Економічний факультет провів круглий стіл з удосконалення підготовки магістрів та аспірантів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»

12 березня 2023 року
  У НУБіП України на кафедрі фінансів має місце безперервний процес удосконалення програм та процесу підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та магістр. У форматі круглого столу, взяли участь члени групи забезпечення, внутрішні стейкхолдери – здобувачі вищої освіти, зовнішні стейкхолдери – представники закладів вищої освіти і роботодавці.

  З вітальним словом виступив декан економічного факультету, д.е.н., професор Діброва А.Д., який зазначив, що важливим критерієм оцінки якості надання освітніх послуг закладом вищої освіти є працевлаштування його випускників, тому час диктує необхідність проведення подібних заходів та наголосив на важливості співпраці з роботодавцями. «Якість підготовки фахівців це в першу чергу - адаптовані навчальні плани, але саме головне - це реалізація цього плану, яка залежить від студентів та викладачів».

  Відкрила зустріч гарант освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування» підготовки здобувачів PhD доктор філософії, завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор Давиденко Н.М., яка зазначила, що подібна зустріч проходить вже четвертий раз, лише цього року також доєдналися колеги – освітяни із іноземних закладів та наголосила на необхідності і важливості обговорення якості і наповнення освітніх програм, особливо на предмет відповідності навчальних планів суворій реальності та комплексним вимогам до фахівців від роботодавців.

     

  Гарант зазначила, що сьогодні до обговорення представлені дві освітні програми рівня PhD доктор філософії та магістр. Загальна мета освітніх програм обох рівнів – забезпечити здобувачеві вищої освіти засвоєння знань у сфері фінансів, банківської справи та страхування на належному рівні та розвиток професійних умінь і навичок, що надасть можливість вільного доступу до працевлаштування та наукової діяльності.

  ОНП зосереджена на здійсненні наукових досліджень в галузі фінансів, банківської справи та страхування, пов’язаних із сучасними проблемами науки про життя, навколишнім природним середовищем та розвитком біоресурсів. Гарант презентувала ключові моменти вдосконалення освітньої програми з огляду на її унікальність і відповідність механізму підготовки фахівців за європейськими стандартами.
  Далі гарант освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» підготовки здобувачів «Магістр», к.е.н., доцент кафедри фінансів Скрипник Г.О. презентувала магістерську програму. Вона зазначила, що зауважила на значимості практичних навичок для підготовки фахівців у всіх сферах фінансів як приватних, так і публічних, від мікропідприємств до державних установ.

  Гарант ОПП наголосила на тому, що дуже важливо, щоб студенти мали змогу підвищувати власну кваліфікацію, навчаючись на освітньому рівні «Магістр», та отримали практичне застосування отриманих знань.

  Після представлення двох освітніх програм рівня PhD доктор філософії та магістр перейшли до обговорення. В обговоренні прийняли участь гаранти освітніх програм, представники підприємств та організацій, вчені з різних закладів вищої освіти України та зарубіжжя, зокрема: Алєскерова Ю.В., д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, гарант ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» (Вінницький національний аграрний університет); Виговська Н.Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів та цифрової економіки, гарант ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування», (Державний університет «Житомирська політехніка»); Грицина О.В., к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, гарант ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» (Львівський національний університет природокористування); Демчишак Н.Б., д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, (Львівський національний університет ім. Івана Франка); Дем’яненко І.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, гарант ОП «Фінанси, банківська справа та страхування», (Національний університет харчових технологій); Квасницька Р.С., д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, гарант ОП «Фінанси, банківська справа та страхування», експерт НАЗЯВО (Хмельницький національний університет); Косова Т.Д., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування, гарант ОПП ««Фінанси, банківська справа та страхування» (Національний авіаційний університет); Сидорович О.Ю., д.е.н., професор, професор кафедри податків та фіскальної політики, гарант ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» (Західноукраїнський національний університет); Танклевська Н.С., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів, експерт НАЗЯВО, (Херсонський державний аграрно–економічний університет); Абусалідзе Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи і страхування, Державний університет ім. Шота Руставелі, м.Батумі, Грузія; Негрей М., к.е.н., доцент, професор департаменту аграрної економіки і політики, Швейцарський федеральний технологічний інститут, м.Цюріх, Швейцарія; Василевська Н., габілітований доктор економіки, професор, завідувач кафедри фінансів, бухгалтерського обліку та економіки, Університет ім. Яна Кохановського, м.Кельце, Польща; Чеботарьов В., д.е.н., професор, факультет менеджменту, кафедра менеджменту, Лодзький університет,  Лодзь, Польща; Амер О.В., директор фінансовий, ТОВ «Укравтозапчастина»; Буряк М.І., к.е.н., провідний аналітик консолідованої інформації ТОВ «Віджи Трейд Україна», ГК Верес; Шелудько С.А., к.е.н., головний фахівець департаменту оцінки та заставних операцій, ПАТ Акціонерний банк "Південний".

  Грицина О.В., зазначила, що для збереження своєї унікальності доцільно максимально наповнити тематику дисциплін особливостями фінансів в аграрному секторі. Дані особливості мають знайти своє відображення і в силабусах. Також запропонувала розширити блок вибіркових дисциплін на рівні магістра дисциплінами «Поведінкові фінанси» та «Фінанси – дизайн мислення».

  Достатньо ретельно проаналізувала навчальний план рівня PhD доктор філософії Негрей М.В. Зокрема, вона зазначила на необхідності уточнення назви та наповнення деяких навчальних дисциплін з врахуванням зарубіжного досвіду, укрупнення блоку економічних дисциплін та введення нових сучасних дисциплін на вимогу ринку праці.

  У своєму виступі Косова Т.Д., зазначила, що до навчального плану рівня PhD доктор філософії в неї побажань нема, проте до навчального плану магістерської програми потрібно додати дисципліни, які би враховувати зміни в структурі самої спеціальності. Зокрема, вона поділилася досвідом складання відповідного навчального плану свого ЗВО, де в план було включено дисципліну фондовий ринок та інвестування авіаційної галузі.

  Професор Виговська Н.Г. звернула увагу на педагогічну практику, яка наразі в навчальному плані PhD доктор філософії проходить у двох семестрах на третьому році навчання, та зауважила, що доцільно було би перенести практику на другий курс.

  Професор Лодзького університету Чеботарьов В. висловив своє бачення щодо навчального плану рівня PhD доктор філософії, та зазначив, що потребують на його погляд уточнення назви деяких дисциплін. Зокрема, дисципліна аграрна політика має враховувати розвиток агропродовльчої сфери, тому доцільно розширити назву дисципліни. Дисципліна філософія науки, на його погляд, також потрібно уточнити назву: філософія економічної науки.

  Прийняли участь в обговоренні представлених двох освітніх програм рівня PhD доктор філософії та магістр професор Танклевська Н.С. та професор Квасницька Р.С., які були присутніми впродовж 4 років при обговоренні освітніх програм. Вони відмітили, що зауваження, які були до навчального плану рівня PhD доктор філософії були враховані, і наразі представлений навчальний план виглядає як сбалансований, в ньому чітко враховані всі ОК. Професор Танклевська Н.С. зауважила, що дисциплін можна пропонувати багато, а можна в межах обсягу ОНП переглнути тематику самих дисциплін, які вивчаються і внести актуальні теми, які необхідні для сьогодення. Були пропозиції до поліпшення навчального плану рівня магістр. Зокрема, ОК – практична підготовка.

  Поділився досвідом розробки освітніх програм професор Демчишак Н.Б., який звернув увагу на відмінності проходження педагогічної практики згідно навчальних планів.

  Під час обговорення навчального плану пролунало багато пропозицій від стейкхолдерів. Зокрема, стейкхолдер к.е.н., доцент Шелудько С.А. зазначив, що дисципліни, які вивчаються на рівні PhD доктор філософії за своїми назвами та змістом відповідають заявленому третьому освітньому ступеню рівня підготовки фахівців вищої школи. Він зауважив, що доцільно було би до дисциплін додати курс з грантової роботи та авторський викладацький семінар. Щодо навчального плану ОС «Магістр», Сергій Андрійович вніс рекомендації посилити математичний блок, дисципліну фінансова економетрика перенести в блок обов’язкових дисциплін, до переліку вибіркових дисциплін додати фінансовий моніторинг.

  Амер О.В., внесла пропозицію на посиленні практичної складової, відведенні більшої кількості годин на проведення практичних занять та на виробничу практику.

  Колишній співробітник кафедри фінансів, а нині стейкхолдер к.е.н., Буряк М.І., зазначив, що сучасний фінансовий відділ компанії вимагає від випускників знань із сучасного програмного забезпечення та запропонував посилити дані складову.

  Цікавими для освітян був виступ професора Абусалідзе Г., який поділився досвідом формування навчальних планів в Грузії. Він зазначив, що наразі спеціальність 072 – фінанси, банківська справа та страхування в них в країні поєднана із спеціальністю управління. Тому навчальний план включає дисципліни обох спеціальностей у відношенні 50/50%.

  Круглий стіл відбувся в конструктивному форматі, за його результатами було прийнято рішення рекомендувати проектній групі з розробки ОНП та ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» внести відповідні зміни у навчальний план та саму ОП.

  Щиро дякуємо учасникам круглого столу за цікавість до ОНП та ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» та слушні пропозиції щодо її покращення.

  На завершення заходу професор Давиденко Н.М. подякувала учасникам круглого столу за цікаву, корисну зустріч та живу дискусію. Всі учасники висловили побажання проводити і надалі такі заходи.


Лариса Олійник,
доцент кафедри фінансів

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook