Джерело успіху. Кафедра механіки знову перша!

3 січня 2023 року
  Нещодавно були офіційно оголошені підсумки рейтингу факультетів, кафедр та співробітників НУБіП України за 2022 рік, згідно яких кафедра механіки факультету конструювання та дизайну вкотре посіла перше місце в університеті із загальним коефіцієнтом 3,11. Після власних підрахунків та ретельної їх перевірки фахівцями рейтингової комісії університету це без перебільшення вагомий результат навіть для мирного часу. Таким чином, і в цьому році кафедра підтвердила високе право очолювати список кафедр, чиї здобутки визначають досягнення провідного аграрного вищого навчального закладу країни.

  У чому ж секрет, в чому ж джерело такого успіху кафедри механіки упродовж більш, ніж десяти років поспіль, не зважаючи на жодні зовнішні умови та чинники?
У першу чергу, це потужний потенціал науково-педагогічних співробітників кафедри, до якого належать такі відомі вчені в галузі механіки та механізації сільського господарства як академік НААН України Булгаков В.М., член-кор. НААН України Головач І.В. та проф. Чаусов М.Г. Однак, кафедра механіки, окрім своїх відомих професорів ще налічує у своєму складі шість доцентів, які вносять свій достатньо вагомий вклад у загальний результат кафедри, що підкріплено щоденною кропіткою педагогічною та науковою працею кожного з них.

  Щоб не бути голослівними розглянемо більш докладно окремі показники діяльності кафедри за 2022 рік.
Першим, головним показником, який вражає – це робота НПП кафедри, що ґрунтується на критеріях дослідницького університету і він складає 10,03 по кафедрі. Як відомо, у цей розділ входять такі види робіт, як наукова: виконання НДР, видання монографій та навчально-методична: написання підручників та посібників, що рекомендовані Вченою радою НУБіП України. Так, у 2022 році на кафедрі механіки виконувались дві НДР на замовлення МОН України:

  1. «Розроблення ресурсозберігаючих вібраційних технологій та технічних засобів для галузі буряківництва». Науковий керівник теми: академік НААН України Володимир Булгаков;
  2. «Наукове обґрунтування та розробка технічних засобів очистки коренебульбоплодів від домішок з використанням ресурсозберігаючих технологій». Науковий керівник теми: к.т.н., доцент Олександра Троханяк.

За результатами проведених досліджень з цих двох тематик у 2022 році було опубліковано 11 статей в журналах, що входять до переліку фахових видань України, опубліковано 31 статтю в журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus, отримано 11 патентів на винаходи України та видано 3 монографії – у закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу, зокрема у Швейцарії та Болгарії. Крім того, по цих тематиках раніше було подано більш ніж 10 заявок на отримання патентів на винаходи України.
Досягнення таких показників дає підстави стверджувати про світовий рівень наукових результатів, отриманих саме у цьому році. Надходження фундаментальної монографії «Theory of Vibrating Lifting Tools of Sugar Beet Harvesters. Monograph» авторів: Volodymyr Bulgakov, Simone Pascuzzi, Ivan Holovach, Valerii Adamchuk до Бібліотеки Конгресу Сполучених Штатів Америки лише підтверджує цей факт.
Водночас співробітниками кафедри вдало й продуктивно виконуються ще три ініціативні тематики за наступними темами:

  1. «Розробка конструкторсько-технологічних методів забезпечення надійності запобіжних механізмів гвинтових конвеєрів» – к.т.н., доцент Троханяк О.М.
  2. «Дослідження будівельних конструкцій з тріщинами методом скінченних елементів» – к.ф.-м.н., доцент Куценко А.Г.
  3. «Дослідження ефективності дидактичних складових саморозвитку майбутніх інженерів сфер сільськогосподарського машинобудування, технічного сервісу та товарного агропромислового виробництва» – к.пед.н., доцент Бондар М.М.

Виконавці ініціативних НДР також мають відповідні досягнення, які відображені в наукових статтях, опублікованих в поточному році. Зокрема доц. Троханяк О.М. та доц. Куценко А.Г. за результатами ініціативних досліджень мають статті, надруковані в журналах бази Scopus, а також в журналі «Техніка та енергетика / Machinery & Energetics», який видається нашим університетом і прагне увійти до бази Scopus. Доц. Бондар М.М. за результатами виконання ініціативної теми за поточний рік має статтю, яка виходить в міжнародному журналі бази Web of Science.
Крім того, тандем вчитель – проф. Чаусова М.Г. та учень – доц. Пилипенка А.П. також потужно працював на науковій ниві, продовжуючи свої дослідження в галузі механіки деформованого твердого тіла. Наукова тематика: «Вплив динамічних незрівноважених процесів різної інтенсивності на зміну фізико-механічних властивостей конструкційних матеріалів при різних видах подальшого навантаження» також має світовий пріоритет, оскільки її результати надруковані в провідних Західноєвропейських журналах. Результатами цих досліджень за 2022 рік є: 1 стаття в журналі, що входить до переліку фахових видань України, опубліковано 5 статей в журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus та отримано 4 патенти на винаходи України.

Все вищесказане підкріплене показником з наукової роботи у рейтингу кафедри, який складає 3,24. Необхідно зазначити, що НПП кафедри мають високі показники цитувань, що визначаються коефіцієнтом Гірша (h-index за Scopus), що складає: проф. Булгаков В.М. – 14; проф. Чаусов М.Г. – 13; проф. Головач І.В. – 6; доц. Пилипенко А.П. – 12; доц. Троханяк О.М. – 10; доц. Бондар М.М. – 3; доц. Черниш О.М. – 1.

Важливим є також такий показник, як укладання викладачами кафедри госпдоговорів. В 2022 році співробітники кафедри уклали та успішно виконали 3 таких договори (проф. Булгаков В.М., проф. Головач І.В. та доц. Бондар М.М.). Причому два з цих договорів торкались наукових досліджень окремих питань в галузі «Агроінженерії». Так, на замовлення Інституту механіки та автоматики агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України були виконані наукові дослідження, що були оцінені у 20 тис грн. кожний. До речі директор вказаного академічного інституту, академік Валерій Адамчук усіляко підтримує кафедру механіки протягом вже дуже багатьох років. У 2022 році він запросив викладачів кафедри механіки прочитати курс лекцій для аспірантів та співробітників інституту. Влітку цього року лекції з прикладної математики тут прочитав проф. Головач І.В., а восени аналогічний курс лекцій але з прикладної механіки прочитав проф. Булгаков В.М. Протягом року підвищення кваліфікації в стінах Інституту механіки та автоматики АПВ НААН України успішно пройшли доценти кафедри: Черниш О.М., Бондар М.М та Яременко В.В. Тематика їх підвищення кваліфікації торкалась сучасних методів проведення лабораторних та лабораторно-польових експериментальних досліджень та статистичної обробки їх результатів.
Академік В.В. Адамчук також допоміг у виданні навчальних посібників, виданих сумісно викладачами кафедри й співробітниками його інституту у видавництві «Аграрна наука».
Не менш важливим для нашого університету також є показник, який торкається залучення студентів до виконання науково-дослідної роботи. Так, магістр кафедри Дубровіна Ольга та студентки Андрієвська Марія та Момотюк Дарина на підставі їх долучення до виконання НДР мають опубліковані статті у фахових виданнях України, тези доповідей та статті в журналах бази Scopus. За їх участі подані заявки на отримання патентів України на винаходи.
Тісна співпраця викладачів кафедри механіки з науковцями Національної академії аграрних наук України приносить безумовну користь обом сторонам. Так у 2022 році за участю співробітників кафедри разом з президентом НААН, академіком Гадзало Я.М. була надрукована сумісна монографія «Research and application of organic fertilisers based on new environmental and innovative solutions. Monograph», авторів: Hristo Beloev, Jaroslav Gadzalo, Valerii Adamchuk, Volodymyr Bulgakov та ін., що видана в країні ЄС, англійською мовою.

Інший показник рейтингу, який заслуговує на увагу – це навчально-методична робота кафедри механіки, який дорівнює – 2,82. Цей показник є результатом написання та видання викладачами кафедри 6 навчальних посібників: 3 навчальних посібники з теоретичної механіки, авторів: проф. Булгакова В.М., проф. Головача І.В., доц. Троханяк О.М. та ін.; навчальний посібник «Наукові дослідження в галузі агроінженерії у вищій школі», автори: Булгаков В.М., Ніколаєнко С.М., Ружило З.В. та ін. були видані у державному видавництві «Аграрна наука».
Також у 2022 році «побачили світ» навчальний посібник з прикладної механіки, автор: доц. Черниш О.М.; навчальний посібник з механіки матеріалів і конструкцій, авторів: проф. Чаусова М.Г. та доц. Пилипенка А.П.; англомовний навчальний посібник з будівельної механіки «Stuctural Mechanics. Tutorial», автор: доц. Куценко А.Г. Вказана навчально-методична література завчасно була передана у Бібліотеку НУБіП України та розіслана у державні бібліотеки країни.
Слід підкреслити, що навчальні посібники – це лише перша базова ланка методичної роботи викладачів кафедри, наступним її аналітичним продовженням є розробка електронних навчальних комплексів (ЕНК) на дистанційній платформі Elearn. Так, у минулому році був атестований новий ЕНК з теоретичної механіки автори: проф. Булгаков В.М., доц. Черниш О.М. та доц. Яременко В.В. Необхідно зазначити, що викладачі кафедри кожного року атестують один – два ЕНК з дисциплін, що викладаються на кафедрі.

На кафедрі механіки дуже активно проводиться профорієнтаційна робота. Найбільші досягнення у цьому виді діяльності має доц. Бондар М.М. Вже не один рік поспіль Марія Миколаївна є потужним й надійним профорієнтатором факультету конструювання та дизайну, оскільки вона, як гласить народне прислів’я: «Є другою багатодітною «мамою» цілого покоління наших студентів факультету». Адже саме так її називають між собою студенти факультету та вже багато інженерів-конструкторів. До навчання в Національному університеті біоресурсів і природокористування України нею щорічно залучаються більше, ніж 10 абітурієнтів. У 2022 році кількість долучених до навчання на факультеті нею студентів досягла 12. Проте, на жаль, даний вид робіт у показниках рейтингу НУБіП України оцінюється більш ніж скромно (лише 3 години за 1 абітурієнта), що жодним чином не відповідає реальній затраті часу викладача в цій важливій області роботи.
Особисті показники рейтингу викладачів кафедри механіки мають наступний вигляд: проф. Булгаков В.М. – 7,31; проф. Головач І.В. – 3,77; проф. Чаусов М.Г. – 2,50; доц. Троханяк О.М. – 5,26; доц. Куценко А.Г. – 2,57; доц. Черниш О.М. – 2,18; доц. Пилипенко А.П. – 2,13; доц. Бондар М.М. та Яременко В.В. мають показники рейтингу дещо менше ніж 2.

Кафедра механіки продовжує успішно крокувати у майбутнє. Так у перших числах нового 2023 року були надруковані відразу 4 наукові статті у журналі бази Scopus в Італії, 1 стаття також вже надрукована у Польському журналі Scopus. Пройшли рецензування і готуються до видання 2 фундаментальні теоретичні статті у Швейцарії. Через тиждень, півтора вони також обов’язково «побачать світ».
Важливою була і є також винахідницька діяльність кафедри механіки. Так, у позаминулому 2021 році викладачами кафедри були подані заявки на більш ніж 30 винаходів. Однак, у зв’язку з війною, розгляд цих заявок був суттєво сповільнений (Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» почав працювати і зараз працює усього 3 дні на тиждень й ті дистанційно), бракує коштів на оплачування розгляду та утримання патентів. У минулому році спочатку також були подані нові 20 заявок на отримання Патентів України на винаходи, що торкались в основному питань госпдоговірної тематики. А далі стало зрозумілим, що розгляд цих заявок може бути розтягнутий на декілька найближчих років. Тому наприкінці минулого року кафедрою були подані абсолютно нові заявки за кордон, для отримання міжнародних патентів, в галузі механізації буряківництва, динаміки машинно-тракторних агрегатів тощо. Так, у листопаді-грудні 2022 року була домовленість і відбулося подання заявок в Естонію – 5; Італію – 3 та у Словаччину – 2. Є надія, що через деякий проміжок часу наш університет буде мати у своєму доробку ці десять міжнародних патентів.
  Американський письменник Роберт Кольєр казав, що: «Успіх – це сума результатів всіх маленьких кроків, які ми робимо щодня». Справедливість цього вислову підтверджують стабільні і потужні показники повсякденної кропіткої науково-педагогічної роботи співробітників кафедри механіки, які були втілені у коефіцієнт рейтингу за 2022 рік і вони вражають.


Зіновій Ружило,
декан факультету
конструювання та дизайну, доцент

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook