"Голосіївська ініціатива — 2020". Програма розвитку університету на 2015-2020 роки

16 серпня 2014 року
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ
і ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ на 2015-2020 роки

 

«ГОЛОСІЇВСЬКА ІНІЦІАТИВА – 2020»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    

 

     Національний університет біоресурсів і природокористування України (далі НУБіП, Університет) має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №76  від 3 лютого 2010 р.

     Університет розпочав свій шлях із створення 30 вересня 1898 року сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту. Внаслідок наступних організаційних перетворень Київський сільськогосподарський інститут у 1954 році було об’єднано з Українським лісогосподарським інститутом та створено єдиний навчальний заклад - Українську сільськогосподарську академію. У 1957 році в її структуру введено Київський ветеринарний інститут, який теж бере свій початок з ветеринарного факультету КПІ. Упродовж наступних років на базі академії у серпні 1992 року створено Український державний аграрний університет, який відповідно до постанови ВР України № 158 від 29 липня 1994 року  змінив статус на Національний аграрний університет. З 30 жовтня 2008 року заклад має назву Національний університет біоресурсів і природокористування України.

    За понад 115-річну історію  існування Університету в його стінах підготовлені десятки  відомих українських політиків та громадських діячів, сотні вчених, педагогів, керівників підприємств, організацій і установ, тисячі фахівців-виробничників, які є гордістю Університету та всієї держави.

     Для виконання покладених на Університет нових статутних функцій з формування патріотичної  національної еліти України, забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців для органів державного управління, наукових, освітніх установ та суб’єктів підприємництва в аграрному секторі, з розвитку наук про життя, раціонального природокористування відповідно до нинішніх і майбутніх вимог  суспільства дана Програма ставить за мету вибудувати нову п’ятирічну  багатовекторну стратегію розвитку за напрямами життєдіяльності Університету і забезпечити її дієвими  механізмами реалізації.

     Програма розвитку НУБіП розроблена відповідно до вимог існуючого законодавства щодо програм розвитку, рекомендацій Міністерства освіти і науки України ( далі МОН ), також міжнародних нормативних актів наукового і освітянського змісту, Закону України “Про вищу освіту”, проекту Програми розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року, пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної науки, які реалізуються  НАН України і НААН України, Статуту Університету, досвіду реалізації таких програм іншими університетами та  наукового доробку вчених Університету.

 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

     Програма розроблена з метою  здійснення якісних і кількісних перетворень в НУБіП України для набуття ним повноцінних характеристик статусу дослідницького університету України, як одного з лідерів освіти та науки світового рівня. Основним завданням запропонованих змін має стати формування Університету як  головного галузевого навчально-наукового центру України з підготовки науково-педагогічних,  наукових, управлінських  і фахових кадрів вищої кваліфікації для органів влади, сільського господарства та пов’язаних з ним суміжних галузей економіки та сфер суспільного життя. Університет дослідницького типу буде концентрувати свої зусилля на науковому забезпеченні ефективного розвитку аграрного сектора, суміжних з ним інших сфер національної економіки, галузей наук про життя, підвищенні конкурентоспроможності вітчизняної освіти, інтеграції системи української освіти в єдиний європейський освітній простір. Кінцевою метою діяльності Університету є підготовка висококваліфікованих фахівців європейського і світового рівня, творче поєднання освітянської і наукової діяльності.

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ І НАУЦІ

     Перспективи розвитку Університету тісно  пов’язані з трансформуванням  глобального розвитку  світової освіти і науки, формуванням сфери знань, низкою загальнодержавних проблем макроекономічного характеру  і внутрішніх чинників розвитку самого вишу. Найбільш важливі з них такі:

 • складна внутрішня суспільно-політична ситуація на частині території держави;
 •   висока відповідальність органів державного управління за наслідки і проблеми формування нових векторів міжнародної інтеграції, перш за все до структур Євросоюзу;
 •  важкий фінансово-економічний стан  держави через зменшення ВВП, доходів до бюджету та інше, нечіткі перспективи зростання обсягів бюджетного фінансування університетів;
 •  несприятлива соціально-демографічна ситуація в країні, зменшення кількості випускників загальноосвітніх шкіл, суттєве зниження рівня підготовки учнів у середній загальноосвітній школі;
 • зменшення престижності класичної сільськогосподарської освіти у світі, поява подібних тенденцій в Україні, виникнення диспропорцій між попитом та пропозицією на базові аграрні професії;
 • невідповідність рівня матеріально-технічної бази  інноваційним вимогам та невідкладна потреба в її оновленні;
 • недостатня міжнародна кооперація і інтеграція у європейський і світовий освітній простір, що знижує загальний індекс конкурентоспроможності навчального закладу;
 •  недостатність практичної та науково-дослідної складової у фаховій підготовці   науково-педагогічних кадрів, зростаюча потреба у підвищенні кваліфікації управлінського апарату  та викладачів Університету;
 •  недостатність зв’язків з потенційними замовниками кадрів та відсутність необхідної соціальної інфраструктури, достатньої кількості соціально захищених робочих місць та інше.

ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

     Основні шляхи розвитку Університету – два. Перший – екстенсивний: подальше збільшення кількості відокремлених підрозділів, привабливих за рівнем свого розвитку, обсягом ресурсів та станом їх використання (коледжів, технікумів, інститутів, у т.ч. науково-дослідних, академій,  університетів), які добровільно, на основі рішення трудових колективів, виявили  бажання інтегруватися у НУБіП України за підтримки МОН.

     Другий - інтенсивний, який би діалектично поєднав  освітній, науковий та виробничий процеси в інноваційну модель розвитку. Цей процес буде спрямований, по-перше, на активізацію суспільного життя науково-педагогічного колективу (через різноманітні міжнародні і національні наукові та історично-пізнавальні і культурно-виховні програми), по-друге, підвищення рівня інноваційності навчального процесу і наукових досліджень (через придбання новітніх інформаційно-технологічних засобів отримання і передачі знань), по-третє, збільшення фінансування капітального будівництва та ремонту виробничих і обслуговуючих приміщень, у тому числі у навчально-дослідних господарствах, житла для викладачів та гуртожитків для студентів,   вкладень у   розширення спортивної, оздоровчої та культурної бази.

      Обидва шляхи розвитку Університету на перспективу  можуть бути відокремленими у діях, а також водночас поєднані в організаційних заходах, у часі та фінансуванні. Шляхи подальшого розвитку та реформування Університету спрямовані на досягнення синергетичного соціально-економічного ефекту за такими базовими цілями:

 • стати центром освітньої, навчально-методичної і наукової політики в аграрному секторі, охороні навколишнього середовища, сфері наук про життя не тільки в Україні, але й у міжнародному вимірі;
 •   визначення і формування нових суспільних цінностей та духовних орієнтирів в освіті та наукових дослідженнях;
 •   утримання досягнутого та зростання якості освіти і наукових досліджень;
 •  забезпечення людиноцентричної моделі суспільних відносин,  розвиток демократичних принципів  в управлінні Університетом;
 • підвищення соціального статусу науково-педагогічних та наукових працівників, соціальний захист співробітників, студентів,  аспірантів і докторантів;
 • комплексна реконструкція та оновлення основних фондів, розроблення плану розвитку території Університету, невідкладне виконання ремонтних і будівельних робіт з урахуванням новітніх світових вимог та надбань у сфері будівництва й архітектури;
 • збільшення обсягів залучення і підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, спрямованих на  розвиток Університету, у т.  ч. оптимізація структурних і податкових відносин базового закладу з  навчально-дослідними господарствами і  відокремленими підрозділами. 

      Місія Університету: створювати, систематизувати, зберігати і поширювати сучасні наукові знання для покращення якості життя людей; готувати фахівців європейського і світового рівня інтелектуального та особистісного розвитку. Свою місію НУБіП України реалізовує через основні напрями розвитку, до яких належать суспільно-виховна, міжнародна, освітньо-навчальна, науково-дослідницька, інноваційна виробничо-господарська діяльність та інші. Ці напрями реалізуються конкретними кроками розвитку.

  

НАПРЯМ 1. АКТИВІЗАЦІЯ  ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

     Основні завдання у сфері міжнародного співробітництва:

по-перше, активне використання міжнародних зв’язків  посольств України, можливостей професорів, стажерів, випускників та співробітників Університету, які працюють за кордоном, з метою залучення іноземних громадян для навчання в Університеті за навчальними програмами підготовки бакалавра та магістра;

по-друге,  інтенсифікація співпраці із закордонними університетами-партнерами на основі двосторонніх угод, розширення напрямків співпраці з метою більш широкого залучення викладачів, науковців, аспірантів Університету до виконання спільних міжнародних наукових проектів, наукової кооперації, участі у міжнародних конкурсах;

по-третє, забезпечення можливості самостійного вивчення іноземних мов для викладачів та співробітників Університету, запровадження мовних стажувань. Цей напрям планується реалізувати кількома блоками цілей (мета) та відповідних кроків.

Мета 1.1. Залучення іноземних студентів до навчання в Університеті

         Ціль 1.1.1. Інтенсифікувати взаємодію з міжнародними, міжурядовими та неурядовими організаціями, фондами і програмами (ООН, USAID, Європейська комісія, ЮНЕСКО, HORIZONT, Світовий банк, IFC тощо), посольствами України для залучення додаткових джерел підтримки розвитку спільних міжнародних програм навчання студентів в університетах-партнерах. Заснувати Міжнародну асоціацію випускників НУБіП України.

     Ціль 1.1.2. Підвищення мобільності студентів шляхом удосконалення технологій вивчення іноземних мов, формування груп з екстернатного вивчення дисциплін робочого навчального плану іноземними мовами, залучення студентів до участі в міжнародних освітніх програмах  за безпосередньої участі університетів-партнерів.

       Ціль 1.1.3. Підвищити якість рекламної продукції про Університет, у т.ч. в Інтернеті та ЗМІ, інтенсифікувати її розміщення за кордоном.

        Ціль 1.1.4. Посилити фаховий та  науково-педагогічний рівень підготовки викладачів, які працюють з іноземними студентами, покращити соціальні, у т.ч. житлові умови для студентів-іноземців, які навчаються на підготовчому відділенні та за навчальними програмами підготовки бакалаврів і магістрів. 

Мета 1.2. Активізація міжнародної діяльності з визнання

та видачі подвійних дипломів

       Ціль 1.2.1. Налагодження постійних зв’язків з МОН, Міністерством закордонних справ України (далі МЗС), посольствами України, університетами ЄС,  США  і Китаю та інших країн з метою запрошення вчених, викладачів та студентів до виконання спільних навчальних проектів, сприяння у підтримці та реалізації навчальних програм з видачею подвійних дипломів про освіту.

      Ціль 1.2.2. Залучення іноземних експертів з різних галузей наук для забезпечення ліцензування і акредитації міжнародних навчальних програм, оцінки рівня наукових публікацій, навчально-методичних матеріалів, наукової компетенції науково-педагогічних працівників університету.

   Ціль 1.2.3. Удосконалення  методичної  бази міжнародного співробітництва з метою забезпечення взаємодії з іноземними університетами, міжнародними, міжурядовими та неурядовими організаціями, фондами і програмами для адаптивного визнання змісту освіти в Університеті та університетах-партнерах.

Мета 1.3. Збільшення кількості англомовних програм навчання

        Ціль 1.3.1. Впровадження інтенсивних технологій вивчення іноземних мов для  науково-педагогічних працівників, які читають англомовні курси, усіх факультетів/інститутів Університету, введення щомісячного (щотижневого) англомовного дня спілкування на території Університету; перегляд кількості кредитів, які обирають студенти за вибором на користь іноземних мов;

         Ціль 1.3.2. Стимулювання англомовних викладачів, інтенсивна підготовка  резерву кадрів для  планування закордонних навчальних та наукових відряджень з урахуванням мовної підготовки, педагогічного навантаження, спеціальності.

           Ціль 1.3.3. Розроблення і затвердження програм факультативного вивчення польської і китайської мов на кафедрах іноземних мов, забезпечення навчальних програм кваліфікованими викладачами, проведення літніх фахових мовних шкіл.

            Ціль 1.3.4.  Формування спільних  магістерських програм з університетами Вишеградської групи, семестрове навчання студентів в університетах-партнерах,  спільне отримання грантів на виконання дослідницьких програм та організацію міжнародних магістерських програм за узгодженими спеціальностями і спеціалізаціями.

       Ціль 1.3.5. Організація і проведення літніх і зимових шкіл підвищення кваліфікації на базі Університету для представників університетів-партнерів та інших навчальних закладів і наукових установ з видачею відповідних дипломів (свідоцтв).

Мета 1.4. Міжнародна наукова кооперація

Ціль 1.4.1. Встановлення зв’язків із спорідненими закладами освіти інших країн для співробітництва у навчальній, науковій і методичній роботі, обміну молодими вченими, розширення міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності.

Ціль 1.4.2. Офіційне членство науковців Університету в міжнародних громадських професійних об’єднаннях, отримання вільного доступу до авторитетних міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, WebofScience тощо).

Ціль 1.4.3. Співробітництво із зарубіжними і вітчизняними університетами та науковими установами щодо покращення показників рейтингу наукових видань НУБіП України серед навчальних закладів.

Ціль 1.4.4. Розвиток партнерства в агропромисловій та природоохоронній сферах, сфері наук про життя між вітчизняними та іноземними установами і організаціями, спільне видання аналітичних бюлетенів.

Ціль 1.4.5. Забезпечення участі науковців Університету в міжнародних наукових програмах, проектах з метою використання результатів спільної діяльності на внутрішньому й міжнародному ринках наукоємної продукції.

Ціль 1.4.6. Організація  та участь аспірантів і докторантів у спільних міжнародних проектах,  конференціях, симпозіумах та круглих столах.

Ціль 1.4.7. Подальше впровадження та розширення переліку місць і форм проведення міжнародного стажування аспірантів і докторантів.

 

НАПРЯМ 2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ,  РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДОСТУПУ

ДО ОСВІТЯНСЬКИХ ПОСЛУГ

Основна мета розвитку освіти в НУБіП України на 2015-2020 роки спрямована на підвищення якості навчального процесу, вдосконалення чинних програм підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр”,  “Магістр”, розширення переліку нових магістерських спеціальностей та спеціалізацій відповідно до попиту на українському та міжнародному ринках праці. Ліцензування нових програм відбуватиметься відповідно до розвитку  нових напрямків у техніці, інформаційних, агро- і біотехнологіях у лісівництві, рослинництві і тваринництві, ветеринарній медицині, виробничому та побутовому  енергозбереженні, макро- і мікроекономіці, землекористуванні та його правовому забезпеченні, якості продуктів харчування для поліпшення екологічних умов життя людини.

З метою підвищення якості надання освітніх послуг Університет планує розвивати міжнародну мобільність студентів та викладачів шляхом підвищення їх комунікативності через збільшення кількості бакалаврських напрямів підготовки та магістерських спеціальностей і спеціалізацій  з викладанням англійською та іншими іноземними мовами.

Підвищення конкурентоспроможності  Університету з  надання освітніх послуг, вимірюється  індикаторами, основними з яких визначено:  по-перше,  якість навчального процесу; по-друге, вартість наданих освітянських послуг, по-третє, кількість працевлаштованих випускників та їх місце у суспільному житті держави і  т.д. Синергетичним показником конкурентоспроможності в наданні освітніх послуг є конкурс, тобто кількість абітурієнтів, які виявили бажання навчатися в Університеті за напрямами і спеціальностями відповідно до ліцензованого обсягу та місць державного замовлення.

Основними завданнями в освітній сфері є:

 • повне використання ліцензованих обсягів, враховуючи суттєве збільшення кількості іноземних студентів насамперед на профільних напрямах підготовки та спеціальностях;
 •   продовження реалізації ступеневої освіти через створення інтегрованої неперервної системи відбору і підготовки студентів  за схемою “загальноосвітня школа, ліцей – технікум, коледж – Університет”. Розробка дієвої програми поліпшення якості освітніх послуг  у відокремлених підрозділах Університету;
 •  розробка індивідуальних університетських навчальних планів і програм, які б відповідали запиту виробництва та кращим зарубіжним аналогам магістерського рівня  з формуванням окремих модульних дисциплін; за упровадження міжнародних освітніх програм, навчальних планів та інформаційних інтерактивних технологій навчання, створення та відкриття нових напрямів і спеціальностей для підготовки фахівців відповідно до вимог Європейського освітнього простору з метою отримання студентами подвійних дипломів;
 •  залучення роботодавцiв агропромислового виробництва до участі в підготовці та реалізації навчальних програм, спеціальностей та спеціалізацій, узгодження з ними освітніх і професійних стандартів; переорієнтація навчальних планів на збільшення частини практичного компонента; масштабне запровадження програм стажування на виробництві. Оновлення матеріальної бази навчально-дослідних господарств, надання їм привабливого і сучасного рівня;
 •  забезпечення процесу навчання новітнім лабораторним обладнанням та матеріалами, інтеграція вищої університетської освіти і наукових досліджень до вимог практики агробізнесу;
 • участь науково-педагогічних працівників у розробленні та впровадженні державних стандартів змісту освіти, національної системи кваліфікацій;
 •   інтеграція Університету з навчальними закладами різних рівнів, науковими установами та підприємствами, зокрема, шляхом створення навчально-науково-виробничих комплексів, технопарків у сфері аграрного бізнесу, біотехнологій;
 •  створення організаційно-правових та фінансових умов для започаткування активної реалізації міжнародних програм академічної мобільності;
 • розвиток матеріально-технічної бази в напрямі впровадження новітнього програмного забезпечення, у т.ч. моделюючого пакету програм “Wolfram mathematika”, удосконалення практики розроблення та реалізації електронних навчальних курсів з використанням платформи Мoodle та обладнання аудиторій для проведення дистанційних лекцій і телеконференцій;
 •  залучення до постійної та часткової роботи високопрофесійних науково-педагогічних працівників з міжнародним досвідом  з поза меж Університету та України;
 •  поєднання  сучасних технологій зовнішнього незалежного оцінювання знань та здібностей абітурієнтів і студентів за допомогою об’єктивних психолого-педагогічних методів і комп’ютерного аналізу та шляхом  прямих співбесід, інтерв’ю;
 •  забезпечення вільного багатоканального доступу до світових освітніх та наукових ресурсів через мережу Інтернет в усіх приміщеннях Університету;
 •  індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді, створення можливостей для реалізації пошуку студентами індивідуальної освітньої траєкторії; створення умов для здобуття якісної освіти інвалідами, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;
 •  впровадження у навчальний процес та діяльність університетської бібліотеки сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій, створення з цією метою лабораторій для підготовки та збереження електронних курсів, обладнання аудиторій для проведення дистанційних лекцій та телеконференцій;
 • активне залучення до навчально-виховного процесу і науково-дослідницької роботи вчених Національної академії наук України та Національної академії аграрних наук України та галузевих академій, виробничників, провідних фахівців організацій та установ.

Мета 2.1. Удосконалення змісту навчального процесу

 

Відповідно до своєї місії освітньо-навчальна діяльність університету відноситься до основних напрямів його розвитку. Для реалізації мети та завдань у навчальній і виховній  сферах діяльності Університету формуються цілі розвитку на наступні пять років.

 

Ціль 2.1.1. Забезпечення відкритого доступу всіх категорій здобувачів освіти (включаючи людей з особливими потребами) до освітніх послуг та збільшення контингенту студентів за навчальними програмами (бакалаврськими, магістерськими, рhD, докторськими), в т. ч. за програмами  перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Ціль 2.1.2. Моніторинг, розробка і ліцензування нових бакалаврських напрямів підготовки й магістерських спеціальностей, розширення підтвердженого МОН  обсягу підготовки з переліку актуальних на ринку праці напрямів підготовки  бакалаврів, спеціальностей магістрів, попередньо акредитованих у НУБіП України.

Ціль 2.1.3. Участь в удосконаленні чинної законодавчої та нормативно-правової бази з питань надання вищої освіти, самостійне регулювання освітньої, наукової діяльності та інформаційного забезпечення їх відповідності цілям і змісту навчальних програм на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації.

Ціль 2.1.4. Удосконалення практики підготовки, перепідготовки й атестації педагогічних,  науково-педагогічних і наукових працівників вищої кваліфікації для Університету, інших навчальних закладів та наукових установ.

Ціль 2.1.5. Реалізація поступової інтегральної модульності навчальних програм молодшого спеціаліста та бакалавра для того, щоб дати можливість молодшим спеціалістам оптимально продовжити навчання за програмами підготовки бакалаврів скороченого терміну навчання.

Ціль 2.1.6. Підтримання та зміцнення діючого взаємозв’язку факультетів і кафедр базового закладу університету з  коледжами НУБіП України для продовження підготовки молодших бакалаврів за програмами бакалаврату університету в  постійних містах їх розташування.

Ціль 2.1.7.Удосконалення внутрішньої і зовнішньої системи забезпечення контролю якості навчального процесу, що включає дотримання галузевих стандартів, ліцензування та акредитацію напрямів та спеціальностей, державну атестацію випускників, участь у державних та міжнародних рейтингах, розроблення наукометричної бази даних вітчизняних та міжнародних наукових видань в НУБіП України, розвиток системи менеджменту якості.

Ціль 2.1.8. Постійне відповідно до кращих зразків та формальних вимог МОН України, підвищення якості навчального процесу за фахово-професійним, інформаційно-телекомунікаційним та іноземно-мовним напрямами.

 

Мета 2.2. Розвиток магістратури

 

Пріоритетом розвитку магістерських програм у НУБіП України на 2015 - 2020 роки є закріплення і подальший розвиток  сформованої у попередні роки їх структуризації за сферами працевлаштування, зокрема, виробничої (освітньо-професійної), дослідницької (освітньо-наукової), управлінської, експертно-контрольної та педагогічної. З цією метою необхідно надалі: по-перше, відкрити та запровадити у навчальний процес  нові  спеціальності та спеціалізації, актуальні на ринку праці, зокрема, що стосуються фахово-галузевої орієнтованості; по-друге, інтенсифікувати навчальний процес шляхом збільшення кількості магістерських програм, побудованих за модульною системою викладання дисциплін; по-третє, запровадити нову, комбіновану  систему оцінювання рівня знань бакалаврів для подальшого відбору на навчання за магістерськими спеціальностями.

Нові програми будуть формуватися  відповідно до напрямів впровадження новітніх агротехнологій, інновацій у ветеринарній медицині, біотехнології, технології енергозбереження, проектування та виготовлення нових машин, поліпшенні якості продуктів харчування для забезпечення  якості життя людини, зростаючих потреб у макроекономічних дослідженнях з прикладної економіки, аграрного біржового ринку, розвитку сільських територій та місцевого самоврядування.

 

Ціль 2.2.1. Проведення постійного моніторингу міжнародного освітнього простору, інновацій в агро- і біотехнологіях, енергетиці, техніці, інших профільних напрямках діяльності Університету з метою розроблення нових магістерських спеціальностей та програм для забезпечення швидкої адаптації їх майбутніх випускників до вимог ринку праці.

Ціль 2.2.2. Запровадження в навчальний процес підготовки магістрів майстер - класів провідних науковців Університету, експертів, виробничників та закордонних вчених, з частковим переходом до блочного навчання.

Ціль 2.2.3. Забезпечення моніторингу якості підготовки та процедур захисту магістерських робіт. Збільшення кількості дисциплін, що викладаються для магістрів іноземними мовами.

Ціль 2.2.4. Продовження практики обов’язкової участі студентів магістратури дослідницької спеціалізації у виконанні наукових тем випускових кафедр, виступах на конференціях, семінарах, постерних презентаціях, публікаціях результатів досліджень та підготовці авторефератів магістерських робіт.

Ціль 2.2.5. Ліцензувати нову магістерську спеціальність “Прикладна економіка” та розпочати підготовку магістрів за цією програмою на новоствореній кафедрі.

Ціль 2.2.6. Ліцензувати новий бакалаврський напрям «Туризм» зі спеціалізацією «Зелений туризм» з метою подальшої реалізації підготовки магістрів на кафедрі аграрного консалтингу.

Ціль 2.2.7. Підготувати обґрунтування та подати необхідні документи до МОН України щодо введення у галузь знань «Право» спеціальності «Природоохоронна діяльність» з подальшою реалізацією підготовки магістрів.

Ціль 2.2.8. Ліцензувати нову магістерську спеціальність 8.09010103 «Експертна оцінка грунтів» напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія» та розпочати за нею підготовку магістрів на кафедрах ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули і агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

Ціль 2.2.9. Ліцензувати нову магістерську спеціальність «Агромеліорація» та розпочати підготовку магістрів за цією програмою на кафедрі кормовиробництва, меліорації і метеорології.

Ціль 2.2.10. Ліцензувати нову магістерську спеціальність “Ветеринарна фармація” та розпочати підготовку магістрів за цією програмою на кафедрі фармакології і токсикології.

Ціль 2.2.11. Ліцензувати нову магістерську спеціальність “Лабораторна діагностика хвороб тварин” та розпочати підготовку магістрів за цією програмою на кафедрі біохімії тварин, якості і безпеки с.-г. продукції ім. акад. М.Ф. Гулого, кафедрі мікробіології, вірусології та біотехнології, кафедрі гістології, цитології та ембріології, кафедрі терапії і клінічної діагностики, кафедрі патологічної анатомії, кафедрі рідіобіології та радіоекології.

Ціль 2.2.12. Розширити  підготовку фахівців у галузях знань "Сільське господарство та лісництво", "Ветеринарія", "Біотехнологія" тощо, за програмами експертів-аналітиків, які, окрім технологічної підготовки за обраною спеціальністю, передбачають оволодіння навичками роботи з новітніми лабораторними приладами, методиками та технологіями.

Ціль 2.2.13. Збільшити ліцензований обсяг підготовки за магістерською спеціальністю "Адміністративний менеджмент" випускників  з основною сільськогосподарською освітою для набуття управлінських навичок у сфері сільськогосподарського виробництва, ветеринарної медицини, переробки та зберігання продукції рослинництва і тваринництва.

Ціль 2.2.14. Удосконалити підготовку магістрів за спеціальністю "Якість, стандартизація та сертифікація» для експертно-контрольної сфери діяльності з базовою сільськогосподарською та ветеринарною освітою, які знайомі з технологіями виробництва, зберігання і переробки продукції рослинництва і тваринництва та  освоїли навички експерта з оцінки якості сировини або готової продукції.

Ціль 2.2.15. Розширити магістерську підготовку за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» з метою формування кваліфікованих викладачів з ефективного функціонування сільськогосподарських навчальних закладів на основі  використанням сучасних технологій виробництва, зберігання і переробки  сільськогосподарської продукції.

Ціль 2.2.16. Продовжити роботу щодо розширення обсягів підготовки магістрів за спеціальністю “Управління інноваційною діяльністю” в навчально-науковому інституті післядипломної освіти.

Ціль 2.2.17. Започаткувати підготовку магістрів за спеціальністю “Біржова діяльність” у навчально-науковому інституті бізнесу.

Ціль 2.2.18. Започаткувати підготовку магістрів за спеціальністю “Екологічний контроль та аудит” у навчально-науковому інституті рослинництва, екології і біотехнологій.

Ціль 2.2.19. Сформувати, підготувати, ліцензувати нову магістерську програму  “Управління розвитком сільських територій” та розпочати підготовку магістрів за цією програмою на кафедрі економіки праці та розвитку сільських територій.

Ціль 2.2.20. Продовжити практику укладання договорів між Університетом, роботодавцями та студентами магістратури для забезпечення  майбутнього працевлаштування випускників.

 

 Мета 2.3. Поліпшення навчально-методичної та видавничої діяльності, використання інформаційних та інтерактивних технологій

 

Важливою компонентою поліпшення навчального процесу підготовки фахівців в Університеті має стати розвиток його навчального та методичного забезпечення. Забезпечення навчального процесу власними підручниками, посібниками, робочими програмами і матеріалами є важливою складовою частиною підвищення конкурентоспроможності навчального закладу дослідницького типу. Для реалізації цієї мети розроблені такі цілі.

 

Ціль 2.3.1. Удосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу, що реалізується через застосування сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Ціль 2.3.2. Стабілізація кількості та концентрація уваги на підвищенні якості змісту  підручників, посібників методичних рекомендацій, виданих викладачами базового закладу Університету  та  регіональних ВНЗ за дозволом МОН України, у т. ч. іноземними мовами.

Ціль 2.3.3. Збільшення кількості електронних навчальних курсів дисциплін, що доступні студентам базового закладу університету та регіональних ВНЗ, розміщених на платформі Moodle.

Ціль 2.3.4. Підвищення якості підготовки навчально-методичного забезпечення навчального процесу в НУБіП України. Посилення ролі педагогічних кафедр у підвищенні якості навчального процесу.

Ціль 2.3.5. Збільшення кількості дистанційних та відео-занять для студентів відокремлених підрозділів Університету. Вдосконалення дистанційної системи навчання студентів.

Ціль 2.3.6. Реалізація сучасних інформаційних технологій у діяльності університетської наукової бібліотеки. Наповнення інституційного репозитарію.

 

 НАПРЯМ 3. СТУДЕНТСЬКE САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИХОВНА РОБОТА. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДІ

 

Основною метою виховання студентської молоді є формування патріотично налаштованих громадян України з високими моральними цінностями та духом, людськими ідеалами та  переконаннями, знанням історії і культури українського народу, національною свідомістю та людською гідністю, любов’ю до рідної землі, родини, свого народу, колективу Університету, бажанням працювати задля розквіту держави, готовністю в будь-який час стати на захист Батьківщини, глибоким розумінням громадянського обов'язку, повагою до Конституції України, законів України, державної мови і символіки, історії Університету та його видатних учених.

Для реалізації цих цілей ставиться за мету створити нові, більш сучасні умови для розвитку особистості, реалізації творчого потенціалу, особистих здібностей у сфері професійних, спортивних та мистецьких талантів шляхом організації більшої кількості клубів за інтересами, фестивалів, семінарів, практикумів, спортивних подій. На реалізацію цього напряму спрямовані такі цілі.

 

Ціль 3.1.1 Пріоритетний розвиток студентського самоврядування через активізацію роботи студентської організації та студентського містечка, студентської профспілкової організації, підвищення професіоналізму лідерів та активістів студентського самоврядування, оновлення і забезпечення рейтингової системи поселення в гуртожиток, виховання сумлінної поведінки,  відповідального ставлення до членів колективу, майна університету.

Ціль 3.1.2 Створення в гуртожитках і на території студентського містечка умов для вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих ідей, самовиховання і самовдосконалення, вияву індивідуальних здібностей, обдарованості й талантів, самореалізації в сфері наукової, професійної, художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої діяльності.

Ціль 3.1.3. Розробка річних комплексних програм виховної роботи із студентством для  факультету, інституту (включаючи програму тренінгу ”Школа першокурсника”).

Ціль 3.1.4. Створення в гуртожитках та на території студентського містечка умов для вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих ідей, самовиховання і самовдосконалення, вияву індивідуальних здібностей, обдарованості і талантів, самореалізації в сфері наукової, професійної, художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої діяльності.

Ціль 3.1.5. Забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров'я, захист соціальних прав, формування здорового способу життя шляхом проведення масових загальноуніверситетських заходів.

Ціль 3.1.6. Формування незалежних студентських ЗМІ (випуск електронної студентської газети ) та створення FM радіостанції, озвучення в основних корпусах і будівлях Університету (гуртожитках).

Ціль 3.1.7. Створення Міжнародної асоціації випускників НУБіП України, - сприяння налагодженню контактів органів студентського самоврядування Університету з українськими та міжнародними студентськими організаціями.

Ціль 3.1.8. Моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у громадській роботі, мистецькі та спортивні досягнення тощо.

Ціль 3.1.9. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, в т. ч. наставників академічних груп, з питань оновлення змісту виховної роботи, психологічної і педагогічної компетентності.

 

НАПРЯМ 4. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

     Враховуючи світові тенденції, пріоритетними напрямами діяльності колективу Університету на середню та довготривалу перспективу є зосередження науково-дослідних робіт у напрямках, пов’язаних з викликами, що стоять перед людством, і є актуальними для забезпечення розвитку Української держави. До них відносяться  розвиток сільськогосподарських, технічних, біологічних, економічних, юридичних, природничих, педагогічних, історичних, філософських, географічних, фізико-математичних наук через фундаментальні і прикладні дослідження. Досягнення  світового рівня якості  наукових досліджень є загальнонаціональним пріоритетом, і його забезпечення - першочергове завдання Університету. Єдність розвитку освіти, науки і практики є визначальним чинником реформування університетського життя. Стратегічними  напрямками наукових досліджень в університеті є біологізація сільського господарства;охорона природи і сталий розвиток суспільства, біотехнології; якість, біобезпека, сертифікація і стандартизація технологій виробництва сільськогосподарської та харчової продукції; механізація та інженерний менеджмент сільськогосподарського виробництва; енергетика та автоматика в агропромисловій та природоохоронних сферах, економіка, маркетинг, менеджмент, біосоціальна економіка; інноваційна діяльність та міжнародні стандарти якості життя; раціоналізація соціального розвитку сільської місцевості; освоєння нових систем інформаційно-консультативного забезпечення; інформаційне і телекомунікаційне забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки; правове забезпечення регулювання біоресурсів та сталого природокористування. Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК є універсальним комплексом європейського рівня, висококласним функціональним, аналітичним лабораторним центром для проведення великого спектру хімічних, біологічних та радіологічних досліджень.

     Конкурентоспроможність у  сфері наукової діяльності вимірюється,  по-перше, часткою обсягів державного фінансування наукових фундаментальних і прикладних розробок від загального фінансування Університету; по-друге, кількістю працівників, залучених до виконання ініціативних тем наукових досліджень та тем, що виконуються на замовлення міністерств, відомств, установ, та їх співвідношенням;  по-третє, якістю - інноваційністю та глибиною фундаментальних і прикладних досліджень, апробацією та впровадженням  наукових розробок центральними органами  виконавчої влади України, міжнародними організаціями, суб’єктами підприємництва; по-четверте, індексом цитування за даними авторитетних наукометричних баз даних та обсягом залучених коштів до спеціального фонду за результатами наукової та науково-технічної діяльності.

Основні завданняу науковій сфері за напрямами такі.

 

Мета 4.1. Розширення напрямів та підвищення якості фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на вирішення проблем сталого сільського розвитку

 

Ціль 4.1.1. Придбання сучасного лабораторного обладнання, моделюючих пакетів програм для покращання організаційних та технічних умов проведення фундаментальних досліджень світового рівня у сферах вивчення біоресурсів, сталого природокористування, збереження біорізноманіття.

Ціль 4.1.2. Пошук і розвиток нових напрямів фундаментальних досліджень, прикладних наукових і науково-технічних розробок у галузі сільськогосподарських, технічних, біологічних економічних, юридичних природничих, педагогічних історичних, філософських, географічних, фізико-математичних наук.

Ціль 4.1.3. Участь у виконанні державних науково-технічних програм, розширення співпраці з міністерствами та відомствами з питань проведення досліджень на їх замовлення,  участь вчених Університету в реалізації пріоритетних  напрямів розвитку вітчизняної науки спільно з НАН і НААН  України. Створення спільних з Національною академією аграрних наук України науково-дослідних інститутів з актуальних проблем розвитку агросектору країни.

Ціль 4.1.4. Пошук перспективних джерел фінансування науково-дослідних робіт, системна робота щодо участі у конкурсах, наукових проектах, удосконалення процедур проведення конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт в Університеті.

Ціль 4.1.5. Систематичний контроль за якістю наукової діяльності та моніторинг за ефективністю впровадження наукової продукції у виробництво, подання вченими університету результатів наукових досліджень на здобуття премій міжнародного та національного рівнів.

Ціль 4.1.6. Удосконалення системи фінансового планування і супроводження виконання науково-дослідних робіт, оптимізація структури кошторису витрат для проведення наукових робіт. Доведення до 30% долі витрат Університету, які спрямовуються на науково-дослідні роботи.

Ціль 4.1.7. Здійснення маркетингових заходів для популяризації можливостей Університету щодо розробки державних стандартів і проектів науково-технічної документації.

Ціль 4.1.8. Активна співпраця з бізнесом. Розширення джерел залучення коштів на наукові дослідження за рахунок надання платних послуг на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт.

Ціль 4.1.9. Підвищення науково-технічного потенціалу та конкурентоздатності об’єктів права інтелектуальної власності Університету, його розвитку на інноваційній основі.

Ціль 4.1.10. Проведення патентно-кон’юктурних, інформаційних та маркетингових досліджень і прогнозування взаємовигідних умов комерціалізації та реалізації об’єктів прав інтелектуальної власності  на ринках продажу ліцензій.

Ціль 4.1.11. Удосконалення web-сайтів наукових видань Університету на базі інформаційно-технічної системи OpenJournalSystem. Забезпечити формування імпакт-фактору наукових видань Університету.

Ціль 4.1.12. Оптимізація підготовки, випуску та розповсюдження наукових видань (журнали, монографії, збірники наукових праць тощо) удосконалення структури наукових підрозділів Університету для забезпечення інтеграції освіти та науки з виробництвом.

Ціль 4.1.13. Залучення до складу редакційних колегій іноземних вчених та представників міжнародних наукових установ, які мають високий індекс цитування.

Ціль 4.1.14. Розширити сферу діяльності Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК у регіонах України, забезпечення функціонування на її базі центру користування наукоємним обладнанням. Зміцнення науково-технічної бази Науково-дослідного та проектного інституту стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції (м. Одеса).

Ціль 4.1.15. Поліпшення матеріально-технічної бази наукових підрозділів,  забезпечення сервісного обслуговування засобів вимірювальної техніки Університету, розвиток метрологічного забезпечення в наукових  підрозділах університету.

Ціль 4.1.16. Розвиток перспективних форм спільної наукової діяльності в підрозділах Університету, виконання міжкафедральних досліджень, організація і проведення науково-дослідних робіт з урахуванням досвіду провідних вітчизняних та іноземних університетів дослідницького типу.

Ціль 4.1.17. Взаємодія з вищими навчальними закладами, науковими установами в здійсненні наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та їх активне залучення  до реалізації спільних наукових програм і проектів.

Ціль 4.1.18. Удосконалення системи конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт, які виконуватимуться за рахунок коштів державного бюджету, на основі залучення до нього зарубіжних експертів світового рівня.

Ціль 4.1.19. Покращення якісного та кількісного складу штатних наукових працівників Університету.

 

Мета 4.2. Підвищення якості підготовки наукових кадрів

 

Ціль 4.2.1. Вдосконалення діяльності аспірантури і докторантури шляхом запровадження наукового ступеня доктора філософії, розширення переліку наукових спеціальностей, за якими відбувається захист дисертаційних робіт у спеціалізованих вчених радах Університету.

Ціль 4.2.2. Підвищення відповідальності спеціалізованих вчених рад (відповідно до  нових  їх повноважень) за процес підготовки,  захисту дисертаційних робіт та видачу дипломів.

Ціль 4.2.3. Сприяння росту наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників університету – наукових керівників здобувачів наукових ступенів, забезпечення сприятливих умов для формування ними складу спеціалізованих вчених рад.

Ціль 4.2.4. Посилення вимог до конкурсного відбору аспірантів і докторантів, удосконалення системи оцінювання якості фахового та мовного рівня підготовки аспірантів і докторантів з використанням механізмів контролю, прийнятих в Україні та за її межами.

Ціль 4.2.5. Підвищення якості інформаційного забезпечення дослідницьких процесів для аспірантів та докторантів (інформаційно-комунікаційні технології, Інтернет, медіа-освіта тощо).

Ціль 4.2.6. Розширення переліку актуальних тем кандидатських та докторських спеціальностей підготовки, ліцензованих в НУБіП України,  визначених МОН України.

Ціль 4.2.7. Залучення коштів для наукових досліджень аспірантів і докторантів через систему грантів, благодійних фондів,  державних і приватних організацій, установ  та інших джерел.

Ціль 4.2.8. Забезпечення участі аспірантів і докторантів у системі міжнародного наукового обміну, за участю США, Японії та країн ЄС.

Ціль 4.2.9. Запровадження стандартів якості (ISO 9001) в систему підготовки аспірантів і докторантів, підтримка інноваційних форм науково-дослідної діяльності молодих спеціалістів.

Ціль 4.2.10. Посилення громадської активності молодих вчених шляхом розвитку співпраці між молодіжними організаціями, асоціаціями, навчальними закладами,  науковими установами, міністерствами та відомствами України.

Ціль 4.2.11. Інформаційна підтримка щодо отримання іменних стипендій, дипломів, інших заохочень для молодих вчених та студентів-дослідників, сприяння покращенню рівня якості їх життя.

Ціль 4.2.12. Залучення студентів, аспірантів та молодих вчених до участі у міжнародних та вітчизняних наукових конкурсах, науково-дослідних роботах і проектах та інших науково-технічних заходах.

Ціль 4.2.13. Опублікування статей наукових та науково-педагогічних працівників англійською та іноземними мовами у міжнародних, вітчизняних виданнях, які мають імпакт-фактор або індекс цитування та входять в науковометричні бази даних Scopus, WebofScience і наукових виданнях Університету.

 

Мета 4.3. Поліпшення  інноваційної діяльності

 

     В основі розвитку  інноваційної діяльності Університету у майбутньому може бути науковий парк НУБіП України «Стале управління навколишнім середовищем і якістю життя". Його діяльність має переформатуватися на впровадження і комерціалізацію наукових розробок  НУБіП.  З цією метою науковий парк має вибудувати систему трансферу технологій, інновацій, створених вченими Університету, до їх споживачів.

 

Ціль 4.3.1. Реформування за напрямами діяльності і змістом функцій наукового парку НУБіП України «Стале природокористування та якість життя» на пошук новацій та розбудову  інфраструктури їх трансферу.

Ціль 4.3.2. Створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення трансферу технологій на основі мережі існуючих та новостворених інноваційних підрозділів Університету. Організація постійно діючої виставки новітніх технологій, інноваційних проектів, нової техніки.

Ціль 4.3.3. Вдосконалення взаємозв'язків та взаємодії науково-дослідних інститутів університету з бізнесом, суб'єктами господарювання для виявлення їхніх потреб у наукових розробках та впровадження у практику, збільшення реалізації інвестиційно привабливих інноваційних проектів у навчально-дослідних господарствах Університету.

Ціль 4.3.4. Реалізація науковою частиною Університету системи трансферу наукових технологій селекції та насінництва у виробничу діяльність суб’єктів аграрного підприємництва та навчально-дослідних господарств.

Ціль 4.3.5. Розробка та реалізація системи компенсації витрат на  наукові розробки та права інтелектуальної власності Університету відокремленими підрозділами, забезпечення трансферу технологій та надходження фінансових ресурсів у бюджет вишу.

Ціль 4.3.6. Участь вчених Університету у розробці та виконанні регіональних інноваційних програм та проектів,  впровадження системи стимулювання та мотивації праці наукових працівників, орієнтованої на об‘єктивну оцінку реалізації конкретних завдань за кінцевим результатом.

Ціль 4.3.7. Формування інноваційної культури, орієнтованої на творчу діяльність організаційно-управлінського та аналітичного рівня, сприяння розкриттю та реалізації інноваційного потенціалу науково-педагогічних працівників Університету.

Ціль 4.3.8.  Залучення інвестицій підприємств, організацій недержавного сектору національної економіки для спільного впровадження інноваційних розробок,  проектів Університету,  розміщення маркетингових  пропозицій і запитів у національній та іноземних мережах трансферу технологій. Здійснення заходів щодо спеціалізації навчально-дослідних господарств Університету, оснащення їх сучасною технікою (ВП НУБіП України «Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В.Музиченка» - тваринництво, ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» - селекція і рослинництво, ВП НУБіП України «Навчально-дослідне господарство «Ворзель» - овочівництво та садівництво, ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» - лісництво).

 

 Мета 4.4. Розвиток інформаційної та комунікаційної бази

 

На період розвитку Університету ставиться завдання постійного оновлення матеріально-технічної бази, що використовується для інформаційно-телекомунікаційного  забезпечення як навчального процесу, так і всієї життєдіяльності колективу та розвитку університетського кіберінформаційного простору. З цієї метою необхідно реалізувати кілька важливих заходів, визначених у стратегіях.

 

Стратегія 4.4.1. Розроблення та впровадження в Університеті комплексної інформаційно-аналітичної системи з електронним документообігом, територіально адаптованої до розміщення у відремонтованому адміністративному корпусі та створення потужного кіберінформаційного дата-центру, орієнтованого на вирішення всього комплексу задач інформаційного забезпечення.

Стратегія 4.4.2. Придбання нового обладнання та створення на його основі єдиного електронного навчально-наукового середовища Університету, у тому числі навчально-інформаційного порталу, інституційного репозиторію, відеопорталу, вікіпорталу, геопорталу, електронної бібліотеки, електронних наукових журналів, бібліотечного фонду й забезпечення широкого застосування нових інформаційних та телекомунікаційних технологій доступу до світової мережі знань.

Стратегія 4.4.3. Створення інформаційно-освітнього середовища Університету на основі активізації розроблення електронних навчальних, науково-методичних та інформаційно-довідкових web-ресурсів, активне їх використання у навчальному процесі.

Стратегія 4.4.4. Створення умов для формування інформаційно-комунікаційного середовища на території Університету з використанням доступу через Wi-Fi, відеоменеджменту та інших новітніх комунікаційних технологій як компонент наукового і суспільного  прогресу за допомогою електронних web-ресурсів.

Стратегія 4.4.5. Розроблення нових інформаційно-комунікаційних технологій, оволодіння новими методами збору, обробки, синхронізації і поширення інформації у web-просторі. Створення системи накопичення та поширення даних і знань агропромислового та природоохоронного спрямування (інтегрованого програмно-інформаційного середовища науково-інноваційних та освітніх ресурсів), яка матиме єдиний Web-інтерфейс з головною сторінкою  http://edorada.org/ , що виступатиме як точка доступу широкого загалу користувачів до цих ресурсів.

Стратегія 4.4.6. Модернізація web-сайту та інтернет-центру університету, у т.ч. web-сайтів регіональних ВНЗ, за допомогою інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій.

 

НАПРЯМ 5. ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА ПОКРАЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ

      Сучасний етап розвитку Університету нерозривно пов’язаний з нагальною потребою у загальній технічній, технологічній модернізації всіх сторін суспільного життя. Абсолютна більшість споруд Університету будувалась або капітально ремонтувалась  60-70 років тому, земельні ресурси використовувались нераціонально, а інфраструктура окремих гуртожитків і навчальних корпусів не відповідає технічним нормам забезпечення сучасного навчального і наукового процесу, умовам проживання та праці. Компактне розміщення  Університету на відведеній території дає можливість  надалі раціонально використати наявні земельні площі для нового будівництва, яке вкрай необхідне. Потребують ремонту і оновлення наявні навчальні корпуси і гуртожитки. Необхідно поліпшити соціальну інфраструктуру студентського містечка, спортивного корпусу, привести у відповідність з європейськими зразками дорожну і тротуарну частину. Основні напрями  реалізації заходів за цим напрямом розвитку наведені у стратегіях.

        Ціль 5.1.1.  Пріоритетним завданням розвитку Університету з оновлення матеріально-технічної бази є розробка і затвердження генерального плану забудови його території, відбудова адміністративного корпусу за рахунок концентрації організаційних, фінансових, матеріальних, людських зусиль всього колективу. Розробити проект та спорудити сучасну базу відпочинку для студентства і співробітників Університету, оголосивши  конкурс на його розробку та місце розташування.

      Ціль 5.1.2. Для підвищення соціального статусу і захищеності  науково-педагогічного колективу необхідно залучити інвестиційні ресурси, за погодженням з Фондом державного майна, можливо шляхом земельного аукціону та  спрямувати кошти Університету  на здійснення першочергових соціальних видатків спрямованих на будівництво нового житлового будинку та  спортивно-оздоровчого корпусу. Забезпечити якісним харчуванням студентів та співробітників Університету. Зміцнити базу лікувально-оздоровчого профілакторію.

        Ціль 5.1.3.  Планове та ефективне проведення поточних ремонтів у навчальних корпусах має носити   якісний характер  і, як наслідок, довгостроковий період післяремонтної експлуатації - тривалістю не менше п’яти років для місць загального користування та десятирічного безремонтного періоду - дахів. 

        Ціль 5.1.4. Реалізація Програми енергозбереження  планується через утеплення приміщень, що має узгоджуватись з модернізацією системи тепло-, водопостачання у навчальних корпусах, гуртожитках, навчально-дослідних господарствах через встановлення автоматичних регуляторів подачі енергоресурсів (відповідно до їх виробничої потреби).

       Ціль 5.1.5. Перехід на автономні котельні, альтернативні джерела енергії. Поступове виробниче оновлення електричної мережі шляхом прокладання нових  ліній має відбуватися на основі нових матеріалів та технологій з врахуванням зростаючої потреби у  електроенергії в гуртожитках та навчальних корпусах.

        Ціль 5.1.6. Придбання нової техніки, зокрема вантажного і будівельного автотранспорту, тракторів, снігоприбиральної техніки, формування і ефективне використання запасів пального та мастильних матеріалів для обслуговування Університету, у т. ч. при створенні машинно-тракторної станції для  навчально-дослідних господарств.

        Ціль 5.1.8. Реконструкція основних фондів  та  забезпечення благоустрою прилеглих до будівель Університету територій, проведення реконструкції інженерних мереж, доріг і тротуарів, т. ч.  для велосипедного руху. Осучаснення зовнішнього вигляду Університету.

 

НАПРЯМ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ І МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ  ЦІННОСТІ  ТА СУСПІЛЬНІ

ОРІЄНТИРИ КОЛЕКТИВУ

Зміст завдань за даним  напрямом розвитку Університету вбачається у необхідності  підвищення патріотизму, національної свідомості кожного члена науково-педагогічного колективу, обслуговуючих працівників та студентів через вивчення традицій українського народу, ознайомлення з кращими зразками рідної культури, історії села та міста, держави  загалом. Патріотичне виховання студентської молоді має ґрунтуватись на повазі до державного суверенітету, прапора і герба, недоторканості кордонів держави, соборності та унітарності,  знання гімну України. Формування ідеології людиноцентризму у розвитку національної освіти реалізовувати шляхом щорічного відвідування викладачами і студентами визначних культурно-історичних пам’яток, знайомство з історичними, військово-патріотичними і культурними надбаннями українського народу, а також підняття рівня академічної культури та патріотичної свідомості, гордості за свій Університет та державу.

        Ціль 6.1.1. З метою координації спільних зусиль у розвитку вітчизняної аграрної науки, сприяння у діяльності Уряду, міністерств аграрної політики та продовольства, екології та природніх ресурсів досліджень важливих і різновекторних проблем з екології, земле- і  природокористування, правознавства і педагогіки, економіки і менеджменту НУБІП України ініціює створення об’єднання аграрних та інших університетів - Всеукраїнської громадської організації “УНІВЕРСИТЕТИ НАУК ПРО ЖИТТЯ”.

        Ціль 6.1.2.  Встановлення заходу “День НУБіП України”, який відзначатиметься в останню суботу червня (вересня) кожного року з метою відновлення традицій та формування і розвитку  нових суспільно-моральних цінностей колективу Університету.      

      Ціль 6.1.3. Удосконалення системи загальноуніверситетських нагород і відзнак, забезпечення публічного вручення нагород в навчально-наукових інститутах і на факультетах, відновлення функціонування Дошки пошани, в т.ч.  електронної, для наукових, науково-педагогічних працівників та інших співробітників Університету; продовження  відзначення кращих працівників Університету почесним званням “Заслужений працівник НУБіП України”,  а науковців “Почесний доктор НУБіП України”, “Почесний професор НУБіП України”, запровадження системи заохочення і  нагород для кращих студентів і аспірантів. Запровадження іменних нагород, медалей Університету (імені кращих його вчених).

         Ціль 6.1.4. Створення  медіа-центру ставить за мету відображення і  відстеження суспільно-політичних настроїв через діяльність соціологічної служби Університету, а також для вивчення громадської думки, зміни формату, тиражу і розповсюдження  університетської газети, переформатування  Інтернет-порталу Університету мінімум за двома  мовами.

        Ціль 6.1.5. Створення Міжнародної асоціації випускників Університету, формування єдиної електронної  бази даних про випускників, у т. ч. громадян іноземних країн.

        Ціль 6.1.6. Широке залучення до проведення олімпіад,  дослідницької роботи учнів шкіл, училищ, технікумів. Започаткування проведення щорічного випробовування першокурсників за IQ тестами, організація конкурсу наукових студентських робіт та студентської олімпіади з історії Університету та різних галузей наук.

     Ціль 6.1.7. Розроблення логотипів і виготовлення наборів сувенірної продукції та атрибутики  Університету, у т.ч. з урахуванням запитів навчально-наукових інститутів та факультетів (згідно з чинним Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

      Ціль 6.1.8. Створення системи заохочень для благодійників, виготовлення меморіальної плити на честь тих, хто взяв участь у відбудові адміністративного корпусу та інших об’єктів. Забезпечення належного зовнішнього вигляду і внутрішнього стану будівель і приміщень Університету як необхідної умови культурного виховання його студентів, науково-педагогічних працівників та інших співробітників.

      Ціль 6.1.9. Постійна підготовка та видання наукових і науково-популярних видань, присвячених історії Університету, його науковим досягненням, видатним науковцям, співробітникам  і випускникам.

     Ціль 6.1.10.  Встановлення перехідних призів, зокрема Кубку ректора для нагородження переможців щорічних спортивних змагань серед студентських команд з футболу та інших видів спорту.

     Ціль 6.1.11.  Створення «Етичного кодексу працівників університету» з метою  дбати про дух моралі і дружби, взаємоповаги в колективі.

 НАПРЯМ 7. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ, РОЗВИТОК САМОВРЯДУВАННЯ

         Суспільно-політичні події в державі впливають на рівень демократизації управління Університетом,  передбачають  посилення ролі колективів структурних підрозділів, органів громадського самоврядування, активізацію участі професійних,  громадських і студентських організацій в управлінні навчальним закладом.  

     Керівництво Університету запроваджує нову етику управлінської діяльності. Вона ґрунтується на принципах взаємоповаги і позитивної мотивації, людиноцентризму, розширення повноважень структурних підрозділів вишу,  відкритості процесу розроблення основних нормативних документів, їх обговорення та затвердження, створення ефективної системи регулярної звітності кожного виборного керівника перед своїм колективом за всіма напрямами діяльності, чітке дотримання демократичних засад виборної системи. Це впливатиме на комплексну оцінку життєдіяльності Університету.

       Ціль 7.1.1. Відповідно до цілей демократизації суспільного життя науково-педагогічного колективу  активізується і зростатиме надалі роль колективу базового навчального закладу, його структурних складових у складі інститутів і факультетів, а також  відокремлених  підрозділів, у прийнятті важливих рішень життєдіяльності Університету.

       Ціль 7.1.2. Вводяться принципові зміни в рейтингову систему обліку навчально-методичного, науково-педагогічного, культурно-виховного навантаження та схему базового фінансування оплати праці відповідно до чинного законодавства. 

       Ціль 7.1.3. Відповідно до чинного законодавства України, змін, внесених до Статуту Університету з 2015 року вводиться пряме, конкурсне обрання претендентів на посаду ректора та інших посадових осіб, зокрема, директорів інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр у два послідовних терміни роботи тривалістю до пяти років.

      Ціль 7.1.4. З метою еволюційного підбору, виховання та заміщення керівних кадрів та у відповідності з європейською практикою в Університеті може встановлюватися дотримання граничного віку особи для  обрання на керівну посаду - ректора, проректорів, деканів, директорів інститутів, центрів, завідувачів кафедр. 

      Ціль 7.1.5. Науково-педагогічні працівники пенсійного віку працюють на посадах за контрактом, тривалість якого визначається ректоратом за погодженням з трудовим колективом, відповідно до кваліфікації, почесних та наукових звань і за обсягом диференційованого навчального навантаження.

НАПРЯМ 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

         Університет здійснює свою статутну діяльність за рахунок  коштів державного фінансування, коштів спеціального фонду, отриманих від виконання робіт, надання  освітніх, наукових та інших послуг, доходів від виробничої  діяльності навчально-дослідних господарств, коштів від реалізації міжнародних проектів, благодійної допомоги тощо. Фінансування витрат здійснюватиметься відповідно до кошторисних  призначень. Кошти спеціального фонду будуть використовуватись за програмами соціально-економічного розвитку Університету. Кошти благодійного фонду та громадських організацій використовуються гласно і відкрито, відповідно до статутних вимог та цілей учасників і благодійників. Для додаткового залучення коштів будуть широко впроваджуватися засоби морального стимулювання меценатів-благодійників.  

     На період реалізації Програми перед колективом Університету ставиться завдання довести загальний обсяг зароблених коштів спеціального фонду до половини від бюджетного фінансування за нормативами матеріально-технічного забезпечення ВНЗ у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Досягнення необхідного рівня фінансового забезпечення Університету, а відповідно, і фінансової стійкості  має відбуватися за приведеними нижче цілями.

     Ціль 8.1.1. Визначення обсягів потреби у фінансових ресурсах на основі критеріїв обчислення вартості підготовки фахівців за державним замовленням, розроблення та впровадження методики розрахунку видатків, пов’язаних із здобуттям вищої освіти та наукових ступенів з різних напрямів та спеціальностей.

    Ціль 8.1.2. Забезпечення постійного зростання  фінансування університетської діяльності, збільшення залучення колективами інститутів, факультетів,  кафедр і навчально-науково-виробничих лабораторій коштів від надання наукових, освітніх, технічних, житлово-комунальних, побутових та інших послуг; навчально-дослідними господарствами доходів від виробничо-господарської діяльності в рослинництві, тваринництві та переробці. Розробка стимулів для науково-педагогічних працівників, які роблять вагомий внесок у зміцнення фінансової системи Університету.

     Ціль 8.1.3. Налагодження ефективної взаємодії навчально-наукових інститутів та факультетів з випускниками Університету для поєднання  цінностей взаємопідтримки  та взаємодопомоги як у подальшому кар’єрному зростанні, так і для встановлення зворотного зв’язку з метою коригування освітнього процесу та фінансової підтримки з боку випускників.      

     Ціль 8.1.4. Фокусування організаційних зусиль на консолідації та концентрації  можливостей державно-приватного партнерства, зокрема, за рахунок залучення приватного бізнесу до фінансування інвестиційних проектів Університету у взаємовигідних і перспективних науково-технологічних формах і напрямах.

     Ціль 8.1.5. Встановлення правил прозорого розподілу коштів на матеріально-технічне забезпечення, ремонтні і будівельні роботи між інститутами і факультетами з урахуванням їхніх об’єктивних потреб і стратегічних напрямів розвитку Університету, визначення частки зароблених ними коштів спеціального фонду, яка залишається в їх розпорядженні, посилення особистої відповідальності керівників структурних підрозділів за використання виділених коштів.

     Ціль 8.1.6. Здійснення громадського контролю (вчена рада, профспілки, студентське самоуправління) за ефективністю розподілу та якістю виконання всіх статей кошторису Університету.

НАПРЯМ 9. ЗАХОДИ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

          Університет відповідає більшості критеріїв, за якими надається  статус дослідницького. Однак, за окремими з них, Університет відповідає неповно, а за деякими - умовно. У той же час Університет має достатні людські,  технічні, природні ресурси  і  значний, не реалізований у попередні роки, потенціал для досягнення індексів  відповідності.

         Станом на час прийняття програми в рейтингу університетів країни НУБіП України посідає дванадцяте місце, а серед вищих навчальних закладів освіти м. Києва – четверте. Для повної відповідності Університету статусу дослідницького до 2020 року, зростання його конкурентоспроможності, входження до десятки провідних вишів України необхідно реалізувати певний блок завдань, визначених у стратегії розвитку. Основним iндикатором успіху має стати присутність нашого Університету в основних міжнародних рейтингах найкращих університетів світу.

     Ціль 9.1.1. Розширити  входження НУБіП України до міжнародних та європейських асоціацій університетів та  Великої Хартії Університетів.

     Ціль 9.1.2. Колективам інститутів забезпечити для більшості наукових підрозділів отримання протягом року бюджетних призначень спеціального фонду державного бюджету в розмірі, що становить не менше ніж 50 відсотків обсягу бюджетних призначень, передбачених у загальному фонді для проведення науково-дослідних робіт.

    Ціль 9.1.3.  Організувати на базі Університету проведення протягом року не менше трьох-п’яти знакових міжнародних і Всеукраїнських наукових конференцій з відповідною їх реєстрацією.

      Ціль 9.1.4. Інтенсифікувати публікації вчених та проводити  постійний їх моніторинг  у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних - Web of Science, SCOPUS та інших, а також  університетських видань, що входять до переліку фахових видань, затверджених МОН  України, у т.  ч. фахових наукових журналів.

     Ціль 9.1.5. Внести в перелік об’єктів, що складають національне надбання, наукові здобутки вчених Університету, включивши до нього найвідоміші досягнення, зокрема, експозиції музеїв, колекцій, ботанічного саду.

     Ціль 9.1.6. Ректорату Університету сприяти в підтримці отримання молодими вченими премій, винагород та заохочень різного рівня, зокрема, премій та грантів Президента України, премій Кабінету Міністрів України, НАН, НААН, НАПН України.

    Ціль 9.1.7. Забезпечити функціонування інтернет-покриття в гуртожитках Університету та вільний доступ студентів до інформаційних ресурсів  у навчальному процесі.

НАПРЯМ 10. УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ЗАВДАНЬ В ГАЛУЗІ АПК, ОСВІТИ І НАУКИ ТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ

     На Університет, як базовий вищий навчальний заклад у агропродовольчій сфері, покладаються  завдання  щодо участі в розробці та виконанні державних програм розвитку вітчизняної освіти, науки і техніки та  галузей економіки України.  У зв’язку з цим, колективам вчених за галузями знань та за змістом нормативно-правових  документів необхідно долучитися до аналізу змісту розроблених Указів президента, законів, постанов, розпоряджень уряду та брати участь у формуванні та підготовці запланованих центральними органами виконавчої влади нових законотворчих документів з питань аграрної політики і продовольчої безпеки, екології. Навчально-науковим і науково-дослідним інститутам, факультетам, кафедрам необхідно  забезпечити розробку завдань за окремими розділами Програми відповідно до галузей знань, наукової спеціалізації колективів науково-педагогічних працівників.

     Ціль 10.1.1. Реалізувати основні положення Закону України “Про вищу освіту” в організації навчально-виховного процесу в Університеті з адаптацією до  специфіки статусу дослідницького університету, його багатогалузевого функціонального спрямування. 

     Ціль 10.1.2. Взяти участь в обговоренні та внесенні змін до проекту Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність” і подальшій  реалізації положень даного законопроекту   вченими Університету в фундаментальних і прикладних дослідженнях.

     Ціль 10.1.3. Розробити та/або надати Уряду, Міністерству аграрної політики та продовольства України проект пропозицій до Програми розвитку аграрного сектора економіки України  на період до 2020 року (за розділами) та обґрунтувати соціально-економічні наслідки її реалізації на перспективу. Залучити до цієї роботи кращих вчених та практиків України.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

       Виконання Програми розвитку Університету на період до 2020 року дасть можливість закріпити за Національним університетом  біоресурсів і природокористування України статус дослідницького,  перетворити його у престижний і авторитетний як в Україні, так і за кордоном вищий навчальний заклад. Узагальнений  виграш  від реалізації напрямів і стратегій програми конкретизується в таких результатах:

     1. Підвищиться якість підготовки студентів, зросте рівень наукових досліджень, рейтинг і авторитет Університету і держави Україна в Європейському союзі, країнах СНД та світі в цілому. Будуть створені  гідні  та рівні  умови і можливості для здобуття повноцінної освіти  громадянами різних країн, суспільних верств українського населення з метою  плідної праці на благо держави, гармонійного розвитку особи та її творчої самореалізації.

    2. Покращиться зміст освіти, перелік нових програм, зросте якість навчання, підвищиться рівень отриманих знань, навичок та компетенцій шляхом впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки, збільшиться кількість випускників Університету, працевлаштованих у органах державного управління, установах, організаціях, міжнародних компаніях, інших суб’єктах підприємництва.

     3. Розвиток матеріально-технічної бази, придбання нового і сучасного лабораторного обладнання, пакетів моделюючих програм, комп’ютерів та інформаційно-комунікаційного обладнання, приведення у відповідність до світових стандартів наукового та навчально-методичного забезпечення всіх ланок освіти і науково-дослідницької роботи завдяки розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень, розробок та їх комерціалізації  узгодить потреби ринку освітніх та наукових послуг і ринку праці, забезпечить міцний зв’язок освіти, науки і виробництва.

    4. Розширяться і активізуються зовнішньоекономічні освітні, наукові і культурні зв’язки, міжнародна науково-технічна і технічна кооперація між науковцями університетів-партнерів, збільшиться кількість студентів-іноземців, програм обміну ученими, аспірантами і   студентами,  мобільності обміну,  прискориться вхід Університету до світового освітнього та наукового простору.

     5. Розвиток соціальної інфраструктури на території Університету, будівництво нового житла для науково-педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу та студентів покращить умови їх праці і відпочинку, підвищить соціальний захист, забезпечить доступ до сфери харчових, побутових, культурних та інших послуг, сприятиме зростанню професіоналізму та соціального статусу, у т. ч. шляхом забезпечення  державної підтримки як працівників університету дослідницького типу.

    6.  Зміцниться взаємоповага і гідність,  мораль і духовність всього науково-педагогічного і обслуговуючого колективу Університету, у  студентської молоді  будуть сформовані  національні світоглядні позиції, патріотизм, героїзм.

     Реалізація заходів програми розвитку Університету забезпечить підвищення його конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішніх ринках з надання наукових і освітянських послуг. Синергетичним ефектом через впровадження програми, ефективне використання бюджетних коштів стане зростання добробуту всіх членів суспільства, зокрема студентів, науково-педагогічного і обслуговуючого персоналу університету і держави в цілому.


Додатки до Програми розвитку НУБІП на період до 2020 року.

Перелік документів, що  регламентують розробку програми:

«Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затверджене наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161; Типове  положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 N 930;№ 161 «Методичні рекомендації щодо розробки робочих навчальних планів підготовки фахівців ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр» у НУБіП України» (2012 р.); «Положення про кредитно-модульну систему навчання в Національному університеті біоресурсів і природокористування України» (2009 р.); «Положення про екзамени та заліки у НУБіП України» (2011 р.); «Положення про апеляційну комісію за результатами проведення екзаменаційних сесій» (2008 р.); «Положення про індивідуальні навчальні плани (графіки) студентів» (2008 р.); «Положення про організацію роботи державних екзаменаційних комісій у НУБіП України» (2007 р.); «Положення про вирівнювальний літній семестр для молодших спеціалістів-вступників на  2-3 курси освітньо-професійних програм підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» (2011 р.); «Положення про перезарахування дисциплін та форм їх атестації (екзаменів і заліків) для осіб, які зараховуються на другий (третій) курс навчання або переводяться (поновлюються)  до НУБіП України» (2012 р.); «Положення про проміжну атестацію студентів» (2007 р.); «Положення про самостійну роботу студентів під керівництвом науково-педагогічних (педагогічних) працівників» (2006 р.); «Положення про проведення експерименту з організації дистанційного навчання» (2005 р.); «Положення про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету» (2008 р.); «Положення про академічну мобільність студентів» (2008 р.).

 «Положення про прийом студентів для навчання за освітніми і професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» в освітній галузі «Державне управління» та працевлаштування випускників», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 789; «Положення про підготовку магістрів з прикладної біології за спеціальністю «Лабораторна робота «Експерт-контроль сфери зайнятості» (2012), затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.07. 2007, № 586 «Підготовка фахівців з експериментальної магістерської програми за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» у Національному аграрному університеті.

 «Положення про науково-методичну раду Національного університету біоресурсів і природокористування України» (2012 р.); «Положення про видання та реалізацію навчально-методичної літератури» (2006 р.); «Положення про оцінювання якості підручників (навчальних посібників), що подаються на розгляд вченої ради НУБіП України» (2009 р.); «Положення про преміювання  наукових і науково-педагогічних  працівників університету за підготовку  та видання підручників та  навчальних посібників» (2004 р.); «Положення про особу, відповідальну від кафедри за звязок з  науковою бібліотекою» (2009 р.).

Концепція національного виховання студентської молоді (2009 р.); Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (1993 р.); Указ Президента України «Про стипендії Президента України для найбільш обдарованих молодих митців України» (1995р.); Положення про навчально-науковий центр культурно-виховної і соціальної роботи (2011 р.); Положення про відділ виховної роботи та студентських справ (2012 р.); Положення про наставника студентської групи (2009 р.); Положення про вихователя студентського гуртожитку Національного університету біоресурсів і природокористування України (2011 р.); Правила внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках Національного університету біоресурсів і природокористування України (2011р.); Положення про формування рейтингу студентів-мешканців гуртожитків НУБіП України (2012р.);  інструкція щодо накладення дисциплінарних стягнень на мешканців гуртожитків - порушників правил внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках НУБіП України (2012 р.).

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook