Захист магістерських робіт на факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології успішно завершився!

18 листопада 2022 року
  14-16 листопада 2022 року на факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології захищали свої кваліфікаційні роботи магістри 2 року навчання спеціальностей 101 «Екологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 202 «Захист та карантин рослин». Відповідно до навчального плану підготовки 65 студентів денної форми навчання та 14 заочної успішно виконали індивідуальні плани та підійшли до завершального етапу – отримання освітнього ступеню «Магістр».

   Декан факультету Юлія Коломієць завчасно провела необхідну підготовчу роботу зі студентами до захисту магістерських робіт. Протягом навчального періоду наукоі керівники активно підтримували зв'язок зі студентами, систематично проводили консультації із теоретичних питань, збору та аналізу інформації пов’язаної зі написанням магістерських робіт.
   Студенти підтвердили готовність до захисту дипломних робіт в декілька етапів: це попередній захист робіт на кафедрі, апробаційна участь у студентських наукових конференціях та участь у загальноуніверситетській постерній конференції. Слід зазначити, що всі студенти успішно пройшли перевірку робіт на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення «Unichek». Середній показник плагіату на кожній спеціальності не перевищує 12%.
   15-16 листопада відбувся захист магістерських робіт студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 101 «Екологія» за освітніми програмами «Екологічний контроль та аудит», «Екологія та охорона навколишнього середовища».


  До складу комісії увійшли: голова комісії доктор біологічних наук, завідувач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності Алла Клепко, члени комісії – доктор біологічних наук, професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю Віталій Гайченко, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю, Володимир Чайка, секретар комісії кандидат біологічних наук, ст. викладач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності Володимир Іллєнко.

 

   Захист магістерських робіт розпочали студенти денної форми навчання освітньої програми «Екологія та охорона навколишнього середовища». З метою ефективної роботи комісії на захисті магістерських робіт були присутні наукові керівники. Вони уважно заслухали доповіді за результатами представлених дипломних робіт, взяли активну участь в обговоренні, поділились думками щодо виконання поставлених завдань дипломниками, а також їх наукового й професійного зростання у період студентського життя.
   Тематика магістерських робіт студентів-екологів включала широкий спектр екологічних досліджень з моніторингу водних та наземних екосистем, екологічної оцінки антропогенного навантаження на стан компонентів довкілля, поводження з відходами, наукових основ екологічного біорізноманіття, екотоксикологічну оцінку агрохімікатів.


   Слід відзначити магістрів, теми яких викликали найбільш вагомий професійний інтерес та енергійну наукову дискусію членів комісії, а саме: Анастасії Лагойко з темою «Варіації приросту вікових дерев Quercus robur L. на тлі змін клімату» (під керівництвом доцента Ірини Рубежняк), Олена Пассюра про екологічний менеджмент системи поводження з ТПВ та підвищення його ефективності на прикладі м. Києва (під керівництвом доцента Марини Ладики), Надії Сушко щодо технологій в системі поводження з відходами Великої Британії та України (під керівництвом доцента Олени Наумовської).

 


   Члени комісії виділили найкращі магістерські роботи, серед них роботу Анни Пономаренко щодо екологічного різноманіття безхребетних тварин лісополоси (під керівництвом професора Віталія Гайченка), Валентина Шевченко та його доповідь про еколого-рекреаційну оцінку стану лісових паркових насаджень у Центральному парку культури та відпочинку м. Узин (під керівництвом доцента Євгенія Бережняка), Вікторію Дідківську – вплив кадмію (Cd) на активність біопрепаратів, що застосовуються у рослинництві (під керівництвом доцента Валерії Бондарь), Марію Базярук щодо аналізу поглинання парникових газів органічними ґрунтами заплави р. Трубіж (під керівництвом доцента Марини Ладики).

 
   Професіоналізм та наукові знання продемонструвала й іноземна студентка за освітньою програмою підготовки «Екологія та охорона навколишнього середовища» Шень Чиех-Хсинь, яка представила свої результати на тему «Оцінка небезпечності медичних відходів для біоти природних екосистем» (науковий керівник: доцент Олена Наумовська).


   За словами голови екзаменаційної комісії Алли Клепко, всі претенденти на присвоєння ОС «Магістр» зі спеціальності 101 «Екологія» чудово справилися зі своїми завданнями, продемонстрували високий науковий рівень володіння екологічними знаннями, надавали логічні й обґрунтовані відповіді, показали свій інтелектуальний та професійний розвиток під час навчання в університеті. Загалом успішно захистили свої магістерські роботи 25 студентів денної та 3 студенти заочної форм навчання спеціальності 101 «Екологія».

 

   14-15 листопада відбулось засідання екзаменаційної комісії із заслуховування випускних робіт ОС «Магістр» денної та 16 листопада заочної форм навчання, спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», за освітньою програмою «Екологічна біотехнологія та біоенергетика».
   До складу комісії увійшли: голова комісії доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Світлана Прилуцька, члени комісії – доктор сільськогосподарських наук, професор Микола Лісовий (гарант програми ОС «Магістр»), доктор сільськогосподарських наук, професор Оксана Кляченко та кандидат біологічних наук Олена Кваско.

   До захисту допущено 16 здобувачів денної та 8 заочної форм навчання, які успішно виконали навчальний план ОС «Магістр» та підготували випускну роботу. Здобувачі денної форми претендували на 8 дипломів з відзнакою, заочної форми – на 3.
   Роботу комісії з вітальним словом відкрила декан факультету, професор Юлія Коломієць, яка щиро побажала студентам успішного захисту, наполегливості, а комісії − плідної роботи.

 

   Захист робіт відбувався у формі живої дискусії між здобувачами та членами комісії. В обговоренні представлених результатів також взяли участь присутні наукові керівники магістерських робіт.
   Особливо цікавими були дискусії за темами доповідей: «Мікроклональне розмноження рослин чаю китайського (Camelia sinensis L. Kuntze)» робота Сергія Хорольського (під керівництвом в.о. завідувача кафедри Олени Кваско), «Біотехнологічний етап виробництва односолодового віскі та шляхи його оптимізації на віскокурні ВАТ Бровар» робота Дар'ї Пишної (науковий керівник доцент Андрій Бабицький) та «Використання технології бактеріальної деградації поліетилентерефталату для утилізації твердих побутових відходів» виконавець Діана Мальована (під керівництвом доцента Андрія Бабицького).

 

   По завершенню захисту голова та члени комісії відзначили високий рівень представлених робіт, актуальність проведених досліджень та різноманіття й оригінальність практичних елементів робіт. У процесі обговорення кожної роботи виникла жвава дискусія та цікаві запитання, на які здобувачі давали логічні, змістовні відповіді, що сукупно із якістю робіт дало можливість одержати омріяну оцінку «відмінно»! Слід зауважити, що всі здобувачі денної форми навчання змогли одержати найвищий бал, а серед заочної – найвищу оцінку отримали 5 осіб.

   15-16 листопада відбувся захист магістерських робіт студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» за освітніми програмами «Захист рослин», «Карантин рослин».
    До складу комісії увійшли: доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України Микола Доля, члени комісії – доцент, кандидат сільськогосподарських наук Оксана Сикало, доцент, кандидат сільськогосподарських наук Ярослав Лікар, доцент, доктор сільськогосподарських наук Мирослав Піковський.
    Слід відзначити магістрів, теми яких викликали неабиякий професійний інтерес, а саме Ірина Хрущова з темою тема «Плямистості ехінацеї пурпурової, розрахунок фітосанітарного ризику та заходи обмеження їх розвитку» (науковий керівник доцент Дмитро Гентош), Олена Казьміренко тема «Фітопатологічний моніторинг грибів роду Fusarium Link зерна пшениці озимої та їх вплив на якісні показники» (науковий керівник доцент Наталія Волощук), Роман Ткаченко тема «Іржа ячменю ярого та заходи захисту» (науковий керівник доцент Дмитро Гентош), Анастасія Луцюк тема «Управління чисельності фітопаразитичних нематод на топінамбурі» (науковий керівник доцент Тетяна Стефановська).
   Ірина Хрущова з темою «Плямистості ехінацеї пурпурової, розрахунок фітосанітарного ризику та заходи обмеження їх розвитку», провела аналіз на здатність до проростання насіння, оздоровлення рослини за допомогою методу in vitro, провела аналіз на наявність карантинних видів бур’янів на ділянці. Ірина зауважила, що використовувала, як джерела інформації лише книги та власні дослідження. Згідно з її висновку найбільш ефективною для розмноження в умовах in vitro ехінацеї пурпурової є концентрація фітогормону у 0,8 мл.
   Представлені магістерські роботи мають практичну цінність для сучасного розвитку агропромислового комплексу України, результати наукових досліджень можна сміливо реалізовувати в провідних аграрних підприємствах. До слова, ячмінь ярий в Україні вирощують, як технічну, кормову та продовольчу культуру. Він є одним із цінних зернофуражних культур за обсягами використання в народному господарстві, оскільки має значну частку в балансі концентрованих кормів.

 

   Екзаменаційна комісія бажає магістрам успіхів на професійній ниві та в особистому житті, йти завжди вперед і досягати поставлених цілей, бути позитивно зорієнтованими та мати міцне здоров’я. Все буде Україна!

Наталія Батрак

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook