Обговорення зі стейкхолдерами освітньо-наукової програми «Менеджмент» для підготовки фахівців третього рівня вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент

20 квітня 2022 року
     18 квітня 2022 року в он-лайн режимі відбулося обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Менеджмент» для підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент», на якому були присутні д.е.н., професор, академік НААН, проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку НУБіП України Кваша Сергій Миколайович, к.е.н., доцент, декан факультету аграрного менеджменту Остапчук Анатолій Дмитрович, к.е.н., завідувач відділу аспірантури Вакуленко Віталій Леонідович,гарант освітньо-наукової програми к.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського Балановська Тетяна Іванівна, члени проєктної групи д.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, заступник декана факультету аграрного менеджменту Бутенко Віра Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Дєліні Марина Миколаївна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Луцяк Віталій Васильович, здобувач третього рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» Восколупов Володимир Віталійович та запрошені стейкхолдери: посол з особливих доручень при Міністерстві закордонних справ України Трофімцева Ольга Василівна, д.е.н., професор, член-кореспондент НААН, заступник директора з науково-проектної роботи ННЦ «Інститут аграрної економіки», експерт ФАО в Україні Ходаківська Ольга Василівна, д.е.н., професор, головний науковий співробітник відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі ДУ «Інститут економіки та прогнозування» Попова Ольга Леонтіївна, д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська академія» Боднар Ольга Василівна, д.е.н., професор Державного університету телекомунікацій Гудзь Олена Євгенівна,  д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства, завідувач відділу навчально-науково-інноваційної діяльності ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» Судомир Світлана Михайлівна, керівник проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог» при Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України «Дорада» Ярошко Марія Сергіївна, старший науковий співробітник Лейбніц-Інституту аграрного розвитку у країнах з перехідною економікою (IAMO) Перехожук Олександр Павлович, к.с.-г.н., менеджер з розвитку аграрних ринків Програми Агро USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) Бакун Юрій Олексійович, а також  ще науково-педагогічні працівники НУБіП Українид.е.н.,професор, завідувач кафедри економіки, гарант ОНП «Економіка підприємств та галузей національного господарства» Байдала Вікторія Володимирівна та к.е.н., доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності,заступник декана факультету аграрного менеджменту Ковтун Олена Анатоліївна.
Відкрив обговорення освітньо-наукової програми «Менеджмент» декан факультету аграрного менеджменту Остапчук Анатолій Дмитрович, наголосивши на необхідності покращення підготовки здобувачів вищої освіти та врахування думок зацікавлених сторін для цього.
Гарант освітньо-наукової програми «Менеджмент» Балановська Тетяна Іванівна, яка презентувала короткий огляд ОНП, наголосила на тому, що у грудні 2021 р. наказом Міністерства освіти і науки України (№ 1436 від 24 грудня 2021 р.) було затверджено «Стандарт вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління і адміністрування для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти», тому цілі навчання, основні компетентності та програмні результати було оновлено відповідно до Стандарту.
Також Тетяна Іванівна підкреслила необхідність тісної співпраці всіх стейкхолдерів для забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих фахівців та утримання конкурентних позицій.
 
Зміни у навчальному плані охарактеризувала Бутенко Віра Михайлівна, яка відмітила, що в процесі аналізу програмних результатів, що зазначені у Стандарті до блоку вибіркових компонентів було включено дисципліну «Бізнес аналіз та моделювання управлінських процесів». Також, враховуючи досвід проходження акредитації інших ОНП, пропонується оновити зміст дисципліни «Методологія наукового дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи» та включити до неї блок, який стосується інтелектуальної власності, та змінити назву цієї дисципліни на «Методологія наукового дослідження, організація підготовки дисертаційної роботи та інтелектуальна власність». Проєктною групою було окремо розроблено навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії заочної форми навчання.
 Кваша Сергій Миколайович відзначив, що сьогоднішні реалії вимагають формування унікальних освітньо-наукових програм, тому необхідно більш детально зазначити особливості ОНП «Менеджмент», за якою навчаються здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії у НУБіП України, визначити можливості працевлаштування випускників і на основі цього включати до освітніх компонентів необхідні складові, що стосуються методів, моделей управління та інших нюансів.
  
Перехожук Олександр Павлович відзначив оптимальну наповненість ОНП «Менеджмент», але звернув увагу на те, що не слід обмежуватися економетричним моделюванням наукових бізнес-проєктів, а потрібно розглядати економетричні моделі більш високого рівня. Він зазначив на доцільності включення до навчального плану окремо дисципліни мікроекономіку та макроекономіку, оскільки вони вимагають різного підходу щодо використання моделей ефективного управління.
  
Трофімцева Ольга Василівна наголосила на високому рівні підготовки у НУБіП України фахівців різних рівнів, зокрема докторів філософії. Вона відзначила необхідність підвищення рівня мовних компетентностей, оскільки сьогодні велике значення має інтернаціоналізація наукових досліджень. До позитивних особливостей ОНП Ольга Василівна віднесла досить широкий перелік вибіркових компонентів, оскільки на її думку аграрний сектор є складовою частиною наук про життя, зеленої економіки, економіки замкненого циклу, наукові дослідження яких є досить актуальними на світовому рівні.
 
Ольга Василівна Ходаківська у процесі обговорення акцентувала увагу стосовно спрямованості ОНП на формування якісних фахівців як виробничої, так і наукової сфери. Вона підкреслила, що у сучасних складних умовах необхідно налаштовувати здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на розроблення питань забезпечення продовольчої безпеки як в Україні, так і на світовому рівні, формування інструментів ефективного управління як на рівні підприємства, так і на регіональному та державному рівнях.
  
Боднар Ольга Василівна зазначила, що якість і структура змістової складової освітньо-наукової програми не викликають сумнівів, характеризуються логічністю й послідовністю. Вона підкреслила тривалий досвід підготовки фахівців в університеті, високий рівень наукових публікацій викладачів, котрі забезпечують навчання за даною програмою, визначила затребуваність кадрів, котрі володіють компетентностями, що формує ОНП. Цінними стали її рекомендації щодо необхідності посилення таких компетентностей, як володіння іноземною мовою та проведення в межах ОНП гостьових лекцій як українських, так й іноземних фахівців. Також вона відзначила доцільність винесення інтелектуальної власності в окрему дисципліну, відмежувавши її від методології наукових досліджень.
 
Попова Ольга Леонтіївна відмітила змістовну наповненість програми, відзначила, що вона включає дисципліни, опанування яких дозволяє формувати у випускників компетентності, що відповідають запитам потенційних роботодавців. Також вона зазначила, що проєктна група доопрацювала програму у відповідності до Стандарту. Важливим моментом виступу є запрошення до працевлештування випускників ОНП «Менеджент» у закладі, який вона представляє.
Гудзь Олена Євгенівна відмітила ґрунтовний підхід проєктної групи до формування ОНП із врахуванням досвіду як вітчизняних, так і зарубіжних закладів вищої освіти.Також воназазначила важливість включення такого обов’язкового компоненту, як «Прийняття управлінських стратегічних рішень», оскільки випускники програми повинні вміти формувати саме стратегічні рішення на всіх рівнях. Порадила більше уваги в ОНП приділити інформаційним технологіям, котрі сьогодні є важливим інструментом формування управлінських рішень.
  
Ярошко Марія Сергіївна відмітила, що програма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії включає в себе достатню кількість дисциплін, котрі дозволяють поглибити знання у вибраному напрямі наукового дослідження. Наголосила на тісній співпраці Німецько-українського агрополітичного діалогу із викладачами та здобувачами вищої освіти НУБіП України. Серед актуальних завдань, котрі стоять сьогодні перед науковцями, вона зазначила необхідність розроблення інструментарію оцінки ефективності програм державної підтримки аграрного сектору. Також вона наголосила, що фахівці Німецько-українського агрополітичного діалогу завжди готові провести гостьові лекції, семінари для аспірантів з метою ознайомлення із досвідом європейської аграрної політики та сучасними науковими трендами.
 
Судомир Світлана Михайлівна при обговоренні ОНП відмітила позитивну тенденцію продовження багаторічного досвіду функціонування наукових шкіл відомих українських вчених - докторів економічних наук, професорів Завадського Й.С., Гудзинського О.Д., Галушко В., про що свідчить комплексність та наповненість програми підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти зі спеціальності «Менеджмент». Підкреслила доречність включення до ОНП дисципліни «Прийняття управлінських стратегічних рішень», зазначивши затребуваність фахівців з управління стратегічним розвитком на різних рівнях та в різних секторах національної економіки.
Бакун Юрій Олексійович наголосив на необхідності підготовки фахівців, які вміють у своїй діяльності поєднати економічні та екологічні аспекти, обізнані з передовими світовими трендами, знайомі з принципами сталого розвитку, зеленими угодами. Він відмітив, що в університеті готують саме таких фахівців завдяки включенню до навчального плану дисципліни «Біоекономіка», «Екологічний менеджмент».
Байдала Вікторія Володимирівна зазначила, що ОНП «Менеджмент» забезпечує набуття необхідних компетенцій задля здійснення ефективних процесів управління випускниками програми. Зокрема, вона відзначила, що формування ОНП відбувалося на основі вивчення міжнародного досвіду підготовки докторів філософії, саме тому доцільним є включення до навчального плану дисципліни «Мікроекономіка та макроекономіка 2», оскільки вона передбачає поглиблене вивчення питань функціонування економіки на різних рівнях.
  
Віталій Леонідович Вакуленко дав високу оцінку освітньо-науковій програмі «Менеджмент», відзначивши, що у програмі враховано зауваження та поради експертів, які були надані у процесі здійснення акредитації інших освітньо-наукових програм. Також він зазначив, що університет підтримує та сприяє розвитку інтернаціоналізації наукової діяльності, зокрема розробляється проект дуальної підготовки докторів філософії на базі НУБіП України та іноземних закладів вищої освіти.
Гарант програми та члени проектної групи та декан факультету щиро подякували всім учасникам за участь в обговоренні та конструктивні рекомендації, які буде враховано в подальшому доопрацюванні ОНП.
Тетяна Балановська
завідувач кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського
Віра Бутенко
заступник декана факультету аграрного менеджменту

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook