Відбулася конференція трудового колективу факультету інформаційних технологій: підведені підсумки роботи за 2021 рік та стратегія на 2022 рік

24 грудня 2021 року
Традиційно, в кінці календарного року, на факультеті інформаційних технологій відбулася конференція трудового колективу. Цього разу в очно-дистанційному форматі. На конференції була присутня учений секретар Вченої ради НУБіП України Барановська Оксана Дмитрівна

Відкрив конференцію голова профкому факультету інформаційних технологій, доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки Дмитро Касаткін.

Після оголошення порядку денного та затвердження регламенту, було надано слово для звіту за 2021 рік декану факультету інформаційних технологій, д.пед.н., професору Глазуновій О.Г.

Олена Григорівна відзначила, що станом на кінець 20201 р. на балансі факультету знаходяться приміщення, розміщені у навчальному корпусі №15 НУБіП України, які закріплені за кафедрами факультету. У результаті моніторингу наявної бази ПК встановлено, що вся техніка знаходиться в працездатному стані, відповідає сучасним вимогам для забезпечення навчального процесу і виконання службових обов’язків співробітниками структурних підрозділів інституту. Середній вік ЕОМ, що експлуатуються, становить 10 років (термін вводу в експлуатацію – 2010, 2012, 2017, 2018 р.).

У звітному році придбано обладнання для лабораторій проектування цифрових пристроїв та інтелектуальних інформаційних систем на суму 250 тис. грн та обладнання для відеоспостереження на суму 46 тис. грн за рахунок спецкоштів університету, а також обладнання на суму понад 500 тис. грн за рахунок спонсорів у навчальні лабораторії «Кіберполігон» та «Інформаційних технологій у природокористуванні»; придбано 2 сервери для виконання наукових досліджень, та обладнання для облаштування відеостудії для запису скрінкастів; а також іншу комп’ютерну техніку для виконання науково-дослідних робіт на суму понад 200 тис. грн. Всі навчальні лабораторії корпусу №15 обладнані мультимедійними проекторами (екранами), ІР-камерами для системи відео спостереження, функціонує система відеоспостереження.

Декан відмітила, що у 2021 році захистили дисертації та отримали науковий ступінь доктора філософії 3 НПП – Костенко І.І., Корольчук В.І., Саяпіна Т.П., та 2 НПП отримали ступінь кандидата наук – Пархоменко О.В. та Саяпін С.П. Рейтинг НПП факультету у 2021 році склав 1,78, що на 0,11 вище за аналогічний показник минулого року (1,67 – у 2020). Найбільш високий рейтинг мають НПП кафедри економічної кібернетики – 2,08, найнижчий – кафедри комп’ютерних наук – 1,35. Порівняно з 2020 роком всі кафедри підвищили рейтингові показники. На факультеті акредитовано програму підготовки PhD спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо наукової програми «Інформаційні технології» (протокол НАЗЯВО від 14 грудня 2021 №19)
У 2021 році видано 2 підручника, 4 посібника та 19 методичних рекомендацій, атестовано 8 ЕНК (всього 180 ЕНК атестовано). Для всіх спеціальностей розроблені освітні програми та робочі навчальні плани підготовки фахівців за повним та скороченим термінами навчання, щорічно оновлюються робочі програми навчальних дисциплін, силабуси та створюються відповідні електронні навчальні курси.

Декан зазначила: 36 НПП мають публікації в БД Скопус, Web of Science. Сумарний індекс Гірша у БД Скопус дорівнює 108, а загальна кількість публікацій 1366. Загальна кількість опублікованих статей у 2021 році, які входять до наукометричних баз даних – 72, у т.ч. штатними співробітниками: які входять до наукометричних баз даних Scopus – 42 (17,88 др.арк.), Web of Science – 6 (5,43 др.арк.), у т.ч. штатних співробітників: Scopus – 27, Web of Science – 9, які входять до інших наукометричних баз – 13 (8,9 др.арк.), у т.ч. штатних співробітників – 13; опублікованих в міжнародних виданнях (окрім вузівських і, які не рецензуються жодною наукометричною базою) – 4 (4,23 др.арк), у т.ч. штатними співробітниками –4; опублікованих у вузівських (фахових) виданнях – 17 (7,7 др.арк.), у т.ч. штатними співробітниками – 9 . У 2021 році співробітники, аспіранти, студенти факультету інформаційних технологій брали активну участь у ряді наукових заходів, як в Україні, так і за її межами. Кількість штатних НПП факультету інформаційних технологій, що брали участь у роботі конференцій, семінарів, симпозіумів за кордоном – 8, в Україні – 9.

У 2021 р. на базі факультету працювали 5 наукових студентських гуртків. Всі гуртки взяли участь у Фестивалі студентської науки НУБіП України у травні 2021 р. та у виставках на Днях відкритих дверей НУБіП України. У 2021 р. було підготовлено загалом 64 наукових публікацій за участю студентів факультету. Це тези доповідей на наукових конференціях та статті в наукових журналах. Роботи 6 студентів факультету було подано н 2 етап конкурсу студентських наукових робіт.

У 2021 році на базі факультету було проведено наступні заходи: VIІІ Міжнародна науково-практична конференція "Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2021", XІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта '2021", ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і аспірантів "Теоретичні та прикладні аспекти розробки комп’ютерних систем", VІІ міжнародна наукової конференції "Цифрова освіта в природничих університетах", олімпіада АСМ ІСРС – 1та 2 етапи, олімпіада IT Universe.

Надходження позабюджетних коштів здійснювалося в основному за рахунок плати за навчання – 10196295 грн, та плати за гуртожиток – 2570500 грн, благодійного фонду на суму 153286 грн, кошти від госпрозрахункових підрозділів –118134 грн. Надходження зафіксовані станом на 12.12.2021 року. Загальна сума коштів, які надійшли поза бюджетом, становить 13286989 грн, що на 2,9 млн. грн більше ніж у 2020 році.

В той же час, декан наголосила на тому, що низка проблем у організації навчальної та наукової діяльності потребує нагального вирішення:

  1. Кадрове забезпечення кафедри комп’ютерних наук потребує покращення якісного складу. Подальше перебування на посадах НПП, рейтингові показники яких менше 1.
  2. Мотивація НПП до виконання наукових досліджень, публікації їх результатів у цитованих виданнях. Системність у профорієнтаційній роботі на факультеті.
  3. Підвищення конкурсного балу вступників, які вступають на навчання (залучення кращих)
  4. Трансформація змісту та методів навчання з метою формування ТОП 10 навичок майбутнього та відповідності сучасним та перспективним ІТ-технологіям.
  5. Якість ресурсів ЕНК, створення відеоресурсів та їх використання у освітньому процесі.
  6. Якість дистанційного навчання, особливо у проведенні онлайн лабораторних робіт.
  7. Більш тісна комунікація та спільна робота з роботодавцями та базами практичного навчання магістрів з метою підготовки якісної магістерської роботи
  8. Технічне обслуговування навчальних лабораторій та забезпечення ліцензійним ПЗ.
  9. Співпраця з факультетами університету у наукових проектах.
  10. Участь у міжнародних проектах.

В обговоренні взяли участь заступники декана Клименко Н.А., Блозва А.І., завідувачі кафедр Голуб Б.Л., Лахно В.А., Швиденко М.З., Жерліцин Д.М., керівник центру дистанційних технологій навчання Мокрієв М.В.

Виступаючі схвально оцінили звіт декана і запропонували затвердити його.

Від ректорату університету до колективу факультету звернулась головний вчений секретар Барановська Оксана Дмитрівна, яка відмітила позитивні моменти в діяльності факультету та побажала подальших успіхів, здоров’я, процвітання факультету і всім його працівникам.

Звіт декана факультету інформаційних факультетів прийнято одноголосно.

Декан факультету інформаційних технологій привітала всіх працівників з Наступаючим Новим Роком і побажала подальшого процвітання та здоров’я!
 

 

 Осипова Т.Ю.,
секретар вченої ради факультету інформаційних технологій

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook