Проєкт ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» обговорили під час зустрічі зі стейкхолдерами

29 березня 2023 року
  Сучасні виклики і особливості розвитку освіти потребують неперервного діалогу, плідної взаємодії закладів вищої освіти та їх стейкхолдерів як важливої передумови успішної підготовки фахівців. Беручи до уваги те, що у процесі набуття професійних знань і навичок здобувачі вищої освіти постійно отримують нову інформацію, пов’язану із обраною сферою майбутньої діяльності, вкрай важливою є тісна співпраця з роботодавцями, які першими відчувають потребу у відповідних фахівцях з певним набором професійних компетентностей.
  9 березня на кафедрі менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського відбулася чергова зустріч проєктної групи з оновлення та супроводу освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування (гарант програми – доцент Ольга Гогуля, члени проєктної групи: завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського професор Тетяна Балановська, доценти Ганна Харченко і Оксана Гавриш, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Менеджмент організації і адміністрування» Вікторія Приходько) зі стейкхолдерами.
  Основною метою щорічного оновлення освітньо-професійної програми за участі стейкхолдерів у рамках взаємодії освіти і ринку праці є забезпечення якості освітньої діяльності, яка відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти.
  На запрошення членів проєктної групи до обговорення долучились колеги з інших провідних навчальних закладів, які також здійснюють підготовку управлінців; бізнесмени-роботодавці, які мають досвід співпраці з випускниками програми; випускники зазначеної програми; представники наукової спільноти; викладачі кафедри, які забезпечують викладання дисциплін, що є обов’язковими й вибірковими компонентами ОПП; інші стейкхолдери. Слід відмітити, що не дивлячись на складні умови воєнного часу, зокрема проблеми зі зв’язком, всі запрошені учасники запланованої зустрічі доєднатися у дистанційному форматі до заходу.
  Активну участь у зустрічі щодо оновлення і покращення змісту, окреслення перспектив розвитку ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування» взяли: Ольга Ходаківська – д.е.н., професор, член-кореспондент НААН, заступник директора з науково-проектної роботи Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», експерт ФАО; Юрій Данько – д.е.н., професор проректор з наукової та міжнародної діяльності Сумського національного аграрного університету; Світлана Судомир – д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства, завідувач відділу навчально-науково-інноваційної діяльності ВСП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»; Артем Слинчук – начальник відділу засобів масової інформації Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України; Наталія Шофолова – к.е.н., доцент, старший науковий співробітник відділу взаємодії університетів і суспільства Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, учасник проєктів ЄС у сфері вищої освіти; Тетяна Желєзна – провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України, експерт Біоенергетичної асоціації України; Тетяна Файдюк – інспектор з кадрів ТОВ «Укрпрофігруп» Корпорація «ПРОФІ»; Артем Кім – фахівець з розвитку персоналу компанії LINKOS Group, бізнес-консультант, представник ТОВ «М.Е.ДОК»; Артем Гавриш – фінансовий директор ТОВ «Атем Груп»; Сніжана Галунка-Світла – керівник відділу оптової торгівлі зерновими культурами в Україні, Луї Дрейфус Компані Україна; Ольга Головій – т.в.о. директора Заболоттівської спеціальної школи Волинської обласної ради для дітей із порушенням інтелектуального розвитку.
  Зустріч розпочалась з вітального слова до її учасників завідувача кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського Тетяни Балановської, яка представила оновлений у 2022/2023 н.р. склад проєктної групи з оновлення та супроводу освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування», проінформувала про основні зміни у представленому до обговорення проєкті освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування».
 
  Гарант освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» Ольга Гогуля під час презентації проєкту освітньої програми зупинилась на основних її складових, відмітила відповідність зроблених уточнень та внесених змін до проєкту освітньої програми Стандарту вищої освіти України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 10.07.2019 р. № 959, а також Положенням, що регламентують підготовку здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.
 
  Обговорення із стейкхолдерами освітньо-професійної програми для підготовки здобувачів вищої освіти, як невід’ємна частина процедури її розробки та удосконалення, передбачає внесення відповідних змін до переліку обов’язкових та вибіркових компонентів, тим самим підсилюючи та роблячи акцент на трендових професійних компетентностях. Таким чином, особливу увагу у ході зустрічі було приділено освітнім компонентам та обґрунтуванню змістовного наповнення навчального плану.
  Слід зазначити, що аналізуючи та оцінюючи перелік дисциплін, які є обов’язковими компонентами циклу загальної та спеціальної (фахової) підготовки: Управління бізнесом, Психологія управління, Ділова етика та соціальна відповідальність бізнесу, Методологія наукових досліджень, Управління конкурентоспроможністю підприємства, Сучасні концепції управління, Управління проєктами в організації, Управління якістю, на предмет їх актуальності, доречності і правильності відповідного вибору і наповнення такими компонентами навчального плану був підтриманий стейкхолдерами та не викликав жодних сумнівів.
 
 
  Враховуючи думку учасників зустрічі щодо необхідності підсилення прикладних аспектів застосування програмних продуктів, які нині використовуються в багатьох організаціях задля вдосконалення процесу управління у напрямі електронного документообігу, чіткого розуміння переваг та додаткових можливостей електронного підпису тощо, внесено зміни в проект плану та перенесено дисципліну «Диджитал-менеджмент» з вибіркових компонентів у обов’язкові.
  По завершенню представлення проєкту освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування», ділячись враженнями, висловлюючи думки, побажання і пропозиції щодо змістовної частини освітньо-професійної програми, учасники зустрічі серед позитивних сторін відмітили: відповідність освітньої програми нормам Стандарту вищої освіти України, Положень, що регламентують підготовку здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр»; актуальність мети ОПП у світлі потреб національної економіки, освітніх компонентів, які забезпечують формування основних компетентностей, наявність та володіння якими роблять випускників ЗВО конкурентоспроможними на ринку праці; поліфункціональність підготовки майбутніх фахівців, використання мультидисциплінарного підходу, тісний кореляційний зв'язок очікуваних компетентностей з навчальними дисциплінами; універсальність ОПП щодо можливостей працевлаштування в організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання, виробничої і невиробничої сфер економіки, а також в органах державного управління та місцевого самоврядування; належне кадрове та матеріально-технічне забезпечення реалізації програми.
 
  Стейкхолдери звернули увагу та надали слушні пропозиції щодо доцільності конкретизації питання національної кредитної мобільності та більш широкого висвітлення результатів міжнародної мобільності; необхідності оновити силабуси окремих навчальних дисциплін, доповнивши їх програмними результатами навчання, зокрема вмінням застосовувати проєктно-орієнтований підхід в управлінській діяльності; доречності виділити окремою темою у відповідних навчальних дисциплінах проблему крос-культурних комунікацій.
 
 
 
  Під час обговорення питань стосовно змісту підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», навчального плану освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» висловлено багато ґрунтованих думок та слушних рекомендацій від стейкхолдерів, які будуть обов’язково враховані задля покращення якості підготовки магістрів за вказаною ОПП.
 
  Завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського Тетяна Балановська, гарант і члени проєктної групи ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» щиро подякували учасникам зустрічі за приділену увагу, відгуки, конструктивні рекомендації та пропозиції щодо змісту освітньої програми та запросили до подальшої співпраці.
 
Ольга Гогуля,
гарант освітньо-професійної програми
«Менеджмент організацій і адміністрування»,
доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського  
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook