Освітньо-професійна програма другого рівня «Облік і аудит» - напрямок не лише універсальної мови бізнесу, а і мистецтва, краса якого розкривається тільки перед професіоналом

5 серпня 2022 року
Шановні випускники бакалаврату, їх батьки та колеги!
     Після отримання диплому бакалавра, з’являється можливість вступу на акредитовану освітньо-професійну програму другого магістерського рівня «Облік і аудит» кафедри обліку та оподаткування, економічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України. Університет у поточному році потрапив до основного рейтингу найкращих університетів світу. В останньому випуску QS World university ranking 2023 висвітленим на сайті TopUniversities.com, посів 1201-1400 місце. Кафедра обліку та оподаткування у складі університету функціонує більш ніж 60 років, має потужний науково-педагогічний персонал, науково-методичну та матеріальну базу.
 
Яка структура освітньої програми для магістрів?
     Навчальний процес в магістратурі здійснюється відповідно до акредитованої освітньо–професійної програми в обсязі 90 кредитів, терміном навчання 1,5 роки за денною та заочною формами навчання. Зміст програми переглядається кожного року, з урахуванням тенденцій обліково-правового забезпечення в Україні. Студенти магістратури вносять пропозиції щодо удосконалення навчального процесу.
     Зміст освітньої програми передбачає спеціалізовану підготовку фахівців  для вирішення прикладних задач та наукової діяльності у предметній сфері знань відповідно до філософії та стратегічних цілей бізнесу.
 
Який зміст освітньої програми другого рівня та його зв'язок з практикою?
     В процесі навчання передбачається надання фундаментальних теоретико-методичних знань та практичних навичок з економічних процесів та закономірностей у галузі обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування в національній, міжнародній діяльності та директивах ЄС. Про шляхи реформування бухгалтерського обліку, контролю та аудиту з урахуванням Директив ЄС повідомила к.е.н., начальник департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Людмила Гапоненко.
    Результати навчання орієнтовані на глибоку професійну підготовку сучасних аналітиків, фахівців у сфері обліку, аудиту, оподаткування, ініціативних та здатних до швидкої адаптації вимог сучасного бізнес-середовища. Інтегрована підготовка магістрів поєднує чітку практичну спрямованість навчання щодо: організації бухгалтерського обліку; застування його в управлінні підприємством; організації і методики аудиту; фінансового аналізу; внутрішнього, зовнішнього контролю та управління ризиками; судово-економічної експертизи; публічних закупівель; електронного документообігу, професійної етики і професійної незалежності бухгалтера і аудитора.
      Проведений семінар в НУБіП України, за участю практичних працівників комерційних установ та працівників газети «Баланс», зібрав в актовий зал студентів кафедри обліку та оподаткування.
Як побудовано навчальний процес на освітній програмі?
   Викладання проводиться в аудиторіях (в окремих випадках – дистанційно) з застосуванням комп’ютерних засобів у вигляді: лекцій (мультимедійної, інтерактивної), практичних занять, самостійного навчання з використанням підручників, посібників та конспектів, консультації з викладачами. В навчальному процесі застосовуються рейтинговий вид контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий. Екзамени та заліки (в т. ч. диференційовані ) проводяться відповідно до нормативно-правових документів.
      Після завершення навчання (І і ІІ семестр) в межах аудиторії під керівництвом викладачів проводиться навчальна практика (тренінг за фахом) і далі в ІІІ семестрі виробнича практика 16 тижнів , як правило на базах майбутнього місця роботи.
     Партнер НУБіП України в особі керівника ТОВ «Агрофірма Колос» (село Пустоварівка Київської області) надає можливість студентам набути професійні навички і вміння з обліку вирощування рослинницької продукції під час проходження практики.

Яке на сьогодні існує ресурсне забезпечення реалізації програми (кадрове, матеріально-технічне, інформаційне та навчально-методичне)?
     Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється штатними науково-педагогічними працівниками з досвідом практичної роботи, із них - 6 докторів економічних наук, 18 доцентів провідних кафедр економічного факультету.
   Заняття з усіх навчальних дисциплін проводяться в комп’ютерних та навчально-наукових лабораторіях «Інформаційні технології в бухгалтерському обліку» (кафедра обліку та оподаткування) та «Біоеконометрики і дейтамайнінгу»афедра статистики та економічного аналізу). На кафедрі ведеться постійна робота щодо викладання практичного навчального курсу "Бухгалтерський облік в прикладному рішенні «BAS БУХГАЛТЕРІЯ». І не випадково, студенти спеціальності «Облік і оподаткування» щороку стають переможцями Міжнародної студентської олімпіади у сфері інформаційних технологій «ІТ-Universe».
    Офіційний веб-сайт університету містить інформацію про освітні програми, навчальну, навчально-методичну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Всі зареєстровані в університеті користувачі (студенти, викладачі ) мають необмежений доступ до мережі Інтернет.
     Бібліотечний фонд багатогалузевий, нараховує понад один мільйон примірників вітчизняної та зарубіжної літератури, у т. ч. рідкісних видань, спеціальних видів науково-технічної літератури і документів (з 1984 р.), більше 500 назв журналів та 50 газет. Фонд комплектується матеріалами з сільського та лісового господарства, економіки, техніки та суміжних наук. Читальний зал забезпечений доступом до мережі Інтернет. Всі ресурси бібліотеки доступні через сайт університету.
      З 1 січня 2017 р. в НУБіП України відкрито доступ до наукометричних баз даних Web of Science та SCOPUS .
      Укладено більш ніж двадцять двосторонніх договорів між НУБіП України та провідними закладами вищої освіти України.
      В університеті наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, студенти забезпечуються житлом в гуртожитках.
 
Чи здійснюється співробітництво з вітчизняними та закордонними навчальними закладами?
     Співробітництво кафедри обліку та оподаткування з провідними навчальними закладами вищої освіти України здійснюється через проведення наукових конференцій, гостьових лекцій, виконання спільних наукових публікацій, науково-дослідних робіт на підставі укладених договорів.
      Університет має договори про співпрацю з іноземними університетами-партнерами та здійснює підготовку студентів-магістрів одночасно з отриманням ними подвійних дипломів. До складу таких країн та навчальних закладів слід віднести: Словаччина (Економічний університет, м. Братислава); Румунія (Університет аграрних наук та ветеринарної медицини, м. Ясси); Польща (Вроцлавський університет природничих наук); Франція ( Вища школа сільського господарства та природничих наук м. Ліль) та ін.
   
Як здійснюється завершення навчального процесу в університеті?
     Підсумковою атестацією навчального процесу в університеті є: підготовка, презентація і захист кваліфікаційної магістерської роботи та отримання кваліфікації - магістр з обліку і оподаткування.
Як можна оцінити високий рівень підготовки магістрів?
       Високий рівень магістерської підготовки зі  спеціальності «Облік і оподаткування» можливо оцінити, на наш погляд, за двома критеріями:
     - надання права університету проводити ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019-2020 навчальному році зі спеціальності «Облік і оподаткування» (наказ Міносвіти і науки України № 1580 від 17.12.2019р.). Але фос - мажорні обставини , не дозволили виконати наказ;
   - отримання призових місць (в основному І або ІІ) студентами, які приймали участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування» в різних провідних навчальних закладах починаючи з 2013 року.
 
В яких структурах може працювати магістр з кваліфікацією облік і оподаткування?
    Сфера діяльності для працевлаштування магістра з обліку і оподаткування (рис.1) дуже широка і включає структурні підрозділи як державних так і приватних установ.
 
  
       Рис.1. Працевлаштування випускників магістратури
       Вручення дипломів магістра з обліку і оподаткування здійснюється офіційно керівництвом університету.
     Магістри зі спеціальності «Облік і оподаткування» мають право продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні освіти (доктор філософії) кафедри обліку та оподаткування університету.
 
Побажання вступникам в магістратуру за спеціальністю «Облік і оподаткування»
      Твій вибір –  спеціальність «Облік і оподаткування» кафедри обліку та оподаткування економічного факультету. Здобуття вищої освіти - це як проживання маленького життя, де ціллю є не кінцевий результат у вигляді диплома, а отримання користі та насолоди від процесу навчання та здобутих знань. Отримані у студентські роки знання допомогли студентам стати професіоналами своєї справи, отримати посаду керівника або в майбутньому рухатися до неї та з легкістю формувати свою команду мрії.
     Після набуття  професійних знань, бажаємо зайняти місце в суспільстві аналогічно відомим професіоналам таким як: бухгалтер-письменник О. Генрі (справжнє ім'я Ві́льям По́ртер), бухгалтер-актор Олександр Вертинський, бухгалтер-модельєр П’єр Карден Джон, бухгалтер - перший «доларовий» мільярдер і найбагатша людина в історії Рокфеллер.
      В розмові прийняли участь випускники кафедри обліку та оподаткування НУБіП України у :
      2014р. - Тетяна Сковрунська – начальник фінансового відділу компанії ТОП «Сангрейн Інвест ЛТД»;
      2021р. – Тетяна Гайдученко - бухгалтер ТОВ «Опус-Авто».

Євгенія Калюга, гарант освітньої – професійної програми «Облік і аудит»
другого (магістерського ) рівня вищої освіти
за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook