Магістри економічного факультету успішно захистили випускні кваліфікаційні роботи

28 листопада 2022 року
  У Національному університеті біоресурсів і природокористування України наразі гаряча пора захистів магістерських кваліфікаційних робіт студентами денної та заочної форм навчання. Вже зовсім скоро випускники-магістранти стануть дипломованими спеціалістами.
   21 листопада 2022 року на кафедрі глобальної економіки були заслухані магістерські кваліфікаційні роботи студентів денної форми навчання ОПП «Прикладна економіка».
   Від адміністрації економічного факультету до студентів звернувся заступник декана економічного факультету, к.е.н., доцент Віталій Нагорний, який представив склад атестаційної комісії та результати перевірки магістерських робіт на плагіат, ознайомив з порядком проведення захисту та побажав студентам успіху.
    Роботи, що були представлені на розгляд екзаменаційної комісії, виконані на фундаментальні теми і містять власне авторське бачення вирішення проблем розвитку національної і глобальної економіки. Доповіді на захисті робіт були побудовані так, щоб присутні могли скласти повне враження стосовно результатів досліджень здобувачів вищої освіти.
 
    Тематика магістерських робіт є актуальною та відповідає реаліям сьогодення. Наукові роботи відрізнялись не лише елементами наукової новизни, а й практичним спрямуванням, що викликало жваву дискусію та цікаві запитання членів екзаменаційної комісії, на які магістранти давали аргументовані та змістовні відповіді, демонструючи високий рівень професійної підготовки.
    Голова екзаменаційної комісії, д.е.н., професор Юлія Негода високо оцінила результати наукових досліджень магістрів кафедри глобальної економіки та роботу їх наукових керівників. Завідувач кафедри глобальної економіки Наталія Вдовенко відмітила активну участь магістрів ОПП «Прикладна економіка» у наукових заходах кафедри та факультету, роботі наукового студентського гуртка «Глобалізація та європейська інтеграція», публікаційну активність.
     Члени екзаменаційної комісії привітали студентів з успішним захистом магістерських випускних робіт та побажали здійснення усіх планів на майбутнє.
   Протягом 21-24 листопада працювала екзаменаційна комісія із захисту магістерських робіт студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування».
    З вітальним словом до студентів та членів комісії звернувся декан економічного факультету Діброва А.Д., який оголосив наказ ректора та представив комісію у складі: голови комісії, завідувача кафедри обліку та оподаткування, Гуцаленко Л.В. та членів комісії: завідувача кафедри фінансів Давиденко Н.М., в.о. завідувача кафедри банківської справи та страхування Костюк В.А. та доцента кафедри фінансів Скрипник Г.О. До захисту було представлено 31 магістерська робота. Анатолій Дмитрович побажав студентам на високому рівні представити результати своїх досліджень та вразити членів комісії ґрунтовними знаннями з обраної тематики дослідження.
     На розсуд комісії студенти представили власні цікаві та різнопланові дослідження, зокрема розглядалися питання антикризового фінансового управління підприємством; венчурного фінансування інвестиційних проектів; фінансів місцевого самоврядування: стан, проблематика та перспективи розвитку; сучасних тенденцій розвитку системи пенсійного забезпечення; інвестиційної стратегії підприємства та особливості її формування в сучасних умовах; управління кредитним портфелем банку; взаємодії банківських установ та страхових організацій на фінансовому ринку України; управління кредитним ризиком комерційного банку.
 
       Члени комісії відмітили актуальність обраних тематик, високий рівень представлених досліджень та ґрунтовні знання майбутніх магістрів.
 
       Оголошуючи результати захисту випускних магістерських робіт голова екзаменаційної комісії відмітила високий рівень підготовки, актуальність дослідження та глибокі практичні знання. Побажала випускникам подальших звершень і досягнень, а також висловила щирі сподівання зустрітися в стінах нашого університету в якості майбутніх аспірантів та роботодавців.
   Впродовж 21-25 листопада 2022 року відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» як денної, так і заочної форм навчання.
    Деканат економічного факультету, кафедри обліку та оподаткування і статистики та економічного аналізу завчасно провели необхідну підготовчу роботу зі студентами-випускниками 2022 р. до захисту магістерських кваліфікаційних робіт. Протягом навчального періоду професорсько-викладацький склад систематично проводив консультації студентів із теоретичних питань, збору, аналізу економічної і статистичної інформації, пов’язаної зі написанням магістерських кваліфікаційних робіт. Захист відбувся у змішаному режимі.
    З вступним словом до студентів та комісії звернулися декан економічного факультету Анатолій Діброва, заступники декана економічного факультету Леся Воляк та Михайло Маршалок, оголосивши наказ ректора Станіслава Ніколаєнка про склад екзаменаційної комісії та побажавши студентам успішного захисту магістерських кваліфікаційних робіт.
 
   До складу комісії, яка була створена наказом ректора увійшли: Надія Давиденко – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів - голова комісії та члени комісії Любов Гуцаленко, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування, заступник голови; Інна Лазаришина, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики та економічного аналізу; Євгенія Калюга, доктор економічних наук, професор кафедри обліку та оподаткування, гарант освітньої програми «Облік і аудит». Секретар комісії Світлана Дерев’янко – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування.
    Надія Давиденко – голова комісії також приєдналась до вітальних слів, ознайомивши студентів із регламентом проведення захисту та розпочала роботу екзаменаційної комісії.
 
    Студенти продемонстрували набуття ними фахових компетентностей щодо володіння категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом, вмінь обґрунтовувати результати дослідження, формулювати авторські висновки і пропозиції.
 
    На розсуд комісії студенти представили власні цікаві та різнопланові дослідження, зокрема розглядалися питання обліку та контролю розрахунків з органами соціального страхування в умовах соціально-економічної кризи, додаткової заробітної плати в умовах пандемії та воєнного стану, обліку та оподаткування діяльності фермерських господарств в умовах ризиків, формування облікової політики підприємства в системі управління запасами підприємств, теоретичні і практичні аспекти обліку та аналізу експортно-імпортних підприємств, методики складання звітності у відповідності до вимог вітчизняних та міжнародних стандартів, аналізу фінансового стану підприємства тощо.
 
   Комісія відзначила, що всі магістерські кваліфікаційні роботи виконані на актуальну тематику, мають логічну структуру та досить вдале обґрунтування висновків. За змістом роботи відповідали назві, поставленій меті і завданням. У роботах проведені теоретичні узагальнення, здійснені аналітичні розрахунки на матеріалах досліджуваних підприємств та внесені пропозиції, які мають практичну значимість.
 
     Виконані роботи свідчать про досить високий рівень застосування здобутих теоретичних та практичних знань, вміння самостійно вирішувати наукові та практичні задачі.
 
     Студенти на високому науково-практичному рівні представили результати своїх досліджень і впевнено відповідали на поставлені запитання не лише членів комісії, а й декана економічного факультету Анатолія Діброви, який взяв участь у роботі екзаменаційної комісії.
 
 Студенти продемонстрували глибокі теоретичні знання, отримані в аудиторіях, та практичні навички, здобуті протягом піврічної практики в провідних вітчизняних агрокомпаніях в умовах реального виробництва під керівництвом менторів. Саме така співпраця між університетом і бізнесом дозволила студентам обрати та успішно виконати роботи на актуальні теми для своїх досліджень.
 
    Голова та члени комісії залишилися задоволені ступенем підготовки магістерських кваліфікаційних робіт, рівнем виконання презентацій, змістовними, чіткими доповідями випускників та жвавою дискусією. Оголошуючи результати захисту магістерських кваліфікаційних робіт голова екзаменаційної комісії відмітила високий рівень підготовки, актуальність дослідження та глибокі практичні знання. Побажала випускникам подальших звершень і досягнень, а також висловила щирі сподівання зустрітися в стінах нашого університету в якості майбутніх роботодавців.
    Від імені випускників Марія Ніколенко та Юлія Малишко висловила зворушливі слова вдячності всьому професорсько-викладацькому складу за допомогу, підтримку та розуміння впродовж усіх років навчання в університеті.
 

     23 листопада 2022 року пройшов захист кваліфікаційних робіт магістрів за спеціальністю 051 Економіка.
     Екзаменаційна комісія всебічно проаналізувала представлені наукові роботи, детально ознайомилась із змістом та якістю їх оформлення. Голова та члени екзаменаційної комісії відмітили, що не дивлячись на воєнний стан в країні, захист магістерських кваліфікаційних робіт пройшов на досить високому рівні. Захист відбувався в змішаному форматі, технічних проблем в онлайн режимі не було. Всі студенти отримали добрі або відмінні оцінки.
 
    Студенти-випускники в процесі захисту продемонстрували ґрунтовні знання з фахових дисциплін, вміння аналізувати матеріал, дискутувати, творчо мислити, використовувати здобуті знання в практичній діяльності. Це свідчить про те, що їх підготовка відповідає встановленим вимогам.
 
 
    Коміся привітала студентів із успішним захистом і висловили сподівання, що отримані в університеті знання стануть запорукою вагомих здобутків та допоможуть досягти омріяних вершин у професійній діяльності!
    23 листопада 2022 р. відбувся публічний захист магістерських кваліфікаційних робіт спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форм навчання.
      Студенти презентували результати їхньої роботи за період навчання в магістратурі під керівництвом досвідчених викладачів. Під час доповідей були висвітлені актуальні проблеми у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності та запропоновані напрями удосконалення та розвитку ринків капіталу та організованих товарних ринків в Україні та світі.
     Зокрема, під керівництвом к.е.н., доцента Валентини Яворської захистили свої роботи: Ольга Жданюкна тему: «Розвиток ринків капіталу в Україні»; Світлана Андрійчук на тему: «Торгові стратегії на ринках капіталу та організованих товарних ринках»; Андрій Приходько на тему: «Розвиток біржового ринку деривативів» та Олександр Мигута на тему: «Фундаментальний і технічний аналіз на біржовому ринку».
 
     Владислав Нагурний захистив магістерську роботу на тему: «Тенденції розвитку світового біржового ринку» під керівництвом к.е.н., доцента Анастасії Кириченко.
      Здобувачі продемонстрували високий рівень теоретичної та практичної підготовки, вільне володіння матеріалом.
      Екзаменаційна комісія у складі д.е.н., професора кафедри економіки Єрмакова О.Ю. (голова комісії), д.е.н., професора, завідувача кафедри організації підприємництва та біржової діяльності Ільчука М.М. (заступник голови), к.е.н., доцента Березовської Л.О., к.е.н., доцента Яворської В.О. дійшла висновку, що магістерські кваліфікаційні роботи виконані на високому науково-методичному рівні, а студенти заслуговують присвоєння ступеня магістра із кваліфікацією: магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
     Захист відбувся в очному форматі з дотриманням правил безпеки в умовах воєнного стану.
     Голова та члени екзаменаційної комісії привітали студентів із успішним захистом магістерських кваліфікаційних робіт та побажали натхнення та наполегливості для успішного працевлаштування за фахом!

   Щиро вітаємо магістрів денної та заочної форм навчання з важливою подією всього студентського життя – здобуттям освітнього ступеня «Магістр» та бажаємо миру, міцного здоров’я, неймовірної життєвої наснаги в побудові успішної кар’єри на благо України!
 
Леся Воляк, Віталій Нагорний,
заступники декана економічного факультету

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook