Підсумки діяльності економічного факультету в 2021році та завдання на 2022 рік

24 грудня 2021, 12:00
24 грудня відбулися збори трудового колективу економічного факультету в очному режимі, на яких декан економічного факультету Анатолій Діброва прозвітував «Про підсумки діяльності науково-педагогічногоколективу економічного факультету в 2021 році та завдання на 2022 рік».

    Декан зазначив, що незважаючи на глобальні виклики, що пов'язані з пандемією коронавірусної хвороби, які внесли зміни в економіку, а також відобразились на навчальному процесі, економічний факультет продовжив динамічний розвиток, реалізуючи стратегічні завдання, визначені Законом України «Про вищу освіту», закріплені в Статуті університету та програмі розвитку «Голосіївська ініціатива 2025».

   У своїй доповіді Анатолій Діброва відзначив, щона сьогодні до складу економічного факультету входять 7 кафедр, які забезпечують підготовку фахівців ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» за 4 спеціальностями.
   Станом на 1.10.2021 р. контингент студентів економічного факультету складає 1564 осіб, у тому числі на денній формі навчання – 883 студентів, на заочній – 684 студента, при цьому вдалося стабілізувати контингент студентів факультету протягом трьох років.

   За результатами літньої екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. 147 (18,4%) відмінники (90 і більше балів), 399 (50,1%) студентів (74-89,9 балів), 223 (28,0%) студентів (60-73,9 балів), заборгованість мали 28 (3,5%) студентів. За 2021 рік відраховано 54 студенти (29 денної форми навчання, 25 – заочної форми). При цьому поновлено на навчання – 27 осіб (9 – на денну форму навчання, 18 – на заочну форму навчання)
    На факультеті функціонує 8 лабораторій, у т.ч.: 1 міжкафедральна навчально-наукова лабораторія, 2 навчальна, 2 навчально-наукових, 2 навчально-науково-виробничих, 1 навчально-виробнича.

      Спільно з Нацфінкомпослуг здійснюється підготовка аварійних комісарів для сільського господарства.
     Науково-педагогічні працівники факультету активно співпрацюють з відокремленими підрозділами Університету, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Оціночна діяльність», випускники яких продовжують навчання за спеціальністю.
   Розширено форми профорієнтаційної роботи: запроваджено регулярне проведення студентських конференцій за участю студентів факультету та інших ЗВО, навчально-наукових семінарів, вебінарів, створено гуртки «Школа фінансової грамотності», «Цифрова статистика», «Брокер», «Підприємець», «Облік і аудит», «Юний економіст», «Юний фінансист» у школах.
    На факультеті практикується двічі на рік після кожної сесії проведення опитування студентів для з’ясування рівня задоволеності якістю отримуваної освіти.

   Ведеться активна співпраця з радою роботодавців. З метою підвищення якості практичної підготовки протягом 2021 р. укладено договори про стратегічне партнерство факультету з 4 компаніями. Відкрито міжкафедральну навчально-наукову лабораторію TOPAS, де студенти мають можливість поглибити практичні навички з використання ліцензованих програмних продуктів.
    В 2021 р. професорсько-викладацьким складом факультету видано 11 навчальних посібників, 21 монографію, 246 наукових статей, 180 методичних розробок.

   Всі 309 навчальні дисципліни забезпечені електронними навчальними курсами, з яких 54,3% атестовано. Це дозволило факультету в умовах запровадження карантину, оперативно перевести навчальний процес в дистанційний режим. За факультетом закріплено 8 комп’ютерних класів та розміщено 143 комп’ютер, з яких 55,2% - до 3 років.
   Факультет активно співпрацює зі стейкхолдерами, зокрема функціонує рада роботодавців економічного факультету, яку очолює директор ТОВ «Школи професійного росту» Захарченко В.П.

     За звітний період успішно проведено акредитацію освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОС Бакалавр за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
      За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в 2021 р. зі спеціальності «Облік і оподаткування» дипломом I ступеня нагороджена Тетяна Гайдученко (проф. Калюга Є.В.), дипломом II ступеня – Марія Ніколенко (проф. Гуцаленко Л.В.). З дисципліни «Фінанси і кредит» - дипломом III ступеня нагороджені Іван Олефір (проф. Давиденко Н.М.), «Банківська справа» - Вікторія Колодяжна (проф. Давиденко Н.М.), Економічна аналітика та статистика - Катерина Сорокіна (доц. Симоненко О.І.). Зі спеціальності Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - дипломом III ступеня – Кругловенко Денис (доц. Панкратова Л.Л.).

    Анатолій Діброва зупинився на науково-інноваційній роботі факультету, за звітний період обсяг фінансування НДР склав 960 тис. грн.
      На факультеті за 4 науковими спеціальностями здійснюється підготовка 27 аспірантів. Функціонує 1 спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

    Протягом поточного навчального року на базі факультету проведено 6 міжнародних науково-практичних конференцій. Протягом звітного періоду проведено 4 круглих столів: 1. ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Новітні інструменти формування сукупної пропозиції на рибу та інші водні біоресурси в умовах глобальних продовольчих викликів», присвяченого 70-річчю економічного факультету, 18.03.2021 р. 2. Міжнародний форум з розвитку сталої аквакультури «Aquaculture Business Ukraine-2021», 08.04.2021 р. 3. VI Науково-практичний семінар «Професійні компетентності фінансиста в умовах сучасних викликів», 25.10.2021 р. 4. Всеукраїнський круглий стіл «Підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування»: виклики та перспективи», 22.12.2021 р.
     За період 2020-2021 рр. НПП економічного факультету захищено 5 докторських дисертацій: Негода Ю.В., Ланченко Є.О., Лемішко О.О., Мірзоєва Т.В., Радько В.І. та 5 дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії (PhD): Чебан Ірина, Кульбач Юлія, Літвінов Віталій, Солоненчук Іван, Дзюба Тетяна.

     Декан відзначив активну міжнародну діяльність факультету. Незважаючи на пандемію світового масштабу в 2021 р. викликану COVID-19 та запровадження карантинних заходів НПП економічного факультету активно брали участь в міжнародних заходах в дистанційному режимі. Зокрема, 56 НПП економічного факультету пройшли міжнародне стажування, 73 НПП брали участь в міжнародних конференціях за кордоном та 312 НПП в міжнародних конференціях в Україні в дистанційному режимі.
    На факультеті реалізується науковий проект «Від теоретико-орієнтованого до практичного навчання в аграрній освіті» - в рамках Програми ЄС ЕРАЗМУС+: Розвиток потенціалу вищої освіти (2017-2021 рр.) (керівник проф. Діброва А.Д.)
   Економічний факультет спільно з факультетом інформаційних технологій виграв тендер на реалізацію проекту «Інформаційно-навчальна платформа для фінансових/кредитних дорадників» в рамках технічної допомоги ЄС за фінансування Європейського інвестиційного банку, 2021 р. (Керівники Швиденко М.З., Діброва А.Д.).
    На факультеті реалізується проект DAAD «Діджиталізація навчального процесу в українських аграрних університетах», 2019-2022 рр. (Ткачук В.А.).
   В 2021 році також на факультеті реалізуються 2 проекти з Корейським інститутом сільськогосподарської економіки: «Аналіз стану сільського господарства та дослідження стратегій розвитку в Україні» (Ткачук В.А.) та «Аналіз ланцюгів поставок в сільському господарстві» (Лабенко О.М.).
    На факультеті сформовано англомовні групи на всіх курсах та спеціальностях, за виключенням ОП «Економіка підприємства» ОС Магістр. В середньому майже третина дисциплін від загальної кількості на факультеті викладається англійською мовою.
Цього року 12 студентів факультету навчається на відповідних програмах у зарубіжних університетах. В 2021 р. 50 студентів факультету пройшли практичне стажування за кордоном.
    На факультеті діє студентське самоврядування, інститут наставників, розроблено та реалізується річний план культурно-виховної і спортивно-масової робіт. Спортивні і культурні заходи проводяться безпосередньо і в гуртожитку №10, де для студентів є тренажерна зала та стадіон зі штучним покриттям, спортивний майданчик.
    На факультеті здійснюється система заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчання. Зокрема, в 2021 р. проведено капітальний ремонт в 101 ауд. к.10, косметичний ремонт – в кімнатах викладачів 403, 405, 406, 515 к.10.
     Силами студентської будівельно-ремонтної бригади за рахунок позабюджетних коштів і благодійних внесків здійснено капітальний ремонт 24 кімнат в гурт. №10 для студентів-першокурсників. Співробітники і студенти факультету брали активну участь у заходах з благоустрою й озеленення території, закріпленої за факультетом.
       Участь в обговоренні звіту декана економічного факультету взяли завідувачі кафедр: Надія Давиденко, доценти Тетяна Собченко, Володимир Литвиненко, голова Ради молодих вчених факультету – Ольга Файчук, голова студентської організації факультету – Вікторія Дорошенко, які позитивно оцінили роботу факультету, ділилися власним досвідом та висловлювали пропозиції щодо нових форм профорієнтації, приймальну комісію, акредитацію PhD, проблеми дистанційного навчання, досягнення молодих вчених тощо.
 
 

       Усі виступаючі позитивно оцінили роботу колективу та основними завданнями на 2022 рік було визначено:
   - З метою забезпечення якості організації навчального процесу в умовах карантину: удосконалити профорієнтаційну роботу через створення телеграм-каналів, viber-спільноти вступників в розрізі кафедр. Подальша співпраця з Ірпінським академічним ліцеєм НУБіП України та іншими навчальними закладами;здійснити організаційні заходи щодо підготовки студентів 4 курсу та 2-СТ при вступі до магістратури у формі – ЄВІ, ЄФВВ та ТЗНК; у зв'язку зі змінами правил вступу до магістратури внести зміни до навчальних планів підготовки фахівців ОС «Бакалавр» (Гаранти ОП, завідувачі випускових кафедр);досягнути повного наповнення та атестації навчальних дисциплін ЕНК (Завідувачі кафедр);активізувати співпрацю з бізнесом викладання окремих тем лекцій, участь у всеукраїнських конкурсах та 2-гому етапі Всеукраїнського студентського конкурсу наукових та дипломних робіт (Завідувачі кафедр);підвищити якість викладання дисциплін за рахунок удосконалення педагогічної майстерності НПП, запровадження інтерактивних методів навчання (ділові ігри, case-study) (Завідувачі кафедр); формування бази відеолекцій, практичних та семінарських робіт.
    - Науково-інноваційну діяльність факультету спрямовувати на: акредитацію освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії PhD за спеціальностями 071, 072 та 076; подальший розвиток наукового журналу «Біоекономіка та аграрний бізнес»; активізацію роботи НПП щодо залучення фінансових ресурсів в т.ч. від державних і вітчизняних комерційних структур, міжнародних грантів на проведення наукових досліджень у проектах програми ЄС з наукової мобільності, досліджень та інновацій «Horizont 2020»; готувати міжкафедральні (міжфакультетські) проекти науково-дослідних робіт на конкурс для фінансування у 2023 р. (Завідувачі кафедр);підвищення кількісних та якісних показників наукових публікацій НПП, докторантів і аспірантів в іноземних рейтингових журналах, у т.ч. тих, що індексуються в науково-метричних базах Scopus, Web of Science та ін.;підвищити ефективність підготовки аспірантів та активізувати роботу щодо підготовки докторантів (Завідувачі кафедр).
     - В міжнародній діяльності: поглиблювати та розширювати існуючі контакти із закордонними університетами-партнерами зі США, країн ЄС, зокрема Вишеградської асоціації університетів;проведення профорієнтаційної роботи щодо залучення у 2022-2023 н.р. іноземних студентів на навчання;проведення Міжнародних науково-практичних конференцій професорсько-викладацького складу, студентів, а також круглих столів з актуальних питань розвитку національної економіки;налагодити співпрацю зі стажування НПП та студентів факультету в закордонних університетах за програмами Еразмус+ та Горизонт 2020; продовжити практику формування окремих англомовних груп для кожної спеціальності ОС «Бакалавр» і «Магістр» на факультеті та забезпечити викладання дисциплін англійською мовою;підвищити активність кафедр щодо пошуку та здобуття наукових міжнародних грантів, стажування в наукових установах закордонних країн;забезпечити проходження стажування НПП та студентів в університетах-партнерах зі США, ЄС та інших країн;успішно завершити проект «Інформаційно-навчальна платформа для фінансових/кредитних дорадників».
      - Розвиток матеріально-технічної бази.
      Підсумовуючи роботу колективу декан Анатолій Діброва звернув увагу на виконання поставлених завдань спільними зусиллями.
     Після обговорення збори трудового колективу одноголосно затвердили звіт декана Анатолія Діброви. Також привітали з нагоди 50-річної сумлінної праці в університеті лаборанта кафедри банківської справи та страхування Толкову Людмилу Халімовну та з нагоди ювілею доцента кафедри обліку та оподаткування Мельянкову Людмилу Василівну.

 

Леся Воляк, Віталій Нагорний, Юлія Негода,
заступники декана
Лариса Олійник,
секретар вченої ради економічного факультету

 

 
 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook