Аналітичне бачення стратегічних орієнтирів інноваційного розвитку аграрних формувань України в сучасних трансформаційних умовах

7 жовтня 2022 року
      05-06 жовтня 2022 р. на кафедрі статистики та економічного аналізу НУБіП України відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія інноваційного розвитку аграрних формувань України: аналітико-прогнозний аспект».

      До проведення конференції долучилися науковці та практики з різних країн; зокрема з Університету Міссурі (США); Університету Фоджа (Італія); Варшавського університету наук про життя (Республіка Польща); Університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (Республіка Польща); Академії прикладних наук ім. Станіслава Сташіца в Пілі (Республіка Польща); Університету прикладних наук Вайенштефан-Тріздорф (Німеччина); Університету Відня (Австрія), Вищої технічної школи у Цюріху(Швейцарія), а також провідні вчені та молоді науковці вітчизняних університетів та наукових установ.
    На конференції було обговорено актуальні проблеми удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління інноваційним розвитком аграрних формувань України в сучасних умовах. Наукова дискусія відбувалася за наступними тематичними напрямами: аграрні формування в повоєнний період: проблеми і пріоритети розвитку; інформаційно-інноваційне забезпечення управління стратегічним розвитком в умовах повоєнної стабілізації; аналітико-прогнозні тренди соціально-економічного розвитку аграрних формувань в Україні й у світі; фінансове забезпечення повоєнного відновлення інноваційного розвитку суб’єктів господарювання. Модератором заходу була д.е.н., професор, завідувач кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України Лазаришина Інна Дмитрівна.

     Пленарне засідання розпочалося з привітальних слів від проректора з науково-педагогічної роботи НУБіП України, д.е.н., професора, академіка НААН України Кваші С.М., директора Департаменту багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод Міністерства економіки України, д.е.н. Жемойди О.В., декана економічного факультету, д.е.н., професора Діброви А.Д., радника-уповноваженого Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Будник О.О.

     Протягом пленарного засідання конференції були представлені змістовні доповіді за тематикою конференції. Декан економічного факультету, професор Діброва А.Д. презентував результати дослідження щодо прогнозування наслідків впливу вартості мінеральних добрив на розвиток ринку кукурудзи в Україні з використанням моделі AGMEMOD.

   Завідувач кафедри, професор Лазаришина І.Д. детально висвітлила тему «Забезпечення корисності аналітичної інформації в умовах військового стану». Основним меседжем доповіді є те, що у сучасних трансформаційних умовах аналіз військовий - зберігає життя і забезпечує ПЕРЕМОГУ, аналіз економічний - зберігає та примножує ресурси і дозволяє заглянути "за горизонт".
     Продовжуючи обговорення переорієнтації інформаційно-аналітичного забезпечення концептуальних засад державного управління, заступник керівника секретаріату Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, к.ю.н. Форсюк В.Л. прокоментувала основні зміни і перспективи трансформації оподаткування аграрного бізнесу.

   Ректор Львівського торговельно-економічного університету, д.е.н., професор Куцик П.О. виділив основні тенденції та пріоритети розвитку аграрної кооперації в Україні. Петро Олексійович наголосив, що в сьогоднішніх умовах кооперативи, як особлива форма господарської діяльності, мають унікальну соціально-економічну природу, що базується на ідеї економічної самодопомоги широких верств населення з метою самозабезпечення необхідними товарами та послугами.

      Головний науковий співробітник відділу обліку і оподаткування ННЦ "Інститут аграрної економіки", академік НААН України, д.е.н., професор Жук В.М. розглянув особливості методології інформаційно-аналітичного забезпечення обрахунку втрат агропідприємств від війни. Валерій Миколайович зауважив, що повномасштабна війна наносить як пряму шкоду, так і непрямі збитки усім суб’єктам господарювання України. І саме обрахунки цих збитків та їх фіксації на відповідних державних ресурсах є нагальною потребою керівників, бухгалтерів та економістів підприємств.

    Питання аналізу та контролю за ефективністю використання матеріальних ресурсів на рівні окремих суб’єктів господарювання, громад висвітлив д.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування Західноукраїнського національного університету, Дерій Василь Антонович. Під час жвавої дискусії були обговорені проблеми визнання значення аналітиків та їх місця в освітянській спільноті, а також наслідки звуження аналітичної складової в освітніх програмах на різних рівнях управління.

    Продовжуючи обговорення актуальної теми оцінки втрат внаслідок війни, виступила професор кафедри фінансового аналізу та аудиту Державного торговельно-економічного університету, д.е.н. Парасій-Вергуненко І.М., яка презентувала результати досліджень за темою «Аналітична оцінка збитків підприємств в умовах війни».

    До її виступу долучилася завідувач кафедри обліку і оподаткування Волинського національного університету імені Лесі Українки, д.е.н., професор Садовська Ірина Борисівна, яка підтримала спікерів щодо вагомості аналізу у системі прийняття рішень на мікро- і макрорівні, його взаємозв’язку і взаємозалежності з підсистемами обліку, планування, організації та контролю. Також вона, як член підкомісії 071 Облік і оподаткування Науково-методичної комісії 6 з бізнесу, управління та права МОН України зазначила, що у підкомісії при формуванні стандартів вищої освіти значна увага приділяється урахуванню спеціальним компетентностям і програмним результатам навчання, пов’язаним з аналізом.
    Професор кафедри аудиту та підприємництва Національної академії статистики, обліку та аудиту, д.е.н., професор Шевчук В.О. охарактеризував сучасні підходи до природничих засад інституційних стратегій у розрізі резильєнтності та капіталізації розвитку аграрних формувань. А також запросив до дискусії присутніх щодо необхідності утвердження властивих Україні інтелектуальних можливостей за відповідними науковими, освітніми та прикладними напрямами розвитку, адже адекватні сучасним викликам рятівні сенси властиві якраз українському сегменту загальнолюдського економічного знання.

     Друга, англомовна частина пленарного засідання, стала платформою обговорення стратегій інноваційного розвитку аграрних формувань в сучасних реаліях за участі іноземних спікерів. Професор Університету Фоджа Едгардо Сіка розглянув засади сучасних наукових підходів до дослідження ефективності та доцільності використання різних складових політики в аграрному секторі.

    Продовжили секційні обговорення науковці Академії прикладних наук ім. Станіслава Сташіца в Пілі професор хабілітований Ян Полцин та адьюнкт Вікторія Вовк, які представили результати наукових напрацювань щодо бачення доданої вартості інтелектуального капіталу як міри продуктивності аграрного підприємства.

    Свою підтримку на конференції висловив і професор Варшавського університету наук про життя Маріуш Хамульчик, який також разом із колегами Кароліною Павлак та Джоаною Стефанчук детально розглянули наслідки і оцінили вплив війни в Україні на продовольчу безпеку в світі. Професор Маріуш Хамульчик наголосив на основних викликах і можливостях, які стоять не лише перед Україною, а й світовою спільнотою в цілому.

    Обговорюючи стратегії інноваційного розвитку в сучасних трансформаційних умовах, під час роботи конференції, учасники неодноразово наголошували на наростаючому значенні інформаційних технологій та їх здатність бути ефективним аналітичним інструментарієм обробки інформації для формування висновків за багатоцільовим критерієм. Саме цим аспектам штучного інтелекту та перспектив його використання була присвячена доповідь професора хабілітованого Агнєшки Кістер та докторанта Наталії Бжезінської.

      Виступ професора кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва НУБіП України, д.е.н. Витвицької О.Д. був присвячений стратегічним орієнтирам розвитку інновацій в аграрних формуваннях України та висвітленню місії університетів у поширенні інновацій у сучасних умовах. У продовження обговорення стратегій розвитку вітчизняного аграрного сектору, професор кафедри статистики Савчук В.К. деталізував пріоритетні напрями його відновлення в сучасних умовах обмеженості економічних та фінансових ресурсів.

    Завершив пленарний день конференції професор кафедри статистики Університету Міссурі (США) Сунак Чакраборти, який презентував дослідження і досвід щодо особливостей використання автоматизованих аналітичних інструментів для ведення ефективного та смарт сільського господарства.

      Другий день роботи IV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія інноваційного розвитку аграрних формувань України: аналітико-прогнозний аспект» був не менш насиченим та цікавим. Розпочав засідання Сергій Анатолійович Мозговий, директор з маркетингу компанії «Дебет Плюс», який ознайомив присутніх з можливостями та перевагами вітчизняного інформаційного продукту з автоматизації облікових процедур. Під час обговорень Сергій Анатолійович підкреслив важливість набуття обліково-аналітичних компетенцій для майбутніх управлінців незалежно від їх освітньої спеціалізації.

    Жваві дискусії викликала доповідь професора кафедри загальної екології, радіобіології та БЖД НУБіП України Боголюбова Володимира Миколайовича, який детально зупинився на принципах переходу суспільства до сталого розвитку та розвитку природи. Охарактеризував положення екологічної парадигми, ознаки і складові сучасної біосферної кризи людства, відмітивши основні перспективні напрямки для територіальних громад.

     Noah Fатемі, директор компанії Capital accountants LTD присвятив свою доповідь розкриттю особливостей ринку консалтингової діяльності на вітчизняному та європейському ринках. Також було відмічено ряд суперечностей і проблем обліку та наголошено на численних нереалізованих можливостях на вітчизняному ринку. Дискусію продовжила доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності НУБіП України Валентина Олександрівна Яворська, розкривши сучасні фінансові інструменти, які сприятимуть відновленню економічного потенціалу аграрних формувань України.

    Конференція зібралася потужну команду однодумців та поєднала представників наукової спільноти, практиків, студентів ОС «Бакалавр» Освітньої програми «Аналітичне і обліково-правове забезпечення бізнесу», студентів-магістрів, здобувачів наукового ступеня «доктор філософії» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Протягом насичених двох днів роботи, до обговорень долучилося понад 100 учасників. Кафедра статистики та економічного аналізу НУБіП України щиро дякує кожному учаснику, що знайшли можливість і підтримали наші наукові ініціативи щодо визначення перспектив розвитку аналітичного забезпечення прийняття рішень в аграрному секторі. Висловлюємо надію, що наша колективна робота в розрізі дослідження і вирішення проблем та пріоритетів інноваційного розвитку аграрних формувань, інформаційно - інноваційного і фінансового забезпечення їх управлінням і визначення аналітико-прогнозних трендів соціально-економічного розвитку аграрного сектору в Україні й у світі для кожного учасника буде продуктивною та сприятиме відродженню національної економіки в цілому та аграрного сектору - зокрема.
 
Інна Лазаришина,
завідувач кафедри статистики та економічного аналізу
Тетяна Куць,
доцент кафедри статистики та економічного аналізу
Тетяна Собченко,
доцент кафедри статистики та економічного аналізу
 
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook