалізуватись в навчальній та професійній діяльності. А це вимагає переосмислення підходів до підвищення якості надання освітніх послуг, динаміки зростання професійної майстерності викладачів, шляхом запровадження інноваційних методів в освітньому процесі. Це яскраво проявляється через контроль, аналіз й рефлексію проведених відкритих занять професорсько-викладацьким складом.

  Відповідно до наказу ректора «Про підвищення якості навчання в НУБіП України у 2022-2023 н.р.» на гуманітарно-педагогічному факультеті систематично проводяться відкриті навчальні заняття, метою яких є обмін досвідом, формування професійних якостей майбутнього фахівця, актуалізація міжпредметних зв’язків та реалізація набутих знань у практичній діяльності.
  Розпочала серію березневих відкритих зустрічей зі студентською молоддю різних факультетів та спеціальностей професорка кафедри журналістики та мовної комунікації Тетяна Семашко із онлайн-лекцією з теми «Стилістика як лінгвістична наука і навчальна дисципліна. Місце практичної стилістики в системі ЗМІ», яка була прочитана студентам 3 курсу спеціальності «Журналістика» з навчальної дисципліни «Практична стилістика» у перший день весни.

  До заходу, який презентувала лекторка, мали змогу долучитись усі охочі й отримати корисну інформацію зі стилістики сучасної української мови у контексті ЗМІ. Особливістю зустрічі став лінгвістичний експеримент щодо об’єкту і предмету стилістики як науки і навчальної дисципліни, а також аналіз мовленнєвого стилю журналістів «Телемарафону». Родзинкою зустрічі стали поради слухачам із добору влучного слова від Миколи Степаненка, професора кафедри журналістики та мовної комунікації. Студенти та присутні колеги високо оцінили та зразково схарактеризували прочитану лекцію, адже інформація подавалась динамічно, з прикладами і у супроводі якісної та змістовної презентації (детальніше тут).

  2 березня 2023 року відбулася відкрита онлайн-лекція доктора філологічних наук, професорки кафедри журналістики та мовної комунікації Світлани Харченко. Лекцію з навчальної дисципліни «Сучасна українська мова ЗМІ» на тему «Іменник як одна з центральних частин мови. Іменники в мові медіа» слухали студенти 2 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності «Журналістика» гуманітарно-педагогічного факультету, викладачі, представники адміністрацій факультету та університету, а також усі бажаючі, яких зацікавила тема лекційного заняття, присвячена іменникові та динамічним процесам в іменниковій системі.

  Під час лекції було проаналізовано питання щодо класифікації іменника та родової диференціації новітніх іншомовних невідмінюваних іменників; питання щодо змін, які відбулися в іменниковій системі мови, зокрема у відмінюванні родового, знахідного, кличного відмінків іменника. Студенти також дізналися про гендерну асиметрію у мові та способи її уникнення, історичні факти про іменник. Урізноманітнювали слово лекторки і запропоновані фрагменти відео.

  Під час лекції студенти активно брали участь у дискутуванні та відповіді на поставлені проблемні питання лектора, розвали вміння знаходити та визначати категорійні ознаки іменників у текстах.

 Присутні на відкритій онлайн-лекції високо оцінили фаховий рівень лекторки та проведеного заняття – актуальність теми, її зрозумілість та зміст, чітке та конкретне пояснювання та взаємодію з аудиторією (детальніше тут).
  Продовжила естафету відкритих занять талановита викладачка кафедри фізичного виховання Анна Хижняк з дисципліни «Спортивна метрологія» (https://nubip.edu.ua/node/105793). 13 березня студенти 2 курсу спеціальності 017 «Фізична культура та спорт», науково-педагогічні працівники гуманітарно-педагогічного факультету мали можливість послухати відкриту лекцію з метрологічних основ контролю за фізичним станом спортсмена. Студенти з цікавістю слухали й активно включалися в обговорення технічних прийомів здійснення тестового контролю за такими параметрами: будова тіла; швидкісні і силові здібності; рівні розвитку витривалості, гнучкості і спритності.
  17 березня викладачка кафедри соціальної роботи та реабілітації Альона Альтанова провела відкрите заняття для магістрів першого року навчання з дисципліни «Онови фізичної та медичної реабілітації». Тема заняття – «Санаторно-курортне лікування як відновний засіб при хронічних захворюваннях та реабілітації осіб з інвалідністю».

  Інтерес слухачів привернули такі методи курортної кліматотерапії, як фітотерапія, таласотерапія, геліотерапія, спелеотерапія, аеротерапія, аероіонотерапія, ароматерапія, галотерапія, псаммотерапія, теренкур, ландшафтна терапія тощо.
  На заняття очно завітав Анатолій Долбін – військовослужбовець Збройних Сил України, який наразі є студентом заочної форми навчання зі спеціальності «Соціально-психологічна реабілітація». Він звернувся до студентів денної форми з мотиваційними словами, що спонукали до отримання молоддю якнайширшого кола знань і вмінь. Особливе місце серед цих знань мають займати уявлення про медицину і здоров’я, адже це може знадобитись кожному (детальніше тут).

  Серію відкритих занять продовжили яскраві представники кафедри філософії та міжнародної комунікації. Так, 20 березня 2023 р. відбулася відкрите заняття доцента Олександра Харчука з дисципліни «Порівняльне конституційне та міжнародне публічне право». Лекція була присвячена поняттю, природі та сфері дії міжнародного права, його джерелам. У ході проведення лекційного заняття здобувачі вищої освіти були ознайомленні з поняттям міжнародного публічного права та різними підходами до його розуміння. Детально розглянули характерні риси сучасного міжнародного права, його функції і роль міжнародно-правової практики у формування його джерел.
  Студенти продемонстрували інтерес до особливостей побудови системи міжнародного публічного права та його відмінностей від національного. Не оминули увагою і можливості поцікавитися постатями видатних українських юристів-міжнародників, які відстоюють інтереси нашої держави.

  22 березня 2023 року відбулась відкрита лекція старшого викладача кафедри філософії та міжнародної комунікації Дмитра Чорноморденка для студентів 1 курсу спеціальності «Облік і оподаткування». Темою заняття згідно з навчальною програмою була «Українська філософія», що є дуже актуальним, особливо в сучасних реаліях війни, адже самоідентифікація є необхідним етапом формування патріотизму та почуття власної гідності. Було розглянуто питання присвячені філософській думці у братських школах, перших університетах (що цілком відображає традиції провідних європейських країн), провідні ідеї у творчості Григорія Сковороди, феномен кордоцентризму Памфіла Юркевича, Київську школу філософії та ін. Особливу зацікавленість студентів та подальшу жваву дискусію (в рамках семінарського заняття) викликало питання щодо образу сучасного українського філософа.

  Лектор поділився зі студентами як теоретичним матеріалом щодо становлення та розвитку філософії на теренах України, так і цікавими спогадами про видатних українських філософів кінця ХХ-початку ХХІ століття, що сформували потужну традицію та світогляд не одного покоління співвітчизників.

  23 березня 2023 р. відбулася відкрите заняття доцентки кафедри філософії та міжнародної комунікації Світлана Гейко з дисципліни «Релігієзнавство». Лекція була присвячена національним релігіям, характеристиці визначальних рис та особливостям національних релігій. У ході навчальної взаємодії здобувачі вищої освіти були ознайомленні з характерними рисами та особливостями національних релігій: релігій Стародавнього Єгипту та Греції (ранні національні релігії); іудаїзмом, зороастризмом, індуїзмом (пізні національні релігії).

  Студенти виявили інтерес до особливостей національних релігій в світі і, зокрема, в Україні.

  21 березня 2023 року старшим викладачем кафедри англійської філології гуманітарно-педагогічного факультету Ренською І.І. було проведено відкрите практичне заняття для студентів 2 курсу, 2 групи спеціальності 231 «Соціальна робота» з навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)». Темою практичного заняття була «The digital mind. Science. Museum». Варто відзначити вдале використання викладачем наступних видів активності: говоріння, аудіювання, читання (детальніше тут).

  22 березня відбулось відкрите практичне заняття на тему «The Digital Competence. Digital Skills – Psychology» з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів 2 курсу спеціальності «Психологія» під керівництвом асистента кафедри ангійської філології Оксани Сухомлин.
  Під час практичної частини студенти презентували власні розробки проєктів англійською мовою, були активними та жваво дискутували. Оксана Андріївна використовувала різні техніки подачі матеріалу, а саме: унаочнення, аудіювання, читання, брейн-шторм.

  22.03.2023 р. відбулося відкрите лекційне заняття старшого викладача кафедри педагогіки Ірини Костирі з дисципліни «Лідерство та адміністрування» для студентів спеціальності «ТВППТ» факультету тваринництва та водних біоресурсів. Студенти ознайомилися із особливостями, правилами та уміннями командної роботи. Було з’ясовано проблеми важливості командної роботи та шляхи успіху команди і конкретної людини. Найцікавішим моментом лекції став дискусійний форум «Робота в команді – чому це важливо в сучасному світі», під час якого було виокремлено наріжні камені роботи в команді, зокрема: наявність досвідченого керівника-лідера, чітко визначеної мети роботи та грамотно розподілених завдань, щирої взаємоповаги всередині колективу, єдиного «бачення» усіма членами колективу необхідного результату, врахування індивідуальних особливостей членів команди.
  Ділитися педагогічним досвідом, інноваційними методичними напрацюваннями продовжили викладачі кафедри англійської філології. 24 березня старший викладач кафедри Ірина Розгон запросила на відкриту лекцію з дисципліни «Іноземна мова», організовану для студентів 3 курсу спеціальності «Економіка». Студенти в цікавій інтерактивній формі подавались корисні фрази і терміни для економістів, ресурси і література, які можна використовувати для вивчення професійної англійської економічного спрямування.
  Успішним і цікавим було відкрите лекційне заняття старшого викладача кафедри фізичного виховання Олени Отрошко з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» для студентів другого курсу спеціальності «Фізична культура і спорт» гуманітарно-педагогічного факультету (https://nubip.edu.ua/node/124029).
  Продовжили цикл березневих лекцій викладачі кафедри міжнародних відносин і суспільних наук. Так, 28 березня 2023 року було організувано відкриту лекцію на тему «Інтеграційні процеси в Європейському регіоні у XX ст.», яка реалізується в рамках Модулю Жана Моне EVADEM. Активними учасниками заходу були студенти 3 та 4 курсів спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Головними запрошеними гостем відкритої лекції був професор Університету Коменського в Братиславі – Девід Рейхард.
В ході цікавого та інтерактивного спілкування, яке велось англійською мовою було обговорено питання політико-економічного оформлення Європи, а саме цікаві аспекти європейської інтеграції від кінця Першої та Другої світових воєн до 1993 року, початку Європейського Союзу (детальніше тут).

 Проведені відкриті заняття засвідчують високий рівень професійної компетентності викладачів нашого факультету, які конструктивно співпрацюють та обмінюються досвідом із колегами, щедро діляться передовими та інноваційними напрацюваннями у сфері майбутньої професійної діяльності зі студентами.
  Як сказав Бенджамін Франклін: «Досвід – це школа, де уроки коштують дорого, але це – єдина школа, де можна навчитися».

Ірина Демченко,
професор кафедри соціальної роботи та реабілітації

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook