Наукові здобутки факультету землевпорядкування у 2022 році і перспективи дослідницьких пошуків

18 грудня 2022, 10:00
факультет землевпорядкування
   Факультет землевпорядкування є важливою складовою Національного університету біоресурсів і природокористування України та сфери підготовки фахівців геодезично-землевпорядного профілю нашої держави. Він займає передові позиції в Україні як за показниками конкурсу абітурієнтів, так і за випуском фахівців ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр». Якісний освітній процес опирається на сучасну матеріально-технічну базу та різнопланову наукову роботу. Наукова робота академіків, професорів, докторантів, доцентів, старших викладачів, асистентів, аспірантів та магістрантів спрямована як на оптимізацію освітнього процесу, так і на вирішення землевпорядних, природоохоронних та господарських завдань і проблем України. У 2022 році війна внесла корективи і в освітній процес, і в науково-дослідні роботи, проте колектив факультету землевпорядкування плідно та наполегливо працював в кожній з цих двох сфер, долаючи труднощі і думаючи про майбутнє. То ж стисло відобразимо здобутки і перспективи факультету в науковій роботі.

 
Головні напрями науково-дослідних робіт факультету землевпорядкування у 2022 році
   Факультет землевпорядкування у 2022 році зайняв лідерські позиції серед споріднених факультетів на теренах України: за кількістю студентів, зарахованих на навчання і в т.ч. на бюджетну форму; за обсягом зароблених ННВЦ коштів (939,5 тис. грн./2022 рік); за різноманіттям тематики, форм і методів проведення науково-дослідних, освітньо-наукових та науково-практичних і популяризаційних робіт і заходів (10 круглих столів, семінарів і конференцій, присвячених найважливішим проблемам оцінювання збитків, завданих військовою агресією росії і терором та руйнуваннями інфраструктури рашистськими окупантами на українській землі, вирішенню завдань землеустрою, ринку земель, гострих питань земельних відносин, технологіям геодезично-картографічних і геоінформаційних досліджень тощо з залученням широкого кола відомих в Україні і зарубіжжі експертів); за рівнем інструментального оснащення навчального і дослідницького процесу.
  Усі ці факти – результат наполегливої роботи і деканату, і завідувачів кафедр, і кожного науково-педагогічного працівника, і допоміжного персоналу факультету.
   Науково-дослідна робота реалізується в основних структурних підрозділах факультету – кафедрах та лабораторіях. Окремим підрозділом є Навчально-науково-виробничий центр «Охорона природних ресурсів та реформування земельних відносин». На його базі відбувається підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів, фахівців з експертної грошової оцінки земель, проводяться базові курси навчання та підвищення кваліфікації з експертної грошової оцінки земельних ділянок, іспити на отримання сертифікату інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста. Цей підрозділ є госпрозрахунковим, він заробляє від 1 до 2 млн. грн за рік.
   Науково-дослідницький потенціал факультету представлений 3-ма член-кореспондентами НААН України, 10-ма докторами наук (з них 8 штатних), 21 кандидатом наук. Дослідження ведуться як за держбюджетною тематикою (табл. 1), так і за індивідуальними темами науково-педагогічних працівників.

Тематика і фінансування НДР 

№ п/п

Назва теми

Термін виконання (роки)

Обсяг фінан-сування у 2022 р., тис. грн

Джерело фінансу- вання (Держ-бюджет, Мінагро- політики ініціатив тощо)

Чисель-ність праців- ників, що беруть участь в НДР, осіб.

в тому числі:

Кіль-кість штат них наук. пра-цівни-ків, осіб.

докт. наук

канд. наук

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Соціально-економічні виклики,

реалізація та вдосконалення

законодавства України у

контексті сталого розвитку

2021-2026

18,0

МОН України

2

1

1

0

2

Геоінформаційне забезпечення технологій ефективного цифрового землеробства

2020-2022

514,00

МОН України

13

3

3

3

  Обсяг фінансування НДР у кращі роки сягав понад 1,55 млн. грн.

Головними напрямами досліджень факультету у 2022 році виступали:
 • пошуки оптимальних методів вирішення завдань землеустрою на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях;
 • удосконалення економічного механізму регулювання земельних відносин, засад нормативного та експертного грошового оцінювання земельних ділянок;
 • оцінювання впливу військової агресії росії на стан земель та інфраструктурних об’єктів господарського комплексу України;
 • консолідація земель, організація нових і впорядкування наявних об’єктів землеустрою, консервація деградованих і малопродуктивних земель;
 • державне регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, управління землями державної власності;
 • великомасштабне цифрове атласне картографування геоекологічних станів річково-басейнових та озерно-басейнових систем;
 • еколого-економічне та геоекологічне обґрунтування технологій раціонального землекористування територіальних громад і фермерських господарств;
 • удосконалення методики застосування даних наносупутників для оцінювання стану посівів сільськогосподарських культур;
 • аерокосмічний моніторинг стану ґрунтів, укладання цифрових карт ґрунтового покриву та його властивостей;
 • покращення взаємодії кадастрових систем, обґрунтування засад створення інтегрального кадастру земель і нерухомості, розташованої на землях різного цільового призначення. 

Основні здобутки вчених факультету у 2022 році
   Створені співробітниками факультету землевпорядкування наукові розробки активно використовуються у нормотворчій діяльності Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством аграрної політики та продовольства України у практиці регулювання земельних відносин та землеустрою в Україні.
   Зокрема, на основі пропозицій і рекомендацій вчених факультету ухвалено діючі в Україні:
– законодавчі акти з земельної дерегуляції та децентралізації, розмежування земель державної та комунальної власності, просторового планування використання земель, національної інфраструктури геопросторових даних, земельних аукціонів тощо;
– методичні засади нормативного грошового оцінювання земель та зонування територій для справляння плати за землю;
– методики визначення шкоди, завданої порушеннями земельного законодавства;
– правила розроблення робочих проєктів землеустрою;
– галузеві стандарти зі складання певних видів проєктів землеустрою;
– порядок визначення збитків власників землі та землекористувачів.
   Поглянемо детальніше на отримані кожною кафедрою результати досліджень.
 
   Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі головні зусилля спрямувала на виконання держбюджетної теми, фінансованої МОН України. Актуальність досліджень за темою «Геоінформаційне забезпечення технологій ефективного цифрового землеробства» (2020-2022 рр.) пов’язана з необхідністю обґрунтування комплексних підходів до розроблення системи геоінформаційного забезпечення технологій сучасного цифрового землеробства, розроблення способу інтегрування даних для забезпечення геоінформаційних рішень у цифровому землеробстві, їх адаптації до сучасного етапу розвитку землеробства в Україні, потребою розробки методології одержання й ефективного застосування різнорідних геоданих у цифровому землеробстві, необхідністю використання різнорідних даних ДЗЗ у технологіях точного й розумного землеробства.
   В результаті виконання НДР розроблено:
1) узагальнену структуру концептуальної моделі геоінформаційної системи (ГІС) для оцінки змін типів земельного вкриття у часі;
2) набори UML діаграм - часову схему ГІС, функціональну модель, модель потоку даних;
3) методику досліджень та визначення змін типів земельного покриву у часі з використанням геопросторових даних;
4) комплексний підхід до використання різнорідних даних ДЗЗ у технологіях цифрового землеробства;
5) способи оцінювання просторових варіювань неоднорідностей ґрунтової родючості на основі геоданих для використання в технологіях точного землеробства.
   У процесі досліджень удосконалено:
– методику визначення придатності ґрунтів для вирощування стратегічних сільськогосподарських культур;
– методику відбору проб ґрунту з урахуванням просторово-часових варіювань стану посівів сільськогосподарських культур за даними ДЗЗ.
   У процесі виконання досліджень також створено:
– геоінформаційні набори тематичних карт змін типів покриття земної поверхні за 2011-2021 рр. (на прикладі модельної території);
– цифрову базу геоданих придатності ґрунтів для вирощування стратегічних сільськогосподарських культур (на прикладі Київського регіону), серію карт.
  Перспективи наукових досліджень вбачаємо в необхідності вирішення проблеми інтегрування та асиміляції різнорідних геопросторових даних при оцінюванні стану агроресурсів.
  За іншими показниками наукової роботи (опубліковано монографій – 1, статей у базах базах Scopus та Web of Science - 4, статей в інших наукометричних базах – 1, у фахових виданнях – 11) кафедрі треба активізувати діяльність.
 
   Кафедра геодезії та картографії основні зусилля в НДР спрямовувала на:
1) узагальнення та оприлюднення результатів досліджень за темами, виконуваними за запитами в МОН України. За цим напрямом опубліковано такі монографії:
- Ковальчук І.П., Опенько І.А., Тихенко Р.В. Аналітичний огляд підходів до оцінювання ризиків для сталого розвитку сільської місцевості та функціонуючих в її межах територіальних громад. Наукове видання. Київ: Компринт, 2022.
- Алгоритми оцінювання соціальних, економічних, демографічних, працересурсних, екологічних наслідків сучасного етапу земельної реформи. Наукове видання. Опенько І.А., Ковальчук І.П.,Тихенко Р.В., Степчук Я.А. Київ: Компринт, 2022.
- Малашевський М.А., Малашевська О.А. Методи і моделі консолідації земель. К.: ФОП Ямчинський О.В., 2022.
- Ковальчук І.П., Гунько Л.А., Мединська Н.В., Полтавець А.М. Актуальні питання землеустрою та геодезії-2021. К.: Компринт, 2022.
2) узагальнення та оприлюднення результатів досліджень за темою базового фінансування БФ/39-2021 (факультет землевпорядкування):
- Економічний аналіз використання лісових землекористувань в Україні в умовах децентралізаційних змін. Опенько І.А., Тихенко Р.В., Шевченко О.В. та ін. Київ: Компринт, 2022.
- Теоретико-методологічні засади формування сталого розвитку сільської місцевості в Україні. Опенько І.А., Тихенко Р.В., Шевченко О.В. та ін. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2022.
3) як підготовчі роботи до нового проєкту НДР:
Theoretical and practical aspects of modern scientific research : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2022. 256 р. (Co-autor I. Kovalchuk).
   Крім цих узагальнюючих робіт, НПП кафедри опубліковано 3 підручники і навчальні посібники, 15 статей у виданнях, індексованих в наукометричних базах Scopus та Web of Science, 11 статей у фахових виданнях та 4 – в журналах, що входять до інших міжнародних наукометричних баз.
   Кафедра також виконувала дослідження, спрямовані на аналіз геоекологічного стану річково-басейнових та озерно-басейнових систем. За їх результатами опубліковано: колективну монографію Theoretical and practical aspects of modern scientific research : collective monograph /Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2022. 256 р. (співавтор І.П.Ковальчук); серію статей, які входять до бази Scopus (співавтори І.П.Ковальчук, А.І.Ковальчук, І.В.Ковальчук). Співробітники кафедри брали активну участь в організації Всеукраїнських семінарів та міжнародних конференціях у Німеччині, Польщі, Румунії, Литві, Латвії.
   Науковці кафедри продовжували освоєння досвіду країн ЄС та США у сфері землеустрою, в т. ч. консолідації земель, створення нормативно-правового забезпечення стандартизації та нормування в галузі охорони земель; обґрунтування засад раціонального землекористування територіальних громад, захисту земель від ерозії; пошуки методів вирішення проблем деградації сільськогосподарських угідь в Україні та оптимізації сільськогосподарського землекористування; управління природокористуванням за басейновим принципом, оптимізації використання земель лісового фонду України, застосування БПЛА у дослідженнях різних сфер життєдіяльності суспільства.
 
   Науково-дослідна робота вчених кафедри землевпорядного проектування у звітному періоді була спрямована на дослідження у таких сферах: удосконалення економічного механізму земельних відносин в Україні, зокрема, завершено розроблення та впровадження нової уніфікованої методики нормативної грошової оцінки земель, що була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2021 р. № 1147; розроблено новий порядок визначення збитків власників землі та землекористувачів, а також нову редакцію методики визначення шкоди, спричиненої порушеннями земельного законодавства. Ці документи наразі перебувають на міжвідомчому узгодженні; підготовлено також проєкт правил розроблення робочих проєктів, який передано на розгляд Держгеокадастру; співробітниками кафедри розроблялися науково-методичні засади складання комплексних планів просторового розвитку територіальних громад, в т.ч. спільно зі спеціалістами проєкту USAID AGRO були запропоновані типові технічні завдання для виконання робіт, надавалася консультаційна допомога при реалізації пілотних проектів із просторового планування територій Пісочинської та Роганської територіальних громад Харківської області. Науковці кафедри продовжували вивчення досвіду європейських країн та США щодо проведення землеустрою, в т.ч. консолідації земель, економічного обороту земель сільськогосподарського призначення; нормативно-правовового забезпечення стандартизації та нормування в галузі охорони земель; еколого-економічного обґрунтування раціонального землекористування територіальних громад; досліджувалися еколого-економічні проблеми деградації сільськогосподарських земель в Україні, організації сільськогосподарського землекористування та розвитку інфраструктури ринку земель.
   За звітний період співробітниками кафедри опубліковано 2 монографії, 3 навчальні посібники, 7 статей у журналах, що входять до наукометричних баз Scopus та WebofScience, 6 статей у фахових виданнях України, 7 статей в журналах, що входять до інших наукометричних баз. Співробітники кафедри брали активну участь в організації і проведенні серії Всеукраїнських семінарів на базі факультету землевпорядкування та міжнародних сипозіумах і конференціях у Німеччині, Франції, Польщі, Румунії, Литві, Латвії, США.
  
   Кафедра земельного кадастру має достатньо потужний кадровий потенціал: 2 доктори економічних наук, 4 кандидати економічних наук. Основні дослідницькі зусилля НПП спрямовували на розробку актуальних завдань, поставлених перед вченими у державних програмах розвитку аграрного сектору економіки України, сучасного розвитку земельно-кадастрової системи держави, удосконалення розпланування і функціонування території населених пунктів тощо.
   Головними здобутками кафедри у 2022 році вважаємо:
1. Опублікування трьох колективних монографій, 6 статей у журналах, які входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 6 статей у фахових виданнях України, 15 статей у фахових виданнях України, 11 статей в журналах, що входять до інших наукометричних баз.
2. Опублікування підручника і навчального посібника: Земельний кадастр. Підручник. Тихенко О.В., Мартин А.Г., Тихенко Р.В., Цвях О.М. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2022. 324 с.; Novakovska I.O., Kustovska O.V. Economics of Land-Use and Land Management. Part. 1. К.:, 2022.
3. Активну участь у серії Всеукраїнських і зарубіжних конференцій, симпозіумів і семінарів з відповідними доповідями та опублікування тез.
   У 2023 р. заплановано вести дослідження в наступних напрямах:
 • пошуки інструментів вирішення інституційних й організаційних проблем розвитку кадастрово-реєстраційної системи та кадастрів природних ресурсів;
 • розвиток та удосконалення постійно діючої системи податкової оцінки земельної власності (нерухомості);
 • удосконалення інструментів ринкової оцінки землі (нерухомості) та прав щодо неї;
 • методологічні та прикладні аспекти функціонування ринків землі і похідних майнових прав щодо неї;
 • створення інституційного забезпечення стандартів земле- та природокористування в умовах ринкової економіки;
 • створення теоретичних засад та прикладних інструментів організації земельних відносин у підприємницькій діяльності суб’єктів господарювання.
 
   Кафедра управління земельними ресурсами. На кафедрі працюють 2 доктори економічних наук, професори, 3 кандидати економічних наук, доценти. Основні дослідницькі зусилля НПП спрямовували на комплексну ідентифікацію регіональних екологічних та економічних проблем оптимізації сільськогосподарського землекористування, що виникають у процесі створення і функціонування аграрних підприємств в ринкових умовах. НПП кафедри опрацьовуються теоретичні основи еколого-економічної оптимізації сільськогосподарського землекористування та методичні підходи щодо їх забезпечення в трансформаційний період на регіональному рівні; розробляється алгоритм оцінки сучасного використання земель сільськогосподарського призначення в агроформуваннях ринкового типу та обґрунтовується механізм реалізації комплексу екологічних й економічних заходів з оптимізації сільськогосподарського землекористування на рівні природно-сільськогосподарського району.
   Співробітники кафедри є співавторами авторських свідоцтв: 1. «Науково-методичні рекомендації щодо застосування Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок». Частина 1: Загальні вимоги. Дорош Й. М., Палеха Ю. М., Дехтяренко Ю. Ф., Малашевський М. А., Ібатуллін Ш. І., Тарнопольський Є. А., Дорош О. С., Тарнопольський А. В., Дорош А. Й. Реєстраційний номер 6586; 2. «Науково-методичні рекомендації з розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж територій територіальних громад. Частина 2: Стандарт підприємства «Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території територіальної громади». Дорош Й. М., Ібатуллін Ш. І., Дорош О. С., Тарнопольський А. В., Тарнопольський Є. А., Аврамчук Б. О., Дорош А. Й., Харитоненко Р. А. Дата реєстрації 18 жовтня 2022 р.
Активно працює над підготовкою докторської дисертації доцент кафедри Тихенко Р.В., який є співавтором двох двохтомних монографій, опублікованих у 2022 р., має найвищий на факультеті h-індекс Гірша, брав участь у 8 зарубіжних конференціях. Мають наукові здобутки й інші члени кафедри – її завідувачка, д.е.н., проф. Дорош О.С., д.е.н., доц. Купріянчик І.П., к.е.н., доц. Бутенко Є.В., к.е.н., ст. викл. Колісник, Г.М., які опублікували серію статей у виданнях, що індексуються у наукометричній базі Scopus.
 
   Оцінюючи науково-дослідну роботу факультету землевпорядкування у 2022 році в цілому, відзначимо такі її риси.
   За звітний період НПП факультету землевпорядкування підготовлено та опубліковано 86 статей, у тому числі 36 – у фахових вітчизняних виданнях, 19 – у журналах, що входять до наукометричної бази Scopus, 9 – у журналах, що входять до наукометричної бази Web of Science, 22 – в журналах інших міжнародних наукометричних баз.
 
   На факультеті функціонує дві наукові школи: «Екологічної та інженерної геоморфології, конструктивної географії та картографії» (керівник – доктор географічних наук, професор Ковальчук Іван Платонович) та «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» (керівники д.е.н. професор, член-кор. НААН України Добряк Дмитро Семенович та д.е.н., професор Дорош Ольга Степанівна).
  Основний напрям діяльності першої школи - Геоінформаційно-картографічне моделювання стану навколишнього середовища та дослідження проблем деградації природних геосистем і їх компонентів під впливом діяльності людини та природних чинників, обґрунтування системи природоохоронних, процесорегулювальних заходів, оптимізації природокористування. 
  Вчені другої школи досліджують проблеми формування економічно-ефективного та екобезпечного сільськогосподарського землекористування на засадах сталого розвитку.
   Монографічна піблікаційна активність у 2022 р. була найвищою на кафедрі геодезії та картографії.
 
   Вчені факультету опублікували 28 статей у журналах баз Scopus i Web of Science. Найпродуктивніше попрацювали кафедри геодезії і картографії, земельного кадастру. Стосовно індексу Гірша H, то найкраща ситуація на кафедрі геодезії та картографії – його мають 9 працівників з 11 (82%).
   На кафедрі геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі не мають цитувань 42% НПП, кафедрі управлівння земельними ресурсами – 40%, землевпорядного проєктування – 60% і земельного кадастру – 66%. Але невдовзі ситуація поліпшиться, бо на кожній кафедрі кількість публікацій в базах Scopus i Web of Science щорічно збільшується.
 
Молоді вчені факультету теж мають суттєві наукові здобутки: 

 

Наукові праці, конференції

 

1.

Опубліковано монографій

5

 

                        – за кордоном

-

2.

Опубліковано підручників, навчальних посібників

2

3.

Кількість публікацій (статей), усього одиниць:

23

 

            з них:  – статей у зарубіжних виданнях

15

 

            в тому числі:  – у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science, для соціо-гуманітарних Copernicus)

14

4.

Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, для соціо-гуманітарних Copernicus)

21

5.

Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах), усього

20

 

            з них:  – всеукраїнських

10

 

                        – міжнародних

10

   Два представники молодих вчених факультету – д.е.н., професор кафедри геодезії та картографії Іван Опенько та к.е.н., доцент цієї ж кафедри Олександр Шевченко стали стипендіатами Кабінету Міністрів України, а професору Іванові Ковальчуку Указом Президента України призначена державна стипендія для видатних діячів науки.
 
Конференційна активність
   На базі факультету землевпорядкування проведено 9 Всеукраїнських семінарів з актуальних питань геодезії, землеустрою, картографії, кадастру та кілька міжнародних. Аудиторія учасників коливалася в межах 51 – 170 осіб. Самі семінари, матеріали дискусій є дуже затребуваними серед практикуючих землевпорядників. Факультет щорічно спільно з саморегулівною громадською організацією «Асоціація фахівців землеустрою України» публікує збірник матеріалів цих семінарів «Актуальні питання геодезії та землеустрою».
   У 2022 році відбулися семінари, присвячені наступним проблемним питанням:
 1. Комплексні плани просторового розвитку територій Роганської та Пісочинської громад: перші результати пілотного проекту.
 2. Формування обмежень у землекористуванні в межах територій природно-заповідного фонду: від результатів супутникового моніторингу до оновленого правового регулювання.
 3. Дигіталізація проектів розпаювання колективних сільськогосподарських земель: на шляху до прозорого управління землями.
 4. Збитки землевласників та землекористувачів внаслідок збройної агресії: фіксація пошкоджень та руйнувань, методологія обрахунку, компенсація.
 5. Публічність геопросторових даних в умовах воєнного стану.
 6. Організаційні та методичні проблеми ведення ДЗК в умовах воєнного часу.
 7. Регулювання використання БПЛА в умовах воєнного стану.
 8. Реформування безоплатної приватизації земель в Україні: від корупційного механізму до інструменту соціальної справедливості.
 9. Міжнародний науково-практичний вебінар «Сучасні геопросторові дані для сталого розвитку суспільства».
 10. Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Новітні технології одержання геопросторових даних для потреб природокористування».
  Співробітники факультету (проф. А.Г.Мартин, проф. Т.О.Євсюков та ін.) беруть активну участь у роботі наступних інституцій:
- Наглядової ради з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок,
- Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок,
- Ради та Експертної ради саморегулівної організації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок ВГО «Спілка оцінювачів земель»,
- Науково-експертної ради при Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру,
- Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України,
- Експертно-апеляційної ради при Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва,
- Ради Асоціації «Земельна спілка України». 
 
Аспірантура і докторантура
   Факультет прийняв у 2022 році 7 аспірантів на ОНП «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».
 Зокрема, до кафедри геодезії та картографії приєдналось троє аспірантів, що розпочали навчання за ОНП «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». На кафедру землевпорядного проектування в 2022 році вступив один аспірант денної форми навчання. До кафедри земельного кадастру приєднались двоє аспірантів. На кафедру управління земельними ресурсами в 2022 році вступив один аспірант.
   До кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі доєднався здобувач наукового ступеня д-ра техн. наук Дроздівський О.П.: спеціальність 122 – Інформаційні технології.
   Попередній захист пройшла випускниця аспірантури 2022 р. Лошакова Ю.А., а робота аспіранта Застулки О.-І.Ю. подана для розгляду на Науковій раді факультету. Закінчила навчання в аспірантурі аспірантка денної форми навчання Мороз Ю.О.
   На факультеті функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.004.20, яка приймає до захисту дисертаційні роботи за ОНП Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (Голова ради – д.е.н., професор Євсюков Т.О., заступник – д.е.н., професор Мартин А.Г., вчений секретар – д.е.н., доцент Опенько І.А.).
 
Студентська наукова робота
   На факультеті працює 9 студентських наукових гуртків. Вони забезпечують поєднання різноманітних форм роботи (бесіди, диспути, обговорення доповідей тощо) з обов’язковим дослідженням кожним студентом індивідуальної теми.
   Тематика роботи гуртків охоплює питання створення топографо-геодезичного і картографічного забезпечення землеустрою, геоінформаційно-картографічного моделювання проблем природокористування, вирішення завдань землевпорядного проєктування, земельного кадастру та оцінювання земель і нерухомого майна, управління земельними ресурсами, моніторингу стану та господарського використання земель різного цільового призначення тощо.
   У звітному періоді на кафедрі геодезії та картографії успішно працювало 4 наукових гуртки, в роботі яких брали участь 137 студентів.
   Гурток «Картографічне моделювання проблем природокористування» (наукові керівники проф. Ковальчук І.П., асист. Степчук Я.А.) зайняв друге місце у конкурсі студентських наукових гуртків НУБіП України «Фестиваль студентської науки -2022».
   На кафедрі землевпорядного проектування успішно працює науковий гурток, в роботі якого брали участь 23 студенти факультету землевпорядкування.
   У звітному періоді на кафедрі земельного кадастру успішно працює 1 науковий гурток, в роботі яких брали участь 28 студентів.
   На кафедрі управління земельними ресурсами успішно працює 1 науковий гурток в роботі якого брали участь 36 студентів.
  У звітному періоді на кафедрі геоінформатики і аерокосмічних досліджень Земліуспішно працює 2 наукових гуртки, в роботі яких брали участь 46 студентів.
  Викладачі й студенти факультету беруть участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках (GEODIGITAL Ukraine, GIS TECH UA, GEOFORUM, Baltic Surveying, INTERGEO, LANDnet); здійснюються культурно-пізнавальні поїздки, зокрема до Бельгії, Німеччини, Польщі, Молдови, Литви, Латвії, Австрії, США та інших країн. Крім того, за програмою міжнародного обміну MEVLANA та програмою європейських партнерів ERASMUS+ викладачі факультету постійно проходять міжнародне стажування, деякі з них запрошуються вузами-партнерами для читання лекцій.
   На факультеті успішно функціонує Рада роботодавців, яка всебічно сприяє підвищенню якості професійної підготовки землевпорядників, а також працевлаштовує кращих студентів старших курсів і випускників. До її складу входять представники «Асоціації фахівців землеустрою України», Асоціації «Земельна спілка України», компанії «System Solutions», «ElNav», «КАЙЛАС А», компанії Hi-Target, «ABRIS», «Є.П.С.» та ін.
 
Перспективи НДР факультету у 2023 р.
   Факультет землевпорядкування у 2023 році планує вести дослідницькі пошуки в таких напрямах:
 • цифрове тематичне й атласне картографування стану земельних, водних, лісових ресурсів, його змін під впливом військових дій (на прикладах окремих регіонів України та адміністративних районів і територіальних громад);
 • моніторинг стану, визначення перспектив використання і збереження потенціалу та відтворення родючості особливо цінних ґрунтів України;
 • формування наукових засад вирішення проблем землеустрою сільських територій на основі геоінформаційно-картографічного моделювання параметрів землекористування;
 • пошуки шляхів вирішення еколого-економічних проблем землеустрою;
 • геоекологічне атласне картографування і моніторинг річково-басейнових та озерно-басейнових систем;
 • дослідження стану і функціонування земель лісового фонду та самосійних лісів на землях сільськогосподарського призначення;
 • дослідження еколого-економічних та конструктивно-географічних проблем землекористування, розвитку деградаційних процесів на землях сільськогосподарського призначенням :
 • дослідження проблем ринку земель різного цільового призначення;
 • інвентаризація об’єктів нерухомості з допомогою топографо-геодезичних і картографічних технологій;
 • геоінформаційний аналіз варіювань стану посівів за даними різночасових рядів даних ДЗЗ;
 • інституційні й організаційні проблеми розвитку кадастрово-реєстраційної системи та кадастрів природних ресурсів;
 • розвиток постійно діючої системи податкової оцінки земельної власності (нерухомості);
 • удосконалення інструментів ринкової оцінки землі (нерухомості) та прав щодо неї;
 • методологічні та прикладні аспекти функціонування ринків землі і похідних майнових прав на неї;
 • інституційне забезпечення стандартів земле- та природокористування в умовах ринкової економіки;
 • теоретичні засади та прикладні інструменти організації земельних відносин у підприємницькій діяльності суб’єктів господарювання.
 • удосконалення організаційно-методичних засад консолідації земель сільськогосподарського призначення,
 • удосконалення методичних засад грошової оцінки земель;
 • адаптація землеустрою та земельних відносин в Україні до умов воєнного часу.
 
 
Іван Ковальчук,
заступник декана з наукової роботи,
завідувач кафедри геодезії та картографії 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook