Звіт кафедри геодезії та картографії «Про виконання заходів з реалізації Програми розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива – 2025» у 2021-22 навчальному році.

13 квітня 2022 року
  Кафедра геодезії та картографії, працюючи над виконанням програми розвитку університету Голосіївська іціатива-25 у 2021-22 навчальному році свої зусилля зосереджувала в наступних напрямках:

     1.Навчально-методична робота.

Тут увага концентрувалася на:

1)      удосконалення ЕНК з дисциплін, які викладаються НПП кафедри та розробку НМК і РП нових курсів (за вибором бакалаврів і магістрів). Активно працювали в цьому напрямку професори І. Ковальчук, І. Опенько, доценти О. Жук, О. Малашевська, Є. Кривов’яз, О.Шевченко, ст.викл. М. Ковальов, доц. В. Богданець;
2)      роботі над підготовкою навчальних посібників (Супутникова геодезія, Картографія, Геоморфологія);
3)      виконанні завдань, спрямованих на підготовку кафедри і факультету до акредитації, зокрема, здійсненні самоаналізу, удосконаленні РП дисциплін, вивченні досвіду вкладання предметів геодезично-картографічного спрямування в інших університетах;
4)      безперебійному забезпеченні навчального процесу в умовах пандемії COVID-19 та неоголошеної загарбницької війни росії проти України.
 
2. Виховна робота.
Її здійснювали як наставники (доц. Кривов’яз Є.В., доц. Малашевська Є.В., асист. Лукянчук К.А.), так і кожен викладач в освітньому процесі, при спілкуванні зі студентами. Результати цієї роботи відображені як на сайті кафедри і факультету, так і сайті НУБіП України. Ця діяльність наставників спрямовувалася насамперед на допомогу студентам адаптуватися до нових умов, виконувати вчасно практичні і лабораторні роботи, відвідувати установи мистецького і просвітницького профілю. Зокрема, Є.В.Кривовяз є наставником студентів 1-зв-5с.т., працює зі своїми студентами з першого дня війни. Ведеться щоденна перекличка студентів, наставник отримує інформацію про їхній стан. Кожного тижня відбуваються zoom-зустрічі з групою, під час яких проводиться робота з підтримання морального духу, віри в перемогу України і її ЗС, а також відбувається обговорення всіх болючих питань для покращення загального психологічного стану кожного студента і групи в цілому.
Доцентом Жуком О.П. зі студентами 3-го курсу 1-ої групи у лютому 2022 року проведено патріотичну годину на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. У березні під час патріотичної години обговорили війну російської федерації проти України.
Доценткою Малашевською О.А. з групою 2-ЗВ-4 у квітні проведена онлайн-зустріч, присвячена питанням життя в умовах військового стану; у березні-квітні - підтримувала студентів через переписку з старостою ; провела індивідуальну бесіду (18.02.22) з Корнійцем М. стосовно самореалізації, пошуку свого місця в житті і відповідальності перед близькими;
Професором Ковальчуком І.П. проводилася виховна робота з магістрами 1 р.н. в рамках курсу Глобальні проблеми світу, зокрема теми «Проблеми війни і миру», Шевченком О.В. та професором Євсюковим Т.О. – в рамках діяльності як заступника декана та декана факультету землевпорядкування.
 
 3. Наукова робота.
Кафедра виконує НДР базового фінансування «Соціально-економічні виклики, реалізація та вдосконалення законодавства України у контексті сталого розвитку», підтема «Соціально-економічні виклики децентралізаційних процесів і землевпорядної реформи для українського села». За результатами досліджень підготовлено і здано звіт, дві наукові праці монографічного типу.
1. Опенько І.А., Ковальчук І.П., Тихенко Р.В., Степчук Я.А. Алгоритми оцінювання соціальних, економічних, демографічних, працересурсних, екологічних наслідків сучасного етапу земельної реформи. Наукове видання. Київ: Компринт, 2021. 114 с.

2. Ковальчук І.П., Опенько І.А., Тихенко Р.В. Аналітичний огляд підходів до оцінювання ризиків для сталого розвитку сільської місцевості та функціонуючих в її межах територіальних громад. Наукове видання. Київ: Компринт, 2021. 64 с.

З.1 Тематика і фінансування НДР 
№ п/п
Назва теми
Термін виконання (роки)
Обсяг фінан-сування у 2021 р., тис. грн
Джерело фінансу- вання (Держ-бюджет, Мінагро- політики ініціатив тощо)
Чисель-ність праців- ників, що беруть участь в НДР, чол.
в тому числі:
Кіль-кість штат них наук. пра-цівни-ків, чол.
докт. наук
канд. наук
1
2
3
 
5
6
7
8
9
1
БФ/39-2021, підтема : Соціально-економічні виклики децентралізаційних процесів і землевпорядної реформи для українського села
2021-2025
165,33
Базове фінансуван-ня
4
2
1
-
2
Розробка механізмів масової оцінки нерухомості для ефективного регулювання земельних відносин
2019-2021
400,00  
Держ- бюджет
7
3
7
1

Також за  результатами досліджень опубліковано монографії:

1.      Ковальчук І.П., Шевченко О.В., Тихенко Р.В., Опенько І.А., Тихенко О.В., Жук О.П., Андрейчук Ю.М., Ковальчук А.І., Степчук Я.А. Оцінка земель і картографічне забезпечення функціонування територіальних громад: монографія: / Том 1. / За наук. ред. проф. І.П Ковальчука. К.: Компринт, 2021. 386 с.
2.      Ковальчук І.П., Шевченко О.В., Тихенко Р.В., Опенько І.А., Тихенко О.В., Жук О.П., Андрейчук Ю.М., Ковальчук А.І., Степчук Я.А. Оцінка земель і картографічне забезпечення функціонування територіальних громад: монографія: / Том 2. / За наук. ред. проф. І.П Ковальчука. К.: Компринт, 2021. 402 с.
3.      Dei, М. & (Ed.). (2021). Single educational space in the conditions of digital transformation (collective monograph). Estimation of taxes to community budgets from the use of forest land uses. E-SCIENCE SPACE, Warszawa, 2021. 376 р. (співавтор І.А.Опенько).
4.      Геоекологія Львівської області: монографія / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. 606 с.  (10,5 умовн. автор. арк.) (І.П.Ковальчук – співавтор).
5.      Кафедра геодезії та картографії: минуле, сьогодення, майбутнє. Наукове видання./ Укладачі: канд. екон. наук, ст. викл. О.А.Малашевська, д-р геогр.наук, проф. І.П.Ковальчук; за наук. ред. проф. Ковальчука І.П. К.: «Компринт», 2021. 96 с.
 
Також опубліковано серію статей, які входять до наукометричних баз Scopusі WebofScience:

1.       Статті, опубліковані у міжнародній базі Scopus  [11] 

Назва роботи
Рік видання
Назва видання, квартиль
Кількість друк. Аркушів
Автор
Посилання на статтю у базі
Thevariabilityofnatural and climatic conditions in investment projects in the field of nature management
2021
Journal of Water and Land
Development. No. 48 (I–III) p. 48–54. (Q2)
0,38
Rokochinskiy A., Frolenkova N., Turcheniuk V., Volk P., Prykhodko N., Tykhenko R., Openko I.
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85105676098&origin=resultslist
Differences in the assessment of vegetation indexes in the EO-Browser and EOS landviewer services (on the example of Lutsk district lands)
2021
European Association of Geoscientists & Engineers
0,38
M. A. Fedoniuk, I. P. Kovalchuk, V. O. Fesyuk, R. V. Kirchuk, I. M. Merlenk, S. P. Bondarchuk
DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521134
Land Reallotment over the Course of the Development of a Rural Settlement in Ukraine
2021
Geomatics and Environmental Engineering (Q4)
0,81
Mykola Malashevskyi, Ivan Kovalchuk, Olena Malashevska
https://doi.org/10.7494/geom.2021.15.3.115
Echo-sounding of lakes of the Nobel national nature park for the purposes of landscape mapping and geoecological monitoring
2021
GeoTerrace-2021-029
0,35
I. Zubkovych, I. Kovalchuk, V. Martyniuk, V. Korbutiak, S. Andriychuk
https://openreviewhub.org/geoterrace/paper-2021/echo-sounding-lakes-nobel-national-nature-park-purposes-landscape-mapping-and
Retrospective monitoring of municipal solid waste landfill of Lutsk using remote sensing data")
2021
GeoTerrace-2021-029
0,35
Andrii Kovalchuk, Mykola Fedoniuk, Ivan Kovalchuk, Bohdan Zhdanyuk, Vitalina Fedoniuk
https://openreviewhub.org/geoterrace/paper-2021/retrospective-monitoring-municipal-solid-waste-landfill-lutsk-using-remote
Geoinformation modeling of erosion processes in the basins of small rivers (on the example of the river Horynka).
2021
Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2021
0,4
K.A. Lukyanchuk and O.M. Pidkova
https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.20215521141
The challenges of the provision of land consolidation with geospatial data
2021
GeoTerrace-2021-029
0,25
Malashevskyi M., Tarnopolskyi А., MalashevskаО., Tarnopolsky Ye.
https://openreviewhub.org/geoterrace/paper-2021/challenges-provision-land-consolidation-geospatial-data
The aims and trends of the sustainable land tenure formation in Ukraine: the spatial aspect
2021
Geodesy and Cartography (Q3)
 
0,82
Malashevskyi M., Malashevskа О.
https://journals.vgtu.lt/index.php/GAC/article/view/12791/10777
Land Consolidation Considering Natural Afforestation
2021
Geomatics and Environmental Engineering (Q4)
0,75
Mykola Malashevskyi, Olena Malashevska
Прийнята до друку
Complex investigations of the state, funktionity and transformation processes development in the river basin systems
2020
GeoTerrace-Conference
0,35
Kovalchuk A., Kovalchuk I., Mykhnovych A., Pylypovych O., Zhdaniuk B.
https://openreviewhub.org/geoterrace/paper-2020/complex-investigations-state-functioning-and-transformation-processes
The variability of natural and climatic conditions in investment projects in the field of nature management
2021
Journal of Water and Land Development No. 48. (I-III)
0,44
RokochinskiyA., FrolenkovaN., TurcheniukV., VolkP., PrykhodkoN., Tykhenko R.   OpenkoI.
DOI 10.24425/jwld.2021.136145.
 

 Кількість статей, опублікованих в міжнародній базі Web of Science та їх обсяг   (6) 

Назва роботи

Рік видання

Назва видання, квартиль

Кількість

друк. аркушів

Автор

Посилання на статтю у базі

Assessment of economic losses caused by degradation processes of agricultural land use

2021

Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering. Vol. X, 2021, pp. 102-109.

0,44

Oleksandr Shevchenko, Ivan Openko, Ruslan Tykhenko, Oleg Tsvyakh, Oleksiy Zhuk, Euvghenia Kryvoviaz, Olga Tykhenko, Nataliia Bavrovska, Yanina Stepchuk, Anatoliy Rokochinskiy, Pavlo Volk.

https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000704605600015

The assessment of impact ecological stability of territory on the organization of rational land use of agricultural enterprises

2021

Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development“ Volume 21, Issue 2/2021, pp. 685–692.

0,44

Tykhenko R., Tykhenko O., Openko I., Shevchenko O., Bavrovska N., Zhuk O., Tsvyakh O., Stepchuk Ya.

https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000664986400079

Ecological and Economic Principles of Use and Reproduction of Natural Recreational Resources in the Context of the Postmodern Consciousness

2021

Postmodern Openings, 12(2), 149-169.

1,3

Kliuchenko A., Humenyuk,H., Melnyk, V., Tkachenko,S., Bogdanets, V., Nosenko, V.

https://doi.org/10.18662/po/12.2/301

Transformation processes in the river-basin system of Bystrytsia and their geoinformation-cartographic models

2020

Geodynamics, 2 (29)

1,3

Kovalchuk A., Kovalchuk I., Pavlovska T.

DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2020.02.033

Health tourism in Lviv region: current state and development prospects. (Web of Science)

 

2021

Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series «Geology. Geography. Ecology», № 54, 180-194

1,5

Kovalchuk I. V., Kovalchuk A. I., Zapototskyi S. P., Zapototska V. A.

https://doi.org/10.26565/2410-7360-2021-54-14

 

 

The basin-landscape approach to the protection and condition optimization of the lakes of the national parks

2020

Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series «Geology. Geography. Ecology № 53

1,35

Ivan Kovalchuk, Vitalii Martyniuk, Vaida Šeirienė

.  https://doi.org/10.26565/2410-7360-2020-53-18

 2. Тези доповідей (16)   

Назва роботи
Рік видання
Видавництво
Кількість друк. аркушів
Автор
Лісомеліоративна роль насаджень дуба пухнастого
2021
Виклики сучасного землеустрою: дигіталізація, технологічні зміни та економічні трансформації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 вересня 2021 р.). К. : НУБіП України, 2021, С. 67-69. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u257/zbirnik_tez_konferenciyi_nubip_ukrayini_16.09.2021.pdf
0,16
Рафальська Л.П., Подлєсний М.О.
Impact of transformation processes in land use on the environment.
2021
Multidisziplinäre Forschung: Perspektiven, Probleme und Muster der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der I internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 1), Republik Österreich, Wien, April 9, 2021. p. 97-100. Wien-Vinnytsia: List Verlag. in Ullstein Buchverlage GmbH & Europäische Wissenschaftsplattform, 2021.
0,19
Tykhenko R., Openko I., Shevchenko O., Zhuk O.
Роль агроекосистем та їх функціонування при формуванні ефективного сільськогосподарського землекористування.
2021
Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives. Collection of scientific papers with Proceedings of the I International scientific and theoretical conference (Vol. 1), March 12, 2021. Republic of Lithuania, Vilnius. p. 174-177. Republic of Lithuania, Vilnius: European Scientific Platform, 2021
0,19
Тихенко Р.В., Опенько І.А., Шевченко О.В., Жук О.П.
Економіко-математичне моделювання екоцентричного підходу у використанні земель лісогосподарського призначення в Україні.
2021
Виклики сучасного землеустрою: дигіталізація, технологічні зміни та економічні трансформації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 вересня 2021 р.). К. : НУБіП України, 2021, С. 42-45. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u257/zbirnik_tez_konferenciyi_nubip_ukrayini_16.09.2021.pdf
0,19
Опенько І.А., Степчук Я.А., Городнича А.В.
Особливості проведення інженерно-географічних досліджень для потреб зняття та перенесення родючого шару ґрунту
2021
Виклики сучасного землеустрою: дигіталізація, технологічні зміни та економічні трансформації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 вересня 2021 р.). К. : НУБіП України, 2021, С. 75-80. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u257/zbirnik_tez_konferenciyi_nubip_ukrayini_16.09.2021.pdf
0,38
Іщенко Н.О.,
Шевченко О.В.
Геоекологічні дослідження в Львівській області та їхня екоосвітня роль
2021
Актуальні проблеми формальної і неформальної освіти з моніторингу довкілля та заповідної справи : зб. тез доповідей I Міжнародної Інтернет-конференції (м. Харків, 26 лютого 2021 року).  Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 64-67.
0,25
Іванов Є. А., Ковальчук І. П.
Атласне картографування результатів оцінювання якості і вартості земель України
2021
Матеріали V Міжнародної конференції “Картографія та вища школа: інтеграція напрямів розвитку”. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 23-25 вересня 2021 р. 4с.
0,25
Ковальчук І.П., Ковальчук А.І.
Цифровий геоекологічний атлас річково-басейнової системи – інструмент забезпечення збалансованого природокористування
2021
Виклики сучасного землеустрою: дигіталізація, технологічні зміни та економічні трансформації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 вересня 2021 р.). К. : НУБіП України, 2021, С. 146-149. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u257/zbirnik_tez_konferenciyi_nubip_ukrayini_16.09.2021.pdf
0,25
Ковальчук І.П., Ковальчук А.І.
АЛГОРИТМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
2021
Виклики сучасного землеустрою: дигіталізація, технологічні зміни та економічні трансформації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 вересня 2021 р.). К. : НУБіП України, 2021, С. 146-149. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u257/zbirnik_tez_konferenciyi_nubip_ukrayini_16.09.2021.pdf
0,2
К.А. Лук’янчук, А.С. Федорук
Проблеми просторової оптимізації землекористування приміської зони великих міст
2021
Виклики сучасного землеустрою: дигіталізація, технологічні зміни та економічні трансформації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 вересня 2021 р.). К. : НУБіП України, 2021, С. 99-103. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u257/zbirnik_tez_konferenciyi_nubip_ukrayini_16.09.2021.pdf
0,20
О.А. Малашевська
The Land Consolidation Trends: Case Study of Ukraine
2021
Materials of the XVI International scientific and practical Conference Areas of scientific thought - 2020/2021 , December 30, 2020 - January 7, 2021: Sheffield. Science and education LTD -84 p. 56-59
0,16
Malashevskyi М., Malashevskа О.
 
The geospatial database provisioning for land consolidation purposes
2021
Materiały XVII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji , «Naukowa przestrzeń Europy - 2021» , Volume 7 Przemyśl: Nauka i studia -s. 104-107
0,16
Malashevskyi М., Malashevskа О. Tarnopolskyi А.
 
Методика консолідації земельних масивів, які зазнали наслідків заліснення
2021
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування сталого землекористування: проблеми та перспективи» (Київ, 11-12 листопада 2021 року)
 
0,16
Малашевський М.А., Малашевська О.А.
 
Історія розвитку оціночної діяльності в Україні
2021
Материали за XVII международна научна практична конференция, Новината за напреднали наука - 2021 , 17 - 25 май , 2021: София.« Бял ГРАД-БГ »- с. 58-61.
0,16
Малашевська О.А., Юрченко Г.В.
Water Properties of Soils of the Right-Bank Forest Steppe and Remote Sensing Data of Soil Condition
2021
The IX International Scientific Internet Conference "Global and Regional Problems of Informatization in Society and Nature Using 2021"
http://econference.nubip.edu.ua/index.php/grpi/grpi21/paper/view/2507
0,2
Bogdanets V.
 
Особливості регулювання ринку земель: національний та європейський досвід
2021
Виклики сучасного землеустрою: дигіталізація, технологічні зміни та економічні трансформації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 вересня 2021 р.). К. : НУБіП України, 2021, С. 81-86. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u257/zbirnik_tez_konferenciyi_nubip_ukrayini_16.09.2021.pdf
0,4
Чумаченко О.М.,
Кривов’яз Є.В.,
Жук О.П.
 
- Стаття у фахових виданнях України:
1) Опенько І. А., Степчук Я. А., Городнича А. В. Теоретико-методологічні засади формування експертного висновку щодо вилучення земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення для потреб національної безпеки. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 79–84. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.79
2) Мкртчян О.С., Ковальчук І.П. Аналіз температурного режиму поверхні басейну р. Бистриця та впливу на нього морфометричних характеристик рельєфу з використанням геозображень LANDSAT// Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. Вип. 2.
 
-Навчальний посібник (підготовлений, пройшов перевірку на плагіат)
1) Супутникова  геодезія  та  сферична  астрономія:  навчальний посібник  / В.С. Старовєров,  Р.А.  Дем’яненко,  О.І.  Єгоров,  І.А. Опенько,  О.М. Цвях,  М.В.  Ковальов  (за  заг.  ред. проф.  В.С. Старовєрова). Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2022. 322 с.
-Навчальний посібник
2) Павловська Т.С., Ковальчук І.П. Геоморфологія: навчальний посібник ; за ред. проф. Ковальчука І.П. Луцьк: Вежа, 2022. 350 с.
-Статті Scopus/WoS:
 2 публікації за участю І.А.Опенька пройшли рецензування, прийняті до друку.
У 2022 р. також  індексуються 2 статті О.Малашевської та 2 статті Ковальчука, подано 1 статтю І.Ковальчуком.
 
4.       Профорієнтаційна робота:
Асистенткою Степчук Яніною Анатоліївною  загітовано до вступу на бакалаврат на основі диплома молодшого спеціаліста наступних осіб:
1. Щербаков Микола Романович (0965881548)
2. Джура Володимир Сергійович (0972524875)
Також ведеться активна агітація студентів коледжів, які мають намір вступати до ЗВО і наступного року.
Доценткою Кривов’яз Євгенією Вікторівною заагітовано Габур Ольгу Іванівну, КЗ КОР "Фастівський ліцей-інтернат". Вона працює у приймальній комісії НУБіП. Займається загальними питаннями вступної компанії 2022 р.
Старшим викладачем Ковальовим М.В. запрошено двох осіб до магістратури не з нашого ЗВО:
Задерій Даніїл, Мишко Ярослав. Обидва бажання підтвердили.
Професором І.П.Ковальчуком запрошено на навчання в заочну магістратуру доктора наук Браславську О.І.
Доцентом О.В.Шевченком запрошений абітурієнт Гужел Іван Олександрович – навчається  на Підготовчих курсах та братиме участь в Олімпіаді для вступників до НУБіП.
Доцентом О.П.Жуком залучено на олімпіаду учня 11-го класу КЗ КОР "Фастівський ліцей-інтернат" Костецького Романа Олександровича.
Доценткою О.А. Малашевською запрошено до участі в Олімпіаді Різанову Анастасію. Богомаз Гліб відмовився від підготовчих курсів та участі в олімпіаді, але буде вступати на 1 курс.
В.о. професора І.А. Опеньком запрошено: Борисенко Анастасію Віталіївну 0934017855, Київ, школа - СЗШ № 63 (олімпіада); Безжон Ніку Олександрівну з Талалаївського ЗЗСО I-III ступенів +380980130575  (олімпіада, курси) ; Гнедко Валерію Олександрівну, КЗ КОР "Фастівський ліцей-інтернат" (олімпіада).
Доценткою Л.П.Рафальською заагітовано : Катрича Костянтина, ЗСШ 310 м. Умань, Березу Максима Сергійовича, ЗСШ № 5, м. Умань, Кітріша Ігора Олеговича, ЗСШ № 5, м. Умань
Всього – 16 осіб
  
5.       Організаційно-управлінська робота
 1.Керівництво роботою факультету землевпорядкування (Євсюков Т.О., Ковальчук І.П., Шевченко О.В.);
2.Керівництво кафедрою, Науковою радою факультету;
3.Участь у роботі Вчених рад факультету і НУБіП України, Навчально-методичної ради НУБіП України;
4.Робота в якості експерта АК МОН України та секції 22 з оцінювання проєктів НДР (Ковальчук І.П.);
5.Робота експертами в НАЗЯВО (Євсюков Т.О., Шевченко О.В., Ковальчук І.П.);
6.Робота експертами в ДФД України (Ковальчук І.П., Шевченко О.В., Малашевська. О.А., Опенько І.А.);
 
6.       Перспективи: 
До них відносимо:
1) підготовку проєктів НДР на конкурс МОН України та НФД України.
2) продовження досліджень по темі базового фінансування.
3) участь у проведенні семінарів, конференцій, з’їздів.
4) участь у залученні позабюджетних коштів по лінії НДР.
5) підготовку до проведення навчальних і виробничої практик.
6) підготовку до сесії, успішне її проведення.
7) активну участь у вступній кампанії.
 
 

Завідувач кафедри геодезії та картографії 
Іван Ковальчук
 
 
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook