Увага! Вимоги та основні етапи виконання магістерської роботи!

14 листопада 2021 року
Захист магістерської роботи на факультеті відбувається згідно
ПОЛОЖЕННЯ, затвердженого
1. Вченою радою НУБіП України від « 26 » вересня 2018 р. протокол № 2
1.1 Внесено зміни вченою радою НУБіП України « 22 » грудня 2020 р. протокол № 5
1.2 Доповнено вченою радою НУБіП України 23 » червня 2021 р. протокол № 11
«ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ І ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ»
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/polozhennya_pro_pidgotovku_i_zahist_mag.roboti_2018.pdf
Роботи для перевірки на плагіат відправляти за адресою - [email protected]
Кваліфікаційна робота – це самостійна індивідуальна магістерська робота з елементами дослідництва та інновацій, яка є підсумком теоретичної та практичної підготовки в рамках обов’язкової та вибіркової складових освітньо-професійної чи освітньо-наукової програми підготовки магістрів. Кваліфікаційна робота є формою контролю набутих студентом або слухачем магістратури у процесі навчання інтегрованих знань, умінь, навичок, компетентностей необхідних для виконання професійних обов’язків.
Кваліфікаційна робота виконується державною мовою (українською) з урахуванням орфографічних, пунктуаційних та стилістичних норм.
Наукову інформацію в ній необхідно викладати у повному обсязі, висвітлюючи одержані результати дослідження, з детальним описом методів дослідження. Наукова інформація має бути висвітлена на фактичному матеріалі з обґрунтуванням новизни та практичного значення роботи.
Основними етапами підготовки та виконання кваліфікаційної магістерської роботи є:
– вибір теми та її затвердження;
– розробка завдання та складання поетапного плану виконання магістерської роботи;
– опрацювання літературних джерел;
– збирання фактичного матеріалу під час практик;
– обробка матеріалу із застосуванням сучасних методів статистичного аналізу;
– написання першого варіанту тексту роботи, подання його на ознайомлення керівнику;
– усунення недоліків, підготовка остаточного варіанту тексту, оформлення магістерської роботи;
– подання електронної версії роботи з формою опису роботи магістра (додаток Н) для перевірки на плагіат;
– отримання відгуку керівника магістерської роботи;
– подання зброшурованої у твердій палітурці завершеної магістерської роботи на кафедру;
– внутрішнє рецензування магістерської роботи;
– захист магістерської роботи на засіданні випускової кафедри;
– підготовка автореферату магістерської роботи для студентів освітньо-наукової програми підготовки;
– захист магістерської роботи на засіданні екзаменаційної комісії (далі – ЕК).
Двічі за період навчання студент (слухач) магістратури проходить атестацію на засіданні випускової кафедри, де звітує про стан виконання індивідуального навчального плану та магістерської роботи. За результатами звіту керівник доповідає про хід виконання індивідуального навчального плану, помилки і неточності у виконанні магістерського дослідження, визначаючи способи їх усунення або шляхи раціонального. У результаті обговорення приймається рішення “атестувати”, “не атестувати” студента (слухача), яке відображається у протоколі засідання кафедри.
за освітньо-професійною програмою підготовки:
а) до 30 жовтня (1 року навчання) – затвердження теми наказом проректора з навчальної і виховної роботи
б) до 30 листопада – презентація мети, задач та методів дослідження на засіданнях випускових кафедр (до кінця лютого для окремих ННІ/факультетів, у яких виробнича практика студентів магістратури за графіком у 1 семестрі);
в) до 30 травня – презентація теоретичної складової магістерської роботи;
г) до 15 листопада (2 року навчання) – перевірка магістерських робіт на наявність плагіату;
д) до 25 листопада – проведення постерних презентацій результатів дослідження за спеціальностями;
е) до 30 листопада – проведення попереднього захисту магістерських робіт на випускових кафедрах;
є) 10 – 15 грудня (рекомендовані дати) – захист магістерських робіт перед екзаменаційною комісією;
ж) 23, 24 грудня (рекомендовані дати) – випуск магістрів;
Студент (слухач) виконує такі функції:
– визначається з темою кваліфікаційної магістерської роботи відповідно до своєї освітньої програми та магістерської програми;
– разом з керівником формує завдання на підготовку кваліфікаційної магістерської роботи;
– складає індивідуальний план роботи і відповідає за його вчасне виконання;
– добирає і опрацьовує нормативні документи, навчальну, наукову й довідкову літературу та інші джерела;
– критично аналізує позиції різних авторів на проблеми, що мають безпосереднє відношення до роботи та визначає своє особисте ставлення до них;
– узагальнює матеріали та застосовує сучасні методи і методики наукових досліджень;
– використовує набуті в процесі навчання теоретичні знання, практичні навички;
– опановує методику досліджень стосовно, об'єкта, предмета дослідження, мети, завдань;
– знаходить аналоги розв’язання проблеми у вітчизняній та зарубіжній практиці, адаптує їх до конкретного предмета (об’єкта) дослідження;
– самостійно приймає оптимальні рішення;
– у період практики на основі теоретичних положень та методики досліджень ґрунтовно і всебічно вивчає стан справ у реальних умовах з предмету досліджень та добирає фактичний матеріал;
– на основі теоретичних положень (перший розділ) та фактичного стану справ з предмету досліджень (другий розділ) опрацьовує третій проєктно-рекомендаційний, конструктивний розділ, робить висновки і подає керівникові на перевірку;
– усуває суттєві недоліки, що виявились у процесі попереднього захисту на кафедрі;
– отримує відгук керівника кваліфікаційної магістерської роботи;
– використовуючи сучасні інформаційні технології, готує презентацію кваліфікаційної магістерської роботи, яку демонструє під час попереднього захисту на кафедрі, а в подальшому на засіданні ЕК;
– переплітає роботу і подає з відгуком керівника завідувачу кафедри, який засвідчує своїм підписом її допуск до розгляду на засіданні ЕК;
– отримує рецензію на роботу від науково-педагогічного працівника іншої кафедри факультету (ННІ) та готує відповіді на зауваження;
– подає електронну версію кваліфікаційної магістерської роботи відповідальному за наповнення і функціонування інституційного репозитарію випускними кваліфікаційними магістерськими роботами відповідного факультету (ННІ) для перевірки на плагіат не пізніше 15 листопада (15 травня для ОНП);
– несе персональну відповідальність за наявність академічного плагіату у кваліфікаційній магістерській роботі;
– готує і публікує автореферат кваліфікаційної магістерської роботи (за освітньо-науковою програмою підготовки);
– доповідає на засіданні ЕК відповідно до графіка, встановленого деканатом факультету (директоратом ННІ).

 

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook