Магістри економічного факультету успішно захистили магістерські кваліфікаційні роботи

14 грудня 2021 року
  Завершальним етапом навчання магістрів на економічному факультеті Національного університету біоресурсів і природокористування є виконання та захист перед Екзаменаційною комісією магістерської роботи, головною метою якої є визначення рівня теоретичної та практичної підготовки випускника. 

     7 грудня 2021 р. згідно з наказом ректора університету Станіслава Ніколаєнка розпочала роботу Екзаменаційна комісія зі спеціальності 051 "Економіка" під головуванням д.е.н., професора Олександра Юхимовича Єрмакова. Також до її складу увійшли д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки Вікторія Володимирівна Байдала, д.е.н., доцент кафедри економіки Тетяна Володимирівна Мірзоєва та к.е.н., доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності Іван Андрійович Коновал, секретар – к.е.н., асистент кафедри економіки Ольга Олександрівна Рубан.

     Перед початком роботи Екзаменаційної комісії до магістрів з вітальним словом звернулася завідувачка кафедри економіки Вікторія Байдала, яка побажала їм успіхів.

 

    Відповідно до навчального плану підготовки всі студенти успішно виконали індивідуальні плани та підійшли до завершального етапу отримання освітнього ступеню «Магістр». Напередодні кожна робота пройшла перевірку на академічну доброчесність.
   У перший день до захисту приступили 14 здобувачів освітнього ступеня "Магістр". Всі випускники, які вже представили свої дослідження на розгляд екзаменаційної комісії, показали високий рівень теоретичної підготовки та практичного розгляду аналізованої тематики. А під час обговорення та запитань, доповідачі з легкістю відповідали на усі питання. Адже практична частина магістерської роботи – це їхній особистий професійний досвід.

   7 грудня 2021 року на кафедрі глобальної економіки продовжила роботу Державна екзаменаційна комісія, були заслухані магістерські кваліфікаційні роботи студентів денної форми навчання ОПП «Прикладна економіка».
    Від адміністрації економічного факультету до студентів звернувся заступник декана, доцент Віталій Володимирович Нагорний, який представив склад атестаційної комісії та результати перевірки магістерських робіт на плагіат, ознайомив з порядком проведення захисту та побажав студентам успіху.

     Роботи, що були представлені на розгляд ДЕК, виконані на цікаві неординарні, інноваційні та фундаментальні теми, і містять власне авторське бачення вирішення проблем розвитку національної і глобальної економіки. Доповіді нбули побудовані так, щоб присутні могли скласти повне і правильне враження стосовно виступу здобувачів вищої освіти.
    Тематика кваліфікаційних робіт є актуальною та відповідає реаліям сьогодення. Наукові роботи відрізнялись не лише елементами наукової новизни, а й практичним спрямуванням, чим викликали жваву дискусію та цікаві запитання членів екзаменаційної комісії, на які магістранти давали аргументовані та змістовні відповіді, демонструючи високий рівень професійної підготовки.

 

   Голова Державної екзаменаційної комісії Світлана Михайлівна Рогач високо оцінила результати наукових досліджень магістрів кафедри глобальної економіки та роботу їх наукових керівників. Завідувач кафедри глобальної економіки Наталія Михайлівна Вдовенко відмітила активну участь магістрів ОПП «Прикладна економіка» у наукових заходах кафедри та факультету, роботі наукового студентського гуртка «Глобалізація та європейська інтеграція, публікаційну активність.

    До складу комісії із захисту магістерських кваліфікаційних робіт студентів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», яка була створена наказом ректора увійшли: голова комісії - завідувач кафедри статистики та економічного аналізу, доктор економічних наук, професор Лазаришина І.Д. та члени комісії: завідувач кафедри обліку та оподаткування, доктор економічних наук, професор Гуцаленко Л.В., доктор економічних наук, професор кафедри обліку та оподаткування Калюга Є.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування Мельянкова Л.В. та секретаря екзаменаційної комісії к.е.н., доцента кафедри обліку та оподаткування Дерев’янко С.І.

  

     З вітальним словом до студентів та членів комісії звернувся декан економічного факультету, д.е.н., професор Діброва Анатолій Дмитрович, який побажав студентам на високому рівні представити результати своїх досліджень та вразити членів комісії ґрунтовними знаннями з обраної тематики дослідження.

     Голова комісії Лазаришина Інна Дмитрівка також приєдналася до вітальних слів та ознайомила студентів із регламентом проведення захисту магістерських кваліфікаційних робіт. 

    До захисту було допущено 24 студенти здобувачі ОС «Магістр», магістерські кваліфікаційні роботи яких отримали позитивні рецензії, пройшли перевірку на плагіат, попередній захист на кафедрі та студенти приймали участь у постерній презентації.

    Студенти продемонстрували набуття ними фахових компетентностей щодо володіння категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом, вмінь обґрунтовувати результати дослідження, формулювати авторські висновки і пропозиції. Значна кількість студентів Здобувачі ОС «Магістр» за тематикою своїх досліджень розробили економетричні моделі. На розсуд комісії студенти представили власні цікаві та різнопланові дослідження, зокрема розглядалися питання обліку і внутрішнього контролю з трансфертного ціноутворення в умовах євроінтеграційних процесів України, операцій пенсійного забезпечення за національним і міжнародним законодавством, єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб, розрахунків з бюджетом за прямими та непрямими податками, методики складання звітності у відповідності до вимог вітчизняних та міжнародних стандартів, аналізу фінансового стану підприємства.

 

   Комісія відзначила, що всі магістерські кваліфікаційні роботи виконані на актуальну тематику, мають логічну структуру та досить вдале обґрунтування висновків. За змістом роботи відповідали назві, поставленій меті і завданням. У роботах проведені теоретичні узагальнення, здійснені аналітичні розрахунки на матеріалах досліджуваних підприємств та внесені пропозиції, які мають практичну значимість.

 

    Виконані роботи свідчать про досить високий рівень застосування здобутих теоретичних та практичних знань, вміння самостійно вирішувати наукові та практичні задачі.

    Оголошуючи результати захисту магістерських кваліфікаційних робіт голова екзаменаційної комісії відмітила високий рівень підготовки, актуальність дослідження та глибокі практичні знання. Побажала випускникам подальших звершень і досягнень.

   Протягом 7-8 грудня працювала екзаменаційна комісія із захисту магістерських робіт студентами спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» у складі голови комісії завідувача кафедри банківської справи та страхування Худолій Л.М. та членів комісії завідувача кафедри фінансів Давиденко Н.М., доцента кафедри фінансів Негоди Ю.В., доцента кафедри фінансів Скрипник Г.О. та доцента кафедри банківської справи та страхування Костюк В.А.

   З вітальним словом до студентів та членів комісії звернувся заступник декана економічного факультету Нагорний В.В., який зачитав наказ ректора та побажав студентам на високому рівні представити результати своїх досліджень та вразити членів комісії ґрунтовними знаннями з обраної тематики дослідження. Голова екзаменаційної комісії професор Худолій Л.М. привітала студентів із успішним виконанням навчального плану магістратури, наголосила на тому, що захист випускних магістерських робіт є фінальним акордом у завершенні навчання, і що комісія і всі наукові керівники сподіваються на успішні захисти студентів.

    На розсуд комісії студенти представили власні цікаві та різнопланові дослідження, зокрема розглядалися питання інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки, венчурного інвестування, фінансового забезпечення інноваційних проектів, оцінки фінансової діяльності підприємств, оптимізації структури активів, фінансового контролінгу на підприємстві, антикризового управління діяльністю аграрних підприємства, управління фінансовими ресурсами і доходами аграрних підприємств, казначейського обслуговування, міжбюджетних відносин та ефективності витрачання бюджетних коштів.

   

     Члени комісії відмітили актуальність обраних тематик, високий рівень представлених досліджень та ґрунтовні знання майбутніх магістрів.

    Оголошуючи результати захисту випускних магістерських робіт голова екзаменаційної комісії відмітила високий рівень підготовки, актуальність дослідження та глибокі практичні знання. Побажала випускникам подальших звершень і досягнень, а також висловила щирі сподівання зустрітися в стінах нашого університету в якості майбутніх роботодавців.

    7 грудня 2021 р. відбувся захист випускних робіт студентів магістратури 2-го року навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
    Перед початком заходу випускників привітав голова екзаменаційної комісії д.е.н., професор, завідувач кафедри організації підприємництва та біржової діяльності Ільчук М.М., який побажав вдалого захисту магістерських робіт й упровадження напрацьованих доробок майбутній професійній діяльності.

   Кожна доповідь супроводжувалась жвавим обговоренням представленої в ній проблематики, запитаннями та актуальними коментарями. Здобувачі продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки, володіння матеріалом та арсеналом сучасних методів наукових досліджень.

  

   Екзаменаційна комісія дійшла висновку, що магістерські роботи виконані на високому науково-методичному рівні, що є результатом злагодженої роботи, наполегливості та відповідальності студентів та їх наукових керівників.

  Дорогі наші випускники! Вітаємо вас з успішним захистом магістерських кваліфікаційних робіт і бажаємо блискучих перспектив та планів на майбутнє, доброї долі та благополуччя в житті. Нехай знання, отримані в університеті, стануть запорукою вагомих здобутків та допоможуть досягти омріяних вершин у професійній діяльності.

   Щиро віримо у блискуче майбутнє наших випускників, у їх успішний власний шлях у світі, сповненому безлічі можливостей. А також запевняємо, що двері економічного факультету для наших магістрів завжди залишаються відкритими, тому з нетерпінням чекатимемо нових зустрічей!

 

 Леся Воляк, Віталій Нагорний,

заступники декана економічного факультету 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook